ഉപനിഷത്തുകൾ/ബ്രഹ്മബിന്ദൂപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബ്രഹ്മബിന്ദൂപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ബ്രഹ്മബിന്ദൂപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


അമൃതബിന്ദൂപനിഷദ്വേദ്യം യത്പരമാക്ഷരം .
തദേവ ഹി ത്രിപാദ്രാമചന്ദ്രാഖ്യം നഃ പരാ ഗതിഃ ..
ഓം സഹനാവവത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഓം മനോ ഹി ദ്വിവിധം പ്രോക്തം ശുദ്ധം ചാശുദ്ധമേവ ച .
അശുദ്ധം കാമസങ്കൽപം ശുദ്ധം കാമവിവർജിതം .. 1..
മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഃ .
ബന്ധായ വിഷയാസക്തം മുക്ത്യൈ നിർവിഷയം സ്മൃതം .. 2..
യതോ നിർവിഷയസ്യാസ്യ മനസോ മുക്തിരിഷ്യതേ .
തസ്മാന്നിർവിഷയം നിത്യം മനഃ കാര്യം മുമുക്ഷുണാ .. 3..
നിരസ്തവിഷയാസംഗം സന്നിരുദ്ധം മനോ ഹൃദി .
യദാ യാത്യുന്മനീഭാവം തദാ തത്പരമം പദം .. 4..
താവദേവ നിരോദ്ധവ്യം യാവദ്ധൃദി ഗതം ക്ഷയം .
ഏതജ്ജ്ഞാനം ച ധ്യാനം ച അതോഽന്യോ ഗ്രന്ഥവിസ്തരഃ .. 5..
നൈവ ചിന്ത്യം ന വാചിന്ത്യമചിന്ത്യം ചിന്ത്യമേവ ച .
പക്ഷപാത വിനിർമുക്തം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തദാ .. 6..
സ്വരേണ സന്ധ്യയേദ്യോഗമസ്വരം ഭാവയേത്പരം .
അസ്വരേണ ഹി ഭാവേന ഭാവോ നാഭാവ ഇഷ്യതേ .. 7..
തദേവ നിഷ്കലം ബ്രഹ്മ നിർവികൽപം നിരഞ്ജനം .
തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ ധ്രുവം .. 8..
നിർവികൽപമനന്തം ച ഹേതുദൃഷ്ടാന്തവർജിതം .
അപ്രമേയമനാദിം ച ജ്ഞാത്വാ ച പരമം ശിവം .. 9..
ന നിരോധോ ന ചോത്പത്തിർന ബദ്ധോ ന ച സാധകഃ .
ന മുമുക്ഷുർന വൈ മുക്ത ഇത്യേഷാ പരമാർഥതാ .. 10..
ഏക ഏവാത്മാ മന്തവ്യോ ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു .
സ്ഥാനത്രയാദ്വ്യതീതസ്യ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ .. 11..
ഏക ഏവ ഹി ഭൂതാത്മാ ഭൂതേ ഭൂതേ വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഏകധാ ബഹുധാ ചൈവ ദൃശ്യതേ ജലചന്ദ്രവത് .. 12..
ഘടസംവൃതമാകാശം ലീയമാനേ ഘടേ യഥാ .
ഘടോ ലീയേത നാകാശം തദ്വജ്ജീവോ നഭോപമഃ .. 13..
ഘടവദ്വിധാകാരം ഭിദ്യമാനം പുനഃ പുനഃ .
തദ്ഭഗ്നം ന ച ജാനാതി സ ജാനാതി ച നിത്യശഃ .. 14..
ശബ്ദമായാവൃതോ യാവത്താവത്തിഷ്ഠതി പുഷ്കരേ .
ഭിന്നേ തമസി ചൈകത്വമേക ഏവാനുപശ്യതി .. 15..
ശബ്ദാക്ഷരം പരം ബ്രഹ്മ തസ്മിൻക്ഷീണേ യദക്ഷരം .
തദ്വിദ്വാനക്ഷരം ധ്യായേദ്യദീച്ഛേച്ഛാന്തിമാത്മനഃ .. 16..
ദ്വേ വിദ്യേ വേദിതവ്യേ തു ശബ്ദബ്രഹ്മ പരം ച യത് .
ശബ്ദബ്രഹ്മണി നിഷ്ണാതഃ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി .. 17..
ഗ്രന്ഥമഭ്യസ്യ മേധാവീ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതത്പരഃ .
പലാലമിവ ധാന്യാർഥീ ത്യജേദ്ഗ്രന്ഥമശേഷതഃ .. 18..
ഗവാമനേകവർണാനാം ക്ഷീരസ്യാപ്യേകവർണതാ .
ക്ഷീരവത്പശ്യതേ ജ്ഞാനം ലിംഗിനസ്തു ഗവാം യഥാ .. 19..
ഘൃതമിവ പയസി നിഗൂഢം ഭൂതേ ഭൂതേ ച വസതി വിജ്ഞാനം .
സതതം മന്ഥയിതവ്യം മനസാ മന്ഥാനഭൂതേന .. 20..
ജ്ഞാനനേത്രം സമാധായ ചോദ്ധരേദ്വഹ്നിവത്പരം .
നിഷ്കലം നിർമലം ശാന്തം തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി സ്മൃതം .. 21..
സർവഭൂതാധിവാസം ച യദ്ഭൂതേഷു വസത്യപി .
സർവാനുഗ്രാഹകത്വേന തദസ്മ്യഹം വാസുദേവഃ തദസ്മ്യഹം വാസുദേവ
ഇതി .. 22..
ഓം സഹനാവവത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി ബ്രഹ്മബിന്ദൂപനിഷത്സമാപ്താ ..