ഉപനിഷത്തുകൾ/മഹാവാക്യോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാവാക്യോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

മഹാവാക്യോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]യന്മഹാവാക്യസിദ്ധാന്തമഹാവിദ്യാകലേവരം .
വികലേവരകൈവല്യം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം ..
അഥ ഹോവാച ഭഗവാൻബ്രഹ്മാപരോക്ഷാനുഭവപരോപനിഷദം
വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ . ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യപരമേഷാ ന പ്രാകൃതായോപദേഷ്ടവ്യാ .
സാത്വികായാന്തർമുഖായ പരിശുശ്രൂഷവേ . അഥ
സംസൃതിബന്ധമോക്ഷയോർവിദ്യാവിദ്യേ ചക്ഷുഷീ ഉപസംഹൃത്യ
വിജ്ഞായാവിദ്യാലോകാണ്ഡസ്തമോദൃക് . തമോ ഹി
ശാരീരപ്രപഞ്ചമാബ്രഹ്മസ്ഥാവരാന്തമനന്താഖിലാജാണ്ഡഭൂതം .
നിഖിലനിഗമോദിതസകാമകർമവ്യവഹാരോ ലോകഃ .
നൈഷോഽന്ധകാരോഽയമാത്മാ .വിദ്യാ ഹി കാണ്ഡാന്തരാദിത്യോ
ജ്യോതിർമണ്ഡലം ഗ്രാഹ്യം നാപരം . അസാവാദിത്യോ ബ്രഹ്മേത്യജപയോപഹിതം
ഹംസഃ സോഽഹം . പ്രാണാപാനാഭ്യാം പ്രതിലോമാനുലോമാഭ്യാം
സമുപലഭ്യൈവം സാ ചിരം ലബ്ധ്വാ ത്രിവൃദാത്മനി
ബ്രഹ്മണ്യഭിധ്യായമാനേ സച്ചിദാനന്ദഃ പരമാത്മാവിർഭവതി .
സഹസ്രഭാനുമച്ഛുരിതാപൂരിതത്വാദലിപ്യാ പാരാവാരപൂര ഇവ .
നൈഷാ സമാധിഃ . നൈഷാ യോഗസിദ്ധിഃ . നൈഷാ മനോലയഃ .
ബ്രഹ്മൈക്യം തത് . ആദിത്യവർണം തമസസ്തു പാരേ .
സർവാണി രൂപാണി വിചിത്യ ധീരഃ . നാമാനി കൃത്വാഽഭിവദന്യദാസ്തേ .
ധാതാ പുരസ്താദ്യമുദാജഹാര . ശക്രഃ പ്രവിദ്വാൻപ്രദിശശ്ചതസ്രഃ .
തമേവ വിദ്വാനമൃത ഇഹ ഭവതി . നാന്യഃ പന്ഥാ അയനായ വിദ്യതേ .
യജ്ഞേന യജ്ഞമയജന്ത ദേവാഃ . താനി ധർമാണി പ്രഥമാന്യാസൻ .
തേ ഹ നാകം മഹിമാനഃ സചന്തേ . യത്ര പൂർവേ സാധ്യാഃ സന്തി ദേവാഃ .
സോഽഹമർകഃ പരം ജ്യോതിരർകജ്യോതിരഹം ശിവഃ .
ആത്മജ്യോതിരഹം ശുക്രഃ സർവജ്യോതിരസാവദോം .
യ ഏതദഥർവശിരോഽധീതേ . പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം
പാപം നാശയതി . സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി .
തത്സായം പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനഃ പാപോഽപാപോ ഭവതി .
മധ്യന്ദിനമാദിത്യാഭിമുഖോഽധീയാനഃ
പഞ്ചമഹാപാതകോപപാതകാത്പ്രമുച്യതേ .
സർവവേദപാരായണപുണ്യം ലഭതേ .
ശ്രീമഹാവിഷ്ണുസായുജ്യമവാപ്നോതീത്യുപനിഷത് ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശ്രുണുയാമ ദേവാഃ
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ . ഹരിഃ ഓം തത്സത്
ഇതി മഹാവാക്യോപനിഷത്സമാപ്താ ..