ഉപനിഷത്തുകൾ/മണ്ഡലബ്രാഹ്മണോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മണ്ഡലബ്രാഹ്മണോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

മണ്ഡലബ്രാഹ്മണോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ബാഹ്യാന്തസ്താരകാകരം വ്യോമപഞ്ചകവിഗ്രഹം .
രാജയോഗൈകസംസിദ്ധം രാമചന്ദ്രമുപാസ്മഹേ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം യാജ്ഞവൽക്യോ ഹ വൈ മഹാമുനിരാദിത്യലോകം ജഗാമ .
തമാദിത്യം നത്വാ ഭോ ഭഗവന്നാദിത്യാത്മതത്ത്വമനുബ്രൂഹീതി .
സഹോവാച നാരായണഃ .
ജ്ഞാനയുക്തയമാദ്യഷ്ടാംഗയോഗ ഉച്യതേ .
ശീതോഷ്ണാഹാരനിദ്രാവിജയഃ സർവദാ ശാന്തിർനിശ്ചലത്വം
വിഷയേന്ദ്രിയനിഗ്രഹശ്ചൈതേ യമാഃ .
ഗുരുഭക്തിഃ സത്യമാർഗാനുരക്തിഃ സുഖാഗതവസ്ത്വനുഭവശ്ച
തദ്വസ്ത്വനുഭവേന തുഷ്ടിർനിഃസംഗതാ ഏകാന്തവാസോ മനോനിവൃത്തിഃ
ഫലാനഭിലാഷോ വൈരാഗ്യഭാവശ്ച നിയമാഃ .
സുഖാസനവൃത്തിശ്ചീരവാസാശ്ചൈവമാസനനിയമോ ഭവതി .
പൂരകകുംഭകരേചകൈഃ ഷോഡശചതുഷ്ഷഷ്ടി-
ദ്വാത്രിഽൻശത്സംഖ്യയാ യഥാക്രമം പ്രാണായാമഃ .
വിഷയേഭ്യ ഇന്ദ്രിയാർഥേഭ്യോ മനോനിരോധനം പ്രത്യാഹാരഃ .
സർവശരീരേഷു ചൈതന്യൈകതാനതാ ധ്യാനം .
വിഷയവ്യാവർതനപൂർവകം ചൈതന്യേ ചേതഃസ്ഥാപനം
ധാരണം ഭവതി .
ധ്യാനവിസ്മൃതിഃ സമാധിഃ .
ഏവം സൂക്ഷ്മാംഗാനി . യ ഏവം വേദ സ മുക്തിഭാഗ്ഭവതി .. 1..
ദേഹസ്യ പഞ്ചദോഷാ ഭവന്തി കാമക്രോധനിഃശ്വാസഭയനിദ്രാഃ .
തന്നിരാസസ്തു നിഃസങ്കൽപക്ഷമാലഘ്വാഹാരപ്രമാദതാതത്ത്വസേവനം .
നിദ്രാഭയസരീസൃപം ഹിംസാദിതരംഗം തൃഷ്ണാവർതം
ദാരപങ്കം സംസാരവാർധിം തർതും സൂക്ഷ്മമാർഗമവലംബ്യ
സത്ത്വാദിഗുണാനതിക്രമ്യ താരമവലോകയേത് .
ഭ്രൂമധ്യേ സച്ചിദാനന്ദതേജഃകൂടരൂപം താരകം ബ്രഹ്മ .
തദുപായം ലക്ഷ്യത്രയാവലോകനം .
മൂലാധാരാദാരഭ്യ ബ്രഹ്മരന്ധ്രപര്യന്തം സുഷുമ്നാ സൂര്യാഭാ .
മൃണാലതന്തുസൂക്ഷ്മാ കുണ്ഡലിനീ . തതോ തമോനിവൃത്തിഃ .
തദ്ദർശനാത്സർവപാപനിവൃത്തിഃ . തർജന്യഗ്രോന്മീലിതകർണരന്ധ്രദ്വയേ
ഫൂത്കാരശബ്ദോ ജായതേ . തത്ര സ്ഥിതേ മനസി ചക്ഷുർമധ്യ നീലജ്യോതിഃ
പശ്യതി . ഏവം ഹൃദയേഽപി . ബഹിർലക്ഷ്യം തു നാസാഗ്രേ ചതുഃ-
ഷഡഷ്ടദശദ്വാദശാംഗുലീഭിഃ ക്രമാന്നീലദ്യുതിശ്യാമത്വ-
സദൃഗ്രക്തഭംഗീസ്ഫുരത്പീതവർണദ്വയോപേതം വ്യോമത്വം പശ്യതി
സ തു യോഗീ ചലനദൃഷ്ട്യാ വ്യോമഭാഗവീക്ഷിതുഃ പുരുഷസ്യ
ദൃഷ്ട്യഗ്രേ ജ്യോതിർമയൂഖാ വർതന്തേ . തദ്ദൃഷ്ടിഃ സ്ഥിരാ ഭവതി .
ശീർഷോപരി ദ്വാദശാംഗുലിമാനജ്യോതിഃ പശ്യതി തദാഽമൃതത്വമേതി .
മധ്യലക്ഷ്യം തു പ്രാതശ്ചിത്രാദിവർണസൂര്യചന്ദ്രവഹ്നിജ്വാലാ-
വലീവത്തദ്വിഹീനാന്തരിക്ഷവത്പശ്യതി .
തദാകാരാകാരീ ഭവതി . അഭ്യാസാന്നിർവികാരം
ഗുണരഹിതാകാശം ഭവതി . വിസ്ഫുരത്താരകാകാരഗാഢ-
തമോപമം പരാകാശം ഭവതി . കാലാനലസമം
ദ്യോതമാനം മഹാകാശം ഭവതി . സർവോത്കൃഷ്ട-
പരമാദ്വിതീയപ്രദ്യോതമാനം തത്ത്വാകാശം ഭവതി .
കോടിസൂര്യപ്രകാശം സൂര്യാകാശം ഭവതി .
ഏവമഭ്യാസാത്തന്മയോ ഭവതി . യ ഏവം വേദ .. 2..
തദ്യോഗം ച ദ്വിധാ വിദ്ധി പൂർവോത്തരവിഭാഗതഃ .
പൂർവം തു താരകം വിദ്യാദമനസ്കം തദുത്തരമിതി .
താരകം ദ്വിവിധം . മൂർതിതാരകമമൂർതിതാരകമിതി .
യദിന്ദ്രിയാന്തം തന്മൂർതിതാരകം . യദ്ഭ്രൂയുഗാതീതം
തദമൂർതിതാരകമിതി . ഉഭയമപി മനോയുക്തമഭ്യസേത് .
മനോയുക്താന്തരദൃഷ്ടിസ്താരകപ്രകാശായ ഭവതി .
ഭ്രൂയുഗമധ്യബിലേ തേജസ ആവിർഭാവഃ . ഏതത്പൂർവതാരകം .
ഉത്തരം ത്വമനസ്കം . താലുമൂലോർധ്വഭാഗേ മഹാജ്യോതിർവിദ്യതേ .
തദ്ദർശനാദണിമാദിസിദ്ധിഃ . ലക്ഷ്യേഽന്തർബാഹ്യായാം
ദൃഷ്ടൗ നിമേഷോന്മേഷവർജിതായാം ച ഇയം ശാംഭവീ
മുദ്രാ ഭവതി . സർവതന്ത്രേഷു ഗോപ്യമഹാവിദ്യാ ഭവതി .
തജ്ജ്ഞാനേന സംസാരനിവൃത്തിഃ . തത്പൂജനം മോക്ഷഫലദം .
അന്തർലക്ഷ്യം ജലജ്യോതിഃസ്വരൂപം ഭവതി . മഹർഷിവേദ്യം
അന്തർബാഹ്യേന്ദ്രിയൈരദൃശ്യം .. 3..
സഹസ്രാരേ ജലജ്യോതിരന്തർലക്ഷ്യം . ബുദ്ധിഗുഹായാം
സർവാംഗസുന്ദരം പുരുഷരൂപമന്തർലക്ഷ്യമിത്യപരേ .
ശീർഷാന്തർഗതമണ്ഡലമധ്യഗം പഞ്ചവക്ത്രമുമാസഹായം
നീലകണ്ഠം പ്രശാന്തമന്തർലക്ഷ്യമിതി കേചിത് .
അംഗുഷ്ഠമാത്രഃ പുരുഷോഽന്തർലക്ഷ്യമിത്യേകേ .
ഉക്തവികൽപം സർവമാത്മൈവ . തല്ലക്ഷ്യം ശുദ്ധാത്മദൃഷ്ട്യാ
വാ യഃ പശ്യതി സ ഏവ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠോ ഭവതി . ജീവഃ
പഞ്ചവിംശകഃ സ്വകൽപിതചതുർവിംശതിതത്ത്വം പരിത്യജ്യ
ഷഡ്വിംശഃ പരമാത്മാഹമിതി നിശ്ചയാജ്ജീവന്മുക്തോ ഭവതി .
ഏവമന്തർലക്ഷ്യദർശനേന ജീവന്മുക്തിദശായാം സ്വയമന്തർലക്ഷ്യോ
ഭൂത്വാ പരമാകാശാഖണ്ഡമണ്ഡലോ ഭവതി .. 4..
ഇതി പ്രഥമം ബ്രാഹ്മണം ..
അഥ ഹ യാജ്ഞവൽക്യ ആദിത്യമണ്ഡലപുരുഷം പപ്രച്ഛ .
ഭഗവന്നന്തർലക്ഷ്യാദികം ബഹുധോക്തം . മയാ തന്ന
ജ്ഞാതം . തദ്ബ്രൂഹി മഹ്യം . തദുഹോവാച പഞ്ചഭൂത-
കാരണം തഡിത്കൂടാഭം തദ്വച്ചതുഃപീഠം . തന്മധ്യേ
തത്ത്വപ്രകാശോ ഭവതി . സോഽതിഗൂഢ അവ്യക്തശ്ച .
തജ്ജ്ഞാനപ്ലവാധിരൂഢേന ജ്ഞേയം . തദ്ബാഹ്യാഭ്യന്തർലക്ഷ്യം .
തന്മധ്യേ ജഗല്ലീനം . തന്നാദബിന്ദുകലാതീതമഖണ്ഡമണ്ഡലം .
തത്സഗുണനിർഗുണസ്വരൂപം . തദ്വേത്താ വിമുക്തഃ . ആദാവഗ്നിമണ്ഡലം .
തദുപരി സൂര്യമണ്ഡലം . തന്മധ്യേ സുധാചന്ദ്രമണ്ഡലം .
തന്മധ്യേഽഖണ്ഡബ്രഹ്മതേജോമണ്ഡലം . തദ്വിദ്യുല്ലേഖാവച്ഛുക്ല-
ഭാസ്വരം . തദേവ ശാംഭവീലക്ഷണം . തദ്ദർശനേ തിസ്രോ മൂർതയ
അമാ പ്രതിപത്പൂർണിമാ ചേതി . നിമീലിതദർശനമമാദൃഷ്ടിഃ .
അർധോന്മീലിതം പ്രതിപത് . സർവോന്മീലനം പൂർണിമാ ഭവതി . താസു
പൂർണിമാഭ്യാസഃ കർതവ്യഃ തല്ലക്ഷ്യം നാസാഗ്രം . തദാ
താലുമൂലേ ഗാഢതമോ ദൃശ്യതേ . തദഭ്യാസാദഖണ്ഡമണ്ഡലാകാര-
ജ്യോതിർദൃശ്യതേ . തദേവ സച്ചിദാനന്ദം ബ്രഹ്മ ഭവതി . ഏവം
സഹജാനന്ദേ യദാ മനോ ലീയതേ തദാ ശാന്തോ ഭവീ ഭവതി . താമേവ
ഖേചരീമാഹുഃ . തദഭ്യാസാന്മനഃസ്ഥൈര്യം . തതോ വായുസ്ഥൈര്യം .
തച്ചിഹ്നാനി . ആദൗ താരകവദ്ദൃശ്യതേ . തതോ വജ്രദർപണം . തത
ഉപരി പൂർണചന്ദ്രമണ്ഡലം . തതോ വഹ്നിശിഖാമണ്ഡലം ക്രമാദ്ദൃശ്യതേ .. 1..
തദാ പശ്ചിമാഭിമുഖപ്രകാശഃ സ്ഫടികധൂമ്ര-
ബിന്ദുനാദകലാനക്ഷത്രഖദ്യോതദീപനേത്രസവർണനവ-
രത്നാദിപ്രഭാ ദൃശ്യന്തേ . തദേവ പ്രണവസ്വരൂപം .
പ്രാണാപാനയോരൈക്യം കൃത്വാ ധൃതകുംഭകോ നാസാഗ്ര-
ദർശനദൃഢഭാവനയാ ദ്വികരാംഗുലിഭിഃ ഷണ്മുഖീ-
കരണേന പ്രണവധ്വനിം നിശമ്യ മനസ്തത്ര ലീനം ഭവതി .
തസ്യ ന കർമലേപഃ . രവേരുദയാസ്തമയയോഃ കില കർമ
കർതവ്യം . ഏവംവിദശ്ചിദാദിത്യസ്യോദയാസ്തമയാഭാവാ-
ത്സർവകർമാഭാവഃ . ശബ്ദകാലലയേന ദിവാരാത്ര്യതീതോ ഭൂത്വാ
സർവപരിപൂർണജ്ഞാനേനോന്യാന്യവസ്ഥാവശേന ബ്രഹ്മൈക്യം
ഭവതി . ഉന്മന്യാ അമനസ്കം ഭവതി . തസ്യ നിശ്ചിന്താ
ധ്യാനം . സർവകർമനിരാകരണമാവാഹനം .
നിശ്ചയജ്ഞാനമാസനം . ഉന്മനീഭാവഃ പാദ്യം .
സദാഽമനസ്കമർഘ്യം . സദാദീപ്തിരപാരാമൃതവൃത്തിഃ
സ്നാനം . സർവത്ര ഭാവനാ ഗന്ധഃ . ദൃക്സ്വരൂപാവസ്ഥാന-
മക്ഷതാഃ . ചിദാപ്തിഃ പുഷ്പം . ചിദഗ്നിസ്വരൂപം ധൂപഃ .
ചിദാദിത്യസ്വരൂപം ദീപഃ . പരിപൂർണചന്ദ്രാമൃതരസസ്യൈകീകരണം
നൈവേദ്യം . നിശ്ചലത്വം പ്രദക്ഷിണം . സോഹംഭാവോ നമസ്കാരഃ .
മൗനം സ്തുതിഃ . സർവസന്തോഷോ വിസർജനമിതി യ ഏവം വേദ . .. 2..
ഏവം ത്രിപുട്യാം നിരസ്തായാം നിസ്തരംഗസമുദ്രവന്നിവാത-
സ്ഥിതദീപവദചലസമ്പൂർണഭാവാഭാവവിഹീനകൈവല്യദ്യോതിർഭവതി .
ജാഗ്രന്നിന്ദാന്തഃപരിജ്ഞാനേന ബ്രഹ്മവിദ്ഭവതി .
സുഷുപ്തിസമാധ്യോർമനോലയാവിശേഷേഽപി മഹദസ്ത്യുഭയോ-
ർഭേദസ്തമസി ലീനത്വാന്മുക്തിഹേതുത്വാഭാവാച്ച . സമാധൗ
മൃദിതതമോവികാരസ്യ തദാകാരാകാരിതാഖണ്ഡാകാര-
വൃത്ത്യാത്മകസാക്ഷിചൈതന്യേ പ്രപഞ്ചലയഃ സമ്പദ്യതേ
പ്രപഞ്ചസ്യ മനഃകൽപിതത്വാത് . തതോ ഭേദാഭാവാത്കദാചി-
ദ്ബഹിർഗതേഽപി മിഥ്യാത്വഭാനാത് . സകൃദ്വിഭാതസദാനന്ദാ-
നുഭവൈകഗോചരോ ബ്രഹ്മവിത്തദേവ ഭവതി . യസ്യ സങ്കൽപനാശഃ
സ്യാത്തസ്യ മുക്തിഃ കരേ സ്ഥിതാ . തസ്മാദ്ഭാവാഭാവൗ പരിത്യജ്യ
പരമാത്മധ്യാനേന മുക്തോ ഭവതി . പുനഃപുനഃ സർവാവസ്ഥാസു
ജ്ഞാനജ്ഞേയൗ ധ്യാനധ്യേയൗ ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യേ ദൃശ്യാദൃശ്യേ
ചോഹാപോഹാദി പരിത്യജ്യ ജീവന്മുക്തോ ഭവേത് . യ ഏവം വേദ .. 3..
പഞ്ചാവസ്ഥാഃ ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയതുരീയാതീതാഃ .
ജാഗ്രതി പ്രവൃത്തോ ജീവഃ പ്രവൃത്തിമാർഗാസക്തഃ .
പാപഫലനരകാദിമാംസ്തു ശുഭകർമഫലസ്വർഗമസ്ത്വിതി
കാങ്ക്ഷതേ . സ ഏവ സ്വീകൃതവൈരാഗ്യാത്കർമഫലജന്മാഽലം
സംസാരബന്ധനമലമിതി വിമുക്ത്യഭിമുഖോ നിവൃത്തിമാർഗ-
പ്രവൃത്തോ ഭവതി . സ ഏവ സംസാരതാരണായ ഗുരുമാശ്രിത്യ
കാമാദി ത്യക്ത്വാ വിഹിതകർമാചരൻസാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നോ
ഹൃദയകമലമധ്യേ ഭഗവത്സത്താമാത്രാന്തർലക്ഷ്യരൂപമാസാദ്യ
സുഷുപ്ത്യവസ്ഥായാ മുക്തബ്രഹ്മാനന്ദസ്മൃതിം ലബ്ധ്വാ
ഏക ഏവാഹമദ്വിതീയഃ കഞ്ചിത്കാലമജ്ഞാനവൃത്ത്യാ
വിസ്മൃതജാഗ്രദ്വാസനാനുഫലേന തൈജസോഽസ്മീതി തദുഭയനിവൃത്ത്യാ
പ്രാജ്ഞ ഇദാനീമസ്മീത്യഹമേക ഏവ സ്ഥാനഭേദാദവസ്ഥാഭേദസ്യ
പരന്തു നഹി മദന്യദിതി ജാതവിവേകഃ ശുദ്ധാദ്വൈതബ്രഹ്മാഹമിതി
ഭിദാഗന്ധം നിരസ്യ സ്വാന്തർവിജൃംഭിതഭാനുമണ്ഡലധ്യാന-
തദാകാരാകാരിതപരംബ്രഹ്മാകാരിതമുക്തിമാർഗമാരൂഢഃ
പരിപക്വോ ഭവതി . സങ്കൽപാദികം മനോ ബന്ധഹേതുഃ . തദ്വിയുക്തം
മനോ മോക്ഷായ ഭവതി . തദ്വാംശ്ചക്ഷുരാദിബാഹ്യപ്രപഞ്ചരതോ
വിഗതപ്രപഞ്ചഗന്ധഃ സർവജഗദാത്മത്വേന പശ്യംസ്ത്യക്താഹങ്കാരോ
ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി ചിന്തയന്നിദം സർവം യദയമാത്മേതി
ഭാവയൻകൃതകൃത്യോ ഭവതി .. 4..
സർവപരിപൂർണതുരീയാതീതബ്രഹ്മഭൂതോ യോഗീ ഭവതി .
തം ബ്രഹ്മേതി സ്തുവന്തി . സർവലോകസ്തുതിപാത്രഃ സർവദേശ-
സഞ്ചാരശീലഃ പരമാത്മഗഗനേ ബിന്ദും നിക്ഷിപ്യ
ശുദ്ധാദ്വൈതാജാഡ്യസഹജാമനസ്കയോഗനിദ്രാഖണ്ഡാ-
നന്ദപദാനുവൃത്ത്യാ ജീവന്മുക്തോ ഭവതി . തച്ചാനന്ദ-
സമുദ്രമഗ്നാ യോഗിനോ ഭവന്തി . തദപേക്ഷയാ ഇന്ദ്രാദയഃ
സ്വൽപാനന്ദാഃ . ഏവം പ്രാപ്താനന്ദഃ പരമയോഗീ ഭവതീത്യുപനിഷത് .. 5..
ഇതി ദ്വിതീയം ബ്രാഹ്മണം .. 2..
യാജ്ഞവൽക്യോ മഹാമുനിർമണ്ഡലപുരുഷം പപ്രച്ഛ
സ്വാമിന്നമനസ്കലക്ഷണമുക്തമപി വിസ്മൃതം
പുനസ്തല്ലക്ഷണം ബ്രൂഹീതി . തഥേതി മണ്ഡലപുരുഷോഽബ്രവീത് .
ഇദമമനസ്കമതിരഹസ്യം . യജ്ജ്ഞാനേന കൃതാർഥോ
ഭവതി തന്നിത്യം ശാംഭവീമുദ്രാന്വിതം . പരമാത്മദൃഷ്ട്യാ
തത്പ്രത്യയലക്ഷ്യാണി ദൃഷ്ട്വാ തദനു സർവേശമപ്രമേയമജം
ശിവം പരമാകാശം നിരാലംബമദ്വയം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാദീനാ-
മേകലക്ഷ്യം സർവകാരണം പരംബ്രഹ്മാത്മന്യേവ പശ്യമാനോ
ഗുഹാവിഹരണമേവ നിശ്ചയേന ജ്ഞാത്വാ ഭാവാഭാവാദിദ്വന്ദ്വാതീതഃ
സംവിദിതമനോന്മന്യനുഭവസ്തദനന്തരമഖിലേന്ദ്രിയക്ഷയവശാദമനസ്ക-
സുഖബ്രഹ്മാനന്ദസമുദ്രേ മനഃപ്രവാഹയോഗരൂപനിവാതസ്ഥിതദീപവദചലം
പരംബ്രഹ്മ പ്രാപ്നോതി . തതഃ ശുഷ്കവൃക്ഷവന്മൂർച്ഛാനിദ്രാമയ-
നിഃശ്വാസോച്ഛ്വാസാഭാവാന്നഷ്ടദ്വന്ദ്വഃ സദാചഞ്ചലഗാത്രഃ
പരമശാന്തിം സ്വീകൃത്യ മനഃ പ്രചാരശൂന്യം പരമാത്മനി ലീനം ഭവതി .
പയസ്രാവാനന്തരം ധേനുസ്തനക്ഷീരമിവ സർവേന്ദ്രിയവർഗേ പരിനഷ്ടേ
മനോനാശം ഭവതി തദേവാമനസ്കം . തദനു നിത്യശുദ്ധഃ
പരമാത്മാഹമേവേതി തത്ത്വമസീത്യുപദേശേന ത്വമേവാഹമഹമേവ
ത്വമിതി താരകയോഗമാർഗേണാഖണ്ഡാനന്ദപൂർണഃ കൃതാർഥോ ഭവതി .. 1..
പരിപൂർണപരാകാശമഗ്നമനാഃ പ്രാപ്തോന്മന്യവസ്ഥഃ
സംന്യസ്തസർവേന്ദ്രിയവർഗഃ അനേകജന്മാർജിതപുണ്യപുഞ്ജപക്വ-
കൈവല്യഫലോഽഖണ്ഡാനന്ദനിരസ്തസർവക്ലേശകശ്മലോ ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി
കൃതകൃത്യോ ഭവതി . ത്വമേവാഹം ന ഭേദോഽസ്തി പൂർണത്വാത്പരമാത്മനഃ .
ഇത്യുച്ചരന്ത്സമാലിംഗ്യ ശിഷ്യം ജ്ഞപ്തിമനീനയത് .. 2..
ഇതി തൃതീയം ബ്രാഹ്മണം .. 3..
അഥ ഹ യാജ്ഞവൽക്യോ മണ്ഡലപുരുഷം പപ്രച്ഛ
വ്യോമപഞ്ചകലക്ഷണം വിസ്തരേണാനുബ്രൂഹീതി . സ
ഹോവാചാകാശം പരാകാശം മഹാകാശം
സൂര്യാകാശം പരമാകാശമിതി പഞ്ച ഭവന്തി .
ബാഹ്യാഭ്യന്തരമന്ധകാരമയമാകാശം .
ബാഹ്യസ്യാഭ്യന്തരേ കാലാനലസദൃശം പരാകാശം .
സബാഹ്യാഭ്യന്തരേഽപരിമിതദ്യുതിനിഭം തത്ത്വം മഹാകാശം .
സബാഹ്യാഭ്യന്തരേ സൂര്യനിഭം സൂര്യാകാശം .
അനിർവചനീയജ്യോതിഃ സർവവ്യാപകം നിരതിശയാനന്ദലക്ഷണം
പരമാകാശം . ഏവം തത്തല്ലക്ഷ്യദർശനാത്തത്തദ്രൂപോ ഭവതി .
നവചക്രം ഷഡാധാരം ത്രിലക്ഷ്യം വ്യോമപഞ്ചകം .
സമ്യഗേതന്ന ജാനാതി സ യോഗീ നാമതോ ഭവേത് .. 1..
ഇതി ചതുർഥം ബ്രാഹ്മണം .. 4..
സവിഷയം മനോ ബന്ധായ നിർവിഷയം മുക്തയേ ഭവതി .
അതഃ സർവം ജഗച്ചിത്തഗോചരം . തദേവ ചിത്തം നിരാശ്രയം
മനോന്മന്യവസ്ഥാപരിപക്വം ലയയോഗ്യം ഭവതി . തല്ലയം
പരിപൂർണേ മയി സമഭ്യസേത് . മനോലയകാരണമഹമേവ .
അനാഹതസ്യ ശബ്ദസ്യ തസ്യ ശബ്ദസ്യ യോ ധ്വനിഃ .
ധ്വനേരന്തർഗതം ജ്യോതിർജ്യോതിരന്തർഗതം മനഃ .
യന്മനസ്ത്രിജഗത്സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവ്യസനകർമകൃത് .
തന്മനോ വിലയം യാതി തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം .
തല്ലയാച്ഛുദ്ധാദ്വൈതസിദ്ധിർഭേദാഭാവാത് .
ഏതദേവ പരമതത്ത്വം . സ തജ്ജ്ഞോ ബാലോന്മത്ത-
പിശാചവജ്ജഡവൃത്ത്യാ ലോകമാചരേത് ഏവമമനസ്കാഭ്യാസേനൈവ
നിത്യതൃപ്തിരൽപമൂത്രപുരീഷമിതഭോജനദൃഢാംഗാ-
ജാഡ്യനിദ്രാദൃഗ്വായുചലനാഭാവബ്രഹ്മദർശനാജ്ജ്ഞാത-
സുഖസ്വരൂപസിദ്ധിർഭവതി . ഏവം ചിരസമാധിജനിത-
ബ്രഹ്മാമൃതപാനപരായണോഽസൗ സംന്യാസീ പരമഹംസ
അവധൂതോ ഭവതി . തദ്ദർശനേന സകലം ജഗത്പവിത്രം ഭവതി .
തത്സേവാപരോഽജ്ഞോഽപി മുക്തോ ഭവതി . തത്കുലമേകോത്തരശതം താരയതി .
തന്മാതൃപിതൃജായാപത്യവർഗം ച മുക്തം ഭവതീത്യുപനിഷത് ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി മണ്ഡലബ്രാഹ്മണോപനിഷത്സമാപ്താ ..