ഉപനിഷത്തുകൾ/മാന്ത്രികോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മന്ത്രികോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

മന്ത്രികോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]സ്വാവിദ്യാദ്വയതത്കാര്യാപഹ്നവജ്ഞാനഭാസുരം .
മന്ത്രികോപനിഷദ്വേദ്യം രാമചന്ദ്രമഹം ഭജേ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം അഷ്ടപാദം ശുചിം ഹംസം ത്രിസൂത്രമണുമവ്യയം .
ത്രിവർത്മാനം തേജസോഹം സർവതഃപശ്യന്ന പശ്യതി .. 1..
ഭൂതസംമോഹനേ കാലേ ഭിന്നേ തമസി വൈഖരേ .
അന്തഃ പശ്യന്തി സത്ത്വസ്ഥാ നിർഗുണം ഗുണഗഹ്വരേ .. 2..
അശക്യഃ സോഽന്യഥാ ദ്രഷ്ടും ധ്യായമാനഃ കുമാരകൈഃ .
വികാരജനനീമജ്ഞാമഷ്ടരൂപാമജാം ധ്രുവാം .. 3..
ധ്യായതേഽധ്യാസിതാ തേന തന്യതേ പ്രേര്യതേ പുനഃ .
സൂയതേ പുരുഷാർഥം ച തേനൈവാധിഷ്ഠിതം ജഗത് .. 4..
ഗൗരനാദ്യന്തവതീ സാ ജനിത്രീ ഭൂതഭാവിനീ .
സിതാസിതാ ച രക്താ ച സർവകാമദുധാ വിഭോഃ .. 5..
പിബന്ത്യേനാമവിഷയാമവിജ്ഞാതാം കുമാരകാഃ .
ഏകസ്തു പിബതേ ദേവഃ സ്വച്ഛന്ദോഽത്ര വശാനുഗഃ .. 6..
ധ്യാനക്രിയാഭ്യാം ഭഗവാൻഭുങ്ക്തേഽസൗ പ്രസഹദ്വിഭുഃ .
സർവസാധാരണീം ദോഗ്ധ്രീം പീയമാനാം തു യജ്വമിഃ .. 7..
പശ്യന്ത്യസ്യാം മഹാത്മാനഃ സുവർണം പിപ്പലാശനം .
ഉദാസീനം ധ്രുവം ഹംസം സ്നാതകാധ്വര്യവോ ജഗുഃ .. 8..
ശംസന്തമനുശംസന്തി ബഹ്വൃചാഃ ശാസ്ത്രകോവിദാഃ .
രഥന്തരം ബൃഹത്സാമ സപ്തവൈധൈസ്തു ഗീയതേ .. 9..
മന്ത്രോപനിഷദം ബ്രഹ്മ പദക്രമസമന്വിതം .
പഠന്തി ഭാർഗവാ ഹ്യേതേ ഹ്യഥർവാണോ ഭൃഗൂത്തമാഃ .. 10..
സബ്രഹ്മചാരിവൃത്തിശ്ച സ്തംഭോഽഥ ഫലിതസ്തഥാ .
അനഡ്വാന്രോഹിതോച്ഛിഷ്ടഃ പശ്യന്തോ ബഹുവിസ്തരം .. 11..
കാലഃ പ്രാണശ്ച ഭഗവാന്മൃത്യുഃ ശർവോ മഹേശ്വരഃ .
ഉഗ്രോ ഭവശ്ച രുദ്രശ്ച സസുരഃ സാസുരസ്തഥാ .. 12..
പ്രജാപതിർവിരാട് ചൈവ പുരുഷഃ സലിലമേവ ച .
സ്തൂയതേ മന്ത്രസംസ്തുത്യൈരഥർവവിദിതൈർവിഭുഃ .. 13..
തം ഷഡ്വിംശക ഇത്യേതേ സപ്തവിംശം തഥാപരേ .
പുരുഷം നിർഗുണം സാംഖ്യമഥർവശിരസോ വിദുഃ .. 14..
ചതുർവിംശതിസംഖ്യാതം വ്യക്തമവ്യക്തമേവ ച .
അദ്വൈതം ദ്വൈതമിത്യാഹുസ്ത്രിധാ തം പഞ്ചധാ തഥാ .. 15..
ബ്രഹ്മാദ്യം സ്ഥാവരാന്തം ച പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ .
തമേകമേവ പശ്യന്തി പരിശുഭ്രം വിഭും ദ്വിജാഃ .. 16..
യസ്മിൻസർവമിദം പ്രോതം ബ്രഹ്മ സ്ഥാവരജംഗമം .
തസ്മിന്നേവ ലയം യാന്തി സ്രവന്ത്യഃ സാഗരേ യഥാ .. 17..
യസ്മിൻഭാവാഃ പ്രലീയന്തേ ലീനാശ്ചാവ്യക്തതാം യയുഃ .
പശ്യന്തി വ്യക്തതാം ഭൂയോ ജായന്തേ ബുദ്ബുദാ ഇവ .. 18..
ക്ഷേത്രജ്ഞാധിഷ്ഠിതം ചൈവ കാരണൈർവിദ്യതേ പുനഃ .
ഏവം സ ഭഗവാന്ദേവം പശ്യന്ത്യന്യേ പുനഃ പുനഃ .. 19..
ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മേത്യഥായാന്തി യേ വിദുർബ്രാഹ്മണാസ്തഥാ .
അത്രൈവ തേ ലയം യാന്തി ലീനാശ്ചാവ്യക്തശാലിനഃ ..
ലീനാശ്ചാവ്യക്തശാലിന ഇത്യുപനിഷത് ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി മന്ത്രികോപനിഷത്സമാപ്താ ..