ഉപനിഷത്തുകൾ/ഭിക്ഷുകോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭിക്ഷുകോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ഭിക്ഷുകോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ഭിക്ഷൂണാം പടലം യത്ര വിശ്രാന്തിമഗമത്സദാ |
തന്ത്രൈപദം ബ്രഹ്മതത്ത്വം ബ്രഹ്മമാത്രം കരോതു മാം ||

ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം
പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ |
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ
പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ||
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ഓം അഥ ഭിക്ഷൂണാം മോക്ഷാർഥിനാം
കുടീചകബഹൂദകഹംസപരമഹംസാശ്വേതി ചത്വാരഃ |
കുടീചകാ നാമ ഗൗതമഭരദ്വാജയാജ്ഞവൽക്യവസിഷ്ട -
പ്രഭൃതയോഽഷ്ടൗ ഗ്രാസാംശ്വരന്തോ
യോഗമാർഗേ മോക്ഷമേവ പ്രാർഥയന്തേ |
അഥ ബഹൂദകാ നാമ ത്രിദണ്ഡകമണ്ഡലുശിഖാ -
യജ്ഞോപവീതകാഷായവസ്ത്രധാരിണോ
ബ്രഹ്മർഷിഗൃഹേ മധുമാംസം വർജയിത്വാഷ്ടൗ
ഗ്രാസാൻഭൈക്ഷാചരണം കൃത്വാ
യോഗമാർഗേ മോക്ഷമേവ പ്രാർഥയന്തേ |
അഥ ഹംസാ നാമ ഗ്രാമ ഏകരാത്രം നഗരേ പഞ്ചരാത്രം
ക്ഷേത്രേ സപ്തരാത്രം തദുപരി ന വസേയുഃ |
ഗോമൂത്രഗോമയാഹാരിണോ നിത്യം ചാന്ദ്രായണപരായണാ
യോഗമാർഗേ മോക്ഷമേവ പ്രാർഥയന്തേ |
അഥ പരമഹംസാ നാമ സംവർതകാരുണിശ്വേതകേതുജഡഭരത -
ദത്താത്രേയശുകവാമദേവഹാരീതകപ്രഭൃതയോഽഷ്ടൗ
ഗ്രാസാംശ്വരന്തോ
യോഗമാർഗേ മോക്ഷമേവ പ്രാർഥയന്തേ |
വൃക്ഷമൂലേ ശൂന്യഗൃഹേ ശ്മശാനവാസിനോ വാ
സാംബരാ വാ ദിഗംബരാ വാ |
ന തേഷാം ധർമാധർമൗ ലാഭാലാഭൗ
ശുദ്ധാശുദ്ധൗ ദ്വൈതവർജിതാ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനാഃ
സർവവർണേഷു ഭൈക്ഷാചരണം കൃത്വാ സർവത്രാത്മൈവേതി പശ്യന്തി |
അഥ ജാതരൂപധരാ നിർദ്വന്ദ്വാ നിഷ്പരിഗ്രഹാഃ
ശുക്ലധ്യാനപരായണാ ആത്മനിഷ്ടാഃ പ്രാണസന്ധാരണാർഥേ
യഥോക്തകാലേ ഭൈക്ഷമാചരന്തഃ ശൂന്യാഗാരദേവഗൃഹ -
തൃണകൂടവൽമീകവൃക്ഷമൂലകുലാലശാലാഗ്നിഹോത്രശാലാനദീപുലിന -
ഗിരികന്ദരകുഹരകോടരനിർഝരസ്ഥണ്ഡിലേ തത്ര ബ്രഹ്മമാർഗേ
സമ്യക്സമ്പന്നാഃ ശുദ്ധമാനസാഃ പരമഹംസാചരണേന
സംന്യാസേന ദേഹത്യാഗം കുർവന്തി തേ പരമഹംസാ നാമേത്യുപനിഷത് ||

ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം
പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ |
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ
പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ||
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ഇതി ഭിക്ഷുകോപനിഷത്സമാപ്താ ||