ഉപനിഷത്തുകൾ/ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബഹ്വൃച ഉപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ബഹ്വൃച ഉപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


.. അഥ ബഹ്വൃചോപനിഷത്..
ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ | മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം |
ആവിരാവീർമ ഏധി | വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ | ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസീഃ |
അനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻസന്ദധാമി | ഋതം വദിഷ്യാമി |
സത്യം വദിഷ്യാമി | തന്മാമവതു | തദ്വക്താരമവതു | അവതു മാം |
അവതു വക്താരം | അവതു വക്താരം |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ബഹ്വൃചാഖ്യബ്രഹ്മവിദ്യാമഹാഖണ്ഡാർഥവൈഭവം .
അഖണ്ഡാനന്ദസാമ്രാജ്യം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ..
ഹരിഃ ഓം ..
ദേവീ ഹ്യേകാഗ്ര ഏവാസീത് | സൈവ ജഗദണ്ഡമസൃജത് |
കാമകലേതി വിജ്ഞായതേ | ശ്രൃംഗാരകലേതി വിജ്ഞായതേ || 1||

തസ്യാ ഏവ ബ്രഹ്മാ അജീജനത് | വിഷ്ണുരജീജനത് |
രുദ്രോഽജീജനത് | സർവേ മരുദ്ഗണാ അജീജനത് |
ഗന്ധർവാപ്സരസഃ കിന്നരാ വാദിത്രവാദിനഃ സമന്താദജീജനത് |
ഭോഗ്യമജീജനത്| സർവമജീജനത് | സർവം ശാക്തമജീജനത് |
അണ്ഡജം സ്വേദജമുദ്ഭിജ്ജം ജരായുജം യത്കിഞ്ചൈതത് പ്രാണി
സ്ഥാവരജംഗമം മനുഷ്യമജീജനത് || 2||

സൈഷാ പരാ ശക്തിഃ | സൈഷാ ശാംഭവീവിദ്യാ
കാദിവിദ്യേതി വാ ഹാദിവിദ്യേതി വാ സാദിവിദ്യേതി വാ |
രഹസ്യമോമോം വാചി പ്രതിഷ്ഠാ || 3||

സൈവ പുരത്രയം ശരീരത്രയം വ്യാപ്യ ബഹിരന്തരവഭാസയന്തീ
ദേശകാലവസ്ത്വന്തരസംഗാന്മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ വൈ പ്രത്യക്ചിതിഃ ||
4||

സൈവാത്മാ തതോഽന്യമസത്യമനാത്മാ | അത ഏഷാ
ബ്രഹ്മാസംവിത്തിർഭാവഭാവകലാവിനിർമുക്താ
ചിദ്വിദ്യാഽദ്വിതീയബ്രഹ്മസംവിത്തിഃ സച്ചിദാനന്ദലഹരീ
മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ബഹിരന്തരനുപ്രവിശ്യ സ്വയമേകൈവ വിഭാതി |
യദസ്തി സന്മാത്രം | യദ്വിഭാതി ചിന്മാത്രം |
യത്പ്രിയമാനന്ദം തദേതത് പൂർവാകാരാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ |
ത്വം ചാഹം ച സർവം വിശ്വം സർവദേവതാ ഇതരത്
സർവം മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ | സത്യമേകം ലലിതാഖ്യം വസ്തു
തദദ്വിതീയമഖണ്ഡാർഥം പരം ബ്രഹ്മ || 5||

പഞ്ചരൂപപരിത്യാഗാ ദർവരൂപപ്രഹാണതഃ |
അധിഷ്ഠാനം പരം തത്ത്വമേകം സച്ഛിഷ്യതേ മഹത് || ഇതി || 6||

പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മേതി വാ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മീതി വാ ഭാഷ്യതേ |
തത്ത്വമസീത്യേവ സംഭാഷ്യതേ |
അയമാത്മാ ബ്രഹ്മേതി വാ ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മീതി വാ || 7||

യോഽഹമസ്മീതി വാ സോഹമസ്മീതി വാ യോഽസൗ സോഽഹമസ്മീതി വാ
യാ ഭാവ്യതേ സൈഷാ ഷോഡശീ ശ്രീവിദ്യാ പഞ്ചദശാക്ഷരീ
ശ്രീമഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ബാലാംബികേതി ബഗലേതി വാ മാതംഗീതി
സ്വയംവരകല്യാണീതി ഭുവനേശ്വരീതി ചാമുണ്ഡേതി ചണ്ഡേതി
വാരാഹീതി തിരസ്കരിണീതി രാജമാതംഗീതി വാ ശുകശ്യാമലേതി വാ
ലഘുശ്യാമലേതി വാ അശ്വാരൂഢേതി വാ പ്രത്യംഗിരാ ധൂമാവതീ
സാവിത്രീ ഗായത്രീ സരസ്വതീ ബ്രഹ്മാനന്ദകലേതി || 8||

ഋചോ അക്ഷരേ പരമേ വ്യോമൻ | യസ്മിൻ ദേവാ അധി വിശ്വേ നിഷേദുഃ |
യസ്തന്ന വേദ കിം ഋചാ കരിഷ്യതി|
യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇമേ സമാസതേ| ഇത്യുപനിഷത് || 9||

ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ | മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം |
ആവിരാവീർമ ഏധി | വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ | ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസീഃ |
അനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻ സന്ദധാമി | ഋതം വദിഷ്യാമി |
സത്യം വദിഷ്യാമി | തന്മാമവതു | തദ്വക്താരമവതു | അവതു മാം |
അവതു വക്താരം | അവതു വക്താരം |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
|| ഇതി ബഹ്വൃചോപനിഷത് ||