ഉപനിഷത്തുകൾ/ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]

..യജ്ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സ്വാതിരിക്തഭ്രമം ഭസ്മ കരോതി
തത് .
ബൃഹജ്ജാബാലനിഗമശിരോവേദ്യമഹം മഹഃ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ . ഭദ്രം
പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ . വ്യശേമ ദേവഹിതം
യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ . സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ആപോ വാ ഇദമസത്സലിലമേവ . സ പ്രജാപതിരേകഃ പുഷ്കരപർണേ
സമഭവത് .
തസ്യാന്തർമനസി കാമഃ സമവർതത ഇദം സൃജേയമിതി .
തസ്മാദ്യത്പുരുഷോ
മനസാഭിഗച്ഛതി . തദ്വാചാ വദതി . തത്കർമണാ കരോതി .
തദേഷാഭ്യനൂക്താ .
കാമസ്തദഗ്രേ സമവർതതാധി . മനസോ രേതഃ പ്രഥമം യദാസീത് .
സതോ ബന്ധുമസതി നിരവിന്ദൻ . ഹൃദി പ്രതീഷ്യാ കവയോ
മനീഷേതി .
ഉപൈനം തദുപനമതി . യത്കാമോ ഭവതി . യ ഏവം വേദ . സ
തപോഽതപ്യത .
സ തപസ്തപ്ത്വാ . സ ഏതം ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരുദ്രമഗമദാഗത്യ ഭോ
വിഭൂതേർമാഹാത്മ്യം ബ്രൂഹീതി തഥേതി പ്രത്യവോചദ്ഭുസുണ്ഡം
വക്ഷ്യമാണം കിമിതി
വിഭൂതിരുദ്രാക്ഷയോർമാഹാത്മ്യം ബഭാണേതി ആദാവേവ പൈപ്പലാദേന
സഹോക്തമിതി
തത്ഫലശ്രുതിരിതി തസ്യോർധ്വം കിം വദാമേതി .
ബൃഹജ്ജാബാലാഭിധാം മുക്തിശ്രുതിം
മമോപദേശം കുരുഷ്വേതി . ഓം തദേതി . സദ്യോജാതാത്പൃഥിവീ .
തസ്യാഃ സ്യാന്നിവൃത്തിഃ .
തസ്യാഃ കപിലവർണാനന്ദാ . തദ്ഗോമയേന വിഭൂതിർജാതാ .
വാമദേവാദുദകം .
തസ്മാത്പ്രതിഷ്ഠാ . തസ്യാഃ കൃഷ്ണവർണാഭദ്രാ . തദ്ഗോമയേന
ഭസിതം ജാതം .
അഘോരാദ്വഹ്നിഃ . തസ്മാദ്വിദ്യാ . തസ്യാ രക്തവർണാ സുരഭിഃ .
തദ്ഗോമയേന ഭസ്മ ജാതം .
തത്പുരുഷാദ്വായുഃ . തസ്മാച്ഛാന്തിഃ . തസ്യാഃ ശ്വേതവർണാ
സുശീലാ . തസ്യാ
ഗോമയേന ക്ഷാരം ജാതം . ഈശാനാദാകാശം .
തസ്മാച്ഛാന്ത്യതീതാ .
തസ്യാശ്ചിത്രവർണാ സുമനാഃ . തദ്ഗോമയേന രക്ഷാ ജാതാ .
വിഭൂതിർഭസിതം ഭസ്മ
ക്ഷാരം രക്ഷേതി ഭസ്മനോ ഭവന്തി പഞ്ച നാമാനി .
പഞ്ചഭിർനാമഭിർഭൃശമൈശ്വര്യകാരണാദ്ഭൂതിഃ . ഭസ്മ
സർവാഘഭക്ഷണാത് .
ഭാസനാദ്ഭസിതം . ക്ഷാരണദാപദാം ക്ഷാരം .
ഭൂതപ്രേതപിശാചബ്രഹ്മരാക്ഷസാപസ്മാരഭവഭീതിഭ്യോഽഭിരക്ഷണ
അദ്രക്ഷേതി ..
പ്രഥമം ബ്രാഹ്മണം .. 1..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരുദ്രമഗ്നീഷോമാത്മകം ഭസ്മസ്നാനവിധിം
പപ്രച്ഛ .
അഗ്നിര്യഥൈകോ ഭുവനം പ്രവിഷ്ടോ രൂപം രൂപം പ്രതിരൂപോ ബഭൂവ .
ഏകം ഭസ്മ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ രൂപം രൂപം പ്രതിരൂപോ
ബഹിശ്ച ..
അഗ്നീഷോമാത്മകം വിശ്വമിത്യഗ്നിരാചക്ഷതേ .
രൗദ്രീ ഘോരാ യാ തൈജസീ തനൂഃ . സോമഃ ശക്ത്യമൃതമയഃ
ശക്തികരീ തനൂഃ .
അമൃതം യത്പ്രതിഷ്ഠാ സാ തേജോവിദ്യാകലാ സ്വയം .
സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മേഷു ഭൂതേഷു സ ഏവ രസതേജസീ .. 1..
ദ്വിവിധാ തേജസോ വൃത്തിഃ സൂര്യാത്മാ ചാനലാത്മികാ .
തഥൈവ രസശക്തിശ്ച സോമാത്മാ ചാനലാത്മികാ .. 2..
വൈദ്യുദാദിമയം തേജോ മധുരാദിമയോ രസഃ .
തേജോരസവിഭേദൈസ്തു വൃത്തമേതച്ചരാചരം .. 3..
അഗ്നേരമൃതനിഷ്പത്തിരമൃതേനാഗ്നിരേധതേ .
അത ഏവ ഹവിഃ ക്ലൃപ്തമഗ്നീഷോമാത്മകം ജഗത് .. 4..
ഊർധ്വശക്തിമയം സോമ അധോശക്തിമയോഽനലഃ .
താഭ്യാം സമ്പുടിതസ്തസ്മാച്ഛശ്വദ്വിശ്വമിദം ജഗത് .. 5..
അഗ്നേരൂർധ്വം ഭവത്യേഷാ യാവത്സൗമ്യം പരാമൃതം .
യാവദഗ്ന്യാത്മകം സൗമ്യമമൃതം വിസൃത്യധഃ .. 6..
അത ഏവ ഹി കാലാഗ്നിരധസ്താച്ഛക്തിരൂർധ്വഗാ .
യാവദാദഹനശ്ചോർധ്വമധസ്താത്പാവനം ഭവേത് .. 7..
ആധാരശക്ത്യാവധൃതഃ കാലാഗ്നിരയമൂർധ്വഗഃ .
തഥൈവ നിമ്നഗഃ സോമഃ ശിവശക്തിപദാസ്പദഃ .. 8..
ശിവശ്ചോർധ്വമയഃ ശക്തിരൂർധ്വശക്തിമയഃ ശിവഃ .
തദിത്ഥം ശിവശക്തിഭ്യാം നാവ്യാപ്തമിഹ കിഞ്ചന .. 9..
അസകൃച്ചാഗ്നിനാ ദഗ്ധം ജഗത്തദ്ഭസ്മസാത്കൃതം .
അഗ്നേർവീര്യമിദം പ്രാഹുസ്തദ്വീര്യം ഭസ്മ യത്തതഃ .. 10..
യശ്ചേത്ഥം ഭസ്മസദ്ഭാവം ജ്ഞാത്വാഭിസ്നാതി ഭസ്മനാ .
അഗ്നിരിത്യാദിഭിർമന്ത്രൈർദഗ്ധപാപഃ സ ഉച്യതേ .. 11..
അഗ്നേർവീര്യം ച തദ്ഭസ്മ സോമേനാപ്ലാവിതം പുനഃ .
അയോഗയുക്ത്യാ പ്രകൃതേരധികാരായ കൽപതേ .. 12..
യോഗയുക്ത്യാ തു തദ്ഭസ്മ പ്ലാവ്യമാനം സമന്തതഃ .
ശാക്തേനാമൃതവർഷേണ ഹ്യധികാരാന്നിവർതതേ .. 13..
അതോ മൃത്യുഞ്ജയായേത്ഥമമൃതപ്ലാവനം സതാം .
ശിവശക്ത്യമൃതസ്പർശേ ലബ്ധ ഏവ കുതോ മൃതിഃ .. 14..
യോ വേദ ഗഹനം ഗുഹ്യം പാവനം ച തഥോദിതം .
അഗ്നീഷോമപുടം കൃത്വാ ന സ ഭൂയോഽഭിജായതേ .. 15..
ശിവാഗ്നിനാ തനും ദഗ്ധ്വാ ശക്തിസോമാമൃതേന യഃ .
പ്ലാവയേദ്യോഗമാർഗേണ സോഽമൃതത്വായ കൽപതേ സോഽമൃത്വായ കൽപത
ഇതി .. 16..
ദ്വിതീയം ബ്രാഹ്മണം .. 2..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരുദ്രം വിഭൂതിയോഗമനുബ്രൂഹീതി ഹോവാച
വികടാംഗാമുന്മത്താം മഹാഖലാം മലിനാമശിവാദിചിഹ്നാന്വിതാം
പുനർധേനും കൃശാംഗാം വത്സഹീനാമശാന്താമദുഘ്ധദോഹിനീം
നിരിന്ദ്രിയാം ജഗ്ധതൃണാം കേശചേലാസ്ഥിഭക്ഷിണീം സന്ധിനീം
നവപ്രസൂതാം രോഗാർതാം ഗാം വിഹായ
പ്രശസ്തഗോമയമാഹരേദ്ഗോമയം സ്വസ്ഥം ഗ്രാഹ്യം ശുഭേ സ്ഥാനേ വാ
പതിതമപരിത്യജ്യാത ഊർധ്വം മർദയേദ്ഗവ്യേന ഗോമയഗ്രഹണം കപിലാ
വാ ധവലാ വാ അലാഭേ തദന്യാ ഗൗഃ സ്യാദ്ദോഷവർജിതാ
കപിലാഗോർഭസ്മോക്തം ലബ്ധം ഗോഭസ്മ നോ ചേദന്യഗോക്ഷാരം യത്ര
ക്വാപി സ്ഥിതം ച യത്തന്ന ഹി ധാര്യം സംസ്കാരസഹിതം
ധാര്യം .
തത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
വിദ്യാശക്തിഃ സമസ്താനാം ശക്തിരിത്യഭിധീയതേ .
ഗുണത്രയാശ്രയാ വിദ്യാ സാ വിദ്യാ ച തദാശ്രയാ .. 1..
ഗുണത്രയമിദം ധേനുർവിദ്യാഭൂദ്ഗോമയം ശുഭം .
മൂത്രം ചോപനിഷത്പ്രോക്തം കുര്യാദ്ഭസ്മ തതഃ പരം ..
വത്സസ്തു സ്മൃതയശ്ചാസ്യ തത്സംഭൂതം തു ഗോമയം .
ആഗാവ ഇതി മന്ത്രേണ ധേനും തത്രാഭിമന്ത്രയേത് .. 3..
ഗാവോ ഭഗ ഗാവോ ഇതി പ്രാശയേത്തർപണം ജലം .
ഉപോഷ്യ ച ചതുർദശ്യാം ശുക്ലേ കൃഷ്ണേഽഥവാ വ്രതീ .. 4..
പരേദ്യുഃ പ്രാതരുത്ഥായ ശുചിർഭൂത്വാ സമാഹിതഃ .
കൃതസ്നാനോ ധൗതവസ്ത്രഃ പയോർധം ച സൃജേച്ച ഗാം .. 5..
ഉത്ഥാപ്യ ഗാം പ്രയത്നേന ഗായത്ര്യാ മൂത്രമാഹരേത് .
സൗവർണേ രാജതേ താമ്രേ ധാരയേന്മൃണ്മയേ ഘടേ .. 6..
പൗഷ്കരേഽഥ പലാശേ വാ പാത്രേ ഗോശൃംഗ ഏവ വാ .
ആദധീത ഹി ഗോമൂത്രം ഗന്ധദ്വാരേതി ഗോമയം .. 7..
അഭൂമിപാതം ഗൃഹ്ണീയാത്പാത്രേ പൂർവോദിതേ ഗൃഹീ .
ഗോമയം ശോധയേദ്വിദ്വാൻശ്രീർമേ ഭജതുമന്ത്രതഃ .. 8..
അലക്ഷ്മീർമ ഇതി മന്ത്രേണ ഗോമയം ധാന്യവർജിതം .
സന്ത്വാസിഞ്ചാമി മന്ത്രേണ ഗോമയേ ക്ഷിപേത് .. 9..
പഞ്ചാനാം ത്വിതി മന്ത്രേണ പിണ്ഡാനാം ച ചതുർദശ .
കുര്യാത്സംശോധ്യ കിരണൈഃ സൗരകൈരാഹരേത്തതഃ .. 10..
നിദധ്യാദഥ പൂർവോക്തപാത്രേ ഗോമയപിണ്ഡകാൻ .
സ്വഗൃഹ്യോക്തവിധാനേന പ്രതിഷ്ഠാപ്യാഗ്നിമീജയേത് .. 11..
പിണ്ഡാംശ്ച നിക്ഷിപേത്തത്ര ആദ്യന്തം പ്രണവേന തു .
ഷഡക്ഷരസ്യ സൂക്തസ്യ വ്യാകൃതസ്യ തഥാക്ഷരൈഃ .. 12..
സ്വാഹാന്തേ ജുഹുയാത്തത്ര വർണദേവായ പിണ്ഡകാൻ .
ആഘാരാവാജ്യഭാഗൗ ച പ്രക്ഷിപേദ്വ്യാഹൃതീഃ സുധീഃ .. 13..
തതോ നിധനപതയേ ത്രയോവിംശജ്ജുഹോതി ച .
ഹോതവ്യാഃ പഞ്ച ബ്രഹ്മാണി നമോ ഹിരണ്യബാഹവേ .. 14..
ഇതി സർവാഹുതിർഹുത്വാ ചതുർഥ്യന്തൈശ്ച മന്ത്രകൈഃ .
ഋതംസത്യം കദ്രുദ്രായ യസ്യ വകങ്കതീതി ച .. 15..
ഏതൈശ്ച ജുഹുയാദ്വിദ്വാനനാജ്ഞാതത്രയം തഥാ .
വ്യാഹൃതീരഥ ഹുത്വാ ച തതഃ സ്വിഷ്ടകൃതം ഹുനേത് .. 16..
ഹോമശേഷം തു നിർവർത്യ പൂർണപാത്രോദകം തഥാ .
പൂർണമസീതി യജുഷാ ജലേനാന്യേന ബൃംഹയേത് .. 17..
ബ്രാഹ്മണേഷ്വമൃതമിതി തജ്ജലം ശിരസി ക്ഷിപേത് .
പ്രാച്യാമിതി ദിശാം ലിംഗൈർദിക്ഷു തോയം വിനിക്ഷിപേത് .. 18..
ബ്രഹ്മണേ ദക്ഷിണാം ദത്ത്വാ ശാന്ത്യൈ പുലകമാഹരേത് .
ആഹരിഷ്യാമി ദേവാനാം സർവേഷാം കർമഗുപ്തയേ .. 19..
ജാതവേദസമേനം ത്വാം പുലകൈശ്ഛാദയാമ്യഹം .
മന്ത്രേണാനേന തം വഹ്നിം പുലകൈശ്ഛാദയേത്തതഃ .. 20..
ത്രിദിനം ജ്വലനസ്ഥിത്യൈ ഛാദനം പുലകൈഃ സ്മൃതം .
ബ്രാഹ്മണാൻഭോജയേദ്ഭക്ത്യാ സ്വയം ഭുഞ്ജീത വാഗ്യതഃ .. 21..
ഭസ്മാധിക്യമഭീപ്സുസ്തു അധികം ഗോമയം ഹരേത് .
ദിനത്രയേണ യദി വാ ഏകസ്മിന്ദിവസേഽഥവാ .. 22..
തൃതീയേ വാ ചതുർഥേ വാ പ്രാതഃ സ്നാത്വാ സിതാംബരഃ .
ശുക്ലയജ്ഞോപവീതീ ച ശുക്ലമാല്യാനുലേപനഃ .. 23..
ശുക്ലദന്തോ ഭസ്മദിഗ്ധോ മന്ത്രേണാനേന മന്ത്രവിത് .
ഓം തദ്ബ്രഹ്മേതി ചോച്ചാര്യ പൗലകം ഭസ്മ സന്ത്യജേത് .. 24..
തത്ര ചാവാഹനമുഖാനുപചാരാംസ്തു ഷോഡശ .
കുര്യാദ്വ്യാഹൃതിഭിസ്ത്വേവം തതോഽഗ്നിമുപസംഹരേത് .. 25..
അഗ്നിർഭസ്മേതി മന്ത്രേണ ഗൃഹ്ണീയാദ്ഭസ്മ ചോത്തരം .
അഗ്നിരിത്യാദിമന്ത്രേണ പ്രമൃജ്യ ച തതഃ പരം .. 26..
സംയോജ്യ ഗന്ധസലിലൈഃ കപിലാമൂത്രകേണ വാ .
ചന്ദ്രകുങ്കുമകാശ്മീരമുശിരം ചന്ദനം തഥാ .. 27..
അഗരുത്രിതയം ചൈവ ചൂർണയിത്വാ തു സൂക്ഷ്മതഃ .
ക്ഷിപേദ്ഭസ്മനി തച്ചൂർണമോമിതി ബ്രഹ്മമന്ത്രതഃ .. 28..
പ്രണവേനാഹരേദ്വിദ്വാൻബൃഹതോ വടകാനഥ .
അണോരണീയനിതി ഹി മന്ത്രേണ ച വിചക്ഷണഃ .. 29..
ഇത്ഥം ഭസ്മ സുസമ്പാദ്യ ശുഷ്കമാദയ മന്ത്രവിത് .
പ്രണവേന വിമൃജ്യാഥ സപ്തപ്രണവമന്ത്രിതം .. 30..
ഈശാനേതി ശിരോദേശേ മുഖം തത്പുരുഷേണ തു .
ഉരുദേശമഘോരേണ ഗുഹ്യം വാമേന മന്ത്രയേത് .. 31..
സദ്യോജാതേന വൈ പാദാൻസർവാംഗം പ്രണവേന തു .
തത ഉദ്ധൂല്യ സർവാംഗമാപാദതലമസ്തകം .. 32..
ആചമ്യ വസനം ധൗതം തതശ്ചൈതത്പ്രധാരയേത് .
പുനരാചമ്യ കർമ സ്വം കർതുമർഹസി സത്തമ .. 33..
അഥ ചതുർവിധം ഭസ്മ കൽപം .
പ്രഥമമനുകൽപം . ദ്വിതീയമുപകൽപം .
ഉപോപകൽപം തൃതീയം . അകൽപം ചതുർഥം .
അഗ്നിഹോത്രം സമുദ്ഭൂതം വിരജാനലജമനുകൽപം .
വനേ ശുഷ്കം ശകൃത്സംഗൃഹ്യ കൽപോക്തവിധിനാ
കൽപിതമുപകൽപം സ്യാത് .
അരണ്യേ ശുഷ്കഗോമയം ചൂർണീകൃത്യ ഗോമൂത്രൈഃ പിണ്ഡീകൃത്യ
യഥാകൽപം സംസ്കൃതമുപോപകൽപം . ശിവാലയസ്ഥമകൽപം
ശതകൽപം ച .
ഇത്ഥം ചതുർവിധം ഭസ്മ പാപം നികൃന്തയേന്മോക്ഷം ദദാതീതി
ഭഗവാൻകാലാഗ്നിരുദ്രഃ .. 34..
ഇതി തൃതീയം ബ്രാഹ്മണം .. 3..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരുദ്രം ഭസ്മസ്നാനവിധിം ബ്രൂഹീതി
ഹോവാചാഥ പ്രണവേന വിമൃജ്യാഥ
സപ്തപ്രണവേനാഭിമന്ത്രിതമാഗമേന തു തേനൈവ ദിഗ്ബന്ധനം
കാരയേത്പുനരപി തേനാസ്ത്രമന്ത്രേണാംഗാനി
മൂർധാദീന്യുദ്ധൂലയേന്മലസ്നാനമിദമീശാനാദ്യൈഃ
പഞ്ചഭിർമന്ത്രൈസ്തനും ക്രമാദ്ധൂലയേത് .
ഈശാനേതി ശിരോദേശം മുഖം തത്പുരുഷേണ തു . ഊരുദേശമഘോരേണ
ഗുഹ്യകം വാമദേവതഃ .
സദ്യോജാതേന വൈ പാദോ സർവാംഗം പ്രണവേന തു . ആപാദതലമസ്തകം
സർവാംഗം തത ഉദ്ധൂലാചമ്യ
വസനം ധൗതം ശ്വേതം പ്രധാരയേദ്വിധിസ്നാനമിദം ..
തത്ര ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
ഭസ്മമുഷ്ടിം സമാദായ സംഹിതാമന്ത്രമന്ത്രിതാം .
മസ്തകാത്പാദപര്യന്തം മലസ്നാനം പുരോദിതം .. 1..
തന്മന്ത്രേണൈവ കർതവ്യം വിധിസ്നാനം സമാചരേത് .
ഈശാനേ പഞ്ചധാ ഭസ്മ വികിരേന്മൂർധ്നി യത്രതഃ .. 2..
മുഖേ ചതുർഥവക്ത്രേണ അഘോരേണാഷ്ടധാ ഹൃദി .
വാമേന ഗുഹ്യദേശേ തു ത്രിദശസ്ഥാനഭേദതഃ .. 3..
അഷ്ടാവന്തേന സാധ്യേന പാദാവദ്ധൂല്യ യത്രതഃ .
സർവാംഗോദ്ധൂലനം കാര്യം രാജന്യസ്യ യഥാവിധി .. 4..
മുഖം വിനാ ച തത്സർവമുദ്ധൂല്യ ക്രമയോഗതഃ .
സന്ധ്യാദ്വയേ നിശീഥേ ച തഥാ പൂർവാവസാനയോഃ .. 5..
സുപ്ത്വാ ഭുക്ത്വാ പയഃ പീത്വാ കൃത്വാ ചാവശ്യകാദികം .
സ്ത്രിയം നപുംസകം ഗൃധ്രം ബിഡാലം ബകമൂഷികം .. 6..
സ്പൃഷ്ട്വാ തഥാവിധാനന്യാൻഭസ്മസ്നാനം സമാചരേത് .
ദേവാഗ്നിഗുരുവൃദ്ധാനാം സമീപേഽന്ത്യജദർശനേ .. 7..
അശുദ്ധഭൂതലേ മാർഗേ കുര്യാനോദ്ധൂലനം വ്രതീ .
ശംഖതോയേന മൂലേന ഭസ്മനാ മിശ്രണം ഭവേത് .. 8..
യോജിതം ചന്ദനേനൈവ വാരിണാ ഭസ്മസംയുതം .
ചന്ദനേന സമാലിമ്പേജ്ജ്ഞാനദം ചൂർണമേവ തത് .. 9..
മധ്യാഹ്നാത്പ്രാഗ്ജലൈര്യുക്തം തോയം തദനുവർജയേത് ..
അഥ ഭുസുണ്ഡോ ഭഗവന്തം കാലാഗ്നിരുദ്രം ത്രിപുണ്ഡ്രവിധിം
പപ്രച്ഛ ..
തത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
ത്രിപുണ്ഡ്രം കാരയേത്പശ്ചാദ്ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മകം .
മധ്യാംഗുലിഭിരാദായ തിസൃഭിർമൂലമന്ത്രതഃ .. 10..
അനാമാമധ്യമാംഗുഷ്ഠൈരഥവാ സ്യാത്ത്രിപുണ്ഡ്രകം .
ഉദ്ധൂലയേന്മുഖം വിപ്രഃ ക്ഷത്രിയസ്തച്ഛിരോദിനം .. 11..
ദ്വാത്രിംശസ്ഥാനകേ ചാർധം ഷോഡശസ്ഥാനകേഽപി വാ .
അഷ്ടസ്ഥാനേ തഥാ ചൈവ പഞ്ചസ്ഥാനേഽപി യോജയേത് .. 12..
ഉത്തമാംഗേ ലലാടേ ച കർണയോർനേത്രയോസ്തഥാ .
നാസാവക്രേ ഗലേ ചൈവമംസദ്വയമതഃ പരം .. 13..
കൂർപരേ മണിബന്ധേ ച ഹൃദയേ പാർശ്വയോർദ്വയോഃ .
നാഭൗ ഗുഹ്യദ്വയേ ചൈവമൂർവോഃ സ്ഫിഗ്ബിംബജാനുനീ .. 14..
ജംഘാദ്വയേ ച പാദൗ ച ദ്വാത്രിംശത്സ്ഥാനമുത്തമം .
അഷ്ടമൂർത്യഷ്ടവിദ്യേശാന്ദിക്പാലാന്വസുഭിഃ സഹ .. 15..
ധരോ ധ്രുവശ്ച സോമശ്ച കൃപശ്ചൈവാനിലോഽനലഃ .
പ്രത്യൂപശ്ച പ്രഭാസശ്ച വസവോഽഷ്ടാവിതീരിതാഃ .. 16..
ഏതേഷാം നാമമന്ത്രേണ ത്രിപുണ്ഡ്രാന്ധാരയേദ്ബുധഃ .
വിദധ്യാത്ഷോഡശസ്ഥാനേ ത്രിപുണ്ഡ്രം തു സമാഹിതഃ .. 17..
ശീർഷകേ ച ലലാടേ ച കർണേ കണ്ഠേംഽസകദ്വയേ .
കൂർപരേ മണിബന്ധേ ച ഹൃദയേ നാഭിപാർശ്വയോഃ .. 18..
പൃഷ്ഠേ ചൈകം പ്രതിസ്ഥാനം ജപേത്തത്രാധിദേവതാഃ .
ശിവം ശക്തിം ച സാദാഖ്യമീശം വിദ്യാഖ്യമേവ ച .. 19..
വാമാദിനവശക്തീശ്ച ഏതാഃ ഷോഡശ ദേവതാഃ .
നാസത്യോ ദസ്രകശ്ചൈവ അശ്വിനൗ ദ്വൗ സമീരിതൗ .. 20..
അഥവാ മൂർധ്ന്യലീകേ ച കർണയോഃ ശ്വസനേ തഥാ .
ബാഹുദ്വയേ ച ഹൃദയേ നാഭ്യാമൂർവോര്യുഗേ തഥാ .. 21..
ജാനുദ്വയേ ച പദയോഃ പൃഷ്ഠഭാഗേ ച ഷോഡശ .
ശിവശ്ചേന്ദ്രശ്ച രുദ്രാർകൗ വിഘ്നേശോ വിഷ്ണുരേവ ച .. 22..
ശ്രീശ്ചൈവ ഹൃദയേശശ്ച തഥാ നാഭൗ പ്രജാപതിഃ .
നാഗശ്ച നാഗകന്യാശ്ച ഉഭേ ച ഋഷികന്യകേ .. 23..
പാദയോശ്ച സമുദ്രാശ്ച തീർഥാഃ പൃഷ്ഠേഽപി ച സ്ഥിതാഃ .
ഏവം വാ ഷോഡശസ്ഥാനമഷ്ടസ്ഥാനമ്ഥോച്യതേ .. 24..
ഗുരുസ്ഥാനം ലലാടം ച കർണദ്വയമനന്തരം .
അസയുഗ്മം ച ഹൃദയം നാഭിരിത്യഷ്ടമം ഭവേത് .. 25..
ബ്രഹ്മാ ച ഋഷയഃ സപ്ത ദേവതാശ്ച പ്രകീർതിതാഃ .
അഥവാ മസ്തകം ബാഹൂ ഹൃദയം നാഭിരേവ ച .. 26..
പഞ്ചസ്ഥാനാന്യമൂന്യാഹുർഭസ്മതത്ത്വവിദോ ജനാഃ .
യഥാസംഭവതഃ കുര്യാദ്ദേശകലാദ്യപേക്ഷയാ .. 27..
ഉദ്ധൂലനേഽപ്യശക്തശ്ചേത്ത്രിപുണ്ഡ്രാദീനി കാരയേത് .
ലലാടേ ഹൃദയേ നാഭൗ ഗലേ ച മണിബന്ധയോഃ .. 28..
ബാഹുമധ്യേ ബാഹുമൂലേ പൃഷ്ഠേ ചൈവ ച ശീർഷകേ ..
ലലാടേ ബ്രഹ്മണേ നമഃ . ഹൃദയേ ഹവ്യവാഹനായ നമഃ .
നാഭൗ സ്കന്ദായ നമഃ . ഗലേ വിഷ്ണവേ നമഃ .
മധ്യേ പ്രഭഞ്ജനായ നമഃ . മണിബന്ധേ വസുഭ്യോ നമഃ .
പൃഷ്ഠേ ഹരയേ നമഃ . കുകുദി ശംഭവേ നമഃ .
ശിരസി പരമാത്മനേ നമഃ . ഇത്യാദിസ്ഥാനേഷു ത്രിപുണ്ഡ്രം
ധാരയേത് ..
ത്രിനേത്രം ത്രിഗുണാധാരം ത്രയാണാം ജനകം പ്രഭും .
സ്മരന്നമഃ ശിവായേതി ലലാടേ തത്ത്രിപുണ്ഡ്രകം .. 29..
കൂർപരാധഃ പിതൃഭ്യാം തു ഈശാനാഭ്യാം തഥോപരി .
ഈശാഭ്യാം നമ ഇത്യുക്ത്വാ പാർശ്വയോശ്ച ത്രിപുണ്ഡ്രകം .. 30..
സ്വച്ഛാഭ്യാം നമ ഇത്യുക്ത്വാ ധാരയേത്തത്പ്രകോഷ്ഠയോഃ .
ഭീമായേതി തഥാ പൃഷ്ഠേ ശിവായേതി ച പാർശ്വയോഃ .. 31..
നീലകണ്ഠായ ശിരസി ക്ഷിപേത്സർവാത്മനേ നമഃ .
പാപം നാശയതേ കൃത്സ്നമപി ജന്മാന്തരാർജിതം .. 32..
കണ്ഠോപരി കൃതം പാപം നഷ്ടം സ്യാത്തത്ര ധാരണാത് .
കർണേ തു ധാരണാത്കർണരോഗാദികൃതപാതകം .. 33..
ബാഹ്വോബാഹുകൃതം പാപം വക്ഷഃസു മനസാ കൃതം .
നാഭ്യാം ശിശ്നകൃതം പാപം പൃഷ്ഠേ ഗുദകൃതം തഥാ .. 34..
പാർശ്വയോർധാരണാത്പാപം പരസ്ത്ര്യാലിംഗനാദികം .
തദ്ഭസ്മധാരണം കുര്യാത്സർവത്രൈവ ത്രിപുണ്ഡ്രകം .. 35..
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശാനാം ത്രയ്യഗ്നീനാം ച ധാരണം .
ഗുണലോകത്രയാണാം ച ധാരണം തേന വൈ ശ്രുതം .. 36..
ഇതി ചതുർഥം ബ്രാഹ്മണം .. 4..
മാനസ്തോകേന മന്ത്രേണ മന്ത്രിതം ഭസ്മ ധാരയേത് .
ഊർധ്വപുണ്ഡ്രം ഭവേത്സാമം മധ്യപുണ്ഡ്രം ത്രിയായുഷം .. 1..
ത്രിയായുഷാണി കുരുതേ ലലാടേ ച ഭുജദ്വയേ .
നാഭൗ ശിരസി ഹൃത്പാർശ്വേ ബ്രാഹ്മണാഃ ക്ഷത്രിയാസ്തഥാ .. 2..
ത്രൈവർണികാനാം സർവേഷാമഗ്നിഹോത്രസമുദ്ഭവം .
ഇദം മുഖ്യം ഗൃഹസ്ഥാനാം വിരജാനലജം ഭവേത് .. 3..
വിരജാനലജം ചൈവ ധാര്യം പ്രോക്തം മഹർഷിഭിഃ .
ഔപാസനസമുത്പന്നം ഗൃഹസ്ഥാനാം വിശേഷതഃ .. 4..
സമിദഗ്നിസമുത്പന്നം ധാര്യം വൈ ബ്രഹ്മചാരിണാ .
ശൂദ്രാണാം ശ്രോത്രിയാഗാരപചനാഗ്നിസമുദ്ഭവം .. 5..
അന്യേഷാമപി സർവേഷാം ധാര്യം ചൈവാനലോദ്ഭവം .
യതീനാം ജ്ഞാനദം പ്രോക്തം വനസ്ഥാനാം വിരക്തിദം .. 6..
അതിവർണാശ്രമാണാം തു ശ്മശാനാഗ്നിസമുദ്ഭവം .
സർവേഷാം ദേവാലയസ്ഥം ഭസ്മ ശിവാഗ്നിജം ശിവയോഗിനാം .
ശിവാലയസ്ഥം തല്ലിംഗലിപ്തം വാ മന്ത്രസംസ്കാരദഗ്ധം വാ ..
തത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
തേനാധീതം ശ്രുതം തേന തേന സർവമനുഷ്ഠിതം .
യേന വിപ്രേണ ശിരസി ത്രിപുണ്ഡ്രം ഭസ്മനാ ധൃതം .. 7..
ത്യക്തവർണാശ്രമാചാരോ ലുപ്തസർവക്രിയോഽപി യഃ .
സകൃത്തിര്യക്ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കധാരണാത്സോഽപി പൂജ്യതേ .. 8..
യേ ഭസ്മധാരണം ത്യക്ത്വാ കർമ കുർവന്തി മാനവാഃ .
തേഷാം നാസ്തി വിനിർമോക്ഷഃ സംസാരാജ്ജന്മകോടിഭിഃ .. 9..
മഹാപാതകയുക്താനാം പൂർവജന്മാർജിതാഗസാം .
ത്രിപുണ്ഡ്രോദ്ധൂലനദ്വേഷോ ജായതേ സുദൃഢം ബുധാഃ .. 10..
യേഷാം കോപോ ഭവേദ്ബ്രഹ്മംെʼല്ലലാടേ ഭസ്മദർശനാത് .
തേഷാമുത്പത്തിസാങ്കര്യമനുമേയം വിപശ്ചിതാ .. 11..
യേഷാം നാസ്തി മുനേ ശ്രദ്ധാ ശ്രൗതേ ഭസ്മനി സർവദാ .
ഗർഭാധാനാദിസംസ്കാരസ്തേഷാം നാസ്തീതി നിശ്ചയഃ .. 12..
യേ ഭസ്മധാരിണം ദൃഷ്ട്വാ നരാഃ കുർവന്തി താഡനം .
തേഷാം ചണ്ഡാലതോ ജന്മ ബ്രഹ്മന്നൂഹ്യം വിപശ്ചിതാ .. 13..
യേഷാം ക്രോധോ ഭവേദ്ഭസ്മധാരണേ തത്പ്രമാണകേ .
തേ മഹാപാതകൈര്യുക്താ ഇതി ശാസ്ത്രസ്യ നിശ്ചയഃ .. 14..
ത്രിപുണ്ഡ്റകം യേ വിനിന്ദന്തി നിന്ദന്തി ശിവമേവ തേ .
ധാരയന്തി ച യേ ഭക്ത്യാ ധാരയന്തി ശിവം ച തേ .. 15..
ധിഗ്ഭസ്മരഹിതം ഭാലം ധിഗ്ഗ്രാമമശിവാലയം .
ധിഗനീശാർചനം ജന്മ ധിഗ്വിദ്യാമശിവാശ്രയാം .. 16..
രുദ്രാഗ്നേര്യത്പരം വീര്യം തദ്ഭസ്മ പരികീർതിതം .
തസ്മാത്സർവേഷു കാലേഷു വീര്യവാൻഭസ്മസംയുതഃ .. 17..
ഭസ്മനിഷ്ഠസ്യ ദഹ്യന്തേ ദോഷാ ഭസ്മാഗ്നിസംഗമാത് .
ഭസ്മസ്നാനവിശുദ്ധാത്മാ ഭസ്മനിഷ്ഠ ഇതി സ്മൃതഃ .. 18..
ഭസ്മസന്ദിഗ്ധസർവാംഗോ ഭസ്മദീപ്തത്രിപുണ്ഡ്രകഃ .
ഭസ്മശായീ ച പുരുഷോ ഭസ്മനിഷ്ഠ ഇതി സ്മൃതഃ .. 19..
ഇതി പഞ്ചമം ബ്രാഹ്മണം .. 5..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരുദ്രം നാമപഞ്ചകസ്യ മാഹാത്മ്യം
ബ്രൂഹീതി ഹോവാച . അഥ വസിഷ്ഠവംശജസ്യ ശതഭാര്യാസമേതസ്യ
ധനഞ്ജയസ്യ ബ്രാഹ്മണസ്യ ജ്യേഷ്ഠഭാര്യാപുത്രഃ കരുണ ഇതി നാമ
തസ്യ ശുചിസ്മിതാ ഭാര്യാ . അസൗ കരുണോ ഭ്രാതൃവൈരമസഹമാനോ
ഭവാനീതടസ്ഥം നൃസിംഹമഗമത് . തത്ര
ദേവസമീപേഽന്യേനോപായനാർഥം
സമർപിതം ജംബീരഫലം ഗൃഹീത്വാജിഘ്രത്തദാ തത്രസ്ഥാ
അശപൻപാപ
മക്ഷികോ ഭവ വർഷാണാം ശതമിതി . സോഽപി ശാപമാദായ മക്ഷികഃ
സൻസ്വചേഷ്ടിതം തസ്യൈ നിവേദ്യ മാം രക്ഷേതി സ്വഭാര്യാമവദത്തദാ
മക്ഷികോഽഭവത്തമേവം ജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതയസ്തൈലമധ്യേ ഹ്യമാരയന്ത്സാ
മൃതം പതിമാദായാരുന്ധതീമഗമദ്ഭോ ശുചിസ്മിതേ
ശോകേനാലമരുന്ധത്യാഹാമും
ജീവയാമ്യദ്യ വിഭൂതിമാദായേതി ഏഷാഗ്നിഹോത്രജം ഭസ്മ ..
മൃത്യുഞ്ജയേന മന്ത്രേണ മൃതജന്തൗ തദാക്ഷിപത് .
മന്ദവായുസ്തദാ ജജ്ഞേ വ്യജനേന ശുചിസ്മിതേ .. 1..
ഉദതിഷ്ഠത്തദാ ജന്തുർഭസ്മനോഽസ്യ പ്രഭാവതഃ .
തതോ വർഷശതേ പൂർണേ ജ്ഞാതിരേകോ ഹ്യമാരയത് .. 2..
ഭസ്മൈവ ജീവയാമാസ കാശ്യാം പഞ്ച തദാഭവൻ .
ദേവാനപി തഥാഭൂതാന്മാമപ്യേതാദൃശം പുരാ .. 3..
തസ്മാത്തു ഭസ്മനാം ജന്തും ജീവയാമി തദാനഘേ .
ഇത്യേവമുക്ത്വാ ഭഗവാന്ദധീചിഃ സമജായത .. 4..
സ്വരൂപം ച തതോ ഗത്വാ സ്വമാശ്രമപദം യയാവിതി ..
ഇദാനീമസ്യ ഭസ്മനഃ സർവാഘഭക്ഷണസാമർഥ്യം
വിധത്ത ഇത്യാഹ . ശ്രീഗൗതമവിവാഹകാലേ താമഹല്യാം
ദൃഷ്ട്വാ സർവേ ദേവാഃ കാമാതുരാ അഭവൻ തദാ
നഷ്ടജ്ഞാനാ ദുർവാസസം ഗത്വാ പപ്രച്ഛുസ്തദ്ദോഷം
ശമയിഷ്യാഅമീത്യുവാച തതഃ ശതരുദ്രേണ മന്ത്രേണ
മന്ത്രിതം ഭസ്മ വൈ പുരാ മയാപി ദത്തം ബ്രഹ്മഹത്യാദി ശാന്തം .
ഇത്യേവമുക്ത്വാ ദുർവാസാ ദത്തവാൻഭസ്മ ചോത്തമം .
ജാതാ മദ്വചനാത്സർവേ യൂയം തേഽധികതേജസഃ .. 5..
ശതരുദ്രേണ മന്ത്രേണ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹാഃ .
നിർധൂതരജസഃ സർവേ തത്ക്ഷണാച്ച വയം മുനേ .. 6..
ആശ്ചര്യമേതജ്ജാനീമോ ഭസ്മസാമർഥ്യമീദൃശം .
അസ്യ ഭസ്മനഃ ശക്തിമന്യാം ശൃണു .
ഏതദേവ ഹരിശങ്കരയോർജ്ഞാനപ്രദം .
ബ്രഹ്മഹത്യാദി പാപനാശകം .
മഹാവിഭൂതിദമിതി ശിവവക്ഷസി സ്ഥിതം നഖേനാദായ
പ്രണവേനാഭിമന്ത്ര്യ ഗായത്ര്യാ പഞ്ചാക്ഷരേണാഭിമന്ത്ര്യ
ഹരിർമസ്തകഗാത്രേഷു സമർപയേത് . തഥാ ഹൃദി ധ്യായസ്വേതി
ഹരിമുക്ത്വാ ഹരഃ സ്വഹൃദി ധ്യാത്വാ ദൃഷ്ടോ ദൃഷ്ട ഇതി
ശിവമാഹ .
തതോ ഭസ്മ ഭക്ഷയേതി ഹരിമാഹ ഹരസ്തതഃ .
ഭക്ഷയിഷ്യേ ശിവം ഭസ്മ സ്നാത്വാഹം ഭസ്മനാ പുരാ .. 7..
പൃഷ്ടേശ്വരം ഭക്തിഗമ്യം ഭസ്മാഭക്ഷയദച്യുതഃ .
തത്രാശ്ചര്യമതീവാസീത്പ്രതിബിംബസമദ്യുതിഃ .. 8..
വാസുദേവഃ ശുദ്ധമുക്താഫലവർണോഽഭവത്ക്ഷണാത് .
തദാപ്രഭൃതി ശുക്ലാഭോ വാസുദേവഃ പ്രസന്നവാൻ .. 9..
ന ശക്യം ഭസ്മനോ ജ്ഞാനം പ്രഭാവം തേ കുതോ വിഭോ .
നമസ്തേഽസ്തു നമസ്തേഽസ്തു ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ .. 10..
ത്വത്പാദയുഗലേ ശംഭോ ഭക്തിരസ്തു സദാ മമ .
ഭസ്മധാരണസമ്പന്നോ മമ ഭക്തോ ഭവിഷ്യതി .. 11..
അത ഏവൈഷാ ഭൂതിർഭൂതികരീത്യുക്താ . അസ്യ പുരസ്താദ്വസവ
ആസന്രുദ്രാ ദക്ഷിണത ആദിത്യാഃ പശ്ചാദ്വിശ്വേദേവാ
ഉത്തരതോ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരാ യാഭ്യാം സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ
പാർശ്വയോസ്തദേതദൃചാഭ്യുക്തം .
ഋചോ അക്ഷരേ പരമേ വ്യോമൻ യസ്മിന്ദേവാ അധിവിശ്വേ നിഷേദുഃ .
യസ്തന്ന വേദ കിമൃചാ കരിഷ്യതി യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇമേ സമാസതേ .
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം സാർവകാമികം മോക്ഷദ്വാരമൃങ്മയം
യജുർമയം സാമമയം ബ്രഹ്മമയമമൃതമയം ഭവതി .
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം ബാലോ വാ വേദ സ മഹാൻഭവതി .
സ ഗുരുഃ സർവേഷാം മന്ത്രാണാമുപദേഷ്ടാ ഭവതി .
മൃത്യുതാരകം ഗുരുണാ ലബ്ധം കണ്ഠേ ബാഹൗ ശിഖായാം
വാ ബധ്നീത . സപ്തദ്വീപവതീ ഭൂഭിർദക്ഷിണാർഥം നാവകൽപതേ .
തസ്മാച്ഛ്രദ്ധയാ യാം കാഞ്ചിദ്ഗാം ദദ്യാത്സാ ദക്ഷിണാ ഭവതി
.. 12..
ഇതി ഷഷ്ഠം ബ്രാഹ്മണം .. 6..
അഥ ജനകോ വൈദേഹോ യാജ്ഞവൽക്യമുപസമേത്യോവാച
ഭഗവാൻ ത്രിപുണ്ഡ്രവിധിം നോ ബ്രൂഹീതി സ ഹോവാച
സദ്യോജാതാദിപഞ്ചബ്രഹ്മമന്ത്രൈഃ പരിഗൃഹ്യാഗ്നിരിതി
ഭസ്മേത്യഭിമന്ത്ര്യ മാനസ്തോക ഇതി സമുദ്ധൃത്യ
ത്രിയായുഷമിതി ജലേന സംമൃജ്യ ത്ര്യംബകമിതി
ശിരോലലാടവക്ഷഃസ്കന്ധേഷു ധൃത്വാ പൂതോ ഭവതി
മോക്ഷീ ഭവതി . ശതരുദ്രേണ യത്ഫലമവപ്നോതി തത്ഫലമശ്നുതേ
സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതിരിതി വൈ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 1..
ജനകോ ഹ വൈദേഹഃ സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യം ഭസ്മധാരണാത്കിം
ഫലമശ്നുത ഇതി സ ഹോവാച തദ്ഭസ്മധാരണാദേവ
മുക്തിർഭവതി തദ്ഭസ്മധാരണാദേവ ശിവസായുജ്യമവാപ്നോതി
ന സ പുനരാവർതതേ ന സ പുനരാവർതതേ സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതിരിതി
വൈ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 2..
ജനകോ ഹ വൈദേഹഃ സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യം ഭസ്മധാരണാത്കിം
ഫലമശ്നുതേ ന വേതി തത്ര പരമഹംസാനാമസംവർതക-
ആരുണിശ്വേതകേതുദുർവാസഋഭുനിദാഘജഡഭരതദത്താത്രേയ-
രൈവതകഭുസുണ്ഡപ്രഭൃതയോ വിഭൂതിധാരണാദേവമുക്താഃ സ്യുഃ
സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതിരിതി വൈ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 3..
ജനകോ ഹ വൈദേഹഃ സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യ ഭസ്മസ്നാനേന
കിം ജായത ഇതി യസ്യ കസ്യചിച്ഛരീരേ യാവന്തോ രോമകൂപാസ്താവന്തി
ലിംഗാനി ഭൂത്വാ തിഷ്ഠന്തി ബ്രാഹ്മണോ വാ ക്ഷത്രിയോ വാ വൈശ്യോ വാ
ശൂദ്രോ വാ തദ്ഭസ്മധാരണാദേതച്ഛബ്ദസ്യ രൂപം
യസ്യാം തസ്യാം ഹ്യേവാവതിഷ്ഠതേ .. 4..
ജനകോ ഹ വൈദേഹഃ സ ഹോവാച പൈപ്പലാദേന സഹ
പ്രജാപതിലോഅകം ജഗാമ തം ഗത്വോവാച ഭോ പ്രജാപതേ
ത്രിപുണ്ഡ്രസ്യ മാഹാത്മ്യം ബ്രൂഹീതി തം പ്രജാപതിരബ്രവീദ്-
യഥൈവേശ്വരസ്യ മാഹാത്മ്യം തഥൈവ ത്രിപുണ്ഡ്രസ്യേതി .. 5..
അഥ പൈപ്പലാദോ വൈകുണ്ഠം ജഗാമ തം ഗത്വോവാച
ഭോ വിഷ്ണോ ത്രിപുണ്ഡ്രസ്യ മാഹാത്മ്യം ബ്രൂഹീതി യഥൈവേശ്വരസ്യ
മാഹാത്മ്യം തഥൈവ ത്രിപുണ്ഡ്രകസ്യേതി വിഷ്ണുരാഹ .. 6..
അഥ പൈപ്പലാദഃ കാലാഗ്നിരുദ്രം പരിസമേത്യോവാചാധീഹി
ഭഗവൻ ത്രിപുണ്ഡ്രസ്യ വിധിമിതി ത്രിപുണ്ഡ്രസ്യ വിധിർമയാ
വക്തും ന ശക്യ ഇതി സത്യമിതി ഹോവാചാഥ ഭസ്മച്ഛന്നഃ
സംസാരാന്മുച്യതേ ഭസ്മശയ്യാശയാനസ്തച്ഛബ്ദഗോചരഃ
ശിവസായുജ്യമവാപ്നോതി ന സ പുനരാവർതതേ രുദ്രാധ്യായീ
സന്നമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതിർവിഭൂതി-
ധാരണാദ്ബ്രഹ്മൈകത്വം ച ഗച്ഛതി വിഭൂതിധാരണാദേവ
സർവേഷു തീർഥേഷു സ്നാതോ ഭവതി വിഭൂതിധാരണാദ്വാരാണസ്യാം
സ്നാനേന യത്ഫലമവാപ്നോതി തത്ഫലമശ്നുതേ സ ഏഷ
ഭസ്മജ്യോതിര്യസ്യ കസ്യചിച്ഛരീരേ ത്രിപുണ്ഡ്രസ്യ ലക്ഷ്മ വർതതേ
പ്രഥമാ പ്രജാപതിർദ്വിതീയാ വിഷ്ണുസ്തൃതീയാ സദാശിവ ഇതി
സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതിരിതി സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതിരിതി .. 7..
അഥ കാലാഗ്നിരുദ്രം ഭഗവന്തം സനത്കുമാരഃ
പപ്രച്ഛാധീഹി ഭഗവന്രുദ്രാക്ഷധാരണവിധിം
സ ഹോവാച രുദ്രസ്യ നയനാദുത്പന്നാ രുദ്രാക്ഷാ ഇതി
ലോകേ ഖ്യായന്തേ സദാശിവഃ സംഹാരകാലേ സംഹാരം
കൃത്വാ സംഹാരാക്ഷം മുകുലീകരോതി തന്നയനാജ്ജാതാ
രുദ്രാക്ഷാ ഇതി ഹോവാച തസ്മാദ്രുദ്രാക്ഷത്വമിതി തദ്രുദ്രാക്ഷേ
വാഗ്വിഷയേ കൃതേ ദശഗോപ്രദാനേന യത്ഫലമവാപ്നോതി
തത്ഫലമശ്നുതേ സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതീ രുദ്രാക്ഷ ഇതി
തദ്രുദ്രാക്ഷം കരേണ സ്പൃഷ്ട്വാ ധാരണമാത്രേണ
ദ്വിസഹസ്രഗോപ്രദാനഫലം ഭവതി . തദ്രുദ്രാക്ഷേ
ഏകാദശരുദ്രത്വം ച ഗച്ഛതി . തദ്രുദ്രാക്ഷേ ശിരസി
ധാര്യമാണേ കോടിഗോപ്രദാനഫലം ഭവതി . ഏതേഷാം
സ്ഥാനാനാം കർണയോഃ ഫലം വക്തും ന ശക്യമിതി ഹോവാച .
മൂർധ്നി ചത്വാരിംശച്ഛിഖായാമേകം ത്രയം വാ
ശ്രോത്രയോർദ്വാദശ കർണേ ദ്വാത്രിംശദ്ബാഹ്വോഃ ഷോഡശ
ഷോഡശ ദ്വാദശ ദ്വാദശ മണിബന്ധയോഃ ഷട്
ഷഡംഗുഷ്ഠയോസ്തതഃ സന്ധ്യാം സകുശോഽഹരഹരുപാ-
സീതാഗ്നിർജ്യോതിരിത്യാദിഭിരഗ്നൗ ജുഹുയാത് .. 8..
ഇതി സപ്തമം ബ്രാഹ്മണം .. 7..
അഥ ബൃഹജ്ജാബാലസ്യ ഫലം നോ ബ്രൂഹി ഭഗവന്നിതി
സ ഹോവാച യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീതേ
സോഽഗ്നിപൂതോ ഭവതി സ വായുപൂതോ ഭവതി സ ആദിത്യപൂതോ ഭവതി
സ സോമപൂതോ ഭവതി സ ബ്രഹ്മപൂതോ ഭവതി സ വിഷ്ണുപൂതോ ഭവതി
സ രുദ്രപൂതോ ഭവതി സ സർവപൂതോ ഭവതി സ സർവപൂതോ ഭവതി .. 1..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീതേ സോഽഗ്നിം സ്തംഭയതി
സ വായും സ്തംഭയതി സ ആദിത്യം സ്തംഭയതി സ സോമം സ്തംഭയതി
സ ഉദകം സ്തംഭയതി സ സർവാന്ദേവാൻസ്തംഭയതി സ
സർവാൻഗ്രഹാൻസ്തംഭയതി സ വിഷം സ്തംഭയതി സ വിഷം
സ്തംഭയതി .. 2..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീതേ സ മൃത്യും തരതി സ
പാപ്മാനം
തരതി സ ബ്രഹ്മഹത്യാം തരതി സ ഭ്രൂണഹത്യാം തരതി സ
വീരഹത്യാം
തരതി സ സർവഹത്യാം തരതി സ സംസാരം തരതി സ സർവം തരതി
സ സർവം തരതി .. 3..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീതേ സ ഭൂർലോകം ജയതി സ
ഭുവർലോകം ജയതി
സ സുവർലോകം ജയതി സ മഹർലോകം ജയതി സ തപോലോകം ജയതി
സ ജനോലോകം ജയതി സ സത്യലോകം ജയതി സ സർവാംല്ലോകാഞ്ജയതി
.. 4..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീതേ സ ഋചോഽധീതേ സ
യജൂംഷ്യധീതേ
സ സാമാന്യധീതേ സോഽഥർവണമധീതേ സോഽംഗിരസമധീതേ സ ശാഖാ
അധീതേ സ കൽപാനധീതേ സ നാരശംസീരധീതേ സ പുരണാന്യധീതേ
സ ബ്രഹ്മപ്രണവമധീതേ സ ബ്രഹ്മപ്രണവമധീതേ .. 5..
അനുപനീതശതമേകമേകേനോപനീതേന തത്സമമുപനീതശതമേകമേകേന
ഗൃഹസ്ഥേന തത്സമം ഗൃഹസ്ഥശതമേകമേകേന വാനപ്രസ്ഥേന
തത്സമം വാനപ്രസ്ഥശതമേകേമേകേന യതിനാ തത്സമം യതീനാം തു
ശതം പൂർണമേകമേകേന രുദ്രജാപകേന തത്സമം
രുദ്രജാപകശതമേകേമേകേന
അഥർവശിരഃശിഖാധ്യാപകേന തത്സമമഥർവശിരഃശാഖാ-
ധ്യാപകശതമേകമേകേന ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷദധ്യാപകേന
തത്സമ.ം തദ്വാ ഏതത്പരം ധാമ ബൃഹജ്ജബാലോപനീഷജ്ജപശീലസ്യ
യത്ര ന സൂര്യസ്തപതി യത്ര ന വായുർവാതി യത്ര ന ചന്ദ്രമാ ഭാതി
യത്ര ന നക്ഷത്രാണി ഭാന്തി യത്ര നാഗ്നിർദഹതി യത്ര ന മൃത്യുഃ
പ്രവിശതി
യത്ര ന ദുഃഖാനി പ്രവിശന്തി സദാനന്ദം പരമാനന്ദം ശാന്തം
ശാശ്വതം സദാശിവം ബ്രഹ്മാദിവന്ദിതം യോഗിധ്യേയം പരം പദം
യത്ര ഗത്വാ ന നിവർതന്തേ യോഗിനസ്തദേതദൃചാഭ്യുക്തം . തദ്വിഷ്ണോഃ
പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ചക്ഷു--?--
തം ..
തദ്വിപ്രാസോ വിപന്യവോ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധതേ . വിഷ്ണോര്യത്പരമം
പദം ..
ഓം സത്യമിത്യുപനിഷത് .. 6..
ഇത്യഷ്ടമം ബ്രാഹ്മണം .. 8..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഇത്യഥർവവേദീയ ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷത്സമാപ്താ ..