ഉപനിഷത്തുകൾ/പരമഹംസ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരമഹംസോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

പരമഹംസോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവംസസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോഽരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു .

        ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.
        ഹരിഃ ഓം ..

അഥ യോഗിനം പരമഹംസനം കോഽയം മാർനസ്തേഷം കാ സ്ഥിതിരിതി നാരദോ
ഭഗവന്തമുപഗത്യോവാച . തം ഭഗവാനാഃ . യോഽയം പരമഹംസമാർഗോ
ലോകേ ദുർലഭതരോ ന തു ബാഹുല്യോ യദ്യേകോ ഭവതി സ ഏവ നിത്യപൂതസ്ഥഃ
സ ഏവ വേദപുരുഷ ഇതി വിദുഷോ മന്യന്തേ മഹാപുരുഷോ യച്ചിത്തം
തത്സർവദാ മയ്യേവാവതിഷ്ടതേ തസ്മാദഹം ച തസ്മിന്നേവാവസ്ഥീയതേ .
അസൗ സ്വപുത്രമിത്രകലത്രബന്വ്വാദീഞ്ശിഖായജ്ഞോപവീതേ
സ്വാധ്യായം ച സർവകർമാണി
സംന്യസ്യായം ബ്രഹ്മാണ്ഡം ച ഹിത്വാ കൗപീനം ദണ്ഡമാച്ഛാദനം ച
സ്വശരീരോപഭോഗാർഥായ ച ലോകസ്യോപകാരാർഥായ ച പരിഗ്രഹേത്തച്ച ന
മുഖ്യോഽസ്തി കോഽയം മുഖ്യ ഇതി ചേദയം മുഖ്യഃ .. 1..

ന ദണ്ഡം ന ശിഖം ന യജ്ഞോപവീതം ന ചാച്ഛാദനം ചരതി പരമഹംസഃ .
ന ശിതം ന ചോഷ്ണം ന സുഖം ന ദുഃഖം ന മാനാവമാനേ ച ഷഡൂർമിവർജം
നിന്ദാഗർവമത്സരദമ്മദർപേച്ഛാദ്വേഷസുഖദുഃഖകാമകോധലോഭമോഹഹർഷസു
ഉയാഹങ്കാരാദീംശ്ച ഹിത്വാ സ്വവപുഃ കുണപമിവ ദൃഷ്യതേ
യതസ്തദ്വപുരപധ്വസ്തം സംശയവിപരീതമിഥ്യാജ്ഞാനാനാം യോ ഹേതുസ്തേന
നിത്യനിവൃത്തസ്തന്നിത്യബോധസ്തത്സ്വയമേവാവസ്ഥിതിസ്തം
ശന്തമചലമദ്വയാനന്ദവിജ്ഞാനഘന ഏവാസ്മി .
തദേവ മമ പരമ്ധാമ തദേവ ശിഖാ ച തദേവോപവീത ച .
പരമാത്മാത്മനോരേകത്വജ്ഞാനേന തയോർഭേദ ഏവ വിഭഗ്നഃ സാ സധ്യാ .. 2..

സർവാൻകാമാൻപരിത്യജ്യ അദ്വൈതേ പരമസ്ഥിതിഃ .
ജ്ഞാനദണ്ഡോ ധൃതോ യേന ഏകദണ്ഡോ സ ഉച്യതേ ..
കാഷ്ഠദണ്ഡോ ധൃതോ യേന സർവാശി ജ്ഞാനവർജിതഃ .
സ യാതി നരകാന്ധോരാന്മഹാരൗരവസഞ്ജ്ഞകാൻ ..
ഇദമന്തരം ജ്ഞാത്വാ സ പരമഹംസഃ .. 3..

ആശാംബരോ ന നമർകാരോ ന സ്വധാകാരോ ന നിന്ദാ ന സ്തുതിര്യാദൃച്ഛികോ
ഭവേദ്ഭിക്ഷുർനാഽഽവാഹനം ന വിസർജനം ന മന്ത്രം ന ധ്യാനം
നോപാസനം ച ന ലക്ഷ്യം നാകക്ഷ്യം ന പൃഥഗ്നാപൃഥഗഹം
ന ന ത്വം ന സർവ ചാനികേതസ്ഥിതിരേവ ഭിക്ഷുഃ സൗവർണാദീനം
നൈവ പരിഗ്നഹേന്ന ലോകം നാവലോകം ചാഽഽബാധകം ക ഇതി
ചേദ്ബാധകോഽസ്ത്യേവ യസ്മാദ്ഭിക്ഷുർഹിരണ്യം രസേന ദൃഷ്ടം
ച സ ബ്രഹ്മഹാ ഭവേത് .
യസ്മാദ്ഭിക്ഷുർഹിരണ്യം രസേന ഗ്രാഹ്യം ച സ ആത്മഹാ ഭവേത് .
തസ്മാദ്ഭിക്ഷുർഹിരണ്യം രസേന ന ദൃഷ്ടം ച ന
സ്പൃഷ്ടം ച ന ഗ്രാഹ്യം ച . സർവേ കാമാ മനോഗതാ
വ്യാവർതന്തേ . ദുഃഖേ നോദ്വിഗ്നഃ സുഖേ ന സ്പൃഹാ ത്യാഗോ രാഗേ സർവത്ര
ശുഭാശുഭയോരനഭിസ്നേഹോ ന ദ്വേഷ്ടി ന മോദം ച . സർവേഷാമിന്ദ്രിയാണാം
ഗതിരുപരമതേ യ ആത്മന്യേവാവസ്ഥീയതേ
യത്പൂർണാനന്ദൈകബോധസ്തദബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി
കൃതകൃത്യോ ഭവതി കൃതകൃത്യോ ഭവതി .. 4..

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവംസസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോഽരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു .

        ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.
        ഹരിഃ ഓം ..

        ഇതി ശ്രീപരമഹംസോപനിഷത്സമാപ്താ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപനിഷത്തുകൾ/പരമഹംസ&oldid=58590" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്