ഉപനിഷത്തുകൾ/രാമരഹസ്യോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


രാമരഹസ്യോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

രാമരഹസ്യോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]

കൈവല്യശ്രീസ്വരൂപേണ രാജമാനം മഹോഽവ്യയം .
പ്രതിയോഗിവിനിർമുക്തം ശ്രീരാമപദമാശ്രയേ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ . ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ . വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ . സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം രഹസ്യം രമതപതം വാസുദേവം ച മുദ്ഗലം .
ശാണ്ഡില്യം പൈംഗലം ഭിക്ഷും മഹച്ഛാരീരകം ശിഖാ .. 1..
സനകാദ്യാ യോഗിവര്യാ അന്യേ ച ഋഷയസ്തഥാ .
പ്രഹ്ലാദാദ്യാ വിഷ്ണുഭക്താ ഹനൂമന്തമഥാബ്രുവൻ .. 2..
വായുപുത്ര മഹാബാഹോ കിന്തത്ത്വം ബ്രഹ്മവാദിനാം .
പുരാണേഷ്വഷ്ടാദശസു സ്മൃതിഷ്വഷ്ടാദശസ്വപി .. 3..
ചതുർവേദേഷു ശാസ്ത്രേഷു വിദ്യാസ്വാധ്യാത്മികേഽപി ച .
സർവേഷു വിദ്യാദാനേഷു വിഘ്നസൂര്യേശശക്തിഷു .
ഏതേഷു മധ്യേ കിം തത്ത്വം കഥയ ത്വം മഹാബല .. 4..
ഹനൂമാൻഹോവാച ..
ഭോ യോഗീന്ദ്രാശ്ചൈവ ഋഷയോ വിഷ്ണുഭക്താസ്തഥൈവ ച .
ശ്രുണുധ്വം മാമകീം വാചം ഭവബന്ധവിനാശിനീം .. 5..
ഏതേഷു ചൈവ സർവേഷു തത്ത്വം ച ബ്രഹ്മ താരകം .
രാമ ഏവ പരം ബ്രഹ്മ തത്ത്വം ശ്രീരാമോ ബ്രഹ്മ താരകം .. 6..
വായുപ്ത്രേണോക്താസ്തേ യോഗീന്ദ്രാ ഋഷയോ വിഷ്ണുഭക്താ
ഹനൂമന്തം പപ്രച്ഛുഃ രാമസ്യാംഗാനി നോ ബ്രൂഹീതി .
ഹനൂമാൻഹോവാച . വായുപുത്രം വിഘ്നേശം വാണീം ദുർഗാം
ക്ഷേത്രപാലകം സൂര്യം ചന്ദ്രം നാരായണം നാരസിംഹം
വായുദേവം വാരാഹം തത്സർവാന്ത്സമാത്രാന്ത്സീതം ലക്ഷ്മണം
ശത്രുഘ്നം ഭരതം വിഭീഷണം സുഗ്രീവമംഗദം
ജാംബവന്തം പ്രണവമേതാനി രാമസ്യാംഗാനി ജാനീഥാഃ .
താന്യംഗാനി വിനാ രാമോ വിഘ്നകരോ ഭവതി .
പുനർവായുപുത്രേണോക്താസ്തേ ഹനൂമന്തം പപ്രച്ഛുഃ .
ആഞ്ജനേയ മഹാബല വിപ്രാണാം ഗൃഹസ്ഥാനാം പ്രണവാധികാരഃ
കഥം സ്യാദിതി . സ ഹോവാച ശ്രീരാമ ഏവോവാചേതി . യേഷാമേവ
ഷഡക്ഷരാധികാരോ വർതതേ തേഷാം പ്രണവാധികാരഃ സ്യാന്നാന്യേഷാം .
കേവലമകാരോകാരമകാരാർധമാത്രാസഹിതം പ്രണവമൂഹ്യ
യോ രാമമന്ത്രം ജപതി തസ്യ ശുഭകരോഽഹം സ്യാം . തസ്യ
പ്രണവസ്ഥാകാരസ്യോകാരസ്യ മകരാസ്യാർധമാത്രായാശ്ച
ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാ തത്തദ്വർണാവർണാവസ്ഥാനം
സ്വരവേദാഗ്നിഗുണാനുച്ചാര്യാന്വഹം പ്രണവമന്ത്രദ്ദ്വിഗുണം
ജപ്ത്വാ പശ്ചാദ്രാമമന്ത്രം യോ ജപേത് സ രാമോ ഭവതീതി
രാമേണോക്താസ്തസ്മാദ്രാമാംഗം പ്രണവഃ കഥിത ഇതി ..
വിഭീഷണ ഉവാച ..
സിംഹാസനേ സമാസീനം രാമം പൗലസ്ത്യസൂദനം .
പ്രണമ്യ ദണ്ഡവദ്ഭൂമൗ പൗലസ്ത്യോ വാക്യമബ്രവീത് . . 7..
രഘുനാഥ മഹാബാഹോ കേവലം കഥിതം ത്വയാ .
അംഗാനാം സുലഭം ചൈവ കഥനീയം ച സൗലഭം .. 8..
ശ്രീരാമ ഉവാച . അഥ പഞ്ച ദണ്ഡകാനി പിതൃഘ്നോ
മാതൃഘ്നോ ബ്രഹ്മഘ്നോ ഗുരുഹനനഃ കോടിയതിഘ്നോഽനേകകൃതപാപോ
യോ മമ ഷണ്ണവതികോടിനാമാനി ജപതി സ തേഭ്യഃ പാപേഭ്യഃ
പ്രമുച്യതേ . സ്വയമേവ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപോ ഭവേന്ന കിം .
പുനരുവാച വിഭീഷണഃ . തത്രാപ്യ ശക്തോഽയം കിം കരോതി .
സ ഹോവാചേമം . കൈകസേയ പുരശ്ചരണവിധാവശക്തോ
യോ മമ മഹോപനിഷദം മമ ഗീതാം മന്നാമസഹസ്രം
മദ്വിശ്വരൂപം മമാഷ്ടോത്തരശതം രാമശതാഭിധാനം
നാരദോക്തസ്തവരാജം ഹനൂമത്പ്രോക്തം മന്ത്രരാജാത്മകസ്തവം
സീതാസ്തവം ച രാമഷഡക്ഷരീത്യാദിഭിർമന്ത്രൈര്യോ മാം
നിത്യം സ്തൗതി തത്സദൃശോ ഭവേന്ന കിം ഭവേന്ന കിം ..
ഇതി പ്രഥമോഽധ്യായഃ .. 1..
സനകാദ്യാ മുനയോ ഹനൂമന്തം പപ്രച്ഛുഃ .
ആഞ്ജനേയ മഹാബല താരകബ്രഹ്മണോ രാമചന്ദ്രസ്യ
മന്ത്രഗ്രാമം നോ ബ്രൂഹീതി .
ഹനൂമാൻഹോവാച .
വഹ്നിസ്ഥം ശയനം വിഷ്ണോരർധചന്ദ്രവിഭൂഷിതം .
ഏകാക്ഷരോ മനുഃ പ്രോക്തോ മന്ത്രരാജഃ സുരദ്രുമഃ .. 1..
ബ്രഹ്മാ മുനിഃ സ്യാദ്ഗായത്രം ഛന്ദോ രാമസ്യ ദേവതാ .
ദീർഘാർധേന്ദുയുജാംഗാനി കുര്യാദ്വഹ്ന്യാത്മനോ മനോഃ .. 2..
ബീജശക്ത്യാദി ബീജേന ഇഷ്ടാർഥേ വിനിയോജയേത് .
സരയൂതീരമന്ദാരവേദികാപഞ്കജാസനേ .. 3..
ശ്യാമം വിരാസനാസീനം ജ്ഞാനമുദ്രോപശോഭിതം .
വാമോരുന്യസ്തതദ്ധസ്തം സീതാലക്ഷ്മണസംയുതം .. 4..
അവേക്ഷമാണമാത്മാനമാത്മന്യമിതതേജസം .
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശം കേവലം മോക്ഷകാങ്ക്ഷയാ .. 5..
ചിന്തയൻപരമാത്മാനം ഭാനുലക്ഷം ജപേന്മനും .
വഹ്നിർനാരായണോ നാഡ്യോ ജാഠരഃ കേവലോഽപി ച .. 6..
ദ്വ്യക്ഷരോ മന്ത്രരാജോഽയം സർവാഭീഷ്ടപ്രദസ്തതഃ .
ഏകാക്ഷരോക്തമൃഷ്യാദി സ്യാദാദ്യേന ഷഡംഗകം .. 7..
താരമായാരമാനംഗവാക്സ്വബീജൈശ്ച ഷഡ്വിധഃ ,
ത്ര്യക്ഷരോ മന്ത്രരാജഃ സ്യാത്സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ .. 8..
ദ്വ്യക്ഷരശ്ചന്ദ്രഭദ്രാന്തോ ദ്വിവിധശ്ചതുരക്ഷരഃ .
ഋഷ്യാദി പൂർവവജ്ജ്ഞേയമേതയോശ്ച വിചക്ഷണൈഃ .. 9..
സപ്രതിഷ്ഠൗ രമൗ വായൗ ഹൃത്പഞ്ചാർണോ മനുർമതഃ .
വിശ്വാമിത്രഋഷിഃ പ്രോക്തഃ പങ്ക്തിശ്ഛന്ദോഽസ്യ ദേവതാ ..10..
രാമഭദ്രോ ബീജശക്തിഃ പ്രഥമാർണമിതി ക്രമാത് .
ഭ്രൂമധ്യേ ഹൃദി നാഭ്യൂർവോഃ പാദയോർവിന്യസേന്മനും .. 11..
ഷഡംഗം പൂർവവദ്വിദ്യാന്മന്ത്രാർണൈർമനുനാസ്ത്രകം .
മധ്യേ വനം കൽപതരോർമൂലേ പുഷ്പലതാസനേ .. 12..
ലക്ഷ്മണേന പ്രഗുണിതമക്ഷ്ണഃ കോണേന സായകം .
അവേക്ഷമാണം ജാനക്യാ കൃതവ്യജനമീശ്വരം .. 13..
ജടാഭാരലസച്ഛീർഷം ശ്യാമം മുനിഗണാവൃതം .
ലക്ഷ്മണേന ധൃതച്ഛത്രമഥവാ പുഷ്പകോപരി .. 14..
ദശാഅസ്യമഥനം ശാന്തം സസുഗ്രീവവിഭീഷണം .
ഏവം ലബ്ധ്വാ ജയാർഥീ തു വർണലക്ഷം ജപേന്മനും .. 15..
സ്വകാമശക്തിവാഗ്ലക്ഷ്മീസ്തവാദ്യാഃ പഞ്ചവർണകാഃ .
ഷഡക്ഷരഃ ഷഡ്വിധഃ സ്യാച്ചതുർവർഗഫലപ്രദഃ .. 16..
പഞ്ചാശന്മാതൃകാമന്ത്രവർണപ്രത്യേകപൂർവകം .
ലക്ഷ്മീവാങ്മന്മഥാദിശ്ച താരാദിഃ സ്യാദനേകധാ .. 17..
ശ്രീമായാമന്മഥൈകൈക ബീജാദ്യന്തർഗതോ മനുഃ .
ചതുർവർണഃ സ ഏവ സ്യാത്ഷഡ്വർണോ വാഞ്ഛിതപ്രദഃ .. 18..
സ്വാഹാന്തോ ഹുംഫഡന്തോ വാ നത്യന്തോ വാ ഭവേദയം .
അഷ്ടാവിംശത്യുത്തരശതഭേദഃ ഷഡ്വർണ ഈരിതഃ .. 19..
ബ്രഹ്മാ സംമോഹനഃ ശക്തിർദക്ഷിണാമൂർതിരേവ ച .
അഗസ്ത്യശ്ച ശിവഃ പ്രോക്താ മുനയോഽക്രമാദിമേ .. 20..
ഛന്ദോ ഗായത്രസഞ്ജ്ഞം ച ശ്രീരാമശ്ചൈവ ദേവതാ .
അഥവാ കാമബീജാദേർവിശ്വാമിത്രോ മുനിർമനോഃ .. 21..
ഛന്ദോ ദേവ്യാദിഗായത്രീ രാമഭദ്രോഽസ്യ ദേവതാ .
ബീജശക്തീ യഥാപൂർവം ഷഡ്വർണാന്വിന്യസേത്ക്രമാത് .. 22..
ബ്രഹ്മരന്ധ്രേ ഭ്രുവോർമധ്യേ ഹൃന്നാഭ്യൂരുഷു പാദയോഃ .
ബീജൈഃ ഷഡ്ദീർഘയുക്തൈർവാ മന്ത്രാർണൈവാ ഷഡംഗകം .. 23..
കാലാഭോധരകാന്തികാന്തമനിശം വീരാസനാധ്യാസിതം
  മുദ്രാം ജ്ഞാനമയീം ദധാനമപരം ഹസ്താംബുജം ജാനുനി .
സീതാം പാർശ്വഗതാം സരോരുഹകരാം വിദ്യുന്നിഭാം രാഘവം
  പശ്യന്തം മുകുടാംഗദാദിവിവിധാകൽപോജ്ജ്വലാംഗം ഭജേ .. 24..
ശ്രീരാമശ്ചന്ദ്രഭദ്രാന്തോ ങേന്തോ നതിയുതോ ദ്വിധാ .
സപ്താക്ഷരോ മന്ത്രരാജഃ സർവകാമഫലപ്രദഃ .. 25..
താരാദിസഹിതഃ സോഽപി ദ്വിവിധോഽഷ്ടാക്ഷരോ മതഃ .
താരം രാമശ്ചതുർഥ്യതഃ ക്രോഡാസ്ത്രം വഹ്നിതൽപഗാ .. 26..
അഷ്ടാർണോഽയം പരോ മന്ത്രോ ഋഷ്യാദിഃ സ്യാത്ഷഡർണവത് .
പുനരഷ്ടാക്ഷരസ്യാഥ രാമ ഏവ ഋഷിഃ സ്മൃതഃ .. 27..
ഗായത്രം ഛന്ദ ഇത്യസ്യ ദേവതാ രാമ ഏവ ച .
താരം ശ്രീബീജയുഗ്മം ച ബീജശക്ത്യാദയോ മതാഃ .. 28..
ഷഡംഗം ച തതഃ കുര്യാന്മന്ത്രാർണൈരേവ ബുദ്ധിമാൻ .
താരം ശ്രീബീജയുഗ്മം ച രാമായ നമ ഉച്ചരേത് .. 29..
ഗ്ലൗംമോം ബീജം വദേന്മായാം ഹൃദ്രാമായ പുനശ്ച താം .
ശിവോമാരാമമന്ത്രോഽയം വസ്വർണസ്തു വസുപ്രദഃ .. 30..
ഋഷിഃ സദാശിവഃ പ്രോക്തോ ഗായത്രം ഛന്ദ ഉച്യതേ .
ശിവോമാരാമചന്ദ്രോഽത്ര ദേവതാ പരികീർതിതഃ .. 31..
ദീർഘയാ മായയാംഗാനി താരപഞ്ചാർണയുക്തയാ .
രാമം ത്രിനേത്രം സോമാർധധാരിണം ശൂലിനം പരം .
ഭസ്മോദ്ധൂലിതസർവാംഗം കപർദിനമുപാസ്മഹേ .. 32..
രാമാഭിരാമാം സൗന്ദര്യസീമാം സോമാവതംസികാം .
പാശാങ്കുശധനുർബാണധരാം ധ്യായേത്ത്രിലോചനാം .. 33..
ധ്യായന്നേവം വർണലക്ഷം ജപതർപണതത്പരഃ .
ബില്വപത്രൈഃ ഫലൈഃ പുഷ്പൈസ്തിലാജ്യൈഃ പങ്കജൈർഹുനേത് .. 34..
സ്വയമായാന്തി നിധയഃ സിദ്ധയശ്ച സുരേപ്സിതാഃ .
പുനരഷ്ടാക്ഷരസ്യാഥ ബ്രഹ്മഗായത്ര രാഘവാഃ .. 35..
ഋഷ്യാദയസ്തു വിജ്ഞേയാഃ ശ്രീബീജം മമ ശക്തികം .
തത്പ്രീത്യൈ വിനിയോഗശ്ച മന്ത്രാർണൈരംഗകൽപനാ .. 36..
കേയൂരാംഗദകങ്കണൈർമണിഗതൈർവിദ്യോതമാനം സദാ
   രാമം പാർവണചന്ദ്രകോടിസദൃശച്ഛത്രേണ വൈ രാജിതം .
ഹേമസ്തംഭസഹസ്രഷോഡശയുതേ മധ്യേ മഹാമണ്ഡപേ
   ദേവേശം ഭരതാദിഭിഃ പരിവൃതം രാമം ഭജേ ശ്യാമലം .. 37..
കിം മന്ത്രൈർബഹുഭിർവിനശ്വരഫലൈരായാസസാധ്യൈർവൃതാ
   കിഞ്ചില്ലോഭവിതാനമാത്രവിഫലൈഃ സംസാരദുഃഖാവഹൈഃ .
ഏകഃ സന്നപി സർവമന്ത്രഫലദോ ലോഭാദിദോഷോജ്ഝിതഃ
   ശ്രീരാമഃ ശരണം മമേതി സതതം മന്ത്രോഽയമഷ്ടാക്ഷരഃ .. 38..
ഏവമഷ്ടാക്ഷരഃ സമ്യക് സപ്തധാ പരികീർതിതഃ .
രാമസപ്താക്ഷരോ മന്ത്ര ആദ്യന്തേ താരസംയുതഃ .. 39..
നവാർണോ മന്ത്രരാജഃ സ്യാച്ഛേഷം ഷഡ്വർണവന്ന്യസേത് .
ജാനകീവല്ലഭം ങേന്തം വഹ്നേർജായാഹുമാദികം .. 40..
ദശാക്ഷരോഽയം മന്ത്രഃ സ്യാത്സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ .
ദശാക്ഷരസ്യ മന്ത്രസ്യ വസിഷ്ഠോഽസ്യ ഋഷിർവിരാട് .. 41..
ഛന്ദോഽസ്യ ദേവതാ രാമഃ സീതാപാണിപരിഗ്രഹഃ .
ആദ്യോ ബീജം ദ്വിഠഃ ശക്തിഃ കാമേനാംഗക്രിയാ മതാ .. 42..
ശിരോലലാടഭ്രൂമധ്യേ താലുകർണേഷു ഹൃദ്യപി .
നാഭൂരുജാനുപാദേഷു ദശാർണാന്വിന്യസേന്മനോഃ .. 43..
അയോധ്യാനഗരേ രത്നചിത്രേ സൗവർണമണ്ഡപേ .
മന്ദാരപുഷ്പൈരാബദ്ധവിതാനേ തോരണാഞ്ചിതേ .. 44..
സിംഹാസനേ സമാസീനം പുഷ്പകോപരി രാഘവം .
രക്ഷോഭിർഹരിഭിർദേവൈർദിവ്യയാനഗതൈഃ ശുഭൈഃ .. 45..
സംസ്തൂയമാനം മുനിഭിഃ പ്രഹ്വൈശ്ച പരിസേവിതം .
സീതാലങ്കൃതവാമാംഗം ലക്ഷ്മണേനോപസേവിതം ..46..
ശ്യാമം പ്രസന്നവദനം സർവാഭരണഭൂഷിതം .
ധ്യായന്നേവം ജപേന്മന്ത്രം വർണലക്ഷമനന്യധീഃ .. 47..
രാമം ങേന്തം ധനുഷ്പാണയേഽന്തഃ സ്യാദ്വഹ്നിസുന്ദരീ .
ദശാക്ഷരോഽയം മന്ത്രഃ സ്യാന്മുനിർബ്രഹ്മാ വിരാട് സ്മൃതഃ .. 48..
ഛന്ദസ്തു ദേവതാ പ്രോക്തോ രാമോ രാക്ഷസമർദനഃ .
ശേഷം തു പൂർവവത്കുര്യാച്ചാപബാണധരം സ്മരേത് .. 49..
താരമായാരമാനംഗവാക്സ്വബീജൈശ്ച ഷഡ്വിധഃ .
ദശാർണോ മന്ത്രരാജഃ സ്യാദ്രുദ്രവർണാത്മകോ മനുഃ .. 50..
ശേഷം ഷഡർണവജ്ജ്ഞേയം ന്യാസധ്യാനാദികം ബുധൈഃ .
ദ്വാദശാക്ഷരമന്ത്രസ്യ ശ്രീരാമ ഋഷിരുച്യതേ .. 51..
ജഗതീ ഛന്ദ ഇത്യുക്തം ശ്രീരാമോ ദേവതാ മതഃ .
പ്രണവോ ബീജമിത്യുക്തഃ ക്ലീം ശക്തിർഹ്രീം ച കീലകം .. 52..
മന്ത്രേണാംഗാനി വിന്യസ്യ ശിഷ്ടം പൂർവവദാചരേത് .
താരം മായാം സമുച്ചാര്യ ഭരതാഗ്രജ ഇത്യപി .. 53..
രാമം ക്ലീം വഹ്നിജായാന്തം മന്ത്രോയം ദ്വാദശാക്ഷരഃ .
ഓം ഹൃദ്ഭഗവതേ രാമചന്ദ്രഭദ്രൗ ച ങേയുതൗ .. 54..
അർകാർണോ ദ്വിവിധോഽപ്യസ്യ ഋഷിധ്യാനാദിപൂർവവത് .
ഛന്ദസ്തു ജഗതീ ചൈവ മന്ത്രാർണൈരംഗകൽപനാ .. 55..
ശ്രീരാമേതി പദം ചോക്ത്വാ ജയരാമ തതഃ പരം .
ജയദ്വയം വദേത്പ്രാജ്ഞോ രാമേതി മനുരാജകഃ .. 56..
ത്രയോദശാർണ ഋഷ്യാദി പൂർവവത്സർവകാമദഃ .
പദദ്വയദ്വിരാവൃത്തേരംഗം ധ്യാനം ദശാർണവത് .. 57..
താരാദിസഹിതഃ സോഽപി സ ചതുർദശവർണകഃ .
ത്രയോദശാർണമുച്ചാര്യ പശ്ചാദ്രാമേതി യോജയേത് .. 58..
സ വൈ പഞ്ചദശാർണസ്തു ജപതാം കൽപഭൂരുഹഃ .
നമശ്ച സീതാപതയേ രാമായേതി ഹനദ്വയം .. 59..
തതസ്തു കവചാസ്ത്രാന്തഃ ഷോഡശാക്ഷര ഈരിതഃ .
തസ്യാഗസ്ത്യഋഷിശ്ഛന്ദോ ബൃഹതീ ദേവതാ ച സഃ .. 60..
രാം ബീജം ശക്തിരസ്ത്രം ച കീലകം ഹുമിതീരിതം .
ദ്വിപഞ്ചത്രിചതുർവർണൈഃ സർവൈരംഗം ന്യസേത്ക്രമാത് .. 61..
താരാദിസഹിതഃ സോഽപി മന്ത്രഃ സപ്തദശാക്ഷരഃ .
താരം നമോ ഭഗവതേ രാം ങേന്തം മഹാ തതഃ .. 62..
പുരുഷായ പദം പശ്ചാദ്ധൃദന്തോഽഷ്ടദശാക്ഷരഃ .
വിശ്വാമിത്രോ മുനിശ്ഛന്ദോ ഗായത്രം ദേവതാ ച സഃ .. 63..
കാമാദിസഹിതഃ സോഽപി മന്ത്ര ഏകോനവിംശകഃ .
താരം നാമോ ഭഗവതേ രാമായേതി പദം വദേത് .. 64..
സർവശബ്ദം സമുച്ചാര്യ സൗഭാഗ്യം ദേഹി മേ വദേത് .
വഹ്നിജായാം തഥോച്ചാര്യ മന്ത്രോ വിംശാർണകോ മതഃ .. 65..
താരം നമോ ഭഗവതേ രാമായ സകലം വദേത് .
ആപന്നിവാരണായേതി വഹ്നിജായാം തതോ വദേത് .. 66..
ഏകവിംശാർണകോ മന്ത്രഃ സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ .
താരം രമാ സ്വബീജം ച തതോ ദാശരഥായ ച .. 67..
തതഃ സീതാവല്ലഭായ സർവാഭീഷ്ടപദം വദേത് .
തതോ ദായ ഹൃദന്തോഽയം മന്ത്രോ ദ്വാവിംശദക്ഷരഃ .. 68..
താരം നമോ ഭഗവതേ വീരരാമായ സംവദേത് .
കല ശത്രൂൻ ഹന ദ്വന്ദ്വം വഹ്നിജായാം തതോ വദേത് .. 69..
ത്രയോവിംശാക്ഷരോമന്ത്രഃ സർവശത്രുനിബർഹണഃ .
വിശ്വാമിത്രോ മുനിഃ പ്രോക്തോ ഗായത്രീഛന്ദ ഉച്യതേ .. 70..
ദേവതാ വീരരാമോഽസൗ ബീജാദ്യാഃ പൂർവവന്മതാഃ .
മൂലമന്ത്രവിഭാഗേന ന്യാസാൻകൃത്വാ വിചക്ഷണഃ .. 71..
ശരം ധനുഷി സന്ധായ തിഷ്ഠന്തം രാവണോന്മുഖം .
വജ്രപാണിം രഥാരൂഢം രാമം ധ്യാത്വാ ജപേന്മനും .. 72..
താരം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീരാമായ പദം വദേത് .
താരകബ്രഹ്മണേ ചോക്ത്വാ മാം താരയ പദം വദേത് .. 73..
നമസ്താരാത്മകോ മന്ത്രശ്ചതുർവിംശതിമന്ത്രകഃ .
ബീജാദികം യഥാ പൂർവം സർവം കുര്യാത്ഷഡർണവത് .. 74..
കാമസ്താരോ നതിശ്ചൈവ തതോ ഭഗവതേപദം .
രാമചന്ദ്രായ ചോച്ചാര്യ സകലേതി പദം വദേത് .. 75..
ജനവശ്യകരായേതി സ്വാഹാ കാമാത്മകോ മനുഃ .
സർവവശ്യകരോ മന്ത്രഃ പഞ്ചവിംശതിവർണകഃ .. 76..
ആദൗ താരേണ സംയുക്തോ മന്ത്രഃ ഷഡ്വിംശദക്ഷരഃ .
അന്തേഽപി താരസംയുക്തഃ സപ്തവിംശതിവർണകഃ .. 77..
താരം നമോ ഭഗവതേ രക്ഷോഘ്നവിശദായ ച .
സർവവിഘ്നാന്ത്സമുച്ചാര്യ നിവാരയ പദദ്വയം .. 78..
സ്വാഹാന്തോ മന്ത്രരാജോഽയമഷ്ടാവിംശതിവർണകഃ .
അന്തേ താരേണ സംയുക്ത ഏകോനത്രിംശദക്ഷരഃ .. 79..
ആദൗ സ്വബീജസംയുക്തസ്ത്രിംശദ്വർണാത്മകോ മനുഃ .
അന്തേഽപി തേന സംയുക്ത ഏകത്രിംശാത്മകഃ സ്മൃതഃ .. 80..
രാമഭദ്ര മഹേശ്വാസ രഘുവീര നൃപോത്തമ .
ഭോ ദശാസ്യാന്തകാസ്മാകം ശ്രിയം ദാപയ ദേഹി മേ .. 81..
ആനുഷ്ടുഭ ഋഷീ രാമശ്ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ്സ ദേവതാ .
രാം ബീജമസ്യ യം ശക്തിരിഷ്ടാർഥേ വിനിയോജയേത് .. 82..
പാദം ഹൃദി ച വിന്യസ്യ പാദം ശിരസി വിന്യസേത് .
ശിഖായാം പഞ്ചഭിർന്യസ്യ ത്രിവർണൈഃ കവചം ന്യസേത് .. 83..
നേത്രയോഃ പഞ്ചവർണൈശ്ച ദാപയേത്യസ്ത്രമുച്യതേ .
ചാപബാണധരം ശ്യാമം സസുഗ്രീവബിഭീഷണം .. 84..
ഹത്വാ രാവണമായാന്തം കൃതത്രൈലോക്യരക്ഷണം .
രാമചന്ദ്രം ഹൃദി ധ്യാത്വാ ദശലക്ഷം ജപേന്മനും .. 85..
വദേദ്ദാശരഥായേതി വിദ്മഹേതി പദം തതഃ .
സീതാപദം സമുദ്ധൃത്യ വല്ലഭായ തതോ വദേത് .. 86..
ധീമഹീതി വദേത്തന്നോ രാമശ്ചാപി പ്രചോദയാത്
താരാദിരേഷാ ഗായത്രീ മുക്തിമേവ പ്രയച്ഛതി .. 87..
മായാദിരപി വൈദുഷ്ട്യം രാമാദിശ്ച ശ്രിയഃപദം .
മദനേനാപി സംയുക്തഃ സ മോഹയതി മേദിനീം .. 88..
പഞ്ച ത്രീണി ഷഡർണൈശ്ച ത്രീണി ചത്വാരി വർണകൈഃ .
ചത്വാരി ച ചതുർവർണൈരംഗന്യാസം പ്രകൽപയേത് .. 89..
ബീജധ്യാനാദികം സർവം കുര്യാത്ഷഡ്വർണവത്ക്രമാത് .
താരം നമോ ഭഗവതേ ചതുർഥ്യാ രഘുനന്ദനം .. 90..
രക്ഷോഘ്നവിശദം തദ്വന്മധുരേതി വദേത്തതഃ .
പ്രസന്നവദനം ങേന്തം വദേദമിതതേജസേ .. 91..
ബലരാമൗ ചതുർഥ്യന്തൗ വിഷ്ണും ങേന്തം നതിസ്തതഃ .
പ്രോക്തോ മാലാമനുഃ സപ്തചത്വാരിംശദ്ഭിരക്ഷരൈഃ .. 92..
ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാദി ബ്രഹ്മാനുഷ്ടുഭരാഘവാഃ .
സപ്തർതുസപ്തദശ ഷഡ്രുദ്രസംഖ്യൈഃ ഷഡംഗകം .. 93..
ധ്യാനം ദശാക്ഷരം പ്രോക്തം ലക്ഷമേകം ജപേന്മനും .
ശ്രിയം സീതാം ചതുർഥ്യന്താം സ്വാഹാന്തോഽയം ഷഡക്ഷരഃ .. 94..
ജനകോഽസ്യ ഋഷിശ്ഛന്ദോ ഗായത്രീ ദേവതാ മനോഃ .
സീതാ ഭഗവതീ പ്രോക്താ ശ്രീം ബീജം നതിശക്തികം .. 95..
കീലം സീതാ ചതുർഥ്യന്തമിഷ്ടാർഥേ വിനിയോജയേത് .
ദീർഘസ്വരയുതാദ്യേന ഷഡംഗാനി പ്രകൽപയേത് .. 96..
സ്വർണാഭാമംബുജകരാം രാമാലോകനതത്പരാം .
ധ്യായേത്ഷട്കോണമധ്യസ്ഥരാമാങ്കോപരി ശോഭിതാം .. 97..
ലകാരം തു സമുദ്ധൃത്യ ലക്ഷ്മണായ നമോന്തകഃ .
അഗസ്ത്യഋഷിരസ്യാഥ ഗായത്രം ഛന്ദ ഉച്യതേ .. 98..
ലക്ഷ്മണോ ദേവതാ പ്രോക്തോ ലം ബീജം ശക്തിരസ്യ ഹി .
നമസ്തു വിനിയോഗോ ഹി പുരുഷാർഥ ചതുഷ്ടയേ .. 99..
ദീർഘഭാജാ സ്വബീജേന ഷഡംഗാനി പ്രകൽപയേത് .
ദ്വിഭുജം സ്വർണരുചിരതനും പദ്മനിഭേക്ഷണം .. 100..
ധനുർബാണധരം ദേവം രാമാരാധനതത്പരം .
ഭകാരം തു സമുദ്ധൃത്യ ഭരതായ നമോന്തകഃ .. 101..
അഗസ്ത്യഋഷിരസ്യാഥ ശേഷം പൂർവവദാചരേത് .
ഭരതം ശ്യാമലം ശാന്തം രാമസേവാപരായണം .. 102..
ധനുർബാണധരം വീരം കൈകേയീതനയം ഭജേ .
ശം ബീജം തു സമുദ്ധൃത്യ ശത്രുഘ്നായ നമോന്തകഃ .
ഋഷ്യാദയോ യഥാപൂർവം വിനിയോഗോഽരിനിഗ്രഹേ .. 103..
ദ്വിഭുജം സ്വർണവർണാഭം രാമസേവാപരായണം .
ലവണാസുരഹന്താരം സുമിത്രാതനയം ഭജേ .. 104..
ഹൃം ഹനുമാംശ്ചതുർഥ്യന്തം ഹൃദന്തോ മന്ത്രരാജകഃ .
രാമചന്ദ്ര ഋഷിഃ പ്രോക്തോ യോജയേത്പൂർവവത്ക്രമാത് .. 105..
ദ്വിഭുജം സ്വർണവർണാഭം രാമസേവാപരായണം .
മൗഞ്ജീകൗപീനസഹിതം മാം ധ്യായേദ്രാമസേവകം .. ഇതി.. 106..
ഇതി രമരഹസ്യോപനിഷദി ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ .. 2..
സനകാദ്യാ മുനയോ ഹനൂമന്തം പപ്രച്ഛുഃ .
ആഞ്ജനേയ മഹാബല പൂർവോക്തമന്ത്രാണാം
പൂജാപീഠമനുബ്രൂഹീതി . ഹനുമാൻ ഹോവാച .
ആദൗ ഷട്കോണം . തന്മധ്യേ രാമബീജം സശ്രീകം .
തദധോഭാഗേ ദ്വിതീയാന്തം സാധ്യം . ബീജോർധ്വഭാഗേ
ഷഷ്ഠ്യന്തം സാധകം . പാർശ്വേ ദൃഷ്ടിബീജേ തത്പരിതോ
ജീവപ്രാണശക്തിവശ്യബീജാനി . തത്സർവം സന്മുഖോന്മുഖാഭ്യാം
പ്രണവാഭ്യാം വേഷ്ടനം . അഗ്നീശാസുരവായവ്യപുരഃപൃഷ്ഠേഷു
ഷട്കോണേഷു ദീർഘഭാഞ്ജി . ഹൃദയാദിമന്ത്രാഃ ക്രമേണ .
രാം രീം രൂം രൈം രൗം രഃ ഇതി ദീർഘഭാജി തദ്യുക്തഹൃദയാദ്യസ്ത്രാന്തം .
ഷട്കോണപാർശ്വേ രമാമായാബീജേ . കോണാഗ്രേ വാരാഹം ഹുമിതി .
തദ്ബീജാന്തരാലേ കാമബീജം . പരിതോ വാഗ്ഭവം . തതോ വൃത്തത്രയം
സാഷ്ടപത്രം . തേഷു ദലേഷു സ്വരാനഷ്ടവർഗാൻപ്രതിദലം
മാലാമനുവർണഷട്കം . അന്തേ പഞ്ചാക്ഷരം .
തദ്ദലകപോലേഷ്വഷ്ടവർണാൻ . പുനരഷ്ടദലപദ്മം .
തേഷു ദലേഷു നാരായണാഷ്ടാക്ഷരോ മന്ത്രഃ . തദ്ദലകപോലേഷു
ശ്രീബീജം . തതോ വൃത്തം . തതോ ദ്വാദശദലം . തേഷു ദലേഷു
വാസുദേവദ്വാദശാക്ഷരോ മന്ത്രഃ . തദ്ദലകപോലേഷ്വാദിക്ഷാന്താൻ .
തതോ വൃത്തം . തതഃ ഷോഡശദലം . തേഷു ദലേഷു ഹും ഫട്
നതിസഹിതരാമദ്വാദശാക്ഷരം . തദ്ദലകപോലേഷു മായാബീജം .
സർവത്ര പ്രതികപോലം ദ്വിരാവൃത്ത്യാ ഹ്രം സ്രം ഭ്രം ബ്രം ഭ്രമം ശ്രും
ജ്രം . തതോ വൃത്തം . തതോ ദ്വാത്രിംശദ്ദലപദ്മം . തേഷു ദലേഷു
നൃസിംഹമന്ത്രരാജാനുഷ്ടുഭമന്രഃ . തദ്ദലകപോലേശ്വഷ്ടവ-
സ്വേകാദശരുദ്രദ്വാദശാദിത്യമന്ത്രാഃ പ്രണവാദിനമോന്താ-
ശ്ചതുർഥ്യന്താഃ ക്രമേണ . തദ്ബഹിർവഷട്കാരം പരിതഃ . തതോ
രേഖാത്രയയുക്തം ഭൂപുരം . ദ്വാദശദിക്ഷു രാശ്യാദിഭൂഷിതം .
അഷ്ടനാഗൈരധിഷ്ഠിതം . ചതുർദിക്ഷു നാരസിംഹബീജം .
വിദിക്ഷു വാരാഹബീജം . ഏതത്സർവാത്മകം യന്ത്രം സർവകാമപ്രദം
മോക്ഷപ്രദം ച . ഏകാക്ഷരാദിനവാക്ഷരാന്താനാമേതദ്യന്ത്രം
ഭവതി . തദ്ദശാവരണാത്മകം ഭവതി . ഷട്കോണമധ്യേ
സാംഗം രാഘവം യജേത് . ഷട്കോണേഷ്വംഗൈഃ
പ്രഥമാ വൃതിഃ . അഷ്ടദലമൂലേ ആത്മാദ്യാവരണം .
തദഗ്രേ വാസുദേവാദ്യാവരണം . ദ്വിതീയാഷ്ടദലമൂലേ
ഘൃഷ്ടാദ്യാവരണം . തദഗ്രേ ഹനൂമദാദ്യാവരണം .
ദ്വാദശദലേഷു വസിഷ്ഠാദ്യാവരണം . ഷോഡശദലേശു
നീലാദ്യാവരണം . ദ്വാത്രിംശദ്ദലേഷു ധ്രുവാദ്യാവരണം .
ഭൂപുരാന്തരിന്ദ്രാദ്യാവരണം . തദ്ബഹിർവജ്രാദ്യാവരണം .
ഏവമഭ്യർച്യ മനും ജപേത് ..
അഥ ദശാക്ഷരാദിദ്വാത്രിംശദക്ഷരാന്താനാം മന്ത്രാണാം
പൂജാപീഠമുച്യതേ . ആദൗ ഷട്കോണം . തന്മധ്യേ സ്വബീജം .
തന്മധ്യേ സാധ്യനാമാനി . ഏവം കാമബീജവേഷ്ടനം . തം
ശിഷ്ടേന നവാർണേന വേഷ്ടനം . ഷട്കോണേഷു
ഷഡംഗാന്യഗ്നീശാസുരവായവ്യപൂർവപൃഷ്ഠേഷു .
തത്കപോലേഷു ശ്രീമായേ . കോണാഗ്രേ ക്രോധം . തതോ വൃത്തം .
തതോഽഷ്ടദലം . തേഷു ദലേഷു ഷട്സംഖ്യയാ
മാലാമനുവർണാൻ . തദ്ദലകപോലേഷു ഷോഡശ സ്വരാഃ .
തതോ വൃത്തം . തത്പരിത ആദിക്ഷാന്തം . തദ്ബഹിർഭൂപുരം
സാഷ്ടശൂലാഗ്രം . ദിക്ഷു വിദിക്ഷു നാരസിംഹവാരാഹേ .
ഏതന്മഹായന്ത്രം . ആധാരശക്ത്യാദിവൈഷ്ണവപീഠം .
അംഗൈഃ പ്രഥമാ വൃതിഃ . മധ്യേ രാമം . വാമഭാഗേ
സീതാം . തത്പുരതഃ ശാർമ്ഗം ശരം ച . അഷ്ടദലമൂലേ
ഹനുമദാദിദ്വിതീയാവരണം . ഘൃഷ്ട്യാദിതൃതീയാവരണം .
ഇന്ദ്രാദിഭിശ്ചതുർഥീ . വജ്രാദിഭിഃ പഞ്ചമീ . ഏതദ്യന്ത്രാരാധന-
പൂർവകം ദശാക്ഷരാദിമന്ത്രം ജപേത് . ..
ഇതി രാമരഹസ്യോപനിഷദി തൃതീയോഽധ്യായഃ .. 3..
സനകാദ്യാ മുനയോ ഹനൂമന്തം പപ്രച്ഛുഃ .
ശ്രീരാമമന്ത്രാണാം പുരശ്ചരണവിധിമനുബ്രൂഹീതി .
ഹനൂമാൻഹോവാച .
നിത്യം ത്രിഷവണസ്നായീ പയോമൂലഫലാദിഭുക് .
അഥവാ പായസാഹാരോ ഹവിഷ്യാന്നാദ ഏവ വാ .. 1..
ഷഡ്സൈശ്ച പരിത്യക്തഃ സ്വാശ്രമോക്തവിധിം ചരൻ .
വനിതാദിഷു വാക്കർമമനോഭിർനിഃസ്പൃഹഃ ശുചിഃ .. 2..
ഭൂമിശായീ ബ്രഹ്മചാരീ നിഷ്കാമോ ഗുരുഭക്തിമാൻ .
സ്നാനപൂജാജപധ്യാനഹോമതർപണതത്പരഃ .. 3..
ഗുരൂപദിഷ്ടമാർഗേണ ധ്യായന്രാമമനന്യധീഃ .
സൂര്യേന്ദുഗുരുദീപാദിഗോബ്രാഹ്മണസമീപതഃ .. 4..
ശ്രീരാമസന്നിധൗ മൗനീ മന്ത്രാർഥമനുചിന്തയൻ .
വ്യാഘ്രചർമാസനേ സ്ഥിത്വാ സ്വസ്തികാദ്യാസനക്രമാത് .. 5..
തുലസീപാരിജാതശ്രീവൃക്ഷമൂലാദികസ്ഥലേ .
പദ്മാക്ഷതുലസീകാഷ്ഠരുദ്രാക്ഷകൃതമാലയാ .. 6..
മാതൃകാമാലയാ മന്ത്രീ മനസൈവ മനും ജപേത് .
അഭ്യർച്യ വൈഷ്ണവേ പീഠേ ജപേദക്ഷരലക്ഷകം .. 7..
തർപയേത്തദ്ദശാംശേന പായസാത്തദ്ദശാംശതഃ .
ജുഹുയാദ്ഗോഘൃതേനൈവ ഭോജയേത്തദ്ദശാംശതഃ .. 8..
തതഃ പുഷ്പാഞ്ജലിം മൂലമന്ത്രേണ വിധിവച്ചരേത് .
തതഃ സിദ്ധമനുർഭൂത്വാ ജീവന്മുക്തോ ഭവേന്മുനിഃ .. 9..
അണിമാദിർഭജത്യേനം യൂനം വരവധൂരിവ .
ഐഹികേഷു ച കാര്യേഷു മഹാപത്സു ച സർവദാ .. 10..
നൈവ യോജ്യോ രാമമന്ത്രഃ കേവലം മോക്ഷസാധകഃ .
ഐഹികേ സമനുപ്രാപ്തേ മാം സ്മരേദ്രാമസേവകം .. 11..
യോ രാമം സംസ്മരേന്നിത്യം ഭക്ത്യാ മനുപരായണഃ .
തസ്യാഹമിഷ്ടസംസിദ്ധ്യൈ ദീക്ഷിതോഽസ്മി മുനീശ്വരാഃ .. 12..
വാഞ്ഛിതാർഥം പ്രദാസ്യാമി ഭക്താനാം രാഘവസ്യ തു .
സർവഥാ ജാഗരൂകോഽസ്മി രാമകാര്യധുരന്ധരഃ .. 13..
ഇതി രാമരഹസ്യോപനിഷദി ചതുർഥോഽധ്യായഃ .. 4..
സനകാദ്യാ മുനയോ ഹനൂമന്തം പപ്രച്ഛുഃ .
ശ്രീരാമമന്ത്രാർഥമനുബ്രൂഹീതി . ഹനൂമാൻഹോവാച .
സർവേഷു രാമമന്ത്രേഷു മന്ത്രരാജഃ ഷഡക്ഷരഃ .
ഏകധായ ദ്വിധാ ത്രേധാ ചതുർധാ പഞ്ചധാ തഥാ .. 1..
ഷട്സപ്തധാഷ്ടധാ ചൈവ ബഹുധായം വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഷഡക്ഷരസ്യ മാഹാത്മ്യം ശിവോ ജാനാതി തത്ത്വതഃ .. 2..
ശ്രീരാമമന്ത്രരാജസ്യ സമ്യഗർഥോഽയമുച്യതേ .
നാരായണാഷ്ടാക്ഷരേ ച ശിവപഞ്ചാക്ഷരേ തഥാ .
സാർഥകാർണദ്വയം രാമോ രമന്തേ യത്ര യോഗിനഃ .
രകാരോ വഹ്നിവചനഃ പ്രകാശഃ പര്യവസ്യതി .. 3..
സച്ചിദാനന്ദരൂപോഽസ്യ പരമാത്മാർഥ ഉച്യതേ .
വ്യഞ്ജനം നിഷ്കലം ബ്രഹ്മ പ്രാണോ മായേതി ച സ്വരഃ .. 4..
വ്യഞ്ജനൈഃ സ്വരസംയോഗം വിദ്ധി തത്പ്രാണയോജനം .
രേഫോ ജ്യോതിർമയേ തസ്മാത്കൃതമാകരയോജനം .. 5..
മകാരോഽഭ്യുദയാർഥത്വാത്സ മായേതി ച കീർത്യതേ .
സോഽയം ബീജം സ്വകം യസ്മാത്സമായം ബ്രഹ്മ ചോച്യതേ .. 6..
സബിന്ദുഃ സോഽപി പുരുഷഃ ശിവസൂര്യേന്ദുരൂപവാൻ .
ജ്യോതിസ്തസ്യ ശിഖാ രൂപം നാദഃ സപ്രകൃതിർമതഃ .. 7..
പ്രകൃതിഃ പുരുഷശ്ചോഭൗ സമായാദ്ബ്രഹ്മണഃ സ്മൃതൗ .
ബിന്ദുനാദാത്മകം ബീജം വഹ്നിസോമകലാത്മകം .. 8..
അഗ്നീഷോമാത്മകം രൂപം രാമബീജേ പ്രതിഷ്ഠിതം .
യഥൈവ വടബീജസ്ഥഃ പ്രാകൃതശ്ച മഹാദ്രുമഃ .. 9..
തഥൈവ രാമബീജസ്ഥം ജഗദേതച്ചരാചരം .
ബീജോക്തമുഭയാർഥത്വം രാമനാമനി ദൃശ്യതേ .. 10..
ബീജം മായാവിനിർമുക്തം പരം ബ്രഹ്മേതി കീർത്യതേ .
മുക്തിദം സാധകാനാം ച മകാരോ മുക്തിദോ മതഃ .. 11..
മാരൂപത്വാദതോ രാമോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ .
ആദ്യോ ര തത്പദാർഥഃ സ്യാന്മകരസ്ത്വമ്പദാർഥവാൻ .. 12..
തയോഃ സംയോജനമസീത്യർഥേ തത്ത്വവിദോ വിദുഃ .
നമസ്ത്വമർഥോ വിജ്ഞേയോ രാമസ്തത്പദമുച്യതേ .. 13..
അസീത്യർഥേ ചതുർഥീ സ്യാദേവം മന്ത്രേഷു യോജയേത് .
തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യം തു കേവലം മുക്തിദം യതഃ .. 14..
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം ചൈതത്തസ്മാദപ്യതിരിച്യതേ .
മനുഷ്വേതേഷു സർവേഷാമധികാരോഽസ്തി ദേഹിനാം .. 15..
മുമുക്ഷൂണാം വിരക്താനാം തഥാ ചാശ്രമവാസിനാം .
പ്രണവത്വാത്സദാ ധ്യേയോ യതീനാം ച വിശേഷതഃ .
രാമമന്ത്രാർഥവിജ്ഞാനീ ജീവന്മുക്തോ ന സംശയഃ .. 16..
യ ഇമാമുപനിഷദമധീതേ സോഽഗ്നിപൂതോ ഭവതി .
സ വായുപൂതോ ഭവതി . സുരാപാനാത്പൂതോ ഭവതി .
സ്വർണസ്തേയാത്പൂതോ ഭവതി . ബ്രഹ്മഹത്യാപൂതോ ഭവതി .
സ രാമമന്ത്രാണാം കൃതപുരശ്ചരണോ രാമചന്ദ്രോ ഭവതി .
തദേതദൃചാഭ്യുക്തം .
സദാ രാമോഽഹമസ്മീതി തത്ത്വതഃ പ്രവദന്തി യേ .
ന തേ സംസാരിണോ നൂനം രാമ ഏവ ന സംശയഃ .. ഓം സത്യമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ശ്രീരമരഹസ്യോപനിഷത്സമാപ്താ ..