ഉപനിഷത്തുകൾ/മഹാനാരായണോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാനാരായണോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

മഹാനാരായണോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]ഹരിഃ ഓം .. ശം നോ മിത്രഃ ശം വരുണഃ . ശം നോ ഭവത്യര്യമാ .
ശം ന ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിഃ . ശം നോ വിഷ്ണുരുരുക്രമഃ ..
നമോ ബ്രഹ്മണേ . നമസ്തേ വായോ . ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി .
ത്വാമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മ വദിഷ്യാമി . ഋതം വദിഷ്യാമി .
സത്യം വദിഷ്യാമി . തന്മാമവതു . തദ്വക്താരമവതു .
അവതു മാം . അവതു വക്താരം .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ
. തേജസ്വി നാവധീതമസ്തു . മാ വിദ്വിഷാവഹൈ .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
പ്രഥമോഽനുവാകഃ .
അംഭസ്യപാരേ ഭുവനസ്യ മധ്യേ നാകസ്യ പൃഷ്ഠേ മഹതോ
മഹീയാൻ .
ശുക്രേണ ജ്യോതീം ̐ഷി സമനുപ്രവിഷ്ടഃ പ്രജാപതിശ്ചരതി
ഗർഭേ അന്തഃ .. 1..
യസ്മിന്നിദം ̐ സം ച വി ചൈതി സർവം യസ്മിൻ ദേവാ അധി
വിശ്വേ നിഷേദുഃ .
തദേവ ഭൂതം തദു ഭവ്യമാ ഇദം തദക്ഷരേ പരമേ വ്യോമൻ ..
2..
യേനാവൃതം ഖം ച ദിവം മഹീ ച യേനാദിത്യസ്തപതി തേജസാ
ഭ്രാജസാ ച .
യമന്തഃ സമുദ്രേ കവയോ വയന്തി യദക്ഷരേ പരമേ പ്രജാഃ .. 3..
യതഃ പ്രസൂതാ ജഗതഃ പ്രസൂതീ തോയേന ജീവാൻ വ്യചസർജ
ഭൂമ്യാം .
യദോഷധീഭിഃ പുരുഷാൻ പശൂം ̐ശ്ച വിവേശ ഭൂതാനി
ചരാചരാണി .. 4..
അതഃ പരം നാന്യദണീയസം ̐ ഹി പരാത്പരം യന്മഹതോ
മഹാന്തം .
യദേകമവ്യക്തമനന്തരൂപം വിശ്വം പുരാണം തമസഃ പരസ്താത്
.. 5..
തദേവർതം തദു സത്യമാഹുസ്തദേവ ബ്രഹ്മ പരമം കവീനാം .
ഇഷ്ടാപൂർതം ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം വിശ്വം ബിഭർതി
ഭുവനസ്യ നാഭിഃ .. 6..
തദേവാഗ്നിസ്തദ്വായുസ്തത്സൂര്യസ്തദു ചന്ദ്രമാഃ .
തദേവ ശുക്രമമൃതം തദ്ബ്രഹ്മ തദാപഃ സ പ്രജാപതിഃ .. 7..
സർവേ നിമേഷാ ജജ്ഞിരേ വിദ്യുതഃ പുരുഷാദധി .
കലാ മുഹൂർതാഃ കാഷ്ഠാശ്ചാഹോരാത്രാശ്ച സർവശഃ .. 8..
അർധമാസാ മാസാ ഋതവഃ സംവത്സരശ്ച കൽപന്താം .
സ ആപഃ പ്രദുധേ ഉഭേ ഇമേ അന്തരിക്ഷമഥോ സുവഃ .. 9..
നൈനമൂർധ്വം ന തിര്യഞ്ചം ന മധ്യേ പരിജഗ്രഭത് .
ന തസ്യേശേ കശ്ചന തസ്യ നാമ മഹദ്യശഃ .. 10..
ന സന്ദൃശേ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ ന ചക്ഷുഷാ പശ്യതി
കശ്ചനൈനം .
ഹൃദാ മനീശാ മനസാഭിക്ലൃപ്തോ യ ഏനം വിദുരമൃതാസ്തേ
ഭവന്തി .. 11..
പരമാത്മ-ഹിരണ്യഗർഭ-സൂക്ത
അദ്ഭ്യഃ സംഭൂതോ ഹിരണ്യഗർഭ ഇത്യഷ്ടൗ ..
അദ്ഭ്യ സംഭൂതഃ പൃഥിവ്യൗ രസാച്ച വിശ്വകർമണഃ
സമവർതതാധി .
തസ്യ ത്വഷ്ടാ വിദധദ്രൂപമേതി തത്പുരുഷസ്യ
വിശ്വമാജാനമഗ്രേ . 1.
വേദാഹമേതം പുരുഷം മഹാന്തം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത് .
തമേവം വിദ്വാനഭൃത ഇഹ ഭവതി നാന്യഃപന്ഥാവിദ്യതേഽയനായ
. 2.
പ്രജാപതിശ്ചരതി ഗർഭേ അന്തഃ അജായമാനോ ബഹുഥാ വിജായതേ .
തസ്യ ധീരാഃ പരിജാനന്തി യോനിം മരീചീനാം പദമിച്ഛന്തി
വേധസഃ . 3.
യോ ദേവേഭ്യ ആതപതി യോ ദേവാനാം പുരോഹിതഃ . പൂർവോ യോ ദേവേഭ്യോ
ജാതഃ നമോ രുചായ ബ്രാഹ്മയേ . 4.
രുചം ബ്രാഹ്മം ജനയന്തഃ ദേവാ അഗ്രേ തദബ്രുവൻ . യസ്ത്വൈവം
ബ്രാഹ്മണോ വിദ്യാത് തസ്യ ദേവാ അസൻ വശേ . 5.
ഹ്രീശ്ച തേ ലക്ഷ്മീശ്ച പത്ന്യൗ അഹോരാത്രേ പാർശ്വേ നക്ഷത്രാണി
രൂപം .
അശ്വിനൗ വ്യാത്തം ഇഷ്ടം മനിഷാണ അമും മനിഷാണ സർവം
മനിഷാണ . 6. ഇതി ഉത്തരനാരായണാനുവാകഃ .

ഹിരണ്യഗർഭഃ സമവർതതാഗ്രേ ഭൂതസ്യ ജാതഃ പതിരേക ആസീത് .
സ ദാധാര പൃഥിവീം ദ്യാമുതേമാം കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ
വിധേമ .. 1..
യഃ പ്രാണതോ നിമിഷതോ മഹിത്വൈക ഇദ്രാജാ ജഗതോ ബഭൂവ .
യ ഈശേ അസ്യ ദ്വിപദശ്ചതുഷ്പദഃ കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ
വിധേമ .. 2..
യ ആത്മദാ ബലന്ദാ യസ്യ വിശ്വ ഉപാസതേ പ്രശിഷം യസ്യ
ദേവാഃ .
യസ്യ ഛായാമൃതം യസ്യ മൃത്യുഃ കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ
വിധേമ .. 3..
യസ്യേമേ ഹിമവന്തോ മഹിത്വാ യസ്യ സമുദ്രം ̐ രസയാ സഹാഹുഃ .
യസ്യേമാഃ പ്രദിശോ യസ്യ ബാഹൂ കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ വിധേമ ..
4..
യം ക്രന്ദസീ അവസാ തസ്തഭാനേ അസ്യൈക്ഷേതാം മനസാ രേജമാനേ .
യത്രാധി സൂര ഉദിതൗ വ്യേതി കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ വിധേമ .. 5..
യേന ദ്യൗരുഗ്രാ പൃഥിവീ ച ദൃഢേ യേന സുവഃ സ്തഭിതം യേന
നാകഃ .
യോ അന്തരിക്ഷേ രജസോ വിമാനഃ കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ വിധേമ .. 6..
ആപോ ഹ യന്മഹതീർവിശ്വമായം ദക്ഷം ദധാനാ
ജനയന്തീരഗ്നിം .
തതോ ദേവാനാം നിരവർതതാസുരേകഃ കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ
വിധേമ .. 7..
യശ്ചിദാപോ മഹിനാ പര്യപശ്യദ്ദക്ഷം ദധാനാ
ജനയന്തീരഗ്നിം .
യോ ദേവേശ്വധി ദേവ ഏക കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ വിധേമ .. 8..

ഏഷ ഹി ദേവഃ പ്രദിശോഽനു സർവാഃ പൂർവോ ഹി ജാതഃ സ ഉ ഗർഭേ
അന്തഃ .
സ വിജായമാനഃ സ ജനിഷ്യമാണഃ പ്രത്യങ്മുഖാസ്തിഷ്ഠതി
വിശ്വതോമുഖഃ .. 12..
വിശ്വതശ്ചക്ഷുരുത വിശ്വതോ മുഖോ വിശ്വതോ ഹസ്ത ഉത
വിശ്വതസ്പാത് .
സം ബാഹുഭ്യാം നമതി സം പതത്രൈർദ്യാവാപൃഥിവീ ജനയൻ
ദേവ ഏകഃ .. 13..
വേനസ്തത് പശ്യൻ വിശ്വാ ഭുവനാനി വിദ്വാൻ യത്ര വിശ്വം
ഭവത്യേകനീഡം .
യസ്മിന്നിദം ̐സം ച വി ചൈകം ̐സ ഓതഃ പ്രോതശ്ച വിഭുഃ
പ്രജാസു .. 14..
പ്ര തദ്വോചേ അമൃതം നു വിദ്വാൻ ഗന്ധർവോ നാമ നിഹിതം ഗുഹാസു .
ത്രീണി പദാ നിഹിതാ ഗുഹാസു യസ്തദ്വേദ സവിതുഃ പിതാ സത് .. 15..
സ നോ ബന്ധുർജനിതാ സ വിധാതാ ധാമാനി വേദ ഭുവനാനി വിശ്വാ .
യത്ര ദേവാ അമൃതമാനശാനാസ്തൃതീയേ ധാമാന്യഭ്യൈരയന്ത ..
16..
പരി ദ്യാവാപൃഥിവീ യന്തി സദ്യഃ പരി ലോകാൻ പരി ദിശഃ പരി
സുവഃ .
ഋതസ്യ തന്തും വിതതം വിചൃത്യ തദപശ്യത് തദഭവത്
പ്രജാസു .. 17..
പരീത്യ ലോകാൻ പരീത്യ ഭൂതാനി പരീത്യ സർവാഃ പ്രദിശോ
ദിശശ്ച .
പ്രജാപതിഃ പ്രഥമജാ ഋതസ്യാത്മനാത്മാനമഭിസംബഭൂവ .. 18..
സദസസ്പതിമദ്ഭുതം പ്രിയമിന്ദ്രസ്യ കാമ്യം . സനിം
മേധാമയാസിഷം .. 19..
ഉദ്ദീപ്യസ്വ ജാതവേദോഽപഘ്നന്നിഋതിം മമ . പശൂം ̐ശ്ച
മഹ്യമമാവഹ ജീവനം ച ദിശോ ദിശ .. 20..
മാ നോ ഹിം ̐സീജ്ജാതവേദോ ഗാമശ്വം പുരുഷം ജഗത് .
അബിഭ്രദഗ്ന ആഗഹി ശ്രിയാ മാ പരിപാതയ .. 21..
പുരുഷസ്യ വിദ്മഹേ സഹസ്രാക്ഷസ്യ മഹാദേവസ്യ ധീമഹി . തന്നോ
രുദ്രഃ പ്രചോദയാത് .. 22..
ഗായത്ര്യാഃ .
തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി . തന്നോ രുദ്രഃ
പ്രചോദയാത് .. 23..
തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി . തന്നോ ദന്തിഃ
പ്രചോദയാത് .. 24..
തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ ചക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി . തന്നോ നന്ദിഃ
പ്രചോദയാത് .. 25..
തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാസേനായ ധീമഹി . തന്നഃ ഷണ്മുഖഃ
പ്രചോദയാത് .. 26..
തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ സുവർണപക്ഷായ ധീമഹി . തന്നോ ഗരുഡഃ
പ്രചോദയാത് .. 27..
വേദാത്മനായ വിദ്മഹേ ഹിരണ്യഗർഭായ ധീമഹി . തന്നോ ബ്രഹ്മ
പ്രചോദയാത് .. 28..
നാരായണായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി . തന്നോ വിഷ്ണുഃ
പ്രചോദയാത് .. 29..
വജ്രനഖായ വിദ്മഹേ തീക്ഷ്ണദം ̐ഷ്ട്രായ ധീമഹി . തന്നോ
നാരസിം ̐ഹഃ പ്രചോദയാത് .. 30..
ഭാസ്കരായ വിദ്മഹേ മഹദ്ദ്യുതികരായ ധീമഹി . തന്നോ ആദിത്യ്യഃ
പ്രചോദയാത് .. 31..
വൈശ്വാനരയ വിദ്മഹേ ലാലീലായ ധീമഹി . തന്നോ അഗ്നിഃ
പ്രചോദയാത് .. 32..
കാത്യായനായ വിദ്മഹേ കന്യാകുമാരി ധീമഹി . തന്നോ ദുർഗിഃ
പ്രചോദയാത് .. 33..
[പാഠഭേദഃ:
ചതുർമുഖായ വിദ്മഹേ കമണ്ഡലുധരായ ധീമഹി . തന്നോ ബ്രഹ്മാ
പ്രചോദയാത് ..
ആദിത്യായ വിദ്മഹേ സഹസ്രകിരണായ ധീമഹി . തന്നോ ഭാനുഃ
പ്രചോദയാത് ..
പാവകായ വിദ്മഹേ സപ്തജിഹ്വായ ധീമഹി . തന്നോ വൈശ്വാനരഃ
പ്രചോദയാത് ..
മഹാശൂലിന്യൈ വിദ്മഹേ മഹാദുർഗായൈ ധീമഹി . തന്നോ ഭഗവതീ
പ്രചോദയാത് ..
സുഭഗായൈ വിദ്മഹേ കമലമാലിന്യൈ ധീമഹി . തന്നോ ഗൗരീ
പ്രചോദയാത് ..
നവകുലായ വിദ്മഹേ വിഷദന്തായ ധീമഹി . തന്നഃ സർപഃ
പ്രചോദയാത് ..]
സഹസ്രപരമാ ദേവീ ശതമൂലാ ശതാങ്കുരാ . സർവം ̐ഹരതു മേ
പാപം ദൂർവാ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ .. 34..
കാണ്ഡാത് കാണ്ഡാത് പ്രരോഹന്തീ പരുഷഃ പരുഷഃ പരി . ഏവാ നോ
ദൂർവേ പ്രതനു സഹസ്രേണ ശതേന ച .. 35..
യാ ശതേന പ്രതനോഷി സഹസ്രേണ വിരോഹസി . തസ്യാസ്തേ ദേവീഷ്ടകേ
വിധേമ ഹവിഷാ വയം .. 36..
അശ്വക്രാന്തേ രഥക്രാന്തേ വിഷ്ണുക്രാന്തേ വസുന്ധരാ . ശിരസാ
ധാരയിഷ്യാമി രക്ഷസ്വ മാം പദേ പദേ .. 37..
ഭൂമിർധേനുർധരണീ ലോകധാരിണീ . ഉദ്ധൃതാസി വരാഹേണ
കൃഷ്ണേന ശതബാഹുനാ .. 38..
മൃത്തികേ ഹന പാപം യന്മയാ ദുഷ്കൃതം കൃതം .
മൃത്തികേ ബ്രഹ്മദത്താസി കാശ്യപേനാഭിമന്ത്രിതാ .
മൃത്തികേ ദേഹി മേ പുഷ്ടിം ത്വയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം .. 39..
മൃത്തികേ പ്രതിഷ്ഠിതേ സർവം തന്മേ നിർണുദ മൃത്തികേ . ത്വയാ
ഹതേന പാപേന ഗച്ഛാമി പരമാം ഗതിം .. 40..
യത ഇന്ദ്ര ഭയാമഹേ തതോ നോ അഭയം കൃധി . മഘവഞ്ഛഗ്ധി
തവ തന്ന ഊതയേ വിദ്വിഷോ വിമൃധോ ജഹി .. 41..
സ്വസ്തിദാ വിശസ്പതിർവൃത്രഹാ വിമൃധോ വശീ . വൃഷേന്ദ്രഃ
പുര ഏതു നഃ സ്വസ്തിദാ അഭയങ്കരഃ .. 42..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
43..
ആപാന്തമന്യുസ്തൃപലപ്രഭർമാ ധുനിഃ
ശിമീവാഞ്ഛരുമാം ̐ൃജീഷീ .
സോമോ വിശ്വാന്യതസാവനാനി നാർവാഗിന്ദ്രം പ്രതിമാനാനി ദേഭുഃ ..
44..
ബ്രഹ്മജജ്ഞാനം പ്രഥമം പുരസ്താദ്വി സീമതഃ സുരുചോ വേന ആവഃ .
സ ബുധ്നിയാ ഉപമാ അസ്യ വിഷ്ഠാഃ സതശ്ച യോനിമസതശ്ച വിവഃ
.. 45..
സ്യോനാ പൃഥിവി ഭവാൻ നൃക്ഷരാ നിവേശനീ . യച്ഛാ നഃ
ശർമ സപ്രഥാഃ .. 46..
ഗന്ധദ്വാരാം ദുരാധർഷാം നിത്യപുഷ്ടാം കരീഷിണീം .
ഈശ്വരീം ̐ സർവഭൂതാനാം താമിഹോപഹ്വയേ ശ്രിയം .. 47..
ശ്രീർമേ ഭജതു അലക്ഷ്മീർമേ നശ്യതു .
വിഷ്ണുമുഖാ വൈ
ദേവാശ്ഛന്ദോഭിരിമാॅംല്ലോകാനനപജയ്യമഭ്യജയൻ .
മഹാം ̐ ഇന്ദ്രോ വജ്രബാഹുഃ ഷോഡശീ ശർമ യച്ഛതു .. 48..
സ്വസ്തി നോ മഘവാ കരോതു . ഹന്തു പാപ്മാനം യോഽസ്മാൻ ദ്വേഷ്ടി ..
49..
സോമാനം ̐ സ്വരണം കൃണുഹി ബ്രഹ്മണസ്പതേ കക്ഷീവന്തം യ
ഔശിജം .
ശരീരം യജ്ഞശമലം കുസീദം തസ്മിന്ത്സീദതു യോഽസ്മാൻ
ദ്വേഷ്ടി .. 50..
ചരണം പവിത്രം വിതതം പുരാണം യേന പൂതസ്തരതി
ദുഷ്കൃതാനി .
തേന പവിത്രേണ ശുദ്ധേന പൂതാ അതി പാപ്മാനമരാതിം തരേമ .. 51..
സജോഷാ ഇന്ദ്ര സഗണോ മരുദ്ഭിഃ സോമം പിബ വൃത്രഹഞ്ഛൂര
വിദ്വാൻ .
ജഹി ശത്രൂം ̐രപ മൃധോ നുദസ്വാഥാഭയം കൃണുഹി വിശ്വതോ
നഃ .. 52..
സുമിത്രാ ന ആപ ഓഷധയഃ സന്തു .
ദുർമിത്രാസ്തസ്മൈ ഭൂയാസുര്യോഽസ്മാൻ ദ്വേഷ്ടി യം ച വയം
ദ്വിഷ്മഃ .. 53..
ആപോ ഹി ഷ്ഠാ മയോഭുവസ്താ ന ഊർജേ ദധാതന . മഹേ രണായ
ചക്ഷസേ . യോ വഃ ശിവതമോ രസസ്തസ്യ ഭാജയതേഽഹ നഃ .
ഉശതീരിവ മാതരഃ . തസ്മാ അരം ഗമാമ വോ യസ്യ ക്ഷയായ
ജിന്വഥ . ആപോ ജനയഥാ ച നഃ .. 54..
ഹിരണ്യശൃംഗം വരുണം പ്രപദ്യേ തീർഥ മേ ദേഹി യാചിതഃ .
യന്മയാ ഭുക്തമസാധൂനാം പാപേഭ്യശ്ച പ്രതിഗ്രഹഃ .. 55..
യന്മേ മനസാ വാചാ കർമണാ വാ ദുഷ്കൃതം കൃതം .
തന്ന ഇന്ദ്രോ വരുണോ ബൃഹസ്പതിഃ സവിതാ ച പുനന്തു പുനഃ പുനഃ ..
56..
നമോഽഗ്നയേഽപ്സുമതേ നമ ഇന്ദ്രായ നമോ വരുണായ നമോ വാരുണ്യൈ
നമോഽദ്ഭ്യഃ .. 57..
യദപാം ക്രൂരം യദമേധ്യം യദശാന്തം തദപഗച്ഛതാത്
.. 58..
അത്യാശനാദതീപാനാദ് യച്ച ഉഗ്രാത് പ്രതിഗ്രഹാത് .
തന്മേ വരുണോ രാജാ പാണിനാ ഹ്യവമർശതു .. 59..
സോഽഹമപാപോ വിരജോ നിർമുക്തോ മുക്തകിൽബിഷഃ .
നാകസ്യ പൃഷ്ഠമാരുഹ്യ ഗച്ഛേദ്ബ്രഹ്മസലോകതാം .. 60..
യശ്ചാപ്സു വരുണഃ സ പുനാത്വഘമർഷണഃ .. 61..
ഇമം മേ ഗംഗേ യമുനേ സരസ്വതി ശുതുദ്രി സ്തോമം ̐ സചതാ
പരുഷ്ണിയാ .
അസിക്നിഅ മരുദ്വൃധേ വിതസ്തയാർജീകീയേ ശൃണുഹ്യാ സുഷോമയാ ..
62..
ഋതം ച സത്യം ചാഭീദ്ധാത്തപസോഽധ്യജായത .
തതോ രാത്രിരജായത തതഃ സമുദ്രോ അർണവഃ .. 63..
സമുദ്രാദർണവാദധി സംവത്സരോ അജായത .
അഹോരാത്രാണി വിദധദ്വിശ്വസ്യ മിഷതോ വശീ .. 64..
സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ ധാതാ യഥാപൂർവമകൽപയത് .
ദിവം ച പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷമഥോ സുവഃ .. 65..
യത്പൃഥിവ്യാം ̐ രജഃ സ്വമാന്തരിക്ഷേ വിരോദസീ .
ഇമാം ̐സ്തദാപോ വരുണഃ പുനാത്വഘമർഷണഃ ..
പുനന്തു വസവഃ പുനാതു വരുണഃ പുനാത്വഘമർഷണഃ .
ഏഷ ഭൂതസ്യ മധ്യേ ഭുവനസ്യ ഗോപ്താ ..
ഏഷ പുണ്യകൃതാം ലോകാനേഷ മൃത്യോർഹിരണ്മയം .
ദ്യാവാപൃഥിവ്യോർഹിരണ്മയം ̐ സം ̐ശ്രിതം ̐ സുവഃ .
സ നഃ സുവഃ സം ̐ശിശാധി .. 66..
ആർദ്രം ജ്വലതിജ്യോതിരഹമസ്മി . ജ്യോതിർജ്വലതി ബ്രഹ്മാഹമസ്മി .
യോഽഹമസ്മി ബ്രഹ്മാഹമസ്മി . അഹമസ്മി ബ്രഹ്മാഹമസ്മി . അഹമേവാഹം
മാം ജുഹോമി സ്വാഹാ .. 67..
അകാര്യവകീർണീ സ്തേനോ ഭ്രൂണഹാ ഗുരുതൽപഗഃ .
വരുണോഽപാമഘമർഷണസ്തസ്മാത് പാപാത് പ്രമുച്യതേ .. 68..
രജോഭൂമിസ്ത്വ മാം ̐ രോദയസ്വ പ്രവദന്തി ധീരാഃ .. 69..
ആക്രാന്ത്സമുദ്രഃ പ്രഥമേ വിധർമഞ്ജനയൻപ്രജാ ഭുവനസ്യ രാജാ .
വൃഷാ പവിത്രേ അധി സാനോ അവ്യേ ബൃഹത്സോമോ വാവൃധേ സുവാന
ഇന്ദുഃ .. 70..

ദ്വിതീയോഽവാനുകഃ .
ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമരാതീയതോ നിദഹാതി വേദഃ .
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാത്യഗ്നിഃ
.. 1..
ദുർഗാ സൂക്തം .
താമഗ്നിവർണാം തപസാ ജ്വലന്തീം വൈരോചനീം കർമഫലേഷു
ജുഷ്ടാം .
ദുർഗാം ദേവീം ̐ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ സുതരസി തരസേ നമഃ .. 2..
അഗ്നേ ത്വം പാരയാ നവ്യോ അസ്മാൻ സ്വസ്തിഭിരതി ദുർഗാണി വിശ്വാ .
പൂശ്ച പൃഥ്വീ ബഹുലാ ന ഉർവീ ഭവാ തോകായ തനയായ
ശംയോഃ .. 3..
വിശ്വാനി നോ ദുർഗഹാ ജാതവേദഃ സിന്ധും ന വാവാ ദുരിതാതിപർഷി .
അഗ്നേ അത്രിവന്മനസാ ഗൃണാനോഽസ്മാകം ബോധ്യവിതാ തനൂനാം .. 4..
പൃതനാജിതം ̐ സഹമാനമുഗ്നമഗ്നിം ̐ ഹുവേമ
പരമാത്സധസ്താത് .
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ ക്ഷാമദ്ദേവോ അതി ദുരിതാത്യഗ്നിഃ
.. 5..
പ്രത്നോഷി കമീഡ്യോ അധ്വരേഷു സനാച്ച ഹോതാ നവ്യശ്ച സത്സി .
സ്വാം ചാഗ്നേ തനുവം പിപ്രയസ്വാസ്മഭ്യം ച സൗഭഗമായജസ്വ
.. 6..
ഗോഭിർജുഷ്ടമയുജോ നിഷിക്തം തവേന്ദ്ര വിഷ്ണോരനുസഞ്ചരേമ .
നാകസ്യ പൃഷ്ഠമഭി സംവസാനോ വൈഷ്ണവീം ലോക ഇഹ
മാദയന്താം .. 7..

തൃതീയോഽനുവാകഃ .
ഭൂരന്നമഗ്നയേ പൃഥിവ്യൈ സ്വാഹാ ഭുവോഽന്ന.ം
വായവേഽന്തരിക്ഷായ സ്വാഹാ സുവരന്നമാദിത്യായ ദിവേ സ്വാഹാ
ഭൂർഭുവസ്സുവരന്നം ചന്ദ്രമസേ ദിഗ്ഭ്യഃ സ്വാഹാ നമോ ദേവേഭ്യഃ
സ്വധാ പിതൃഭ്യോ ഭൂർഭുവഃ സുവരന്നമോം .. 1..

ചതുർഥോഽനുവാകഃ .
ഭൂരഗ്നയേ പൃഥിവ്യൈ സ്വാഹാ ഭുവോ വായവേഽന്തരിക്ഷായ സ്വാഹാ
സുവരാദിത്യായ ദിവേ സ്വാഹാ ഭുർഭുവസ്സുവശ്ചന്ദ്രമസേ ദിഗ്ഭ്യഃ
സ്വാഹാ
നമോ ദേവേഭ്യഃ സ്വധാ പിതൃഭ്യോ ഭൂർഭുവഃസുവരഗ്ന ഓം .. 1..

പഞ്ചമോഽനുവാകഃ .
ഭൂരഗ്നയേ ച പൃഥിവ്യൈ ച മഹുതേ ച സ്വാഹാ ഭുവോ വായവേ
ചാന്തരിക്ഷായ ച മഹതേ ച സ്വാഹാ സുവരാദിത്യായ ച ദിവേ ച
മഹതേ ച സ്വാഹാ ഭൂർഭുവസ്സുവശ്ചന്ദ്രമസേ ച
നക്ഷത്രേഭ്യശ്ച
ദിഗ്ഭ്യശ്ച മഹതേ ച സ്വാഹാ നമോ ദേവേഭ്യഃ സ്വധാ പിതൃഭ്യോ
ഭുർഭുവഃ സുവർമഹരോം .. 1..

ഷഷ്ഠോഽനുവാകഃ .
പാഹി നോ അഗ്ന ഏനസേ സ്വാഹാ പാഹി നോ വിശ്വവേദസേ സ്വാഹാ
യജ്ഞം പാഹി വിഭാവസോ സ്വാഹാ സർവം പാഹി ശതക്രതോ സ്വാഹാ ..
1..

സപ്തമോഽനുവാകഃ .
പാഹി നോ അഗ്ന ഏകയാ പാഹ്യുത ദ്വിതീയയാ പാഹ്യൂർജ തൃതീയയാ
പാഹി ഗീർഭിശ്ചതസൃഭിർവസോ സ്വാഹാ .. 1..

അഷ്ടമോഽനുവാകഃ .
യശ്ഛന്ദസാമൃഷഭോ
വിശ്വരൂപശ്ഛന്ദോഭ്യശ്ചന്ദാം ̐സ്യാവിവേശ . സതാം ̐ശിക്യഃ
പ്രോവാചോപനിഷദിന്ദ്രോ ജ്യേഷ്ഠ ഇന്ദ്രിയായ ഋഷിഭ്യോ നമോ
ദേവേഭ്യഃ സ്വധാ
പിതൃഭ്യോ ഭൂർഭുവസ്സുവശ്ഛന്ദ ഓം .. 1..

നവമോഽനുവാകഃ .
നമോ ബ്രഹ്മണേ ധാരണം മേ അസ്ത്വനിരാകരണം ധാരയിതാ ഭൂയാസം
കർണയോഃ ശ്രുതം മാ ച്യോഢം മമാമുഷ്യ ഓം .. 1..

ദശമോഽനുവാകഃ .
ഋതം തപഃ സത്യം തപഃ ശ്രുതം തപഃ ശാന്തം തപോ ദമസ്തപഃ
ശമസ്തപോ ദാനം തപോ യജ്ഞം തപോ ഭൂർഭുവഃ
സുവർബ്രഹ്മൈതദുപാസ്വൈതത്തപഃ .. 1..

ഏകാദശോഽനുവാകഃ .
യഥാ വൃക്ഷസ്യ സമ്പുഷ്പിതസ്യ ദൂരാദ്ഗന്ധോ വാത്യേവം പുണ്യസ്യ
കർമണോ ദൂരാദ്ഗന്ധോ വാതി യഥാസിധാരാം കർതേഽവഹിതമവക്രാമേ
യദ്യുവേ യുവേ ഹവാ വിഹ്വയിഷ്യാമി കർതം
പതിഷ്യാമീത്യേവമമൃതാദാത്മാനം
ജുഗുപ്സേത് .. 1..

ദ്വാദശോഽനുവാകഃ .
അണോരണീയാൻ മഹതോ മഹീയാനാത്മാ ഗുഹായാം നിഹിതോഽസ്യ ജന്തോഃ .
തമക്രതും പശ്യതി വീതശോകോ ധാതുഃ പ്രസാദാന്മഹിമാനമീശം
.. 1..
സപ്ത പ്രാണാ പ്രഭവന്തി തസ്മാത് സപ്താർചിഷഃ സമിധഃ സപ്ത
ജിഹ്വാഃ .
സപ്ത ഇമേ ലോകാ യേഷു ചരന്തി പ്രാണാ ഗുഹാശയാന്നിഹിതാഃ സപ്ത
സപ്ത .. 2..
അതഃ സമുദ്രാ ഗിരയശ്ച സർവേഽസ്മാത്സ്യന്ദന്തേ സിന്ധവഃ
സർവരൂപാഃ .
അതശ്ച വിശ്വാ ഓഷധയോ രസാശ്ച യേനൈഷ
ഭൂതസ്തിഷ്ഠത്യന്തരാത്മാ .. 3..
ബ്രഹ്മാ ദേവാനാം പദവീഃ കവീനാമൃഷിർവിപ്രാണാം മഹിഷോ
മൃഗാണാം .
ശ്യേനോ ഗൃധ്രാണാം ̐സ്വധിതിർവനാനാം ̐സോമഃ പവിത്രമത്യേതി
രേഭൻ .. 4..
അജാമേകാം ലോഹിതശുക്ലകൃഷ്ണാം ബഹ്വീം പ്രജാം ജനയന്തീം ̐
സരൂപാം .
അജോ ഹ്യേകോ ജുഷമാണോഽനുശേതേ ജഹാത്യേനാം ഭുക്തഭോഗാമജോഽന്യഃ
.. 5..
ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസദ്ധോതാ
വേദിഷദതിഥിർദുരോണസത് .
നൃഷദ്വരസദൃതസദ്വ്യോമസദബ്ജാ ഗോജാ ഋതജാ അദ്രിജാ ഋതം
ബൃഹത് .. 6..
യസ്മാജ്ജാതാ ന പരാ നൈവ കിഞ്ചനാസ യ ആവിവേശ ഭുവനാനി
വിശ്വാ .
പ്രജാപതിഃ പ്രജയാ സംവിദാനസ്ത്രീണി ജ്യോതീം ̐ഷി സചതേ സ
ഷോഡശീ .. 6 ക..
വിധർതാരം ̐ ഹവാമഹേ വസോഃ കുവിദ്വനാതി നഃ . സവിതാരം
നൃചക്ഷസം .. 6 ഖ..
ഘൃതം മിമിക്ഷിരേ ഘൃതമസ്യ യോനിർഘൃതേ ശ്രിതോ ഘൃതമുവസ്യ
ധാമ .
അനുഷ്വധമാവഹ മാദയസ്വ സ്വാഹാകൃതം വൃഷഭ വക്ഷി
ഹവ്യം .. 7..
സമുദ്രാദൂർമിർമധുമാം ̐ ഉദാരദുപാം ̐ശുനാ
സമമൃതത്വമാനട് .
ഘൃതസ്യ നാമ ഗുഹ്യം യദസ്തി ജിഹ്വാ ദേവാനാമമൃതസ്യ നാഭിഃ
.. 8..
വയം നാമ പ്രബ്രവാമാ ഘൃതേനാസ്മിൻ യജ്ഞേ ധാരയാമാ
നമോഭിഃ .
ഉപ ബ്രഹ്മാ ശൃണവച്ഛസ്യമാന ചതുഃശൃംഗോഽവമീദ്ഗൗര
ഏതത് .. 9..
ചത്വാരി ശൃംഗാ ത്രയോ അസ്യ പാദാ ദ്വേശീർഷേ സപ്ത ഹസ്താസോ
അസ്യ .
ത്രിധാ ബദ്ധോ വൃഷഭോ രോരവീതി മഹോ ദേവോ മർത്യാം ̐
ആവിവേശ .. 10..
ത്രിധാ ഹിതം പണിഭിർഗുഹ്യമാനം ഗവി ദേവാസോ ഘൃതമന്വവിന്ദൻ .
ഇന്ദ്ര ഏകം ̐ സൂര്യ ഏകം ജജാന വേനാദേകം ̐ സ്വധയാ
നിഷ്ടതക്ഷുഃ .. 11..
യോ ദേവാനാം പ്രഥമം പുരസ്താദ്വിശ്വാധികോ രുദ്രോ മഹർഷിഃ .
ഹിരണ്യഗർഭം പശ്യത ജായമാനം ̐ സ നോ ദേവഃ
ശുഭയാസ്മൃത്യാ സംയുനക്തു .. 12..
യസ്മാത്പരം നാപരമസ്തി കിഞ്ചിത് യസ്മാന്നാണീയോ ന ജ്യായോഽസ്തി
കശ്ചിത് .
വൃക്ഷ ഇവ സ്തബ്ധോ ദിവി തിഷ്ഠത്യേകസ്തേനേദം പൂർണം പുരുഷേണ
സർവം .. 13..
ന കർമണാ ന പ്രജയാ ധനേന ത്യാഗേനൈകേ അമൃതത്വമാനശുഃ .
പരേണ നാകം നിഹിതം ഗുഹായാം ബിഭ്രാജതേ യദ്യതയോ വിശന്തി ..
14..
വേദാന്തവിജ്ഞാനവിനിശ്ചിതാർഥാഃ സംന്യാസയോഗാദ്യതയഃ
ശുദ്ധസത്ത്വാഃ .
തേ ബ്രഹ്മലോകേ തു പരാന്തകാലേ പരാമൃതാഃ പരിമുച്യന്തി സർവേ ..
15..
ദഹ്രം വിപാപം വരവേശ്മഭൂത യത് പുണ്ഡരീകം
പുരമധ്യസം ̐സ്ഥം .
തത്രാപി ദഹ്രേ ഗഗനം വിശോകം തസ്മിൻ യദന്തസ്തദുപാസിതവ്യം
.. 16..
യോ വേദാദൗ സ്വരഃ പ്രോക്തോ വേദാന്തേ ച പ്രതിഷ്ഠിതഃ .
തസ്യ പ്രകൃതിലീനസ്യ യഃ പരഃ സ മഹേശ്വരഃ .. 17..

ത്രയോദശോഽനുവാകഃ .
സഹസ്രശീർഷം ദേവം വിശ്വാക്ഷം വിശ്വശംഭുവം .
വിശ്വം നാരായണം ദേവമക്ഷരം പരമം പ്രഭും .. 1..
വിശ്വതഃ പരമം നിത്യം വിശ്വം നാരായണം ̐ ഹരിം .
വിശ്വമേവേദം പുരുഷസ്തദ്വിശ്വമുപജീവതി .. 2..
പതിം വിശ്വസ്യാത്മേശ്വരം ̐ ശാശ്വതം ̐ ശിവമച്യുതം .
നാരായണം മഹാജ്ഞേയം വിശ്വാത്മാനം പരായണം .. 3..
നാരായണഃ പരം ബ്രഹ്മ തത്ത്വം നാരായണഃ പരഃ .
നാരായണഃ പരോ ജ്യോതിരാത്മാ നാരയണഃ പരഃ .. 4..
നാരായണഃ പരോ ധ്യാതാ ധ്യാനം നാരായണഃ പരഃ .
യച്ച കിഞ്ചിജ്ജഗത്യസ്മിൻ ദൃശ്യതേ ശ്രൂയതേഽപി വാ .
അന്തർബഹിശ്ച തത്സർവം വ്യാപ്യ നാരായണഃ സ്ഥിതഃ .. 5..
അനന്തമവ്യയം കവിം ̐ സമുദ്രേഽന്തം വിശ്വശംഭുവം .
പദ്മകോശപ്രതീകാശം ̐ ഹൃദയം ചാപ്യധോമുഖം .. 6..
അധോ നിഷ്ട്യാ വിതസ്ത്യാന്തേ നാഭ്യാമുപരി തിഷ്ഠതി .
ഹൃദയം തദ്വിജാനീയാദ്വിശ്വസ്യായതനം മഹത് .. 7..
സന്തതം ̐ സിരാഭിസ്തു ലംബത്യാകോശസന്നിഭം .
തസ്യാന്തേ സുഷിരം ̐ സൂക്ഷ്മം തസ്മിന്ത്സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം ..
8..
തസ്യ മധ്യേ മഹാനഗ്നിർവിശ്വാർചിർവിശ്വതോമുഖഃ .
സോഽഗ്രഭുഗ്വിഭജന്തിഷ്ഠന്നാഹാരമജരഃ കവിഃ .. 9..
തിര്യഗൂർധ്വമധഃശായീ രശ്മയസ്തസ്യ സന്തതാഃ .
സന്താപയതി സ്വം ദേഹമാപാദതലമസ്തകം .
തസ്യ മധ്യേ വഹ്നിശിഖാ അണീയോർധ്വാ വ്യവസ്ഥിതാ .. 10..
നീലതോയദമധ്യസ്ഥാ വിദ്യുല്ലേഖേവ ഭാസ്വരാ .
നീവാരശൂക്വത്തന്വീ പീതാ ഭാസ്വത്യണൂപമ .. 11..
തസ്യാഃ ശിഖായാ മധ്യേ പരമാത്മാ വ്യവസ്ഥിതഃ .
സ ബ്രഹ്മാ സ ശിവഃ സ ഹരിഃ സേന്ദ്രഃ സോഽക്ഷരഃ പരമഃ സ്വരാട്
.. 12..


ചതുർദശോഽനുവാകഃ .
ചതുർദശോഽനുവാകഃ .
ആദിത്യോ വാ ഏഷ ഏതന്മണ്ഡലം തപതി തത്ര താ ഋചസ്തദൃചാ
മണ്ഡലം ̐
സ ഋചാം ലോകോഽഥ യ ഏഷ ഏതസ്മിന്മണ്ഡലേഽർചിർദീപ്യതേ താനി
സാമാനി സ
സാമ്നാം ലോകോഽഥ യ ഏഷ ഏതസ്മിന്മണ്ഡലേഽർചിഷി പുരുഷസ്താനി
യജൂം ̐ഷി സ യജുഷാ മണ്ഡലം ̐ സ യജുഷാം ലോകഃ
സൈഷാ ത്രയ്യേവ
വിദ്യാ തപതി യ ഏഷോഽന്തരാദിത്യേ ഹിരണ്മയഃ പുരുഷഃ .. 1..

പഞ്ചദശോഽനുവാകഃ .
ആദിത്യോ വൈ തേജ ഓജോ ബലം യശശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമാത്മാ മനോ
മന്യുർമനുർമൃത്യുഃ
സത്യോ മിത്രോ വായുരാകാശഃ പ്രാണോ ലോകപാലഃ കഃ കിം കം
തത്സത്യമന്നമമൃതോ
ജീവോ വിശ്വഃ കതമഃ സ്വയംഭു ബ്രഹ്മൈതദമൃത ഏഷ പുരുഷ ഏഷ
ഭൂതാനാമധിപതിർബ്രഹ്മണഃ സായുജ്യം ̐
സലോകതാമാപ്നോത്യേതാസാമേവ
ദേവതാനാം ̐ സായുജ്യം ̐ സാർഷ്ടിതാം ̐
സമാനലോകതാമാപ്നോതി യ ഏവം
വേദേത്യുപനിഷത് .. 1..
ഘൃണിഃ സൂര്യ ആദിത്യോമർചയന്തി തപഃ സത്യം മധു ക്ഷരന്തി
തദ്ബ്രഹ്മ തദാപ
ആപോ ജ്യോതീ രസോഽമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സുവരോം .. 2..

ഷോഡശോഽനുവാകഃ .
നിധനപതയേ നമഃ . നിധനപതാന്തികായ നമഃ .
ഊർധ്വായ നമഃ . ഊർധ്വലിംഗായ നമഃ .
ഹിരണ്യായ നമഃ . ഹിരണ്യലിംഗായ നമഃ .
സുവർണായ നമഃ . സുവർണലിംഗായ നമഃ .
ദിവ്യായ നമഃ . ദിവ്യലിംഗായ നമഃ .
ഭവായ നമഃ. ഭവലിംഗായ നമഃ .
ശർവായ നമഃ . ശർവലിംഗായ നമഃ .
ശിവായ നമഃ . ശിവലിംഗായ നമഃ .
ജ്വലായ നമഃ . ജ്വലലിംഗായ നമഃ .
ആത്മായ നമഃ . ആത്മലിംഗായ നമഃ .
പരമായ നമഃ . പരമലിംഗായ നമഃ .
ഏതത്സോമസ്യ സൂര്യസ്യ സർവലിംഗം ̐ സ്ഥാപയതി പാണിമന്ത്രം
പവിത്രം .. 1..

സപ്തദശോഽനുവാകഃ .
സദ്യോജാതം പ്രപദ്യാമി സദ്യോജാതായ വൈ നമോ നമഃ .
ഭവേ ഭവേ നാതിഭവേ ഭവസ്വ മാം . ഭവോദ്ഭവായ നമഃ .. 1..

അഷ്ടദശോഽനുവാകഃ .
വാമദേവായ നമോ ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ ശ്രേഷ്ഠായ നമോ രുദ്രായ
നമഃ കാലായ നമഃ കലവികരണായ നമോ ബലവികരണായ നമോ
ബലായ നമോ ബലപ്രമഥായ നമഃ സർവഭൂതദമനായ നമോ
മനോന്മനായ നമഃ .. 1..

ഏകോനവിംശോഽനുവാകഃ .
അഘോരേഭ്യോഽഥ ഘോരേഭ്യോ ഘോരഘോരതരേഭ്യഃ . സർവതഃ ശർവ
സർവേഭ്യോ നമസ്തേ അസ്തു രുദ്രരൂപേഭ്യഃ .. 1..

വിംശോഽനുവാകഃ .
തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി . തന്നോ രുദ്രഃ
പ്രചോദയാത് .. 1..

ഏകവിംശോഽനുവാകഃ .
ഈശാനഃ സർവവിദ്യാനാമീശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം
ബ്രഹ്മാധിപതിർബ്രഹ്മണോഽധിപതിർബ്രഹ്മാ ശിവോ മേ അസ്തു സദാശിവോം
.. 1..

ദ്വാവിംശോഽനുവാകഃ .
നമോ ഹിരണ്യബാഹവേ ഹിരണ്യവർണായ ഹിരണ്യരൂപായ ഹിരണ്യപതയേ.
അംബികാപതയ ഉമാപതയേ പശുപതയേ നമോ നമഃ .. 1..

ത്രയോവിംശോഽനുവാകഃ .
ഋതം ̐ സത്യം പരം ബ്രഹ്മ പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗലം .
ഊർധ്വരേതം വിരൂപാക്ഷം വിശ്വരൂപായ വൈ നമോ നമഃ .. 1..

ചതുർവിംശോഽനുവാകഃ .
സർവോ വൈ രുദ്രസ്തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു . പുരുഷോ വൈ രുദ്രഃ
സന്മഹോ നമോ നമഃ .
വിശ്വം ഭൂതം ഭുവനം ചിത്രം ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം ച
യത് .
സർവോ ഹ്യേഷ രുദ്രസ്തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 1..

പഞ്ചവിംശോഽനുവാകഃ .
കദ്രുദ്രായ പ്രചേതസേ മീഢുഷ്ടമായ തവ്യസേ . വോചേമ
ശന്തമം ̐ ഹൃദേ .
സർവോഹ്യേഷ രുദ്രസ്തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു .. 1..

ഷഡ്വിംശോഽനുവാകഃ .
യസ്യ വൈകങ്കത്യഗ്നിഹോത്രഹവണീ ഭവതി
പ്രത്യേവാസ്യാഹുതയസ്തിഷ്ഠത്യഥോ
പ്രതിഷ്ഠിത്യൈ .. 1..

സപ്തവിംശോഽനുവാകഃ .
കൃണുഷ്വ പാജ ഇതി പഞ്ച .
കൃണുഷ്വ പാജഃ പ്രസിതിം ന പൃഥ്വീം യാഹി രാജേവാമവാॅം
ഇഭേന .
തൃഷ്വീമനു പ്രസിതിം ദ്രൂണാനോഽസ്താസി വിധ്യ
രക്ഷസസ്തപിഷ്ഠൈഃ .. 1..
തവ ഭ്രമാസ ആശുയാ പതന്ത്യനു സ്പൃശ ധൃശതാ
ശോശുചാനഃ .
തപൂംഷ്യഗ്നേ ജുഹ്വാ പതംഗാനസന്ദിതോ വി സൃജ വിശ്വഗുൽകാഃ ..
2..
പ്രതി സ്പശോ വിസൃജ തൂർണിതമോ ഭവാ പായുർവിശീ അസ്യാ അദബ്ധഃ .
യോ നോ ദൂരേ അഘശം സോ യോ അന്ത്യഗ്നേ മാകിഷ്ടേ
വ്യഥിരാദധർഷീത .. 3..
ഉദഗ്നേ തിഷ്ഠ പ്രത്യാ തനുഷ്വ ന്യമിത്രാംെʼ ഓഷതാത്തിഗ്മഹേതേ .
യോ നോ അരാതിം സമിധാന ചക്രേ നീചാതം ധക്ഷ്യതസം ന
ശുഷ്കം .. 4..
ഊർധ്വോ ഭവ പ്രതിം വിധ്യാധ്യസ്മദാവിഷ്കൃണുഷ്വ
ദൈവ്യാന്യഗ്നേ .
അവസ്ഥിരാ തനുഹി യാതുജൂനാം ജാമിമജാമിം പ്രമൃണീഹി
ശത്രൂൻ .. 5..

അഷ്ടാവിംശോഽനുവാകഃ .
അദിതിർദേവാ ഗന്ധർവാ മനുഷ്യാഃ പിതരോഽസുരാസ്തേഷാം ̐
സർവഭൂതാനാം മാതാ മേദിനീ മഹതീ മഹീ സാവിത്രീ ഗായത്രീ
ജഗത്യുർവീ പൃഥ്വീ ബഹുലാ വിശ്വാ ഭൂതാ കതമാ കായാ സാ
സത്യേത്യമൃതേതി വാസിഷ്ഠഃ .. 1..

ഏകോനത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ആപോ വാ ഇദം ̐ സർവം വിശ്വാ ഭൂതാന്യാപഃ പ്രാണാ വാ ആപഃ
പശവ ആപോഽന്നമാപോഽമൃതമാപഃ സമ്രാഡാപോ വിരാഡാപഃ
സ്വരാഡാപശ്ഛന്ദാം ̐സ്യാപോ ജ്യോതീം ̐ഷ്യാപോ
യജൂം ̐ഷ്യാപഃ
സത്യമാപഃ സർവാ ദേവതാ ആപോ ഭൂർഭുവഃ സുവരാപ ഓം .. 1..

ത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ആപഃ പുനന്തു പൃഥിവീം പൃഥിവീ പൂതാ പുനാതു മാം .
പുനന്തു ബ്രഹ്മണസ്പതിർബ്രഹ്മപൂതാ പുനാതു മാം .. 1..
യദുച്ഛിഷ്ടമഭോജ്യം യദ്വാ ദുശ്ചരിതം മമ .
സർവം പുനന്തു മാമാപോഽസതാം ച പ്രതിഗ്രഹം ̐ സ്വാഹാ .. 2..

ഏകത്രിംശോഽനുവാകഃ .
അഗ്നിശ്ച മാ മന്യുശ്ച മന്യുപതയശ്ച മന്യുകൃതേഭ്യഃ .
പാപേഭ്യോ രക്ഷന്താം . യദഹ്നാ പാപമകാർഷം .
മനസാ വാചാ ഹസ്താഭ്യാം . പദ്ഭ്യാമുദരേണ ശിശ്നാ .
അഹസ്തദവലിമ്പതു . യത്കിഞ്ച ദുരിതം മയി . ഇദമഹം
മാമമൃതയോനീ .
സത്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോമി സ്വാഹാ .. 1..

ദ്വാത്രിംശോഽനുവാകഃ .
സൂര്യശ്ച മാ മന്യുശ്ച മന്യുപതയശ്ച മന്യുകൃതേഭ്യഃ .
പാപേഭ്യോ രക്ഷന്താം . യദ്രാത്രിയാ പാപമകാർഷം .
മനസാ വാചാ ഹസ്താഭ്യാം . പദ്ഭ്യാമുദരേണ ശിശ്നാ .
രാത്രിസ്തദവലുമ്പതു .
യത്കിഞ്ച ദുരിതം മയി . ഇഅദമഹം മാമമൃതയോനീ . സൂര്യേ
ജ്യോതിഷി സ്വാഹാ .. 1..

ത്രയസ്ത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ . അഗ്നിർദേവതാ ബ്രഹ്മ ഇത്യാർഷം .
ഗായത്രം
ഛന്ദം പരമാത്മം സരൂപം . സായുജ്യം വിനിയോഗം .. 1..

ചതുസ്ത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ആയാതു വരദാ ദേവീ അക്ഷരം ബ്രഹ്മ സംമിതം .
ഗായത്രീ ഛന്ദസാം മാതേദം ബ്രഹ്മ ജുഷസ്വ നഃ .. 1..
യദഹ്നാത്കുരുതേ പാപം തദഹ്നാത്പ്രതിമുച്യതേ .
യദ്രാത്രിയാത്കുരുതേ പാപം തദ്രാത്രിയാത്പ്രതിമുച്യതേ .
സർവവർണേ മഹാദേവി സന്ധ്യാവിദ്യേ സരസ്വതി .. 2..

പഞ്ചത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ഓജോഽസി സഹോഽസി ബലമസി ഭ്രാജോഽസി ദേവാനാം ധാമനാമാസി
വിശ്വമസി
വിശ്വായുഅഃ സർവമസി സർവായുരഭിഭൂരോം ഗായത്രീമാവാഹയാമി
സാവിത്രീമാവാഹയാമി സരസ്വതീമാവാഹയാമി
ഛന്ദർഹീനാവാഹയാമി
ശ്രിയമാവാഹയാമി ഗായത്രിയാ ഗായത്രീ ഛന്ദോ വിശ്വാമിത്ര
ഋഷിഃ
സവിതാ ദേവതാഗ്നിർമുഖം ബ്രഹ്മാ ശിരോ വിഷ്ണുഹൃദയം ̐ രുദ്രഃ
ശിഖാ
പൃഥിവീ യോനിഃ പ്രാണാപാനവ്യാനോദാനസ്മാനാ സപ്രാണാ ശ്വേതവർണാ
സാംഖ്യായനസഗോത്രാ ഗായത്രീ ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ ത്രിപദാ
ഷ്ട്കുക്ഷിഃ
പഞ്ചശീർഷോപനയനേ വിനിയോഗഃ .. 1..
ഓം ഭൂഃ . ഓം ഭുവഃ . ഓം ̐സുവഃ . ഓം മഹഃ . ഓം ജനഃ . ഓം
തപഃ .
ഓം സത്യം . ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി .
ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് . ഓമാപോ ജ്യോതീ രസോഽമൃതം ബ്രഹ്മ
ഭൂർഭുവഃ സുവരോം .. 2..

ഷട്ത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ഉത്തമേ ശിഖരേ ദേവി ജാതേ ഭൂമ്യാം പർവതമൂർധനി .
ബ്രാഹ്മണേഭ്യോഽഭ്യനുജ്ഞാതാ ഗച്ഛ ദേവി യഥാസുഖം .. 1..
സ്തുതോ മയാ വരദാ വേദമാതാ പ്രചോദയന്തീ പവനേ ദ്വിജാതാ .
ആയുഃ പൃഥിവ്യാം ദ്രവിണം ബ്രഹ്മവർചസം മഹ്യം ദത്വാ
പ്രജാതും ബ്രഹ്മലോകം .. 2..

സപ്തത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ഘൃണിഃ സൂര്യ ആദിത്യോ ന പ്രഭാ വാത്യക്ഷരം . മധു ക്ഷരന്തി
തദ്രസം .
സത്യം വൈ തദ്രസമാപോ ജ്യോതീ രസോഽമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ
സുവരോം .. 1..

ത്രിസുപർണമന്ത്രഃ 1
അഷ്ടത്രിംശോഽനുവാകഃ .
ബ്രഹ്മമേതു മാം . മധുമേതു മാം . ബ്രഹ്മമേവ മധുമേതു മാം .
യാസ്തേ സോമ
പ്രജാ വത്സോഽഭി സോ അഹം . ദുഃഷ്വപ്നഹൻ ദുരുഷ്ഷഹ . യാസ്തേ
സോമ
പ്രാണാം ̐സ്താഞ്ജുഹോമി .. 1..
ത്രിസുപർണമയാചിതം ബ്രാഹ്മണായ ദദ്യാത് . ബ്രഹ്മഹത്യാം വാ
ഏതേ ഘ്നന്തി .
യേ ബ്രാഹ്മണാസ്ത്രിസുപർണം പഠന്തി . തേ സോമം പ്രാപ്നുവന്തി . ആ
സഹസ്രാത് പങ്ക്തിം
പുനന്തി . ഓം .. 2..

ത്രിസുപർണമന്ത്രഃ 2
ഏകോനചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
ബ്രഹ്മ മേധയാ . മധു മേധയാ . ബ്രഹ്മമേവ മധുമേധയാ .. 1..
അദ്യാനോ ദേവ സവിതഃ പ്രജാവത്സാവീഃ സൗഭഗം . പരാ
ദുഃഷ്വപ്നിയം ̐ സുവ .. 2..
വിശ്വാനി ദേവ സവിതർദുരിതാനി പരാസുവ . യദ്ഭദ്രം തന്മമ
ആസുവ .. 3..
മധുവാതാ ഋതായതേ മധുക്ഷരന്തി സിന്ധവഃ . മാധ്വീർനഃ
സന്ത്വോഷധീഃ .. 4..
മധു നക്തമുതോഷസി മധുമത്പാർഥിവം ̐ രജഃ . മധുദ്യൗരസ്തു
നഃ പിതാ .. 5..
മധുമാന്നോ വനസ്പതിർമധുമാം ̐ അസ്തു സൂര്യഃ . മാധ്വീർഗാവോ
ഭവന്തു നഃ .. 6..
യ ഇമം ത്രിസുപർണമയാചിതം ബ്രാഹ്മണായ ദദ്യാത് .
ഭ്രൂണഹത്യാം വാ ഏതേ ഘ്നന്തി .
യേ ബ്രാഹ്മണാസ്ത്രിസുപർണം പഠന്തി . തേ സോമം പ്രാപ്നുവന്തി . ആ
സഹസ്രാത്പങ്ക്തിം പുനന്തി . ഓം .. 7..

ത്രിസുപർണമന്ത്രഃ 3
ചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
ബ്രഹ്മ മേധവാ . മധു മേധവാ . ബ്രഹ്മമേവ മധു മേധവാ .. 1..
ബ്രഹ്മാ ദേവാനാം പദവീഃ കവീനാമൃഷിർവിപ്രാണാം മഹിഷോ
മൃഗാണാം .
ശ്യേനോ ഗൃദ്ധാണാം ̐ സ്വധിതിർവനാനാം ̐ സോമഃ പവിത്രമത്യേതി
രേഭത് .. 2..
ഹം ̐സഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസദ്ധോതാ
വേദിഷദതിഥിർദുരോണസത് .
നൃഷദ്വരസദൃതസദ്വ്യോമസദബ്ജാ ഗോജാ ഋതജാ അദ്രിജാ ഋതം
ബൃഹത് .. 3..
ഋചേ ത്വാ ഋചേ ത്വാ സമിത്സ്രവന്തി സരിതോ ന ധേനാഃ .
അന്തർഹൃദാ മനസാ പൂയമാനാഃ . ഘൃതസ്യ ധാരാ
അഭിചാകശീമി .. 4..
ഹിരണ്യയോ വേതസോ മധ്യ ആസാം . തസ്മിന്ത്സുപർണോ മധുകൃത്
കുലായീ ഭജന്നാസ്തേ
മധു ദേവതാഭ്യഃ . തസ്യാസതേ ഹരയഃ സപ്ത തീരേ സ്വധാം
ദുഹാനാ അമൃതസ്യ
ധാരാം .. 5..
യ ഇദം ത്രിസുപർണമയാചിതം ബ്രാഹ്മണായ ദദ്യാത് .
വീരഹത്യാം വാ ഏതേ ഘ്നന്തി .
യേ ബ്രാഹ്മണാസ്ത്രിസുപർണം പഠന്തി . തേ സോമം പ്രാപ്നുവന്തി .
ആസഹസ്രാത്
പങ്ക്തിം പുനന്തി . ഓം .. 6..

ഏകചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
മേധാദേവീ ജുഷമാണാ ന ആഗാദ്വിശ്വാചീ ഭദ്രാ
സുമനസ്യമാനാ .
ത്വയാ ജുഷ്ടാ ജുഷമാണാ ദുരുക്താൻബൃഹദ്വദേമ വിദഥേ
സുവീരാഃ .. 1..
ത്വയാ ജുഷ്ട ഋഷിർഭവതി ദേവി ത്വയാ ബ്രഹ്മാഗതശ്രീരുത
ത്വയാ .
ത്വയാ ജുഷ്ടശ്ചിത്രം വിന്ദതേ വസു സാ നോ ജുഷസ്വ ദ്രവിണേന
മേധേ .. 2..

ദ്വിചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
മേധാം മ ഇന്ദ്രോ ദദാതു മേഅധാം ദേവീ സരസ്വതീ .
മേധാം മേ അശ്വിനാവുഭാവാധത്താം പുഷ്കരസ്രജൗ .. 1..
അപ്സരാസു ച യാ മേധാ ഗന്ധർവേഷു ച യന്മനഃ .
ദൈവീ മേധാ സരസ്വതീ സ മാം മേധാ സുരഭിർജുഷതാം ̐
സ്വാഹാ .. 2..

ത്രിചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
ആ മാം മേധാ സുരഭിർവിശ്വരൂപാ ഹിരണ്യവർണാ ജഗതീ ജഗമ്യാ .
ഊർജസ്വതീ പയസാ പിന്വമാനാ സാ മാം മേധാ സുപ്രതീകാ
ജുഷതാം .. 1..

ചതുശ്ചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
മയി മേധാം മയി പ്രജാം മയ്യഗ്നിസ്തേജോ ദധാതു .
മയി മേധാം മയി പ്രജാം മയീന്ദ്ര ഇന്ദ്രിയം ദധാതു .
മയി മേധാം മയി പ്രജാം മയി സൂര്യോ ഭ്രാജോ ദധാതു .. 1..

പഞ്ചചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
അപൈതു മൃത്യുരമൃതം ന ആഗന്വൈവസ്വതോ നോ അഭയം കൃണോതു .
പർണം വനസ്പതേരിവാഭി നഃ ശീയതാം ̐രയിഃ സചതാം നഃ
ശചീപതിഃ .. 1..

ഷട്ചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
പരം മൃത്യോ അനുപരേഹി പന്ഥാം യസ്തേ സ്വ ഇതരോ ദേവയാനാത് .
ചക്ഷുഷ്മതേ ശൃണ്വതേ തേ ബ്രവീമി മാ നഃ പ്രജാം ̐ രീരിഷോ
മോത വീരാൻ .. 1..

സപ്തചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
വാതം പ്രാണം മനസാന്വാരഭാമഹേ പ്രജാപതിം യോ ഭുവനസ്യ
ഗോപാഃ .
സ നോ മൃത്യോസ്ത്രായതാം പാത്വം ̐ഹസോ ജ്യോഗ്ജീവാ ജരാമ ശീമഹി
.. 1..

അഷ്ടചത്വാരിംശോഽനുവാകഃ .
അമുത്രഭൂയാദധ യദ്യമസ്യ ബൃഹസ്പതേ അഭിശസ്തേരമുഞ്ചഃ .
പ്രത്യൗഹതാമശ്വിനാ മൃത്യുമസ്മദ്ദേവാനാമഗ്നേ ഭിഷജാ
ശചീഭിഃ .. 1..

ഏകോനപഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
ഹരിം ̐ ഹരന്തമനുയന്തി ദേവാ വിശ്വസ്യേശാനം വൃഷഭം
മതീനാം .
ബ്രഹ്മസരൂപമനു മേദമാഗാദയനം മാ വിവധീർവിക്രമസ്വ .. 1..

പഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
ശൽകൈരഗ്നിമിന്ധാന ഉഭൗ ലോകൗ സനേമഹം .
ഉഭയോർലോകയോരൃധ്വാതി മൃത്യും തരാമ്യഹം .. 1..

ഏകപഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
മാ ഛിദോ മൃത്യോ മാ വധീർമാ മേ ബലം വിവൃഹോ മാ പ്രമോഷീഃ .
പ്രജാം മാ മേ രീരിഷ ആയുരുഗ്ര നൃചക്ഷസം ത്വാ ഹവിഷാ
വിധേമ .. 1..

ദ്വിപഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
മാ നോ മഹാന്തമുത മാ നോ അർഭകം മാ ന ഉക്ഷന്തമുത മാ ന
ഉക്ഷിതം .
മാ നോ വധീഃ പിതരം മോത മാതരം പ്രിയാ മാ നസ്തനുവോ രുദ്ര
രീരിഷഃ .. 1..

ത്രിപഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
മാ നസ്തോകേ തനയേ മാ ന ആയുഷി മാ നോ ഗോഷു മാ നോ അശ്വേഷു
രീരിഷഃ .
വീരാന്മാ നോ രുദ്ര ഭാമിതോ വധീർഹവിഷ്മന്തോ നമസാ വിധേമ തേ
.. 1..

ചതുഷ്പഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
പ്രജാപതേ ന ത്വദേതാന്യന്യോ വിശ്വാ ജാതാനി പരി താ ബഭൂവ .
യത്കാമസ്തേ ജുഹുമസ്തന്നോ അസ്തു വയം ̐ സ്യാമ പതയോ രയീണാം ..
1..

പഞ്ചപഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
സ്വസ്തിദാ വിശസ്പതിർവൃത്രഹാ വിമൃധോ വശീ .
വൃഷേന്ദ്രഃ പുര ഏതു നഃ സ്വസ്തിദാ അഭയങ്കരഃ .. 1..

ഷട്പഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം .
ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ മാമൃതാത് .. 1..

സപ്തപഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
യേ തേ സഹസ്രമയു പാശാ മൃത്യോ മർത്യായ ഹന്തവേ .
താൻ യജ്ഞസ്യ മായയാ സർവാനവയജാമഹേ .. 1..

അഷ്ടപഞ്ചാശോഽനുവാകഃ .
മൃത്യവേ സ്വാഹാ മൃത്യവേ സ്വാഹാ .. 1..

ഏകോനഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
ദേവകൃതസ്യൈനസോഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
മനുഷ്യകൃതസ്യൈനസോഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
പിതൃകൃതസ്യൈസോഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
ആത്മകൃതസ്യൈനസോ.വയാജനമസി സ്വാഹാ .
അന്യകൃതസ്യൈനസോഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
അസ്മത്കൃതസ്യൈനസോഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
യദ്ദിവാ ച നക്തം ചൈനശ്ചകൃമ തസ്യാവയജനമസി സ്വാഹാ .
യത്സ്വപന്തശ്ച ജാഗ്രതശ്ചൈനശ്ചകൃമ തസ്യാവയജനമസി
സ്വാഹാ .
യത്സുഷുപ്തശ്ച ജാഗ്രതശ്ചൈനശ്ചകൃമ തസ്യാവയജനമസി
സ്വാഹാ .
യദ്വിദ്വാം ̐സശ്ചാവിദ്വാം ̐സശ്ചൈനശ്ചകൃമ
തസ്യാവയജനമസി സ്വാഹാ .
ഏനസ ഏനസോഽവയജനമസി സ്വാഹാ .. 1..

ഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
യദ്വോ ദേവാശ്ചകൃമ ജിഹ്വയാം ഗുരു മനസോ വാ പ്രയുതീ
ദേവഹേഡനം .
അരാവാ യോ നോ അഭി ദുച്ഛുനായതേ തസ്മിൻ തദേനോ വസവോ നിധേതന
സ്വാഹാ .. 1..

ഏകഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
കാമോഽകാർഷീന്നമോ നമഃ . കാമോഽകാർശീത്കാമഃ കരോതി നാഹം
കരോമി കാമഃ കർതാ
നാഹം കർതാ കാമഃ കാരയിതാ നാഹം കാരയിതാ ഏഷ തേ കാമ
കാമായ സ്വാഹാ .. 1..

ദ്വിഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
മന്യുരകാർഷീന്നമോ നമഃ . മന്യുരകാർഷീന്മന്യുഃ കരോതി നാഹം
കരോമി മന്യുഃ കർതാ നാഹം കർതാ
മന്യുഃ കാരയിതാ നാഹം കാരയിതാ ഏഷ തേ മന്യോ മന്യവേ സ്വാഹാ
.. 1..

ത്രിഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
തിലാഞ്ജുഹോമി സരസാൻ സപിഷ്ടാൻ ഗന്ധാര മമ ചിത്തേ രമന്തു
സ്വാഹാ .. 1..
ഗാവോ ഹിരണ്യം ധനമന്നപാനം ̐ സർവേഷാം ̐ ശ്രിയൈ സ്വാഹാ
.. 2..
ശ്രിയം ച ലക്ഷ്മീം ച പുഷ്ടിം ച കീർതിം ചാനൃണ്യതാം
. ബ്രാഹ്മണ്യം ബഹുപുത്രതാം . ശ്രദ്ധാമേധേ പ്രജാഃ സന്ദദാതു
സ്വാഹാ .. 3..

ചതുഃഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
തിലാഃ കൃഷ്ണാസ്തിലാഃ ശ്വേതാസ്തിലാഃ സൗമ്യാ വശാനുഗാഃ .
തിലാഃ പുനന്തു മേ പാപം യത്കിഞ്ചിദ് ദുരിതം മയി സ്വാഹാ .. 1..
ചോരസ്യാന്നം നവശ്രാദ്ധം ബ്രഹ്മഹാ ഗുരുതൽപഗഃ .
ഗോസ്തേയം ̐ സുരാപാനം ഭ്രൂണഹത്യാ തിലാ ശാന്തിം ̐ ശമയന്തു
സ്വാഹാ .. 2..
ശ്രീശ്ച ലക്ഷ്മീശ്ച പുഷ്ടീശ്ച കീർതിം ചാനൃണ്യതാം .
ബ്രഹ്മണ്യം ബഹുപുത്രതാം . ശ്രദ്ധാമേധേ പ്രജ്ഞാ തു ജാതവേദഃ
സന്ദദാതു സ്വാഹാ .. 3..

പഞ്ചഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
പ്രാണാപാനവ്യാനോദാനസമാനാ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 1..
വാങ്മനശ്ചക്ഷുഃശ്രോത്രജിഹ്വാഘ്രാണരേതോബുദ്ധ്യാകൂതിഃസങ്കൽപാ
മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 2..
ത്വക്ചർമമാംസരുധിരമേദോമജ്ജാസ്നായവോഽസ്ഥീനി മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭുയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 3..
ശിരഃപാണിപാദപാർശ്വപൃഷ്ഠോരൂധരജംഘാശിശ്നോപസ്ഥപായവ്
ഓ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 4..
ഉത്തിഷ്ഠ പുരുഷ ഹരിത പിംഗല ലോഹിതാക്ഷി ദേഹി ദേഹി
ദദാപയിതാ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 5..

ഷട്ഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
പൃഥിവ്യപ്തേജോവായുരാകാശാ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 1..
ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധാ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 2..
മനോവാക്കായകർമാണി മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 3..
അവ്യക്തഭാവൈരഹങ്കാരൈർ-
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 4..
ആത്മാ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭുയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 5..
അന്തരാത്മാ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 6..
പരമാത്മാ മേ ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 7..
ക്ഷുധേ സ്വാഹാ . ക്ഷുത്പിപാസായ സ്വാഹാ . വിവിട്യൈ സ്വാഹാ .
ഋഗ്വിധാനായ സ്വാഹാ . കഷോത്കായ സ്വാഹാ . ഓം സ്വാഹാ .. 8..
ക്ഷുത്പിപാസാമലം ജ്യേഷ്ഠാമലലക്ഷ്മീർനാശയാമ്യഹം .
അഭൂതിമസമൃദ്ധിം ച സർവാന്നിർണുദ മേ പാപ്മാനം ̐ സ്വാഹാ
.. 9..
അന്നമയപ്രാണമയമനോമയവിജ്ഞാനമയമാനന്ദമയമാത്മാ മേ
ശുധ്യന്താം
ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം ̐ സ്വാഹാ .. 10..

സപ്തഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
അഗ്നയേ സ്വാഹാ . വിശ്വേഭ്യോ ദേവേഭ്യഃ സ്വാഹാ . ധ്രുവായ ഭൂമായ
സ്വാഹാ . ധ്രുവക്ഷിതയേ സ്വാഹാ .
അച്യുതക്ഷിതയേ സ്വാഹാ . അഗ്നയേ സ്വിഷ്ടകൃതേ സ്വാഹാ ..
ധർമായ സ്വാഹാ . അധർമായ സ്വാഹാ . അദ്ഭ്യഃ സ്വാഹാ .
ഓഷധിവനസ്പതിഭ്യഃ സ്വാഹാ . രക്ഷോദേവജനേഭ്യഃ സ്വാഹാ .
ഗൃഹ്യാഭ്യഃ സ്വാഹാ . അവസാനേഭ്യഃ സ്വാഹാ . അവസാനപതിഭ്യഃ
സ്വാഹാ . സർവഭൂതേഭ്യഃ സ്വാഹാ . കാമായ സ്വാഹാ . അന്തരിക്ഷായ
സ്വാഹാ . യദേജതി ജഗതി യച്ച ചേഷ്ടതി നാമ്നോ ഭാഗോഽയം
നാമ്നേ സ്വാഹാ . പൃഥിവ്യൈ സ്വാഹാ . അന്തരിക്ഷായ സ്വാഹാ . ദിവേ
സ്വാഹാ . സൂര്യായ സ്വാഹാ . ചന്ദ്രമസേ സ്വാഹാ . നക്ഷത്രേഭ്യഃ
സ്വാഹാ . ഇന്ദ്രായ സ്വാഹാ . ബൃഹസ്പതയേ സ്വാഹാ . പ്രജാപതയേ
സ്വാഹാ . ബ്രഹ്മണേ സ്വാഹാ . സ്വധാ പിതൃഭ്യഃ സ്വാഹാ . നമോ
രുദ്രായ പശുപതയേ സ്വാഹാ . ദേവേഭ്യഃ സ്വാഹാ . പിതൃഭ്യഃ
സ്വധാസ്തു . ഭൂതേഭ്യോ നമഃ . മനുഷ്യേഭ്യോ ഹന്താ . പ്രജാപതയേ
സ്വാഹാ . പരമേഷ്ഠിനേ സ്വാഹാ .. 1..
യഥാ കൂപഃ ശതധാരഃ സഹസ്രധാരോ അക്ഷിതഃ .
ഏവാ മേ അസ്തു ധാന്യം ̐ സഹസ്രധാരമക്ഷിതം .. ധനധാന്യൈ
സ്വാഹാ .. 2..
യേ ഭൂതാഃ പ്രചരന്തി ദിവാനക്തം ബലിമിച്ഛന്തോ വിതുദസ്യ
പ്രേഷ്യാഃ .
തേഭ്യോ ബലിം പുഷ്ടികാമോ ഹരാമി മയി പുഷ്ടിം പുഷ്ടിപതിർദധാതു
സ്വാഹാ .. 3..

അഷ്ടഷഷ്ടിതമോഽനുവാകഃ .
ഓം തദ്ബ്രഹ്മ . ഓം തദ്വായുഅഃ . ഓം തദാത്മാ . ഓം തത്സത്യം .
ഓം തത്സർവം . ഓം തത്പുരോർനമഃ .. 1..
ഓം അന്തശ്വരതി ഭൂതേഷു ഗുഹായാം വിശ്വമൂർതിഷു . ത്വം
യജ്ഞസ്ത്വം വഷട്കാരസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വം ̐ രുദ്രസ്ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം
ബ്രഹ്മ ത്വം പ്രജാപതിഃ . ത്വം തദാപ ആപോ ജ്യോതീ രസോഽമൃതം
ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സുവരോം .. 2..

ഏകോനസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
ശ്രദ്ധായാം പ്രാണേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി .
ശ്രദ്ധായാമപാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി .
ശ്രദ്ധായാം വ്യാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി .
ശ്രദ്ധായാമുദാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി .
ശ്രദ്ധായാം ̐ സമാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി .
ബ്രഹ്മണി മ ആത്മാമൃതത്വായ .. 1..
അമൃതോപസ്തരണമസി .. 2..
ശ്രദ്ധായാം പ്രാണേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി . ശിവോ മാ
വിശാപ്രദാഹായ . പ്രാണായ സ്വാഹാ ..
ശ്രദ്ധായാമപാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി . ശിവോ മാ
വിശാപ്രദാഹായ . അപാനായ സ്വാഹാ ..
ശ്രദ്ധായാം വ്യാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി . ശിവോ മാ
വിശാപ്രദാഹായ . വ്യാനായ സ്വാഹാ ..
ശ്രദ്ധായാമുദാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി . ശിവോ മാ
വിശാപ്രദാഹായ . ഉദാനായ സ്വാഹാ ..
ശ്രദ്ധായാം ̐ സമാനേ നിവിഷ്ടോഽമൃതം ജുഹോമി . ശിവോ മാ
വിശാപ്രദാഹായ . സമാനായ സ്വാഹാ ..
ബ്രഹ്മണി മ ആത്മാമൃതത്വായ .. 3..
അമൃതാപിധാനമസി .. 4..

ഏകസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
അംഗുഷ്ഠമാത്രഃ പുരുഷോഽംഗുഷ്ഠം ച സമാശ്രിതഃ .
ഈശഃ സർവസ്യ ജഗതഃ പ്രഭുഃ പ്രീണാതു വിശ്വഭുക് .. 1..

ദ്വിസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
വാങ് മ ആസൻ . നസോഃ പ്രാണഃ . അക്ഷ്യോശ്ചക്ഷുഃ . കർണയോഃ
ശ്രോത്രം . ബാഹുവോർബലം . ഉരുവോരോജഃ . അരിഷ്ടാ
വിശ്വാന്യംഗാനി തനൂഃ . തനുവാ മേ സഹ നമസ്തേ അസ്തു മാ മാ
ഹിം ̐സീഃ .. 1..

ത്രിസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
വയഃ സുപർണാ ഉപസേദുരിന്ദ്രം പ്രിയമേധാ ഋഷയോ നാധമാനാഃ .
അപ ധ്വാന്തമൂർണുഹി പൂർധി ചക്ഷുർമുമുഗ്ധ്യസ്മാന്നിധയേവ
ബദ്ധാൻ .. 1..

ചതുഃസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
പ്രാണാനാം ഗ്രന്ഥിരസി രുദ്രോ മാ വിശാന്തകഃ .
തേനാന്നേനാപ്യായസ്വ .. 1..

പഞ്ചസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
നമോ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ മൃത്യുർമേ പാഹി .. 1..

ഷട്സപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
ത്വമഗ്നേ ദ്യുഭിസ്ത്വമാശുശുക്ഷണിസ്ത്വമദ്ഭ്യസ്ത്വമശ്മനസ്പരി .
ത്വം വനേഭ്യസ്ത്വമോഷധീഭ്യസ്ത്വം നൃണാം നൃപതേ ജായസേ
ശുചിഃ .. 1..

സപ്തസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
ശിവേന മേ സന്തിഷ്ഠസ്വ സ്യോനേന മേ സന്തിഷ്ഠസ്വ
ബ്രഹ്മവർചസേന മേ
സന്തിഷ്ഠസ്വ യജ്ഞസ്യർദ്ധിമനുസന്തിഷ്ഠസ്വോപ തേ യജ്ഞ നമ
ഉപ തേ
നമ ഉപ തേ നമഃ .. 1..

അഷ്ടസപ്തതിതമോഽനുവാകഃ .
സത്യം പരം പരം ̐ സത്യം ̐ സത്യേന ന
സുവർഗാല്ലോഹാച്ച്യവന്തേ കദാചന
സതാം ̐ ഹി സത്യം തസ്മാത്സത്യേ രമന്തേ .. 1..
തപ ഇതി തപോ നാനശനാത്പരം യദ്ധി പരം തപസ്തദ്
ദുർധർഷം തദ്
ദുരാധഷ തസ്മാത്തപസി രമന്തേ .. 2..
ദമ ഇതി നിയതം ബ്രഹ്മചാരിണസ്തസ്മാദ്ദമേ രമന്തേ .. 3..
ശമ ഇത്യരണ്യേ മുനസ്തമാച്ഛമേ രമന്തേ .. 4..
ദാനമിതി സർവാണി ഭൂതാനി പ്രശം ̐സന്തി ദാനാന്നാതിദുഷ്കരം
തസ്മാദ്ദാനേ രമന്തേ .. 5..
ധർമ ഇതി ധർമേണ സർവമിദം പരിഗൃഹീതം
ധർമാന്നാതിദുശ്ചരം
തസ്മാദ്ധർമേ രമന്തേ .. 6..
പ്രജന ഇതി ഭൂയാം ̐സസ്തസ്മാത് ഭൂയിഷ്ഠാഃ പ്രജായന്തേ തസ്മാത്
ഭൂയിഷ്ഠാഃ പ്രജനനേ രമന്തേ .. 7..
അഗ്നയ ഇത്യാഹ തസ്മാദഗ്നയ ആധാതവ്യാഃ .. 8..
അഗ്നിഹോത്രമിത്യാഹ തസ്മാദഗ്നിഹോത്രേ രമന്തേ .. 9..
യജ്ഞ ഇതി യജ്ഞേന ഹി ദേവാ ദിവം ഗതാസ്തസ്മാദ്യജ്ഞേ രമന്തേ ..
10..
മാനസമിതി വിദ്വാം ̐സസ്തസ്മാദ്വിദ്വാം ̐സ ഏവ മാനസേ രമന്തേ
.. 11..
ന്യാസ ഇതി ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മാ ഹി പരഃ പരോ ഹി ബ്രഹ്മാ താനി വാ
ഏതാന്യവരാണി
തപാം ̐സി ന്യാസ ഏവാത്യരേചയത് യ ഏവം വേദേത്യുപനിഷത് ..
12..

ഏകോനാശീതിതമോഽനുവാകഃ .
പ്രാജാപത്യോ ഹാരുണിഃ സുപർണേയഃ പ്രജാപതിം പിതരമുപസസാര കിം
ഭഗവന്തഃ പരമം വദന്തീതി തസ്മൈ പ്രോവാച .. 1..
സത്യേന വായുരാവാതി സത്യേനാദിത്യോ രോചതേ ദിവി സത്യം വാചഃ
പ്രതിഷ്ഠാ സത്യേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം തസ്മാത്സത്യം പരമം
വദന്തി .. 2..
തപസാ ദേവാ ദേവതാമഗ്ര ആയൻ തപസാർഷയഃ സുവരന്വവിന്ദൻ
തപസാ സപത്നാൻപ്രണുദാമാരാതീസ്തപസി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം
തസ്മാത്തപഃ പരമം വദന്തി .. 3..
ദമേന ദാന്താഃ കിൽബിഷമവധൂന്വന്തി ദമേന ബ്രഹ്മചാരിണഃ
സുവരഗച്ഛൻ ദമോ ഭൂതാനാം ദുരാധർഷം ദമേ സർവം
പ്രതിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്ദമഃ പരമം വദന്തി .. 4..
ശമേന ശാന്താഃ ശിവമാചരന്തി ശമേന നാകം മുനയോഽന്വവിന്ദൻ
ശമോ ഭൂതാനാം ദുരാധർഷം ശമേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം
തസ്മാച്ഛമഃ പരമം വദന്തി .. 5..
ദാനം യജ്ഞാനാം വരൂഥം ദക്ഷിണാ ലോകേ ദാതാരം ̐
സർവഭൂതാന്യുപജീവന്തി ദാനേനാരാതീരപാനുദന്ത ദാനേന
ദ്വിഷന്തോ മിത്രാ ഭവന്തി ദാനേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്ദാനം
പരമം വദന്തി .. 6..
ധർമോ വിശ്വസ്യ ജഗതഃ പ്രതിഷ്ഠാ ലോകേ ധർമിഷ്ഠ പ്രജാ
ഉപസർപന്തി ധർമേണ പാപമപനുദതി ധർമേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം
തസ്മാദ്ധർമം പരമം വദന്തി .. 7..
പ്രജനനം വൈ പ്രതിഷ്ഠാ ലോകേ സാധു പ്രജായാസ്തന്തും തന്വാനഃ
പിതൃണാമനുണോ ഭവതി തദേവ തസ്യാനൃണം തസ്മാത് പ്രജനനം
പരമം വദന്തി .. 8..
അഗ്നയോ വൈ ത്രയീ വിദ്യാ ദേവയാനഃ പന്ഥാ ഗാർഹപത്യ ഋക്
പൃഥിവീ രഥന്തരമന്വാഹാര്യപചനഃ യജുരന്തരിക്ഷം
വാമദേവ്യമാഹവനീയഃ സാമ സുവർഗോ ലോകോ ബൃഹത്തസ്മാദഗ്നീൻ
പരമം വദന്തി .. 9..
അഗ്നിഹോത്രം ̐ സായം പ്രാതർഗൃഹാണാം നിഷ്കൃതിഃ സ്വിഷ്ടം ̐
സുഹുതം യജ്ഞക്രതൂനാം പ്രായണം ̐ സുവർഗസ്യ ലോകസ്യ
ജ്യോതിസ്തസ്മാദഗ്നിഹോത്രം പരമം വദന്തി .. 10..
യജ്ഞ ഇതി യജ്ഞോ ഹി ദേവാനാം യജ്ഞേന ഹി ദേവാ ദിവം ഗതാ
യജ്ഞേനാസുരാനപാനുദന്ത യജ്ഞേന ദ്വിഷന്തോ മിത്രാ ഭവന്തി യജ്ഞേ
സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്യജ്ഞം പരമം വദന്തി .. 11..
മാനസം വൈ പ്രാജാപത്യം പവിത്രം മാനസേന മനസാ സാധു
പശ്യതി ഋഷയഃ പ്രജാ അസൃജന്ത മാനസേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം
തസ്മാന്മാനസം പരമം വദന്തി .. 12..
ന്യാസ ഇത്യാഹുർമനീഷിണോ ബ്രഹ്മാണം ബ്രഹ്മാ വിശ്വഃ കതമഃ
സ്വയംഭൂഃ പ്രജാപതിഃ സംവത്സര ഇതി .. 13..
സംവത്സരോഽസാവാദിത്യോ യ ഏഷ ആദിത്യേ പുരുഷഃ സ പരമേഷ്ഠീ
ബ്രഹ്മാത്മാ .. 14..
യാഭിരാദിത്യസ്തപതി രശ്മിഭിസ്താഭിഃ പർജന്യോ വർഷതി
പർജന്യേനൗഷധിവനസ്പതയഃ പ്രജായന്ത ഓഷധിവനസ്പതിഭിരന്നം
ഭവത്യന്നേന പ്രാണാഃ പ്രാണൈർബലം ബലേന തപസ്തപസാ ശ്രദ്ധാ
ശ്രദ്ധയാ മേധാ മേധയാ മനീഷാ മനീഷയാ മനോ മനസാ
ശാന്തിഃ ശാന്ത്യാ ചിത്തം ചിത്തേന സ്മൃതിഃ സ്മൃത്യാ സ്മാരം ̐
സ്മാരേണ വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനേനാത്മാനം വേദയതി തസ്മാദന്നം
ദദൻസർവാണ്യേതാനി ദദാത്യന്നാത്പ്രാണാ ഭവന്തി ഭൂതാനാം
പ്രാണൈർമനോ മനസശ്ച വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനാദാനന്ദോ ബ്രഹ്മ യോനിഃ
.. 15..
സ വാ ഏഷ പുരുഷഃ പഞ്ചധാ പഞ്ചാത്മാ യേന സർവമിദം
പ്രോതം പൃഥിവീ ചാന്തരിക്ഷം ച ദ്യൗശ്ച
ദിശശ്ചാവാന്തരദിശാശ്ച സ വൈ സർവമിദം ജഗത്സ
സഭൂതം ̐ സ ഭവ്യം ജിജ്ഞാസക്ലൃപ്ത ഋതജാ രയിഷ്ഠാഃ
ശ്രദ്ധാ സത്യോ പഹസ്വാന്തമസോപരിഷ്ടാത് . ജ്ഞാത്വാ തമേവം
മനസാ ഹൃദാ ച ഭൂയോ ന മൃത്യുമുപയാഹി
വിദ്വാൻ . തസ്മാന്ന്യാസമേഷാം തപസാമതിരിക്തമാഹുഃ .. 16..
വസുരണ്വോ വിഭൂരസി പ്രാണേ ത്വമസി സന്ധാതാ ബ്രഹ്മൻ ത്വമസി
വിശ്വസൃത്തേജോദാസ്ത്വമസ്യഗ്നേരസി വർചോദാസ്ത്വമസി സൂര്യസ്യ
ദ്യുമ്നോദാസ്ത്വമസി ചന്ദ്രമസ ഉപയാമഗൃഹീതോഽസി ബ്രഹ്മണേ ത്വാ
മഹസേ .. 17..
ഓമിത്യാത്മാനം യുഞ്ജീത . ഏതദ്വൈ മഹോപനിഷദം ദേവാനാം
ഗുഹ്യം . യ ഏവം വേദ ബ്രഹ്മണോ മഹിമാനമാപ്നോതി തസ്മാദ്ബ്രഹ്മണോ
മഹിമാനമിത്യുപനിഷത് .. 18..

അശീതിതമോഽനുവാകഃ .
തസ്യൈവം വിദുഷോ യജ്ഞസ്യാത്മാ യജമാനഃ ശ്രദ്ധാ പത്നീ
ശരീരമിധ്മമുരോ വേദിർലോമാനി ബർഹിർവേദഃ ശിഖാ ഹൃദയം യൂപഃ
കാമ ആജ്യം മന്യുഃ പശുസ്തപോഽഗ്നിർദമഃ ശമയിതാ ദാനം
ദക്ഷിണാ വാഗ്ഘോതാ പ്രാണ ഉദ്ഗാതാ ചക്ഷുരധ്വര്യുർമനോ ബ്രഹ്മാ
ശ്രോത്രമഗ്നീത് യാവദ്ധ്രിയതേ സാ ദീക്ഷാ യദശ്നാതി
തദ്ധവിര്യത്പിബതി തദസ്യ സോമപാനം യദ്രമതേ തദുപസദോ
യത്സഞ്ചരത്യുപവിശത്യുത്തിഷ്ഠതേ ച സ പ്രവർഗ്യോ യന്മുഖം
തദാഹവനീയോ യാ വ്യാഹൃതിരഹുതിര്യദസ്യ വിജ്ഞാന തജ്ജുഹോതി
യത്സായം പ്രാതരത്തി തത്സമിധം യത്പ്രാതർമധ്യന്ദിനം ̐ സായം
ച താനി സവനാനി യേ അഹോരാത്രേ തേ ദർശപൂർണമാസൗ
യേഽർധമാസാശ്ച മാസാശ്ച തേ ചാതുർമാസ്യാനി യ ഋതവസ്തേ
പശുബന്ധാ യേ സംവത്സരാശ്ച പരിവത്സരാശ്ച തേഽഹർഗണാഃ
സർവവേദസം വാ ഏതത്സത്രം യന്മരണം തദവഭൃഥ ഏതദ്വൈ
ജരാമര്യമഗ്നിഹോത്രം ̐സത്രം യ ഏവം വിദ്വാനുദഗയനേ പ്രമീയതേ
ദേവാനാമേവ മഹിമാനം ഗത്വാദിത്യസ്യ സായുജ്യം ഗച്ഛത്യഥ യോ
ദക്ഷിണേ പ്രമീയതേ പിതൃണാമേവ മഹിമാനം ഗത്വാ ചന്ദ്രമസഃ
സായുജ്യം ഗച്ഛത്യേതൗ വൈ സൂര്യാചന്ദ്രമസോർമഹിമാനൗ ബ്രാഹ്മണോ
വിദ്വാനഭിജയതി തസ്മാദ് ബ്രഹ്മണോ മഹിമാനമിത്യുപനിഷത് .. 1..

ഓം ശം നോ മിത്രഃ ശം വരുണഃ . ശം നോ ഭവത്യര്യമാ . ശം
ന ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിഃ . ശം നോ വിഷ്ണുരുരുക്രമഃ .
നമോ ബ്രഹ്മണേ . നമസ്തേ വായോ . ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി .
ത്വാമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാവാദിഷം . ഋതമവാദിഷം
.സത്യമവാദിഷം . തന്മാമാവീത് . തദ്വക്താരമാവീത് .
ആവീന്മാം . ആവിദ്വക്താരം ..

ഓം സഹനാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വി നാവധീതമസ്തു . മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഇതി മഹാനാരായണോപനിഷത്സമാപ്താ ..