ഉപനിഷത്തുകൾ/ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


സ്വാവിദ്യാതത്കാര്യജാതം യദ്വിദ്യാപഹ്നവം ഗതം .
തദ്ധംസവിദ്യാനിഷ്പന്നം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു ..
സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
അഥ ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷദുച്യതേ ..
പ്രസാദാദ്ബ്രഹ്മണസ്തസ്യ വിഷ്ണോരദ്ഭുതകർമണഃ .
രഹസ്യം ബ്രഹ്മവിദ്യായാ ധ്രുവാഗ്നിം സമ്പ്രചക്ഷതേ .. 1..
ഓംിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ യദുക്തം ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ .
ശരീരം തസ്യ വക്ഷ്യാമി സ്ഥാനം കാലത്രയം തഥാ .. 2..
തത്ര ദേവാസ്ത്രയഃ പ്രോക്താ ലോകാ വേദാസ്ത്രയോഽഗ്നയഃ .
തിസ്രോ മാത്രാർധമാത്രാ ച ത്ര്യക്ഷരസ്യ ശിവസ്യ തു .. 3..
ഋഗ്വേദോ ഗാർഹപത്യം ച പൃഥിവീ ബ്രഹ്മ ഏവ ച .
ആകാരസ്യ ശരീരം തു വ്യാഖ്യാതം ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ .. 4..
യജുർവേദോഽന്തരിക്ഷം ച ദക്ഷിണാഗ്നിസ്തഥൈവ ച .
വിഷ്ണുശ്ച ഭഗവാന്ദേവ ഉകാരഃ പരികീർതിതഃ .. 5..
സാമവേദസ്തഥാ ദ്യൗശ്ചാഹവനീയസ്തഥൈവ ച .
ഈശ്വരഃ പരമോ ദേവോ മകാരഃ പരികീർതിതഃ .. 6..
സൂര്യമണ്ഡലമധ്യേഽഥ ഹ്യകാരഃ ശംഖമധ്യഗഃ .
ഉകാരശ്ചന്ദ്രസങ്കാശസ്തസ്യ മധ്യേ വ്യവസ്ഥിതഃ .. 7..
മകാരസ്ത്വഗ്നിസങ്കാശോ വിധൂമോ വിദ്യുതോപമഃ .
തിസ്രോ മാത്രാസ്തഥാ ജ്ഞേയാ സോമസൂര്യാഗ്നിരൂപിണഃ .. 8..
ശിഖാ തു ദീപസങ്കാശാ തസ്മിന്നുപരി വർതതേ .
അർധമാത്ര തഥാ ജ്ഞേയാ പ്രണവസ്യോപരി സ്ഥിതാ .. 9..
പദ്മസൂത്രനിഭാ സൂക്ഷ്മാ ശിഖാ സാ ദൃശ്യതേ പരാ .
സാ നാഡീ സൂര്യസങ്കാശാ സൂര്യം ഭിത്ത്വാ തഥാപരാ .. 10..
ദ്വിസപ്തതിസഹസ്രാണി നാഡീം ഭിത്ത്വാ ച മൂർധനി .
വരദഃ സർവഭൂതാനാം സർവം വ്യാപ്യാവതിഷ്ഠതി .. 11..
കാംസ്യഘണ്ടാനിനാദസ്തു യഥാ ലീയതി ശാന്തയേ .
ഓങ്കാരസ്തു തഥാ യോജ്യഃ ശാന്തയേ സർവമിച്ഛതാ .. 12..
യസ്മിന്വിലീയതേ ശബ്ദസ്തത്പരം ബ്രഹ്മ ഗീയതേ .
ധിയം ഹി ലീയതേ ബ്രഹ്മ സോഽമൃതത്വായ കൽപതേ .. 13..
വായുഃ പ്രാണസ്തഥാകാശസ്ത്രിവിധോ ജീവസഞ്ജ്ഞകഃ .
സ ജീവഃ പ്രാണ ഇത്യുക്തോ വാലാഗ്രശതകൽപിതഃ .. 14..
നാഭിസ്ഥാനേ സ്ഥിതം വിശ്വം ശുദ്ധതത്ത്വം സുനിർമലം .
ആദിത്യമിവ ദീപ്യന്തം രശ്മിഭിശ്ചാഖിലം ശിവം .. 15..
സകാരം ച ഹകാരം ച ജീവോ ജപതി സർവദാ .
നാഭിരന്ധ്രാദ്വിനിഷ്ക്രാന്തം വിഷയവ്യാപ്തിവർജിതം .. 16..
തേനേദം നിഷ്കലം വിദ്യാത്ക്ഷീരാത്സർപിര്യഥാ തഥാ .
കാരണേനാത്മനാ യുക്തഃ പ്രാണായാമൈശ്ച പഞ്ചഭിഃ .. 17..
ചതുഷ്കലാ സമായുക്തോ ഭ്രാമ്യതേ ച ഹൃദിസ്ഥിതഃ .
ഗോലകസ്തു യദാ ദേഹേ ക്ഷീരദണ്ഡേന വാ ഹതഃ .. 18..
ഏതസ്മിന്വസതേ ശീഘ്രമവിശ്രാന്തം മഹാഖഗഃ .
യാവന്നിശ്വസിതോ ജീവസ്താവന്നിഷ്കലതാം ഗതഃ .. 19..
നഭസ്ഥം നിഷ്കലം ധ്യാത്വാ മുച്യതേ ഭവബന്ധനാത്
അനാഹതധ്വനിയുതം ഹംസം യോ വേദ ഹൃദ്ഗതം .. 20..
സ്വപ്രകാശചിദാനന്ദം സ ഹംസ ഇതി ഗീയതേ .
രേചകം പൂരകം മുക്ത്വാ കുംഭകേന സ്ഥിതഃ സുധീഃ .. 21..
നാഭികന്ദേ സമൗ കൃത്വാ പ്രാണാപാനൗ സമാഹിതഃ .
മസ്തകസ്ഥാമൃതാസ്വാദം പീത്വാ ധ്യാനേന സാദരം .. 22..
ദീപാകാരം മഹാദേവം ജ്വലന്തം നാഭിമധ്യമേ .
അഭിഷിച്യാമൃതേനൈവ ഹംസ ഹംസേതി യോ ജപേത് .. 23..
ജരാമരണരോഗാദി ന തസ്യ ഭുവി വിദ്യതേ .
ഏവം ദിനേ ദിനേ കുര്യാദണിമാദിവിഭൂതയേ .. 24..
ഈശ്വരത്വമവാപ്നോതി സദാഭ്യാസരതഃ പുമാൻ .
ബഹവോ നൈകമാർഗേണ പ്രാപ്താ നിത്യത്വമാഗതാഃ .. 25..
ഹംസവിദ്യാമൃതേ ലോകേ നാസ്തി നിത്യത്വസാധനം .
യോ ദദാതി മഹാവിദ്യാം ഹംസാഖ്യാം പാരമേശ്വരീം .. 26..
തസ്യ ദാസ്യം സദാ കുര്യാത്പ്രജ്ഞയാ പരയാ സഹ .
ശുഭം വാഽശുഭമന്യദ്വാ യദുക്തം ഗുരുണാ ഭുവി .. 27..
തത്കുര്യാദവിചാരേണ ശിഷ്യഃ സന്തോഷസംയുതഃ .
ഹംസവിദ്യാമിമാം ലബ്ധ്വാ ഗുരുശുശ്രൂഷയാ നരഃ .. 28..
ആത്മാനമാത്മനാ സാക്ഷാദ്ബ്രഹ്മ ബുദ്ധ്വാ സുനിശ്ചലം .
ദേഹജാത്യാദിസംബന്ധാന്വർണാശ്രമസമന്വിതാൻ .. 29..
വേദശാസ്ത്രാണി ചാന്യാനി പദപാംസുമിവ ത്യജേത് .
ഗുരുഭക്തിം സദാ കുര്യാച്ഛ്രേയസേ ഭൂയസേ നരഃ .. 30..
ഗുരുരേവ ഹരിഃ സാക്ഷാന്നാന്യ ഇത്യബ്രവീച്ഛൃതിഃ .. 31..
ശ്രുത്യാ യദുക്തം പരമാർഥമേവ
        തത്സംശയോ നാത്ര തതഃ സമസ്തം .
ശ്രുത്യാ വിരോധേ ന ഭവേത്പ്രമാണം
        ഭവേദനർഥായ വിനാ പ്രമാണം .. 32..
ദേഹസ്ഥഃ സകലോ ജ്ഞേയോ നിഷ്കലോ ദേഹവർജിതഃ .
ആപ്തോപദേശഗമ്യോഽസൗ സർവതഃ സമവസ്ഥിതഃ .. 33..
ഹംസഹംസേതി യോ ബ്രൂയാദ്ധംസോ ബ്രഹ്മാ ഹരിഃ ശിവഃ .
ഗുരുവക്ത്രാത്തു ലഭ്യേത പ്രത്യക്ഷം സർവതോമുഖം .. 34..
തിലേഷു ച യഥാ തൈലം പുഷ്പേ ഗന്ധ ഇവാശ്രിതഃ .
പുരുഷസ്യ ശരീരേഽസ്മിൻസ ബാഹ്യാഭ്യന്തരേ തഥാ .. 35..
ഉൽകാഹസ്തോ യഥാലോകേ ദ്രവ്യമാലോക്യ താം ത്യജേത് .
ജ്ഞാനേന ജ്ഞേയമാലോക്യ പശ്ചാജ്ജ്ഞാനം പരിത്യജേത് .. 36..
പുഷ്പവത്സകലം വിദ്യാദ്ഗന്ധസ്തസ്യ തു നിഷ്കലഃ .
വൃക്ഷസ്തു സകലം വിദ്യാച്ഛായാ തസ്യ തു നിഷ്കലാ .. 37..
നിഷ്കലഃ സകലോ ഭാവഃ സർവത്രൈവ വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഉപായഃ സകലസ്തദ്വദുപേയശ്ചൈവ നിഷ്കലഃ .. 38..
സകലേ സകലോ ഭാവോ നിഷ്കലേ നിഷ്കലസ്തഥാ .
ഏകമാത്രോ ദ്വിമാത്രശ്ച ത്രിമാത്രശ്ചൈവ ഭേദതഃ .. 39..
അർധമാത്ര പരാ ജ്ഞേയാ തത ഊർധ്വം പരാത്പരം .
പഞ്ചധാ പഞ്ചദൈവത്യം സകലം പരിപഠ്യതേ .. 40..
ബ്രഹ്മണോ ഹൃദയസ്ഥാനം കണ്ഠേ വിഷ്ണുഃ സമാശ്രിതഃ .
താലുമധ്യേ സ്ഥിതോ രുദ്രോ ലലാടസ്ഥോ മഹേശ്വരഃ .. 41..
നാസാഗ്രേ അച്യുതം വിദ്യാത്തസ്യാന്തേ തു പരം പദം .
പരത്വാത്തു പരം നാസ്തീത്യേവം ശാസ്ത്രസ്യ നിർണയഃ .. 42..
ദേഹാതീതം തു തം വിദ്യാന്നാസാഗ്രേ ദ്വാദശാംഗുലം .
തദന്തം തം വിജാനീയാത്തത്രസ്ഥോ വ്യാപയേത്പ്രഭുഃ .. 43..
മനോഽപ്യന്യത്ര നിക്ഷിപ്തം ചക്ഷുരന്യത്ര പാതിതം .
തഥാപി യോഗിനാം യോഗോ ഹ്യവിച്ഛിന്നഃ പ്രവർതതേ .. 44..
ഏതത്തു പരമം ഗുഹ്യമേതത്തു പരമം ശുഭം .
നാതഃ പരതരം കിഞ്ചിന്നാതഃ പരതരം ശുഭം .. 45..
ശുദ്ധജ്ഞാനാമൃതം പ്രാപ്യ പരമാക്ഷരനിർണയം .
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതമം ഗോപ്യം ഗ്രഹണീയം പ്രയത്നതഃ .. 46..
നാപുത്രായ പ്രദാതവ്യം നാശിഷ്യായ കദാചന .
ഗുരുദേവായ ഭക്തായ നിത്യം ഭക്തിപരായ ച .. 47..
പ്രദാതവ്യമിദം ശാസ്ത്രം നേതരേഭ്യഃ പ്രദാപയേത് .
ദാതാസ്യ നരകം യാതി സിദ്ധ്യതേ ന കദാചന .. 48..
ഗൃഹസ്ഥോ ബ്രഹ്മചാരീ ച വാനപ്രസ്ഥശ്ച ഭിക്ഷുകഃ .
യത്ര തത്ര സ്ഥിതോ ജ്ഞാനീ പരമാക്ഷരവിത്സദാ .. 49..
വിഷയീ വിഷയാസക്തോ യാതി ദേഹാന്തരേ ശുഭം .
ജ്ഞാനാദേവാസ്യ ശാസ്ത്രസ്യ സർവാവസ്ഥോഽപി മാനവഃ .. 50..
ബ്രഹ്മഹത്യാശ്വമേധാദ്യൈഃ പുണ്യപാപൈർന ലിപ്യതേ .
ചോദകോ ബോധകശ്ചൈവ മോക്ഷദശ്ച പരഃ സ്മൃതഃ .. 51..
ഇത്യേഷം ത്രിവിധോ ജ്ഞേയ ആചാര്യസ്തു മഹീതലേ .
ചോദകോ ദർശയേന്മാർഗം ബോധകഃ സ്ഥാനമാചരേത് .. 52..
മോക്ഷദസ്തു പരം തത്ത്വം യജ്ജ്ഞാത്വാ പരമശ്നുതേ .
പ്രത്യക്ഷയജനം ദേഹേ സങ്ക്ഷേപാച്ഛൃണു ഗൗതമ .. 53..
തേനേഷ്ട്വാ സ നരോ യാതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം .
സ്വയമേവ തു സമ്പശ്യേദ്ദേഹേ ബിന്ദും ച നിഷ്കലം .. 54..
അയനേ ദ്വേ ച വിഷുവേ സദാ പശ്യതി മാർഗവിത് .
കൃത്വായാമം പുരാ വത്സ രേചപൂരകകുംഭകാൻ .. 55..
പൂർവം ചോഭയമുച്ചാര്യ അർചയേത്തു യഥാക്രമം .
നമസ്കാരേണ യോഗേന മുദ്രയാരഭ്യ ചാർചയേത് .. 56..
സൂര്യസ്യ ഗ്രഹണം വത്സ പ്രത്യക്ഷയജനം സ്മൃതം .
ജ്ഞാനാത്സായുജ്യമേവോക്തം തോയേ തോയം യഥാ തഥാ .. 57..
ഏതേ ഗുണാഃ പ്രവർതന്തേ യോഗാഭ്യാസകൃതശ്രമൈഃ .
തസ്മാദ്യോഗം സമാദായ സർവദുഃഖബഹിഷ്കൃതഃ .. 58..
യോഗധ്യാനം സദാ കൃത്വാ ജ്ഞാനം തന്മയതാം വ്രജേത് .
ജ്ഞാനാത്സ്വരൂപം പരമം ഹംസമന്ത്രം സമുച്ചരേത് .. 59..
പ്രാണിനാം ദേഹമധ്യേ തു സ്ഥിതോ ഹംസഃ സദാച്യുതഃ .
ഹംസ ഏവ പരം സത്യം ഹംസ ഏവ തു ശക്തികം .. 60..
ഹംസ ഏവ പരം വാക്യം ഹംസ ഏവ തു വാദികം .
ഹംസ ഏവ പരോ രുദ്രോ ഹംസ ഏവ പരാത്പരം .. 61..
സർവദേവസ്യ മധ്യസ്ഥോ ഹംസ ഏവ മഹേശ്വരഃ .
പൃഥിവ്യാദിശിവാന്തം തു അകാരാദ്യാശ്ച വർണകാഃ .. 62..
കൂടാന്താ ഹംസ ഏവ സ്യാന്മാതൃകേതി വ്യവസ്ഥിതാഃ .
മാതൃകാരഹിതം മന്ത്രമാദിശന്തേ ന കുത്രചിത് .. 63..
ഹംസജ്യോതിരനൂപമ്യം മധ്യേ ദേവം വ്യവസ്ഥിതം .
ദക്ഷിണാമുഖമാശ്രിത്യ ജ്ഞാനമുദ്രാം പ്രകൽപയേത് .. 64..
സദാ സമാധിം കുർവീത ഹംസമന്ത്രമനുസ്മരൻ .
നിർമലസ്ഫടികാകാരം ദിവ്യരൂപമനുത്തമം .. 65..
മധ്യദേശേ പരം ഹംസം ജ്ഞാനമുദ്രാത്മരൂപകം .
പ്രാണോഽപാനഃ സമാനശ്ചോദാനവ്യാനൗ ച വായവഃ .. 66..
പഞ്ചകർമേന്ദ്രിയൈരുക്താഃ ക്രിയാശക്തിബലോദ്യതാഃ .
നാഗഃ കൂർമശ്ച കൃകരോ ദേവദത്തോ ധനഞ്ജയഃ .. 67..
പഞ്ചജ്ഞാനേന്ദ്രിയൈര്യുക്താ ജ്ഞാനശക്തിബലോദ്യതാഃ .
പാവകഃ ശക്തിമധ്യേ തു നാഭിചക്രേ രവിഃ സ്ഥിതഃ .. 68..
ബന്ധമുദ്രാ കൃതാ യേന നാസാഗ്രേ തു സ്വലോചനേ .
അകാരേവഹ്നിരിത്യാഹുരുകാരേ ഹൃദി സംസ്ഥിതഃ .. 69..
മകാരേ ച ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണശക്ത്യാ പ്രബോധയേത് .
ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിരകാരേ ച വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിർഹൃദി സ്ഥിതഃ .. 70..
രുദ്രഗ്രന്ഥിർഭ്രുവോർമധ്യേ ഭിദ്യതേഽക്ഷരവായുനാ .
അകാരേ സംസ്ഥിതോ ബ്രഹ്മാ ഉകാരേ വിഷ്ണുരാസ്ഥിതഃ .. 71..
മകാരേ സംസ്ഥിതോ രുദ്രസ്തതോഽസ്യാന്തഃ പരാത്പരഃ .
കണ്ഠം സങ്കുച്യ നാഡ്യാദൗ സ്തംഭിതേ യേന ശക്തിതഃ .. 72..
രസനാ പീഡ്യമാനേയം ഷോഡശീ വോർധ്വഗാമിനി .
ത്രികൂടം ത്രിവിധാ ചൈവ ഗോലാഖം നിഖരം തഥാ .. 73..
ത്രിശംഖവജ്രമോങ്കാരമൂർധ്വനാലം ഭ്രുവോർമുഖം .
കുണ്ഡലീം ചാലയൻപ്രാണാൻഭേദയൻശശിമണ്ഡലം .. 74..
സാധയന്വജ്രകുംഭാനി നവദ്വാരാണി ബന്ധയേത് .
സുമനഃപവനാരൂഢഃ സരാഗോ നിർഗുണസ്തഥാ .. 75..
ബ്രഹ്മസ്ഥാനേ തു നാദഃ സ്യാച്ഛാകിന്യാമൃതവർഷിണീ .
ഷട്ചക്രമണ്ഡലോദ്ധാരം ജ്ഞാനദീപം പ്രകാശയേത് .. 76..
സർവഭൂതസ്ഥിതം ദേവം സർവേശം നിത്യമർചയേത് .
ആത്മരൂപം തമാലോക്യ ജ്ഞാനരൂപം നിരാമയം .. 77..
ദൃശ്യന്തം ദിവ്യരൂപേണ സർവവ്യാപീ നിരഞ്ജനഃ .
ഹംസ ഹംസ വദേദ്വാക്യം പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ .
സപ്രാണാപാനയോർഗ്രന്ഥിരജപേത്യഭിധീയതേ .. 78..
സഹസ്രമേകം ദ്വയുതം ഷട്ശതം ചൈവ സർവദാ .
ഉച്ചരൻപഠിതോ ഹംസഃ സോഽഹമിത്യഭിധീയതേ .. 79..
പൂർവഭാഗേ ഹ്യധോലിംഗം ശിഖിന്യാം ചൈവ പശ്ചിമം .
ജ്യോതിർലിംഗം ഭ്രുവോർമധ്യേ നിത്യം ധ്യായേത്സദാ യതിഃ .. 80..
അച്യുതോഽഹമചിന്ത്യോഽഹമതർക്യോഽഹമജോഽസ്മ്യഹം .
അപ്രാണോഽഹമകായോഽഹമനംഗോഽസ്മ്യഭയോഽസ്മ്യഹം .. 81..
അശബ്ദോഽഹമരൂപോഽഹമസ്പർശോഽസ്മ്യഹമദ്വയഃ .
അരസോഽഹമഗന്ധോഽഹമനാദിരമൃതോഽസ്മ്യഹം .. 82..
അക്ഷയോഽഹമലിംഗോഽഹമജരോഽസ്മ്യകലോഽസ്മ്യഹം .
അപ്രാണോഽഹമമൂകോഽഹമചിന്ത്യോഽസ്മ്യകൃതോഽസ്മ്യഹം .. 83..
അന്തര്യാമ്യഹമഗ്രാഹ്യോഽനിർദേശ്യോഽഹമലക്ഷണഃ .
അഗോത്രോഽഹമഗാത്രോഽഹമചക്ഷുഷ്കോഽസ്മ്യവാഗഹം .. 84..
അദൃശ്യോഽഹമവർണോഽഹമഖണ്ഡോഽസ്മ്യഹമദ്ഭുതഃ .
അശ്രുതോഽഹമദൃഷ്ടോഽഹമന്വേഷ്ടവ്യോഽമരോഽസ്മ്യഹം .. 85..
അവായുരപ്യനാകാശോഽതേജസ്കോഽവ്യഭിചാര്യഹം .
അമതോഽഹമജാതോഽഹമതിസൂക്ഷ്മോഽവികാര്യഹം .. 86..
അരജസ്കോഽതമസ്കോഽഹമസത്ത്വോസ്മ്യഗുണോഽസ്മ്യഹം .
അമായോഽനുഭവാത്മാഹമനന്യോഽവിഷയോഽസ്മ്യഹം .. 87..
അദ്വൈതോഽഹമപൂർണോഽഹമബാഹ്യോഽഹമനന്തരഃ .
അശ്രോതോഽഹമദീർഘോഽഹമവ്യക്തോഽഹമനാമയഃ .. 88..
അദ്വയാനന്ദവിജ്ഞാനഘനോഽസ്മ്യഹമവിക്രിയഃ .
അനിച്ഛോഽഹമലേപോഽഹമകർതാസ്മ്യഹമദ്വയഃ .. 89..
അവിദ്യാകാര്യഹീനോഽഹമവാഗ്രസനഗോചരഃ .
അനൽപോഽഹമശോകോഽഹമവികൽപോഽസ്മ്യവിജ്വലൻ .. 90..
ആദിമധ്യാന്തഹീനോഽഹമാകാശസദൃശോഽസ്മ്യഹം .
ആത്മചൈതന്യരൂപോഽഹമഹമാനന്ദചിദ്ഘനഃ .. 91..
ആനന്ദാമൃതരൂപോഽഹമാത്മസംസ്ഥോഹമന്തരഃ .
ആത്മകാമോഹമാകാശാത്പരമാത്മേശ്വരോസ്മ്യഹം .. 92..
ഈശാനോസ്മ്യഹമീഡ്യോഽഹമഹമുത്തമപൂരുഷഃ .
ഉത്കൃഷ്ടോഽഹമുപദ്രഷ്ടാ അഹമുത്തരതോഽസ്മ്യഹം .. 93..
കേവലോഽഹം കവിഃ കർമാധ്യക്ഷോഽഹം കരണാധിപഃ .
ഗുഹാശയോഽഹം ഗോപ്താഹം ചക്ഷുഷശ്ചക്ഷുരസ്മ്യഹം .. 94..
ചിദാനന്ദോഽസ്മ്യഹം ചേതാ ചിദ്ഘനശ്ചിന്മയോഽസ്മ്യഹം .
ജ്യോതിർമയോഽസ്മ്യഹം ജ്യായാഞ്ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരസ്മ്യഹം .. 95..
തമസഃ സാക്ഷ്യഹം തുര്യതുര്യോഽഹം തമസഃ പരഃ .
ദിവ്യോ ദേവോഽസ്മി ദുർദർശോ ദൃഷ്ടാധ്യായോ ധ്രുവോഽസ്മ്യഹം .. 96..
നിത്യോഽഹം നിരവദ്യോഽഹം നിഷ്ക്രിയോഽസ്മി നിരഞ്ജനഃ .
നിർമലോ നിർവികൽപോഽഹം നിരാഖ്യാതോഽസ്മി നിശ്ചലഃ .. 97..
നിർവികാരോ നിത്യപൂതോ നിർഗുണോ നിഃസ്പൃഹോഽസ്മ്യഹം .
നിരിന്ദ്രിയോ നിയന്താഹം നിരപേക്ഷോഽസ്മി നിഷ്കലഃ .. 98..
പുരുഷഃ പരമാത്മാഹം പുരാണഃ പരമോഽസ്മ്യഹം .
പരാവരോഽസ്മ്യഹം പ്രാജ്ഞഃ പ്രപഞ്ചോപശമോഽസ്മ്യഹം .. 99..
പരാമൃതോഽസ്മ്യഹം പൂർണഃ പ്രഭുരസ്മി പുരാതനഃ .
പൂർണാനന്ദൈകബോധോഽഹം പ്രത്യഗേകരസോഽസ്മ്യഹം .. 100..
പ്രജ്ഞാതോഽഹം പ്രശാന്തോഽഹം പ്രകാശഃ പരമേശ്വരഃ .
ഏകദാ ചിന്ത്യമാനോഽഹം ദ്വൈതാദ്വൈതവിലക്ഷണഃ .. 101..
ബുദ്ധോഽഹം ഭൂതപാലോഽഹം ഭാരൂപോ ഭഗവാനഹം .
മഹാജ്ഞേയോ മഹാനസ്മി മഹാജ്ഞേയോ മഹേശ്വരഃ .. 102..
വിമുക്തോഽഹം വിഭുരഹം വരേണ്യോ വ്യാപകോഽസ്മ്യഹം .
വൈശ്വാനരോ വാസുദേവോ വിശ്വതശ്ചക്ഷുരസ്മ്യഹം .. 103..
വിശ്വാധികോഽഹം വിശദോ വിഷ്ണുർവിശ്വകൃദസ്മ്യഹം .
ശുദ്ധോഽസ്മി ശുക്രഃ ശാന്തോഽസ്മി ശാശ്വതോഽസ്മി ശിവോഽസ്മ്യഹം .. 104..
സർവഭൂതാന്തരാത്മഹമഹമസ്മി സനാതനഃ .
അഹം സകൃദ്വിഭാതോഽസ്മി സ്വേ മഹിമ്നി സദാ സ്ഥിതഃ .. 105..
സർവാന്തരഃ സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സർവാധിപതിരസ്മ്യഹം .
സർവഭൂതാധിവാസോഽഹം സർവവ്യാപീ സ്വരാഡഹം .. 106..
സമസ്തസാക്ഷീ സർവാത്മാ സർവഭൂതഗുഹാശയഃ .
സർവേന്ദ്രിയഗുണാഭാസഃ സർവേന്ദ്രിയവിവർജിതഃ .. 107..
സ്ഥാനത്രയവ്യതീതോഽഹം സർവാനുഗ്രാഹകോഽസ്മ്യഹം .
സച്ചിദാനന്ദ പൂർണാത്മാ സർവപ്രേമാസ്പദോഽസ്മ്യഹം .. 108..
സച്ചിദാനന്ദമാത്രോഽഹം സ്വപ്രകാശോഽസ്മി ചിദ്ഘനഃ .
സത്ത്വസ്വരൂപസന്മാത്രസിദ്ധസർവാത്മകോഽസ്മ്യഹം .. 109..
സർവാധിഷ്ഠാനസന്മാത്രഃ സ്വാത്മബന്ധഹരോഽസ്മ്യഹം .
സർവഗ്രാസോഽസ്മ്യഹം സർവദ്രഷ്ടാ സർവാനുഭൂരഹം .. 110..
ഏവം യോ വേദ തത്ത്വേന സ വൈ പുരുഷ ഉച്യത ഇത്യുപനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷത്സമാപ്താ ..