ഉപനിഷത്തുകൾ/ഭസ്മജാബാലോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭസ്മജാബാലോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ഭസ്മജാബാലോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


യത്സാമ്യജ്ഞാനകാലാഗ്നിസ്വാതിരിക്താസ്തിതാഭ്രമം |
കരോതി ഭസ്മ നിഃശേഷം തദ്ബ്രഹ്മൈവാസ്മി കേവലം ||
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ || ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ||
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ || വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ||
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ || സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ||
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ || സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ||
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ഹരിഃ ഓം || അഥ ജാബാലോ ഭുസുണ്ഡഃ കൈലാസശിഖരാവാസമോങ്കാരസ്വരൂപിണം
മഹാദേവമുമാർധകൃതശേഖരം സോമസൂര്യാഗ്നിനയനമനന്തേന്ദുരവിപ്രഭം
വ്യാഘ്രചർമാംബരധരം മൃഗഹസ്തം ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹം
തിര്യക്ത്രിപുണ്ഡ്രരേഖാവിരാജമാനഭാലപ്രദേശം സ്മിതസമ്പൂർണപഞ്ചവിധ-
പഞ്ചാനനം വീരാസനാരൂഢമപ്രമേയമനാദ്യനന്തം നിഷ്കലം നിർഗുണം
ശാതം നിരഞ്ജനമനാമയം ഹുംഫട്കുർവാണം ശിവനാമാന്യനിശമുച്ചരന്തം
ഹിരണ്യബാഹും ഹിരണ്യരൂപം ഹിരണ്യവർണം ഹിരണ്യനിധിമദ്വൈതം ചതുർഥം
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാതീതമേകമാശാസ്യം ഭഗവന്തം ശിവം പ്രണമ്യ
മുഹുർമുഹുരഭ്യർച്യ ശ്രീഫലദലൈസ്തേന ഭസ്മനാ ച നതോത്തമാംഗഃ
കൃതാഞ്ജലിപുടഃ പപ്രച്ഛാധീഹി ഭഗവന്വേദസാരമുദ്ധൃത്യ
ത്രിപുണ്ഡ്രവിധിം യസ്മാദന്യാനപ്രേക്ഷമേവ മോക്ഷോപലബ്ധിഃ |
കിം ഭസ്മനോ ദ്രവ്യം | കാനി സ്ഥാനാനി | മനവോഽപ്യത്ര കേ വാ |
കതി വാ തസ്യ ധാരണം | കേ വാത്രാധികാരിണഃ | നിയമസ്തേഷാം
കോ വാ | മാമന്തേവാസിനമനുശാസയാമോക്ഷമിതി | അഥ സ ഹോവാച
ഭഗവാൻപരമേശ്വരഃ പരമകാരുണികഃ പ്രമഥാൻസുരാനപി
സോഽന്വീക്ഷ്യ പൂതം പ്രാതരുദയാദ്ഗോമയം ബ്രഹ്മപർണേ നിധായ
ത്ര്യംബകമിതി മന്ത്രേണ ശോഷയേത് | യേന കേനാപി തേജസാ
തത്സ്വഗൃഹ്യോക്തമാർഗേണ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ വഹ്നിം തത്ര തദ്ഗോമയദ്രവ്യം
നിധായ സോമായ സ്വാഹേതി മന്ത്രേണ തതസ്തിലബ്രീഹിഭിഃ സാജ്യൈർജുഹുയാത് |
അയം തേനാഷ്ടോത്തരസഹസ്രം സാർധമേതദ്വാ | തത്രാജ്യസ്യ പർണമയീ
ജുഹൂർഭവതി | തേന ന പാപം ശൃണോതി | തദ്ഘോമമന്ത്രസ്ര്യംബകമിത്യേവ
അന്തേ സ്വിഷ്ടകൃത്പൂർണാഹുതിസ്തേനൈവാഷ്ടദിക്ഷു ബലിപ്രദാനം |
തദ്ഭസ്മ ഗായത്ര്യാ സമ്പ്രോക്ഷ്യ തദ്ധൈമേ രാജതേ താമ്രേ മൃണ്മയേ
വാ പാത്രേ നിധായ രുദ്രമന്ത്രൈഃ പുനരഭ്യുക്ഷ്യ ശുദ്ധദേശേ സംസ്ഥാപയേത് |
തതോ ഭോജയേദ്ബ്രാഹ്മണാൻ | തതഃ സ്വയം പൂതോ ഭവതി | മാനസ്തോക ഇതി സദ്യോ
ജാതമിത്യാദി പഞ്ചബ്രഹ്മമന്ത്രൈർഭസ്മ സംഗൃഹ്യാഗ്നിരിതി ഭസ്മ വായുരിതി
ഭസ്മ ജലമിതി ഭസ്മ സ്ഥലമിതി ഭസ്മ വ്യോമേതി ഭസ്മ ദേവാ ഭസ്മ
ഋഷയോ ഭസ്മ | സർവം ഹ വാ ഏതദിദം ഭസ്മ | പൂതം പാവനം നമാമി
സദ്യഃ സമസ്താഘശാസകമിതി ശിരസാഭിനമ്യ | പൂതേ വാമഹസ്തേ
വാമദേവായേതി നിധായ ത്ര്യംബകമിതി സമ്പ്രോക്ഷ്യ ശുദ്ധം ശുദ്ധേനേതി
സംമൃജ്യ സംശോധ്യ തേനൈവാപാദശീർഷമുദ്ധൂലനമാചരേത് |
തത്ര ബ്രഹ്മമന്ത്രാഃ പഞ്ച | തതഃ ശേഷസ്യ ഭസ്മനോ വിനിയോഗഃ |
തർജനീമധ്യമാനാമികാഭിരഗ്നേർഭസ്മാസീതി ഭസ്മ സംഗൃഹ്യ
മൂർധാനമിതി മൂർധന്യഗ്രേ ന്യസേത് | ത്ര്യംബകമിതി ലലാടേ
നീലഗ്രീവായേതി കണ്ഠേ കണ്ഠസ്യ ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ ത്ര്യായുഷമിതി
വാമേതി കപോലയോഃ കാലായേതി നേത്രയോസ്ത്രിലോചനായേതി ശ്രോത്രയോഃ
ശൃണവാമേതി വക്ത്രേ പ്രബ്രവാമേതി ഹൃദയേ ആത്മന ഇതി നാഭൗ
നാഭിരിതി മന്ത്രേണ ദക്ഷിണഭുജമൂലേ ഭവായേതി തന്മധ്യേ രുദ്രായേതി
തന്മണിബന്ധേ ശർവായേതി തത്കരപൃഷ്ഠേ പശുപതയ ഇതി വാമബാഹുമൂലേ
ഉഗ്രായേതി തന്മധ്യേ അഗ്രേവധായേതി തന്മണിബന്ധേ ദൂരേവധായേതി
തത്കരപൃഷ്ഠേ നമോ ഹന്ത്ര ഇതി അംസേ ശങ്കരായേതി യഥാക്രമം
ഭസ്മ ധൃത്വാ സോമായേതി ശിവം നത്വാ തതഃ പ്രക്ഷാല്യ തദ്ഭസ്മാപഃ
പുനന്ത്വിതി പിബേത് | നാധോ ത്യാജ്യം നാധോ ത്യാജ്യം |
ഏതന്മധ്യാഹ്നസായാഹ്നേഷു ത്രികാലേഷു വിധിവദ്ഭസ്മധാരണമപ്രമാദേന
കാര്യം | പ്രമാദാത്പതിതോ ഭവതി | ബ്രാഹ്മണാനാമയമേവ ധർമോഽയമേവ
ധർമഃ | ഏവം ഭസ്മധാരണമകൃത്വാ നാശ്നീയാദാപോഽന്നമന്യദ്വാ |
പ്രമാദാത്ത്യക്ത്വാ ഭസ്മധാരണം ന ഗായത്രീം ജപേത് | ന ജുഹുയാദഗ്നൗ
തർപയേദ്ദേവാനൃഷീൻപിത്രാദീൻ |
അയമേവ ധർമഃ സനാതനഃ സർവപാപനാശകോ മോക്ഷഹേതുഃ | നിത്യോഽയം ധർമോ
ബ്രാഹ്മണാനാം ബ്രഹ്മചാരിഗൃഹിവാനപ്രസ്ഥയതീനാം | ഏതദകരണേ
പ്രത്യവൈതി ബ്രാഹ്മണഃ | അകൃത്വാ പ്രമാദേനൈതദഷ്ടോത്തരശതം
ജലമധ്യേ സ്ഥിത്വാ ഗായത്രീം ജപ്ത്വോപോഷണേനൈകേന ശുദ്ധോ ഭവതി |
യതിർഭസ്മധാരണം ത്യക്ത്വൈകദോപോഷ്യ ദ്വാദശസഹസ്രപ്രണവം
ജപ്ത്വാ ശുദ്ധോ ഭവതി | അന്യഥേന്ദ്രോ യതീൻസാലാവൃകേഭ്യഃ
പാതയതി | ഭസ്മനോ യദ്യഭാവസ്തദാ നര്യഭസ്മദാഹനജന്യമന്യദ്വാവശ്യം
മന്ത്രപൂതം ധാര്യം |
ഏതത്പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനോ രത്രികൃതാത്പാപാത്പൂതോ ഭവതി |
സ്വർണസ്തേയാത്പ്രമുച്യതേ | മധ്യന്ദിനേ മാധ്യന്ദിനം
കൃത്വോപസ്ഥാനാന്തം ധ്യായമാന ആദിത്യാഭിമുഖോഽധീയാനഃ
സുരാപാനാത്പൂതോ ഭവതി | സ്വർണസ്തേയാത്പൂതോ ഭവതി |
ബ്രാഹ്മണവധാത്പൂതോ ഭവതി | ഗോവധാത്പൂതോ ഭവതി |
അശ്വവധാത്പൂതോ ഭവതി | ഗുരുവധാത്പൂതോ ഭവതി |
മാതൃവധാത്പൂതോ ഭവതി | പിതൃവധാത്പൂതോ ഭവതി |
ത്രികാലമേതത്പ്രയുഞ്ജാനഃ സർവവേദപാരായണഫലമവാപ്നോതി |
സർവതീർഥഫലമശ്നുതേ | അനപബ്രുവഃ സർവമായുരേതി |
വിന്ദതേ പ്രാജാപത്യം രായസ്പോഷം ഗൗപത്യം |
ഏവമാവർതയേദുപനിഷദമിത്യാഹ ഭഗവാൻസദാശിവഃ
സാംബഃ സദാശിവഃ സാംബഃ ||
ഇതി പ്രഥമോഽധ്യായഃ || 1||
അഥ ഭുസുണ്ഡോ ജാബാലോ മഹാദേവം സാംബം പ്രണമ്യ പുനഃ
പപ്രച്ഛ കിം നിത്യം ബ്രാഹ്മണാനാം കർതവ്യം യദകരണേ
പ്രത്യവൈതി ബ്രാഹ്മണഃ | കഃ പൂജനീയഃ | കോ വാ ധ്യേയഃ | കഃ
സ്മർതവ്യഃ | കഥം ധ്യേയഃ | ക്വ സ്ഥാതവ്യമേതദ്ബ്രൂഹീതി | സമാസേന
തം ഹോവാച | പ്രാഗുദയാന്നിർവർത്യ ശൗചാദികം തതഃ സ്നായാത് |
മാർജനം രുദ്രസൂക്തൈഃ | തതശ്ചാഹതം വാസഃ പരിധത്തേ പാപ്മനോപഹൃത്യൈ |
ഉദ്യന്തമാദിത്യമഭിധ്യായന്നുദ്ധൂലിതാംഗം കൃത്വാ യഥാസ്ഥാനം
ഭസ്മനാ ത്രിപുണ്ഡ്രം ശ്വേതേനൈവ രുദ്രാക്ഷാഞ്ഛ്വേതാൻബിഭൃയാത് |
നൈതത്സംമർശഃ | തഥാന്യേ | മൂർധ്നി ചത്വാരിംശത് | ശിഖായാമേകം
ത്രയം വാ | ശ്രോത്രയോർദ്വാദശ | കണ്ഠേ ദ്വാത്രിംശത് | ബാഹ്വോഃ
ഷോഡശഷോഡശ | ദ്വാദശദ്വാദശ മണിബന്ധയോഃ | ഷട്ഷഡംഗുഷ്ഠയോഃ |
തതഃ സന്ധ്യാം സകുശോഽഹരഹരുപാസീത | അഗ്നിർജ്യോതിരിത്യാദിഭിരഗ്നൗ ജുഹുയാത് |
ശിവലിംഗം ത്രിസന്ധ്യമഭ്യർച്യ കുശേഷ്വാസീനോ ധ്യാത്വാ സാംബം
മാമേവ വൃഷഭാരൂഢം ഹിരണ്യബാഹും ഹിരണ്യവർണം ഹിരണ്യരൂപം
പശുപാശവിമോചകം പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗലമൂർധ്വരേതം വിരൂപാക്ഷം
വിശ്വരൂപം സഹസ്രാക്ഷം സഹസ്രശീർഷം സഹസ്രചരണം വിശ്വതോബാഹും
വിശ്വാത്മാനമേകമദ്വൈതം നിഷ്കലം നിഷ്ക്രിയം ശാന്തം ശിവമക്ഷരമവ്യയം
ഹരിഹരഹിരണ്യഗർഭസ്രഷ്ടാരമപ്രമേയമനാദ്യന്തം രുദ്രസൂക്തൈരഭിഷിച്യ
സിതേന ഭസ്മനാ ശ്രീഫലദലൈശ്ച ത്രിശാഖൈരാർദ്രൈരനാർദ്രൈർവാ |
നൈതത്ര സംസ്പർശഃ | തത്പൂജാസാധനം കൽപയേച്ച നൈവേദ്യം |
തതശ്ചൈകാദശഗുണരുദ്രോ ജപനീയഃ | ഏകഗുണോഽനന്തഃ | ഷഡക്ഷരോഽഷ്ടാക്ഷരോ
വാ ശൈവോ മന്ത്രോ ജപനീയഃ | ഓമിത്യഗ്രേ വ്യാഹരേത് | നമ ഇതി പശ്ചാത് |
തതഃ ശിവായേത്യക്ഷരത്രയം | ഓമിത്യഗ്രേ വ്യാഹരേത് | നമ ഇതി പശ്ചാത് |
തതോ മഹാദേവയേതി പഞ്ചാക്ഷരാണി | നാതസ്താരകഃ പരമോ മന്ത്രഃ | താരകോഽയം
പഞ്ചാക്ഷരഃ | കോഽയം ശൈവോ മനുഃ | ശൈവസ്താരകോഽയമുപദിശ്യതേ
മനുരവിമുക്തേ ശൈവേഭ്യോ ജീവേഭ്യഃ | ശൈവോഽയമേവ മന്ത്രസ്താരയതി |
സ ഏവ ബ്രഹ്മോപദേശഃ |
ബ്രഹ്മ സോമോഽഹം പവനഃ സോമോഽഹം പവതേ സോമോഽഹം
ജനിതാ മതീനാം സോമോഽഹം ജനിതാ പൃഥിവ്യാഃ സോമോഽഹം
ജനിതാഽഗ്നേഃ സോമോഽഹം ജനിതാ സൂര്യസ്യ സോമോഽഹം
ജനിതേന്ദ്രസ്യ സോമോഽഹം ജനിതോത വിഷ്ണോഃ സോമോഽഹമേവ
ജനിതാ സ യശ്ചന്ദ്രമസോ ദേവാനാം ഭൂർഭുവസ്വരാദീനാം
സർവേഷാം ലോകാനാം ച | വിശ്വം ഭൂതം ഭുവനം ചിത്രം
ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം ച യത്സർവസ്യ സോമോഽഹമേവ
ജനിതാ വിശ്വാധികോ രുദ്രോ മഹർഷിഃ | ഹിരണ്യഗർഭാദീനഹം
ജായമാനാൻപശ്യാമി | യോ രുദ്രോ അഗ്നൗ യോ അപ്സു യ ഓഷധീഷു
യോ രുദ്രോ വിശ്വാ ഭുവനാ വിവേശൈവമേവ | അയമേവാത്മാന്തരാത്മാ
ബ്രഹ്മജ്യോതിര്യസ്മാന്ന മത്തോഽന്യഃ പരഃ | അഹമേവ പരോ വിശ്വാധികഃ |
മാമേവ വിദിത്വാമൃതത്വമേതി | തരതി ശോകം | മാമേവ വിദിത്വാ
സാംസൃതികീം രുജം ദ്രാവയതി | തസ്മാദഹം രുദ്രോ യഃ സർവേഷാം
പരമാ ഗതിഃ | സോഽഹം സർവാകാരഃ | യതോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ |
യേന ജാതാനി ജീവന്തി | യത്പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തി | തം മാമേവ
വിദിത്വോപാസീത | ഭൂതേഭിർദേവേഭിരഭിഷ്ടുതോഽഹമേവ | ഭീഷാസ്മാദ്വാതഃ
പവതേ | ഭീഷോദേതി സൂര്യഃ | ഭീഷാസ്മാദഗ്നിശ്ചേന്ദ്രശ്ച | സോമോഽത
ഏവ യോഽഹം സർവേഷാമധിഷ്ഠാതാ സർവേഷാം ച ഭൂതാനാം
പാലകഃ | സോഽഹം പൃഥിവീ | സോഽഹമാപഃ | സോഽഹം തേജഃ | സോഽഹം വായുഃ |
സോഽഹം കാലഃ | സോഽഹം ദിശഃ | സോഽഹമാത്മാ | മയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം |
ബ്രഹ്മവിദാപ്നോതി പരം | ബ്രഹ്മാ ശിവോ മേ അസ്തു സദാശിവോം |
അചക്ഷുർവിശ്വതശ്ചക്ഷുരകർണോ വിശ്വതഃ കർണോഽപാദോ
വിശ്വതഃപാദോഽപാണിർവിശ്വതഃപാണിരാഹമശിരാ വിശ്വതഃശിരാ
വിദ്യാമന്ത്രൈകസംശ്രയോ വിദ്യാരൂപോ വിദ്യാമയോ വിശ്വേശ്വരോഽഹമജരോഽഹം |
മാമേവം വിദിത്വാ സംസൃതിപാശാത്പ്രമുച്യതേ | തസ്മാദഹം
പശുപാശവിമോചകഃ | പശവശ്ചാമാനവാന്തം മധ്യവർതിനശ്ച
യുക്താത്മാനോ യതന്തേ മാമേവ പ്രാപ്തും | പ്രാപ്യന്തേ മാം ന പുനരാവർതന്തേ |
ത്രിശൂലഗാം കാശീമധിശ്രിത്യ ത്യക്താസവോഽപി മയ്യേവ സംവിശന്തി |
പ്രജ്വലവഹ്നിഗം ഹവിര്യഥാ ന യജമാനമാസാദയതി തഥാസൗ ത്യക്ത്വാ
കുണപം ന തത്താദൃശം പുരാ പ്രാപ്നുവന്തി | ഏഷ ഏവാദേശഃ | ഏഷ
ഉപദേശഃ | ഏഷ ഏവ പരമോ ധർമഃ | സത്യാത്തത്ര കദാചിന്ന പ്രമദിതവ്യം
തത്രോദ്ധൂലനത്രിപുണ്ഡ്രാഭ്യാം | തഥാ രുദ്രാദ്യാക്ഷധാരണാത്തഥാ
മദർചനാച്ച | പ്രമാദേനാപി നാന്തർദേവസദനേ പുരീഷം കുര്യാത് |
വ്രതാന്ന പ്രമദിതവ്യം | തദ്ധി തപസ്തദ്ധി തപഃ കാശ്യാമേവ മുക്തികാമാനാം |
ന തത്ത്യാജ്യം ന തത്ത്യാജ്യം മോചകോഽഹമവിമുക്തേ നിവസതാം |
നാവിമുക്താത്പരമം സ്ഥാനം | നാവിമുക്താത്പരമം സ്ഥാനം |
കാശ്യാം സ്ഥാനാനി ചത്വാരി | തേഷാമഭ്യർഹിതമന്തർഗൃഹം |
തത്രാപ്യവിമുക്തമഭ്യർഹിതം | തത്ര സ്ഥാനാനി പഞ്ച | തന്മധ്യേ
ശിവാഗാരമഭ്യർഹിതം | തത്ര പ്രാച്യാമൈശ്വര്യസ്ഥാനം |
ദക്ഷിണായാം വിചാലനസ്ഥാനം | പശ്ചിമായാം വൈരാഗ്യസ്ഥാനം |
ഉത്തരായാം ജ്ഞാനസ്ഥാനം | തസ്മിന്യദന്തർനിർലിപ്തമവ്യയമനാദ്യന്ത-
മശേഷവേദവേദാന്തവേദ്യമനിർദേശ്യമനിരുക്തമപ്രച്യവമാശാസ്യമദ്വൈതം
സർവാധാരമനാധാരമനിരീക്ഷ്യമഹരഹർബ്രഹ്മവിഷ്ണുപുരന്ദരാദ്യമരവരസേവിതം
മാമേവ ജ്യോതിഃസ്വരൂപം ലിംഗം മാമേവോപാസിതവ്യം തദേവോപാസിതവ്യം |
നൈവ ഭാവയന്തി തല്ലിംഗം ഭാനുശ്ചന്ദ്രോഽഗ്നിർവായുഃ |
സ്വപ്രകാശം വിശ്വേശ്വരാഭിധം പാതാലമധിതിഷ്ഠതി |
തദേവാഹം | തത്രാർചിതോഽഹം | സാക്ഷാദർചിതഃ |
ത്രിശാഖൈർബില്വദലൈർദീപ്തൈർവാ യോഽഭിസമ്പൂജയേന്മന്മനാ
മയ്യാഹിതാസുർമയ്യേവാർപിതാഖിലകർമാ ഭസ്മദിഗ്ധാംഗോ
രുദ്രാക്ഷഭൂഷണോ മാമേവ സർവഭാവേന പ്രപന്നോ
മദേകപൂജാനിരതഃ സമ്പൂജയേത് | തദഹമശ്നാമി |
തം മോചയാമി സംസൃതിപാശാത് | അഹരഹരഭ്യർച്യ
വിശ്വേശ്വരം ലിംഗം തത്ര രുദ്രസൂക്തൈരഭിഷിച്യ തദേവ
സ്നപനപയസ്ത്രിഃ പീത്വാ മഹാപാതകേഭ്യോ മുച്യതേ | ന
ശോകമാപ്നോതി | മുച്യതേ സംസാരബന്ധനാത് | തദനഭ്യർച്യ
നാശ്നീയാത്ഫലമന്നമന്യദ്വാ | യദശ്നീയാദ്രേതോഭക്ഷീഭവേത് |
നാപഃ പിബേത് | യദി പിബേത്പൂയപോ ഭവേത് | പ്രമാദേനൈകദാ
ത്വനഭ്യർച്യ മാം ഭുക്ത്വാ ഭോജയിത്വാ കേശാന്വാപയിത്വാ
ഗവ്യാനാം പഞ്ച സംഗൃഹ്യോപോഷ്യ ജലേ രുദ്രസ്നാനം |
ജപേത്ത്രിവാരം രുദ്രാനുവാകം | ആദിത്യം പശ്യന്നഭിധ്യായ-
ൻസ്വകൃതകർമകൃദ്രൗദ്രേരേവ മന്ത്രൈഃ കുര്യാന്മാർജനം |
തതോ ഭോജയിത്വാ ബ്രാഹ്മണാൻപൂതോ ഭവതി | അന്യഥാ പരേതോ
യാതനാമശ്നുതേ | പത്രൈഃ ഫലൈർവാ ജലൈർവാന്യൈർവാഭിപൂജ്യ
വിശ്വേശ്വരം മാം തതോഽശ്നീയാത് | കാപിലേന പയസാഭിഷിച്യ
രുദ്രസൂക്തേന മാമേവ ശിവലിംഗരൂപിണം ബ്രഹ്മഹത്യായാഃ
പൂതോ ഭവതി | കാപിലേനാജ്യേനാഭിഷിച്യ സ്വർണസ്തേയാത്പൂതോ ഭവതി |
മധുനാഭിഷിച്യ ഗുരുദാരഗമനാത്പൂതോ ഭവതി | സിതയാ
ശർകരയാഭിഷിച്യ സർവജീവവധാത്പൂതോ ഭവതി |
ക്ഷീരാദിഭിരേതൈരഭിഷിച്യ സർവാനവാപ്നോതി കാമാൻ |
ഇത്യേകൈകം മഹാൻപ്രസ്ഥശതം മഹാൻപ്രസ്ഥശതമാനൈഃ
ശതൈരഭിപൂജ്യ മുക്തോ ഭവതി സംസാരബന്ധനാത് | മാമേവ
ശിവലിംഗരൂപിണമാർദ്രായാം പൗർണമാസ്യാം വാമാവാസ്യായാം
വാ മഹാവ്യതീപാതേ ഗ്രഹണേ സങ്ക്രാന്താവഭിഷിച്യ തിലൈഃ
സതണ്ഡുലൈഃ സയവൈഃ സമ്പൂജ്യ ബില്വദലൈരഭ്യർച്യ കാപിലേനാജ്യാന്വിത-
ഗന്ധസാരധൂപൈഃ പരികൽപ്യ ദീപം നൈവേദ്യം സാജ്യമുപഹാരം
കൽപയിത്വാ ദദ്യാത്പുഷ്പാഞ്ജലിം | ഏവം പ്രയതോഽഭ്യർച്യ മമ
സായുജ്യമേതി | ശതൈർമഹാപ്രസ്ഥൈരഖണ്ഡൈസ്തണ്ഡുലൈരഭിഷിച്യ
ചന്ദ്രലോകകാമശ്ചന്ദ്രലോകമവാപ്നോതി | തിലൈരേതാവദ്ഭിരഭിഷിച്യ
വായുലോകകാമോ വായുലോകമവാപ്നോതി | മാഷൈരേതാവദ്ഭിരഭിഷിച്യ
വരുണലോകകാമോ വരുണലോകമവാപ്നോതി | യവൈരേതാവദ്ഭിരഭിഷിച്യ
സൂര്യലോകകാമഃ സൂര്യലോകമവാപ്നോതി | ഏതൈരേതാവദ്ഭിർദ്വിഗുണൈരഭിഷിച്യ
സ്വർഗലോകകാമഃ സ്വർഗലോകമവാപ്നോതി | ഏതൈരേതാവദ്ഭിശ്ചതുർഗുണൈരഭിഷിച്യ
ചതുർജാലം ബ്രഹ്മകോശം യന്മൃത്യുർനാവപശ്യതി | തമതീത്യ മല്ലോകകാമോ
മല്ലോകമവാപ്നോതി നാന്യം മല്ലോകാത്പരം | യമവാപ്യ ന ശോചതി |
ന സ പുനരാവർതതേ ന സ പുനരാവർതതേ | ലിംഗരൂപിണം മാം സമ്പൂജ്യ
ചിന്തയന്തി യോഗിനഃ സിദ്ധാഃ സിദ്ധിം ഗതാഃ | യജന്തി യജ്വാനഃ |
മാമേവ സ്തുവന്തി വേദാഃ സാംഗാഃ സോപനിഷദഃ സേതിഹാസഃ |
ന മത്തോഽന്യദഹമേവ സർവം | മയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം |
തതഃ കാശ്യാം പ്രയതൈരേവാഹമന്വഹം പൂജ്യഃ | തത്ര ഗണാ
രൗദ്രാനനാ നാനാമുഖാ നാനാശസ്ത്രധാരിണോ നാനാരൂപധരാ
നാനാചിഹ്നിതാഃ | തേ സർവേ ഭസ്മദിഗ്ധാംഗാ രുദ്രാക്ഷാഭരണാഃ
കൃതാഞ്ജലയോ നിത്യമഭിധ്യായന്തി | തത്ര പൂർവസ്യം ദിശി ബ്രഹ്മാ
കൃതാഞ്ജലിരഹർനിശം മാമുപാസ്തേ | ദക്ഷിണസ്യാം ദിശി
വിഷ്ണുഃ കൃത്വൈവ മൂർധാഞ്ജലിം മാമുപാസ്തേ | പ്രതീച്യാമിന്ദ്രഃ
സന്നതാംഗ ഉപാസ്തേ | ഉദീച്യാമഗ്നികായമുമാനുരക്താ ഹേമാംഗവിഭൂഷണാ
ഹേമവസ്ത്രാ മാമുപാസതേ മാമേവ വേദാശ്ചതുർമൂർതിധരാഃ | ദക്ഷിണായാം ദിശി
മുക്തിസ്ഥാനം തന്മുക്തിമണ്ഡപസഞ്ജ്ഞിതം | തത്രാനേകഗണാഃ പാലകാഃ
സായുധാഃ പാപഘാതകാഃ | തത്ര ഋഷയഃ ശാംഭവാഃ പാശുപതാ
മഹാശൈവാ വേദാവതംസം ശൈവം പഞ്ചാക്ഷരം ജപന്തസ്താരകം
സപ്രണവം മോദമാനാസ്തിഷ്ഠന്തി | തത്രൈകാ രത്നവേദികാ | തത്രാഹമാസീനഃ
കാശ്യാം ത്യക്തകുണപാഞ്ഛൈവാനാനീയ സ്വസ്യാങ്കേ സംനിവേശ്യ
ഭസിതരുദ്രാക്ഷഭൂഷിതാനുപസ്പൃശ്യ മാ ഭൂദേതേഷാം ജന്മ
മൃതിശ്ചേതി താരകം ശവം മനുമുപദിശാമി |
തതസ്തേ മുക്താ മാമനുവിശന്തി വിജ്ഞാനമയേനാംഗേന |
ന പുനരാവർതന്തേ ഹുതാശനപ്രതിഷ്ഠം ഹവിരിവ തത്രൈവ
മുക്ത്യർഥമുപദിശ്യതേ ശൈവോഽയം മന്ത്രഃ പഞ്ചാക്ഷരഃ |
തന്മുക്തിസ്ഥാനം | തത ഓങ്കാരരൂപം | തതോ മദർപിതകർമണാം
മദാവിഷ്ടചേതസാം മദ്രൂപതാ ഭവതി | നാന്യേഷമിയം
ബ്രഹ്മവിദ്യേയം ബ്രഹ്മവിദ്യാ | മുമുക്ഷവഃ കാശ്യാമേവാസീനാ
വീര്യവന്തോ വിദ്യാവന്തഃ | വിജ്ഞാനമയം ബ്രഹ്മകോശം |
ചതുർജാലം ബ്രഹ്മകോശം | യന്മൃത്യുർനാവപശ്യതി | യം ബ്രഹ്മാ
നാവപശ്യതി | യം വിഷ്ണുർനാവപശ്യതി | യമിന്ദ്രാഗ്നീ നാവപശ്യേതാം |
യം വരുണാദയോ നാവപശ്യന്തി | തമേവ തത്തേജ പ്ലുഷ്ടവിഡ്ഭാവം
ഹൈമമുമാം സംശ്ലിഷ്യ വസന്തം ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭം
ചന്ദ്രകിരീടം സോമസൂര്യാഗ്നിനയനം ഭൂതിഭൂഷിതവിഗ്രഹം
ശിവം മാമേവമഭിധ്യായന്തോ മുക്തകിൽബിഷാസ്ത്യക്തബന്ധാ
മയ്യേവ ലീനാ ഭവന്തി | യേ ചാന്യേ കാശ്യാം പുരീഷ കാരിണഃ
പ്രതിഗ്രഹരതാസ്ത്യക്തഭസ്മധാരണാസ്ത്യക്തരുദ്രാക്ഷധാരണാസ്ത്യക്ത-
സോമവാരവ്രതാസ്ത്യക്തഗ്രഹയാഗാസ്ത്യക്തവിശ്വേശ്വരാർചനാസ്ത്യക്ത-
പഞ്ചാക്ഷരജപാസ്ത്യക്തഭൈരവാർചനാ ഭൈരവീം ഘോരാദിയാതനാം
നാനാവിധാം കാശ്യാം പരേതാ ഭുക്ത്വാ തതഃ ശുദ്ധാ മാം പ്രപദ്യന്തേ
ച | അന്തർഗൃഹേ രേതോ മൂത്രം പുരീഷം വാ വിസൃജന്തി തദാ തേന സിഞ്ചന്തേ
പിതൄൻ | തമേവ പാപകാരിണം മൃതം പശ്യന്നീലലോഹിതോ ഭൈരവസ്തം
പാതയത്യസ്രമണ്ഡലേ ജ്വലജ്ജ്വലനകുണ്ഡേഷ്വന്യേഷ്വപി | തതശ്ചാപ്രമാദേന
നിവസേദപ്രമാദേന നിവസേത്കാശ്യാം ലിംഗരൂപിണ്യാമിത്യുപനിഷത് ||
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ || ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ||
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ || വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ||
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ || സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ||
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ || സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ||
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ || ഹരിഃ ഓം തത്സത് ||
ഇതി ഭസ്മജാബാലോപനിഷത്സമാപ്താ ||