ഉപനിഷത്തുകൾ/നൃസിംഹതാപിന്യുപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നൃസിംഹതാപിന്യുപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

നൃസിംഹതാപിന്യുപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


യത്തുര്യോങ്കാരാഗ്രപരാഭൂമിസ്ഥിരവരാസനം .
പ്രതിയോഗിവിനിർമുക്തതുര്യന്തുര്യമഹം മഹഃ ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ആപോ വാ ഇദമാസംസ്തത്സലിലമേവ .
സ പ്രജാപതിരേകഃ പുഷ്കരപർണേ സമഭവത് .
തസ്യാന്തർമനസി കാമഃ സമവർതത ഇദം സൃജേയമിതി .
തസ്മാദ്യത്പുരുഷോ മനസാഭിഗച്ഛതി തദ്വാചാ വദതി
തത്കർമണാ കരോതി തദേഷഭ്യനൂക്താ .
കാമസ്തദഗ്രേ സമവർതതാധി മനസോ രേതഃ പ്രഥമം യദാസീത് .
സതോ ബന്ധുമസതി നിരവിന്ദൻഹൃദി പ്രതീഷ്യാ കവയോ മനീഷേതി
ഉപൈനം തദുപനമതി യത്കാമോ ഭവതി യ ഏവം വേദ
സ തപോഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ സ ഏതം മന്ത്രരാജം
നാരസിംഹമാനുഷ്ടഭമപശ്യത്തേന വൈ സർവമിദമസൃജത
യദിദം കിഞ്ച . തസ്മാത്സർവമാനുഷ്ടുഭമിത്യാചക്ഷതേ
യദിദം കിഞ്ച . അനുഷ്ടുഭോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ
അനുഷ്ടുഭാ ജാതാനി ജീവന്തി അനുഷ്ടുഭം പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തി
തസ്യൈശാ ഭവതി അനുഷ്ടുപ്പ്രഥമാ ഭവതി
അനുഷ്ടുബുത്തമാ ഭവതി വാഗ്വാ അനുഷ്ടുപ് വാചൈവ പ്രയന്തി
വാചോദ്യന്തി പരമാ വാ ഏഷാ ഛന്ദസാം യദനുഷ്ടുബിതി .. 1..
സസാഗരാം സപർവതാം സപ്തദ്വീപാം വസുന്ധരാം തത്സാമ്നഃ
പ്രഥമം പാദം ജാനീയാത്
യക്ഷഗന്ധർവാപ്സരോഗണസേവിതമന്തരിക്ഷം
തത്സാമ്നോ ദ്വിതീതയം പാദം ജാനീയാദ്വസുരുദ്രാദിത്യൈഃ
സർവൈർദേവൈഃ സേവിതം ദിവം തത്സാമ്നസ്തൃതീയം പാദം ജാനീയാത്
ബ്രഹ്മസ്വരൂപം നിരഞ്ജനം പരമം വ്യോമകം തത്സാമ്നശ്ചതുർഥം
പാദം ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവാണശ്ചത്വാരോ വേദാഃ സാംഗാഃ
സശാഖാശ്ചത്വാരഃ പാദാ ഭവന്തി കിം ധ്യാനം കിം ദൈവതം
കാന്യംഗാനി കാനി ദൈവതാനി കിം ഛന്ദഃ ക ഋഷിരിതി .. 2..
സ ഹോവാച പ്രജാപതിഃ സ യോ ഹ വൈ സാവിത്ര്യസ്യാഷ്ടാക്ഷരം
പദം ശ്രിയാഭിഷിക്തം തത്സാമ്നോഽംഗം വേദ ശ്രിയാ
ഹൈവാഭിഷിച്യതേ സർവേ വേദാഃ പ്രാണവാദികാസ്തം പ്രവണം
തത്സാമ്നോഽംഗം വേദ സ ത്രീംല്ലോകാഞ്ജയതി ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ
മഹാലക്ഷ്മീര്യജുസ്തത്സാമ്നോഽംഗം വേദ സ ആയുര്യശഃകീർതി-
ജ്ഞാനൈശ്വൈര്യവാൻഭവതി തസ്മാദിദം സാംഗം സാമ
ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി സാവിത്രീം
പ്രണവം യജുർലക്ഷ്മീം സ്ത്രീശൂദ്രായ നേച്ഛന്തി
ദ്വാത്രിംശദക്ഷരം സാമ ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ
സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി സാവിത്രീം ലക്ഷ്മീം യജുഃ പ്രണവം
യദി ജാനീയാത് സ്ത്രീ ശൂദ്രഃ സ മൃതോഽധോ ഗച്ഛതി
തസ്മാത്സർവദാ നാചഷ്ടേ യദ്യാചഷ്ടേ
സ ആചാര്യസ്തേനൈവ സ മൃതോഽധോ ഗച്ഛതി .. 3..
സ ഹോവാച പ്രജാപതിഃ അഗ്നിർവൈ ദേവാ ഇദം സർവം വിശ്വാ
ഭൂതാനി പ്രാണാ വാ ഇന്ദ്രിയാണി പശവോഽന്നമഭൃതം
സമ്രാട് സ്വരാഡ്വിരാട് തത്സാമ്നഃ പ്രഥമം പാദം ജാനീയാത്
ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവരൂപഃ സൂര്യോഽന്തരാദിത്യേ ഹിരണ്മയഃ
പുരുഷസ്തത്സാമ്നോ ദ്വിതീയം പാദം ജാനീയാത് യ ഓഷധീനാം
പ്രഭുർഭവതി താരാധിപതിഃ സോമസ്തത്സാമ്നസ്തൃതീയം പാദം
ജാനീയാത് സ ബ്രഹ്മാ സ ശിവഃ സ ഹരിഃ സേന്ദ്രഃ സോഽക്ഷരഃ
പരമഃ സ്വരാട് തത്സാമ്നശ്ചതുർഥം പാദം ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ
സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി ഉഗ്രം പ്രഥമസ്യാദ്യം ജ്വലം
ദ്വിതീയസ്യാദ്യം നൃസിംഹം തൃതീയസ്യാദ്യം മൃത്യും
ചതുർഥസ്യാദ്യം സാമ ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച
ഗച്ഛതി തസ്മാദിദം സാമ യത്ര കുത്രചിന്നാചഷ്ടേ യദി
ദാതുമപേക്ഷതേ പുത്രായ ശുശ്രൂഷവേ ദാസ്യത്യന്യസ്മൈ
ശിഷ്യായ വാ ചേതി .. 4..
സ ഹോവാച പ്രജാപതിഃ ക്ഷീരോദാർണവശായിനം നൃകേസരിവിഗ്രഹം
യോഗിധ്യേയം പരം പദം സാമ ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി വീരം പ്രഥമാസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം തം സ
ദ്വിതീയസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം ഹം ഭീ തൃതീയസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം
മൃത്യും ചതുർഥസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം സാമ തു ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ
സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി തസ്മാദിദം സാമ യേന
കേനചിദാചാര്യമുഖേന യോ ജാനീതേ സ തേനൈവ ശരീരേണ
സംസാരാന്മുച്യതേ മോചയതി മുമുക്ഷുർഭവതി ജപാത്തേനൈവ ശരീരേണ
ദേവതാദർശനം കരോതി തസ്മാദിദമേവ മുഖ്യദ്വാരം കലൗ
നാന്യേഷം ഭവതി
തസ്മാദിദം സാംഗം സാമ ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച
ഗച്ഛതി .. 5..
ഋതം സത്യം പരം ബ്രഹ്മ പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗലം .
ഊർധ്വരേതം വിരൂപാക്ഷം ശങ്കരം നീലലോഹിതം ..
ഉമാപതിഃ പശുപതിഃ പിനാകീ ഹ്യമിതദ്യുതിഃ .
ഈശാനഃ സർവവിദ്യാനാമീശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം
ബ്രഹ്മാധിപതിർബ്രഹ്മണോഽധിപതിര്യോ വൈ യജുർവേദവാച്യസ്ത്വം
സാമ ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
മഹാപ്രഥമാന്താർധസ്യാദ്യന്തവതോ ദ്വിതീയാന്താർധസ്യാദ്യം
ഷണം തൃതീയാന്താർധസ്യാദ്യം നാമ ചതുർഥാന്തർധസ്യാദ്യം
സാമ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി തസ്മാദിദം സാമ
സച്ചിദാനന്ദമയം പരം ബ്രഹ്മ തമേവവംവിദ്വാനമൃത
ഇഹ ഭവതി തസ്മാദിദം സാംഗം സാമ ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ
സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 6..
വിശ്വസൃജ ഏതേന വൈ വിശ്വമിദമസൃജന്ത യദ്വിശ്വമസൃജന്ത
തസ്മാദ്വിശ്വസൃജോ വിശ്വമേനാനനു പ്രജായതേ ബ്രഹ്മണഃ
സലോകതാം സാർഷ്ടിതാം സായുജ്യം യാന്തി തസ്മാദിദം
സാംഗം ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
വിഷ്ണും പ്രഥമാന്ത്യം മുഖം ദ്വിതീയാന്ത്യം ഭദ്രം
തൃതീയാന്ത്യം മ്യഹം ചതുർഥ്യാന്തം സാമ ജാനീയാദ്യോ
ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി സ്ത്രീപുംസയോർവാ ഇഹൈവ
സ്ഥാതുമപേക്ഷതേ തസ്മൈ സർവൈശ്വൈര്യം ദദാതി യത്ര കുത്രാപി
മ്രിയതേ ദേഹാന്തേ ദേവഃ പരമം ബ്രഹ്മ താരകം വ്യാചഷ്ടേ
യേനാസാവമൃതീഭൂത്വാ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
തസ്മാദിദം സാമ മധ്യഗം ജപതി തസ്മാദിദം സാമാംഗം
പ്രജാപതിസ്തസ്മാദിദം സാമാംഗം പ്രജാപതിര്യ ഏവം വേദേതി
മഹോപനിഷത് . യ ഏതാം മഹോപനിഷദം വേദ സ
കൃതപുരശ്ചരണോ മഹാവിഷ്ണുർഭവതി മഹാവിഷ്ണുർഭവതി .. 7..
ഇതി പ്രഥമോപനിഷത് .. 1..
ദേവാ ഹ വൈ മൃത്യോഃ പാപ്മഭ്യഃ സംസാരാച്ച ബിഭീയുസ്തേ
പ്രജാപതിമുപാധാവംസ്തേഭ്യ ഏതം മന്ത്രരാജം
നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം പ്രായച്ഛത്തേന വൈ തേ മൃത്യുമജയൻ
പാപ്മാനം ചാതരൻസംസാരം ചാതരംസ്തസ്മാദ്യോ മൃത്യോഃ
പാപ്മഭ്യഃ സംസാരാച്ച ബിഭീയാത്സ ഏതം മന്ത്രരാജം
നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം പ്രതിഗൃഹ്ണീയാത്സ മൃത്യും തരതി
സ പാപ്മാനം തരതി സ സംസാരം തരതി തസ്യ ഹ വൈ പ്രണവസ്യ
യാ പൂർവാ മാത്രാ പൃഥിവ്യകാരഃ സ ഋഗ്ഭിരൃഗ്വേദോ ബ്രഹ്മാ
വസവോ ഗായത്രീ ഗാർഹപത്യഃ സാ സാമ്നഃ പ്രഥമഃ പാദോ ഭവതി
ദ്വിതീയാന്തരിക്ഷം സ ഉകാരഃ സ യജുഭിര്യജുർവേദോ വിഷ്ണുരുദ്രാ-
സ്ത്രിഷ്ടുബ്ദക്ഷിണാഗ്നിഃ സാ സാമ്നോ ദ്വിതീയഃ പാദോ ഭവതി
തൃതീയാ ദ്യൗഃ സ മകാരഃ സ സാമഭിഃ സാമവേദോ രുദ്രാ
ആദിത്യാ ജഗത്യാഹവനീയഃ സാ സാമ്നസ്തൃതീയഃ പാദോ ഭവതി
യാവസാനേഽസ്യ ചതുർഥ്യർധമാത്രാ സ സോമലോക ഓങ്കാരഃ
സോഽഥർവണൈർമന്ത്രൈരഥർവവേദഃ സംവർതകോഽഗ്നിർമരുതോ
വിരാഡേകർഷിർഭാസ്വതീ സ്മൃതാ സാ സാമ്നശ്ചതുർഥഃ
പാദോ ഭവതി .. 1..
അഷ്ടാക്ഷരഃ പ്രഥമഃ പാദോ ഭവത്യഷ്ടാക്ഷരാസ്ത്രയഃ
പാദാ ഭവന്ത്യേവം ദ്വാത്രിംശദക്ഷരാണി സമ്പദ്യന്തേ
ദ്വാത്രിംശദക്ഷരാ വാ അനുഷ്ടുബ്ഭവത്യനുഷ്ടുഭാ
സർവമിദം സൃഷ്ടമനുഷ്ടുഭാ സർവമുപസംഹൃതം
തസ്യ ഹൈതസ്യ പഞ്ചാംഗാനി ഭവന്തി ചത്വാരഃ
പാദാശ്ചത്വാരംഗാനി ഭവന്തി സപ്രണവം സർവം
പഞ്ചമം ഭവതി ഹൃദയായ നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ
ശിഖായൈ വഷട് കവചായ ഹും അസ്ത്രായ ഫഡിതി
പ്രഥമം പ്രഥമേന സംയുജ്യതേ ദ്വിതീയം ദ്വിതീയേന
തൃതീയം തൃതീയേന ചതുർഥം ചതുർഥേന പഞ്ചമം
പഞ്ചമേന വ്യതിഷജതി വ്യതിഷിക്താ വാ ഇമേ
ലോകാസ്തസ്മാദ്വ്യതിഷിക്താന്യംഗാനി ഭവന്തി
ഓമിത്യേതദക്ഷരമിദം സർവം തസ്മാത്പ്രത്യക്ഷരമുഭയത
ഓങ്കാരോ ഭവതി അക്ഷരാണാം ന്യാസമുപദിശന്തി
ബ്രഹ്മവാദിനഃ .. 2..
തസ്യ ഹ വാ ഉഗ്രം പ്രഥമം സ്ഥാനം ജാനീയാദ്യോ
ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി വീരം ദ്വിതീയം സ്ഥാനം
മഹാവിഷ്ണും തൃതീയം സ്ഥാനം ജ്വലന്തം ചതുർഥം
സ്ഥാനം സർവതോമുഖം പഞ്ചമം സ്ഥാനം നൃസിംഹം
ഷഷ്ഠം സ്ഥാനം ഭീഷണം സപ്തമം സ്ഥാനം
ഭദ്രമഷ്ടമം സ്ഥാനം മൃത്യുമൃത്യും നവമം സ്ഥാനം
നമാമി ദശമം സ്ഥാനമമേകാദശം സ്ഥാനം
ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി ഏകാദശപദാ
വാ അനുഷ്ടുബ്ഭവത്യനുഷ്ടുഭാ സർവമിദം സൃഷ്ടമനുഷ്ടുഭാ
സർവമിദമുപസംഹൃതം തസ്മാത്സർവാനുഷ്ടുഭം ജാനീയാദ്യോ
ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 3..
ദേവ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നഥ കസ്മാദുച്യത
ഉഗ്രമിതി സ ഹോവാച പ്രജാപതിര്യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെʼല്ലോകാൻസർവാന്ദേവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
ഭൂതാന്യുദ്വൃഹ്ണാത്യജസ്രം സൃജതി വിസൃജതി
വാസയത്ത്യുദ്ഗ്രാഹ്യത ഉദ്ഗൃഹ്യതേ സ്തുഹി ശ്രുതം ഗർതസദം
യുവാനം മൃഗം ന ഭീമമുപഹന്ത്രുമുഗ്രം
മൃഡാജരിത്രേ രുദ്രസ്തവാനോ അന്യന്തേ അസ്മന്നിവപന്തു സേനാഃ
തസ്മാദുച്യത ഉഗ്രമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ വീരമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെʼല്ലോകാൻസർവാന്ദേവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
ഭൂതാനി വിരമതി വിരാമയത്യജസ്രം സൃജതി വിസൃജതി വാസയതി
യതോ വീരഃ കർമണ്യഃ സുദൃക്ഷോ യുക്തഗ്രാവ ജായതേ
ദേവകാമസ്തസ്മാദുച്യതേ വീരമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ മഹാവിഷ്ണുമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെʼല്ലോകാൻസർവാന്ദേവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
ഭൂതാനി വ്യാപ്നോതി വ്യാപയതി സ്നേഹോ യഥാ പലലപിണ്ഡം
ശാന്തമൂലമോതം പ്രോതമനുവ്യാസം വ്യതിഷിക്തോ വ്യാപയതേ
യസ്മാന്ന ജാതഃ പരോ അന്യോ അസ്തി യ ആവിവേശ ഭുവനാനി വിശ്വാ
പ്രജാപതിഃ പ്രജയാ സംവിദാനഃ ത്രീണി ജ്യോതീംഷി സചതേ
സഷോഡഷീം തസ്മാദുച്യതേ മഹാവിഷ്ണുമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ ജ്വലന്തമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാॅംല്ലോകാൻസർവാന്ദേവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
സ്വതേജസാ ജ്വലതി ജ്വാലയതി ജ്വാല്യതേ ജ്വാലയതേ സവിതാ പ്രസവിതാ
ദീപ്തോ ദീപയന്ദീപ്യമാനഃ ജ്വലം ജ്വലിതാ
തപന്വിതപന്ത്സന്തപന്രോചനോ
രോചമാനഃ ശോഭനഃ ശോഭമാനഃ കല്യാണസ്തസ്മാദുച്യതേ
ജ്വലന്തമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ സർവതോമുഖമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെʼല്ലോകാൻസർവാന്ദേവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി ഭൂതാനി
സ്വയമനിന്ദ്രിയോഽപി സർവതഃ പശ്യതി സർവതഃ ശൃണോതി
സർവതോ ഗച്ഛതി സർവത ആദത്തേ സർവഗഃ സർവഗതസ്തിഷ്ഠതി .
ഏകഃ പുരസ്താദ്യ ഇദം ബഭൂവ യതോ ബഭൂവ ഭുവനസ്യ ഗോപാഃ .
യമപ്യേതി ഭുവനം സാമ്പരായേ നമാമി തമഹം
സർവതോമുഖമിതി തസ്മാദുച്യതേ സർവതോമുഖമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ നൃസിംഹമിതി യസ്മാത്സർവേഷാം ഭൂതാനാം
നാ വീര്യതമഃ ശ്രേഷ്ഠതമശ്ച സിംഹോ വീര്യതമഃ
ശ്രേഷ്ഠതമശ്ച . തസ്മാന്നൃസിംഹ ആസീത്പരമേശ്വരോ
ജഗദ്ധിതം വാ ഏതദ്രൂപം യദക്ഷരം ഭവതി പ്രതദ്വിഷ്ണുസ്തവതേ
വീര്യായ മൃഗോ ന ഭീമഃ കുചരോ ഗിരിഷ്ഠാഃ . യസ്യോരുഷു
ത്രിഷു വിക്രമണേഷ്വധിക്ഷിയന്തി ഭുവനാനി വിശ്വാ തസ്മാദുച്യതേ
നൃസിംഹമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ ഭീഷണമിതി യസ്മാദ്ഭീഷണം
യസ്യ രൂപം ദൃഷ്ട്വാ സർവേ ലോകാഃ സർവേ ദേവാഃ
സർവാണി ഭൂതാനി ഭീത്യാ പലായന്തേ സ്വയം യതഃ കുതശ്ച
ന ബിഭേതി ഭീഷാസ്മത്ദ്വാതഃ പവതേ ഭീഷോദേതി സൂര്യഃ
ഭീഷാസ്മാദഗ്നിശ്ചേന്ദ്രസ്യ മൃത്യുർധാവതി പഞ്ചമ
ഇതി തസ്മാദുച്യതേ ഭീഷണമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ ഭദ്രമിതി യസ്മാത്സ്വയം ഭദ്രോ ഭൂത്വാ
സർവദാ ഭദ്രം ദദാതി രോചനോ രോചമാനഃ ശോഭനഃ
ശോഭമാനഃ കല്യാണഃ . ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ
ദേവാഃ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം
യദായുഃ തസ്മാദുച്യതേ ഭദ്രമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ മൃത്യുമൃത്യുമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സ്വഭക്താനാം സ്മൃത ഏവ മൃത്യുമപമൃത്യും ച മാരയതി .
യ ആത്മദാ ബലദാ യസ്യ വിശ്വ ഉപാസതേ പ്രശിഷം യസ്യ
ദേവാഃ യസ്യ ഛായാമൃതം യോ മൃത്യുമൃത്യുഃ കസ്മൈ
ദേവായ ഹവിഷാ വിധേമ തസ്മാദുച്യതേ മൃത്യുമൃത്യുമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേ നമാമീതി യസ്മാദ്യം സർവേ ദേവാ നമന്തി
മുമുക്ഷവോ ബ്രഹ്മവാദിനശ്ച . പ്ര നൂനം ബ്രഹ്മണസ്പതിർമന്ത്രം
വദത്യുക്ഥ്യം യസ്മിന്നിന്ദ്രോ വരുണോ മിത്രോ അര്യമാ ദേവാ ഓകാംസി
ചക്രിരേ തസ്മാദുച്യതേ നമാമീതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യതേഽഹമിതി . അഹമസ്മി പ്രഥമജാ ഋതാസ്യ
പൂർവം ദേവേഭ്യോ അമൃതസ്യ നാഭിഃ . യോ മാ ദദാതി സ
ഇദേവമാവാഃ അഹമന്നമന്നമദന്തമദ്മി അഹം വിശ്വം
ഭുവനമഭ്യഭവാം സുവർണജ്യോതിര്യ ഏവം വേദേതി മഹോപനിഷത് ..
4..
ഇതി ദ്വിതീയോപനിഷത് .. 2..
ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നാനുഷ്ടുഭസ്യ
മന്ത്രരാജസ്യ നാരസിംഹസ്യ ശക്തിം ബീജം നോ
ബ്രൂഹി ഭഗവന്നിതി സ ഹോവാച പ്രജാപതിർമായാ വാ
ഏഷാ നാരസിംഹീ സർവമിദം സൃജതി സർവമിദം രക്ഷതി
സർവമിദം സംഹരതി തസ്മാന്മായാമേതാം ശക്തിം
വിദ്യാദ്യ ഏഅതാം മായാം ശക്തിം വേദ സ പാപ്മാനം
തരതി സ മൃത്യും തരതി സ സംസാരം തരതി സോഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി മഹതീം ശ്രിയമശ്നുതേ മീമാംസന്തേ
ബ്രഹ്മവാദിനോ ഹ്രസ്വാ ദീർഘാ പ്ലുതാ ചേതി ..
യദി ഹ്രസ്വാ ഭവതി സർവം പാപ്മാനം ദഹത്യമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി യദി ദീർഘാ ഭവതി മഹതീം
ശ്രിയമാപ്നോത്യമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി യദി പ്ലുതാ ഭവതി
ജ്ഞാനവാൻഭവത്യമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി തദേതദൃഷിണോക്തം
നിദർശനം സ ഈം പാഹി യ ഋജീഷീ തരുത്രഃ ശ്രിയം
ലക്ഷ്മീമൗപലാമംബികാം ഗാം ഷഷ്ഠീം ച
യാമിന്ദ്രസേനേത്യുദാഹുഃ താം വിദ്യാം ബ്രഹ്മയോനിം
സരൂപാമീആയുഷേ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ സർവേഷാം വാ
ഏതദ്ഭൂതാനാമാകാശഃ പരായണം സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി
ഭൂതാന്യാകാശാദേവ ജായന്ത ആകാശാദേവ ജാതാനി
ജീവന്ത്യാകാശം പ്രയത്യഭിസംവിശന്തി തസ്മാദാകാശം
ബീജം വിദ്യാത്തദേവ ജ്യായസ്തദേതദൃഷിണോക്തം നിദർശനം
ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസദ്ധോത
വേദിഷദതിഥിർദുരോണസത് ..
നൃഷദ്വരസദൃതസദ്വ്യോമസദബ്ജാഗോജാ ഋതജാ അദ്രിജാ
ഋതം ബൃഹത് ..
യ ഏവം വേദേതി മഹോപനിഷത് ..
ഇതി തൃതീയോപനിഷത് .. 3..
ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നനുഷ്ടുഭസ്യ
മന്ത്രരാജസ്യ നാരസിംഹസ്യാംഗമന്ത്രാന്നോ
ബ്രൂഹി ഭഗവ ഇതി സ ഹോവാച പ്രജാപതിഃ പ്രണവം
സാവിത്രീം യജുർലക്ഷ്മീം നൃസിംഹഗായത്രീമിത്യംഗാനി
ജാനീയാദ്യോ ജാനീതേ സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 1..
ഓമിത്യേതദക്ഷരമിദം സർവം തസ്യോപവ്യാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവദ്ഭവിഷ്യദിതി സർവമോങ്കാര ഏവ
യച്ചാന്യത്ത്രികാലാതീതം തദപ്യോങ്കാര ഏവ സർവം
ഹ്യേതദ്ബ്രഹ്മായമാത്മാ ബ്രഹ്മ സോഽയമാത്മാ
ചതുഷ്പാജ്ജാഗരിതസ്ഥാനോ ബഹിഃപ്രജ്ഞഃ സപ്താംഗ
ഏകോനവിംശതിമുഖഃ സ്ഥൂലഭുഗ്വൈശ്വാനരഃ
പ്രഥമഃ പാദഃ . സ്വപ്നസ്ഥാനോഽന്തപ്രജ്ഞഃ
സപ്താംഗ ഏകോനവിംശതിമുഖഃ പ്രവിവിക്തഭുക്തൈജസോ
ദ്വിതീയഃ പാദഃ . യത്ര സുപ്തോ ന കഞ്ചന കാമം
കാമയതേ ന കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി തത്സുഷുപ്തം
സുഷുപ്തസ്ഥാന ഏകീഭൂതഃ പ്രജ്ഞാനഘന ഏകാനന്ദമയോ
ഹ്യാനന്ദഭുക് ചേതോമുഖഃ പ്രാജ്ഞസ്തൃതീയോ പാദഃ .
ഏഷ സർവേശ്വര ഏഷ സർവജ്ഞ ഏഷോഽന്തര്യാമ്യേഷ
യോനിഃ സർവസ്യ പ്രഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം
നാന്തഃപ്രജ്ഞം ന ബഹിഃപ്രജ്ഞം നോഭയതഃപ്രജ്ഞം
ന പ്രജ്ഞം നാപ്രജ്ഞം ന പ്രജ്ഞാനഘനമദൃഷ്ട-
മവ്യവഹാര്യമഗ്രാഹ്യമലക്ഷണമചിന്ത്യമവ്യപദേശ്യ-
മൈകാത്മ്യപ്രത്യയസാരം പ്രപഞ്ചോപശമം ശാന്തം
ശിവമദ്വൈതം ചതുർഥം മന്യന്തേ സ ആത്മാ സ വിജ്ഞേയഃ .. 2..
അഥ സാവിത്രീ ഗായത്ര്യാ യജുഷാ പ്രോക്താ തയാ
സർവമിദം വ്യാപ്തം ഘൃണിരിതി ദ്വേ അക്ഷരേ സൂര്യ
ഇതി ത്രീണി ഏതദ്വൈ സാവിത്രസ്യാഷ്ടാക്ഷരം പദം
ശ്രിയാഭിഷിക്തം യ ഏവം വേദ ശ്രിയാ ഹൈവാഭിഷിച്യതേ .
തദേതദൃചാഭ്യുക്തം ഋചോ അക്ഷരേ പരമേ
വ്യോമന്യസ്മിന്ദേവാ അധിവിശ്വേ നിഷേദുഃ . യസ്തന്ന വേദ
കിമൃചാ കരിഷ്യതി യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇമേ സമാസത
ഇതി ന ഹ വാ ഏതസ്യർചാ ന യജുഷാ ന സാമ്നാർഥോഽസ്തി
യഃ സാവിത്രം വേദേതി . ഓംഭൂർലക്ഷ്മീർഭുവർലക്ഷ്മീഃ
സ്വർലക്ഷ്മീഃ കാലകർണീ തന്നോ മഹാലക്ഷ്മീഃ
പ്രചോദയാത് ഇത്യേഷാ വൈ മഹാഅലക്ഷ്മീര്യജുർഗായത്രീ
ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ ഭവതി . ഗായത്രീ വാ ഇദം സർവം
യദിദം കിഞ്ച തസ്മാദ്യ ഏതാം മഹാലക്ഷ്മീം
യാജുഷീം വേദ മഹതീം ശ്രിയമശ്നുതേ .
ഓം നൃസിംഹായ വിദ്മഹേ വജ്രനഖായ ധീമഹി .
തന്നഃ സിംഹഃ പ്രചോദയാത് ഇത്യേഷാ വൈ നൃസിംഹഗായത്രീ
ദേവാനാം വേദാനാം നിദാനം ഭവതി യ ഏവം വേദ
നിദാനവാൻഭവതി .. 3..
ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നഥ കൈർമന്ത്രൈഃ
സ്തുതോ ദേവഃ പ്രീതോ ഭവതി സ്വാത്മാനം ദർശയതി
തന്നോ ബ്രൂഹി ഭഗവന്നിതി സ ഹോവാച പ്രജാപതിഃ .
ഓം യോ ഹ വൈ നൃസിംഹോ ദേവോ ഭഗവാന്യശ്ച
ബ്രഹ്മാ ബൂർഭുവഃ സ്വസ്തസ്മൈ വൈ നമോ നമഃ .. 1..
[യഥാ പ്രഥമമന്ത്രോക്താവാദ്യന്തൗ തഥാ
സർവമന്ത്രേഷു ദ്രഷ്ടവ്യൗ].. യശ്ച വിഷ്ണുഃ .. 2..
യശ്ച മഹേശ്വരഃ .. 3.. യശ്ച പുരുഷഃ .. 4..
യശ്ചേശ്വരഃ .. 5.. യാ സരസ്വതീ .. 6.. യാ ശ്രീഃ .. 7..
യാ ഗൗരീ .. 8.. യാ പ്രകൃതിഃ .. 9.. യാ വിദ്യാ .. 10..
യശ്ചോങ്കാരഃ .. 11.. യാശതസ്രോഽർധമാത്രാഃ .. 12..
യേ വേദാഃ സാംഗാഃ സശാഖാഃ സേതിഹാസാഃ .. 13..
യേ ച പഞ്ചാഗ്നയഃ .. 14.. യാഃ സപ്ത മഹാവ്യാഹൃതയഃ .. 15..
യേ ചാഷ്ടൗ ലോകപാലാഃ .. 16.. യേ ചാഷ്ടൗ വസവഃ .. 17..
യേ ചൈകാദശ രുദ്രാഃ .. 18.. യേ ച ദ്വാദശാദിത്യാഃ .. 19..
യേ ചാഷ്ടൗ ഗ്രഹാഃ .. 20.. യാനി ച പഞ്ചമഹാഭൂതാനി .. 21..
യശ്ച കാലഃ .. 22.. യശ്ച മനുഃ .. 23.. യശ്ച മൃത്യുഃ .. 24..
യശ്ച യമഃ .. 25.. യശ്ചാന്തകഃ .. 26.. യശ്ച പ്രാണഃ .. 27..
യശ്ച സൂര്യഃ .. 28.. യശ്ച സോമഃ .. 29..
യശ്ച വിരാട് പുരുഷഃ .. 30.. യശ്ച ജീവഃ .. 31..
യച്ച സർവം .. 32.. ഇതി ദ്വാത്രിംശത് ഇതി
താൻപ്രജാപതിരബ്രവീദേതൈർമന്ത്രൈർനിത്യം ദേവം സ്തുവധ്വം .
തതോ ദേവഃ പ്രീതോ ഭവതി സ്വാത്മാനം ദർശയതി തസ്മാദ്യ
ഏതൈർമന്ത്രൈർനിത്യം ദേവം സ്തൗതി സ ദേവം പശ്യതി സോഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി യ ഏവം വേദേതി മഹോപനിഷത് ..
ഇതി ചതുർഥ്യുപനിഷത് .. 4..
ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നാനുഷ്ടുഭസ്യ
മന്ത്രരാജസ്യ നാരസിംഹസ്യ മഹാചക്രം നാമ
ചക്രം നോ ബ്രൂഹി ഭഗവ ഇതി സാർവകാമികം മോക്ഷദ്വാരം
ഉദ്യോഗിന ഉപദിശന്തി സ ഹോവാച പ്രജാപതിഃ ഷഡക്ഷരം
വാ ഏതത്സുദർശനം മഹാചക്രം തസ്മാത്ഷഡരം
ഭവതി ഷട്പത്രം ചക്രം ഭവതി ഷഡ്വാ ഋതവ ഋതുഭിഃ
സംമിതം ഭവതി മധ്യേ നാഭിർഭവതി നാഭ്യാം വാ ഏതേ അരാഃ
പ്രതിഷ്ഠിതാ മായയാ ഏതത്സർവം വേഷ്ടിതം ഭവതി
നാത്മാനം മായാ സ്പൃശതി തസ്മാന്മായയാ ബഹിർവേഷ്ടിതം
ഭവതി . അഥാഷ്ടാരമഷ്ടപത്രം ചക്രം ഭവത്യഷ്ടാക്ഷരാ
വൈ ഗായത്രീ ഗായത്ര്യാ സംമിതം ഭവതി ബഹിർമായയാ
വേഷ്ടിതം ഭവതി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം വൈ മായൈഷാ സമ്പദ്യതേ .
അഥ ദ്വാദശാരം ദ്വാദശപത്രം ചക്രം ഭവതി
ദ്വാദശാക്ഷരാ വൈ ജഗതീ ജഗത്യാ സംമിതം ഭവതി
ബഹിർമായയാ വേഷ്ടിതം ഭവതി . അഥ ഷോഡശാരം
ഷോഡശപത്രം ചക്രം ഭവതി ഷോഡശകാലോ വൈ പുരുഷഃ
പുരുഷ ഏവേദം സർവം പുരുഷേണ സംമിതം ഭവതി
ഷോഡശകാലോ വൈ പുരുഷഃ പുരുഷ ഏവേദം സർവം
പുരുഷേണ സംമിതം ഭവതി മായയാ ബഹിർവേഷ്ടിതം
ഭവതി . അഥ ദ്വാത്രിംശദരം ദ്വാത്രിംശത്പത്രം ചക്രം
ഭവതി ദ്വാത്രിംശദക്ഷരാ വാ അനുഷ്ടുബ്ഭവത്യനുഷ്ടുഭാ
സർവമിദം ഭവതി ബഹിർമായയാ വേഷ്ടിതം ഭവത്യരൈർവാ
ഏതത്സുബദ്ധം ഭവതി വേദാ വാ ഏതേ അരാഃ പത്രൈർവാ
ഏതത്സർവതഃ പരിക്രാമതി ഛന്ദാംസി വൈ പത്രാണി .. 1..
ഏതത്സുദർശനം മഹാചക്രം തസ്യ മധ്യേ നാഭ്യാം
താരകം യദക്ഷരം നാരസിംഹമേകാക്ഷരം
തദ്ഭവതി ഷട്സു പത്രേഷു ഷഡക്ഷരം സുദർശനം
ഭവത്യഷ്ടസു പത്രേഷ്വഷ്ടാക്ഷരം നാരായണം
ഭവതി ദ്വാദശസു പത്രേഷു ദ്വാദശാക്ഷരം വാസുദേവം
ഭവതി ഷോഡശസു പത്രേഷു മാതൃകാദ്യാഃ സബിന്ദുകാഃ
ഷോഡശ സ്വരാ ഭവന്തി ദ്വാത്രിംശത്സു പത്രേഷു
ദ്വാത്രിംശദക്ഷരം മന്ത്രരാജം നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം
ഭവതി തദ്വാ ഏതത്സുദർശനം നാമ ചക്രം സാർവകാമികം
മോക്ഷദ്വാരമൃങ്മയം യജുർമയം സാമമയം
ബ്രഹ്മമയമമൃതമയം ഭവതി തസ്യ പുരസ്താദ്വസവ
ആസതേ രുദ്രാ ദക്ഷിണത ആദിത്യാഃ പശ്ചാദ്വിശ്വേദേവാ
ഉത്തരതോ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരാ നാഭ്യാം സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ
പാർശ്വയോസ്തദേതദൃചാഭ്യുക്തം . ഋചോ അക്ഷരേ പരമേ
വ്യോമന്യസ്മിന്ദേവാ അധിവിശ്വേ നിഷേദുഃ . യസ്തന്ന വേദ
കിമൃചാ കരിഷ്യതി യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇമേ സമാസത ഇതി
തദേതത്സുദർശനം മഹാചക്രേ ബാലോ വാ യുവാ വാ
വേദ സ മഹാൻഭവതി സ ഗുരുഃ സർവേഷാം
മന്ത്രാണാമുപദേഷ്ടാ ഭവത്യനുഷ്ടുഭാ ഹോമം
കുര്യാദനുഷ്ടുഭാർചനം കുര്യാത്തദേതദ്രക്ഷോഘ്നം
മൃത്യുതാരകം ഗുരുണാ ലബ്ധം കണ്ഠേ വാഹൗ
ശിഖായാം വാ ബധ്നീത സപ്തദ്വീപവതീ ഭൂമിർദക്ഷിണാർഥം
നാവകൽപതേ തസ്മാച്ഛ്രദ്ധയാ യാം കാഞ്ചിദ്ഗാം
ദദ്യാത്സ ദക്ഷിണാ ഭവതി .. 2..
ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നാനുഷ്ടുഭസ്യ
മന്ത്രരാജസ്യ നാരസിംഹസ്യ ഫലം നോ ബ്രൂഹി
ഭഗവ ഇതി സ ഹോവാച പ്രജാപതിര്യ ഏതം മന്ത്രരാജം
നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം നിത്യമധീതേ സോഽഗ്നോപൂതോ
ഭവതി സ വായുപൂതോ ഭവതി സ ആദിത്യപൂതോ ഭവതി
സ സോമപൂതോ ഭവതി സ സത്യപൂതോ ഭവതി സ ബ്രഹ്മപൂതോ
ഭവതി സ വിഷ്ണുപൂതോ ഭവതി സ രുദ്രപൂതോ ഭവതി
സ സർവപൂതോ ഭവതി സ സർവപൂതോ ഭവതി .. 3..
യ ഏതം മന്ത്രരാജം നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം
നിത്യമധീതേ സ മൃത്യും തരതി സ പാപ്മാനം തരതി
സ ഭ്രൂണഹത്യാം തരതി സ വീരഹത്യാം തരതി സ സർവഹത്യാം
തരതി സ സംസാരം തരതി സ സർവം തരതി സ സർവം തരതി .. 4..
യ ഏതം മന്ത്രരാജം നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം
നിത്യമധീതേ സോഽഗ്നിം സ്തംഭയതി സ വായും സ്തംഭയതി
സ ആദിത്യം സ്തംഭയതി സ സ്തോമം സ്തംഭയതി സ ഉദകം
സ്തംഭയതി സ സർവാന്ദേവാംസ്തംഭയതി സ
സർവാൻഗ്രഹാംസ്തംഭയതി സ വിഷം സ്തംഭയതി
സ വിഷം സ്തംഭയതി .. 5..
യ ഏതം മന്ത്രരാജം നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം
നിത്യമധീതേ സ ദേവാനാകർഷയതി സ യക്ഷാനാകർഷയതി
സ നാഗാനാകർഷയതി സ ഗ്രഹാനാകർഷയതി സ
മനുഷ്യാനാകർഷയതി സ സർവാനാകർഷയതി സ
സർവാനാകർഷയതി .. 6..
യ ഏതം മന്ത്രരാജം നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം
നിത്യമധീതേ സ ഭൂർലോകം ജയതി സ ഭുവർലോകം ജയതി
സ സ്വർലോകം ജയതി സ മഹർലോകം ജയതി സ ജനോലോകം
ജയതി സ തപോലോകം ജയതി സ സത്യലോകം ജയതി സ
സർവാംല്ലോകാഞ്ജയതി സ സർവാംല്ലോകാഞ്ജയതി .. 7..
യ ഏതം മന്ത്രരാജമാനുഷ്ടുഭം നിത്യമധീതേ
സോഽഗ്നിഷ്ടോമേന യജതേ സ ഉക്ഥ്യേന യജതേ സ ഷോഡശിനാ
യജതേ സ വാജപേയേന യജതേ സോഽതിരാത്രേണ യജതേ
സോഽപ്തോര്യാമേണ യജതേ സോഽശ്വമേധേന യജതേ സ സർവൈഃ
ക്രതുഭിര്യജതേ സ സർവൈഃ ക്രതുഭിര്യജതേ .. 8..
യ ഏതം മന്ത്രരാജം നാരസിംഹമാനുഷ്ടുഭം
നിത്യമധീതേ സ ഋചോഽധീതേ സ യജൂംഷ്യധീതേ സ
സാമാന്യധീതേ സോഽഥർവണമധീതേ സോഽംഗിരസമധീതേ
സ ശാഖാ അധീതേ സ പുരാണാന്യധീതേ സ കൽപാനധീതേ
സ ഗാഥാമധീതേ സ നാരാശംസീരധീതേ സ പ്രണവമധീതേ
യഃ പ്രണവമധീതേ സ സർവമധീതേ സ സർവമധീതേ .. 9..
അനുപനീതശതമേകമേകേനോപനീതേന തത്സമമുപനീതശതമേകമേകേന
ഗൃഹസ്ഥേന തത്സമം ഗൃഹസ്ഥശതമേകമേകേന
വാനപ്രസ്ഥേന തത്സമം വാനപ്രസ്ഥശതമേകമേകേന
യതിനാ തത്സമം യതീനാം തു ശതം പൂർണമേകമേകേന
രുദ്രജാപകേന തത്സമം രുദ്രജാപകശതമേകമേകേന-
അഥർവശിരഃശിഖാധ്യാപകേന തത്സമമഥർവശിരഃ-
ശിഖാധ്യാപകശതമേകമേകേന താപനീയോപനിഷദ-
ധ്യാപകേന തത്സമം താപനീയോപനിഷദധ്യാപക-
ശതമേകമേകേന മന്ത്രരാജധ്യാപകേന തത്സമം തദ്വാ
ഏതത്പരമം ധാമ മന്ത്രരാജാധ്യാപകസ്യ യത്ര ന
സൂര്യസ്തപതി യത്ര ന വായുർവാതി യത്ര ന ചന്ദ്രമാ ഭാതി
യത്ര ന നക്ഷത്രാണി ഭാന്തി യത്ര നാഗ്നിർദഹതി യത്ര ന
മൃത്യുഃ പ്രവിശതി യത്ര ന ദുഃഖം സദാനന്ദം
പരമാനന്ദം ശാന്തം ശാശ്വതം സദാശിവം
ബ്രഹ്മാദിവന്ദിതം യോഗിധ്യേയം പരമം പദം യത്ര
ഗത്വാ ന നിവർതന്തേ യോഗിനഃ ..
തദേതദൃചാഭ്യുക്തം .
തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ .
ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം . തദ്വിപ്രാസോ വിപന്യവോ ജാഗൃവാംസഃ
സമിന്ധതേ . വിഷ്ണോര്യത്പരമം പദം .
തദേതന്നിഷ്കാമസ്യ ഭവതി തദേതന്നിഷ്കാമസ്യ ഭവതി
യ ഏവം വേദേതി മഹോപനിഷത് .. 10..
ഇതി പഞ്ചമോപനിഷത് .. 5..
ഇതി നൃസിംഹപൂർവതാപിന്യുപനിഷത് ..

.. നൃസിംഹോത്തരതാപിന്യുപനിഷത് ..
നൃസിംഹോത്തരതാപിന്യാം തുര്യതുര്യാത്മകം മഹഃ .
പരമാദ്വൈതസാമ്രാജ്യം പ്രത്യക്ഷമുപലഭ്യതേ ..
ഓം ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നണോരണീയാം-
സമിമമാത്മാനമോങ്കാരം നോ വ്യാചക്ഷ്വേതി
തഥേത്യോമിത്യേതദക്ഷരമിദം സർവം തസ്യോപവ്യാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവദ്ഭവിഷ്യദിതി സർവമോങ്കാര ഏവ
യച്ചാന്യത്ത്രികാലാതീതം തദപ്യോങ്കാര ഏവ സർവം
ഹ്യേതദ്ബ്രഹ്മായമാത്മാ ബ്രഹ്മ തമേതമാത്മാനമോമിതി
ബ്രഹ്മണൈകീകൃത്യ ബ്രഹ്മ ചാത്മാനമോമിത്യേകീകൃത്യ
തദേകമജരമമൃതമഭയമോമിത്യനുഭൂയ
തസ്മിന്നിദം സർവം ത്രിശരീരമാരോപ്യ തന്മയം ഹി
തദേവേതി സംഹരേദോമിതി തം വാ ഏതം ത്രിശരീരമാത്മാനം
ത്രിശരീരം പരം ബ്രഹ്മാനുസന്ദധ്യാത്സ്ഥൂലത്വാത്-
സ്ഥൂലഭുക്ത്വാച്ച സൂക്ഷ്മത്വാത്സൂക്ഷ്മഭുക്ത്വാ-
ച്ചൈക്യാദാനന്ദഭോഗാച്ച സോഽയമാത്മാ
ചതുഷ്പാജ്ജാഗരിതസ്ഥാനഃ സ്ഥൂലപ്രജ്ഞഃ സപ്താംഗ
ഏകോനവിംശതിമുഖഃ സ്ഥൂലഭുക് ചതുരാത്മാ വിശ്വോ
വൈശ്വാനരഃ പ്രഥമഃ പാദഃ ..
സ്വപ്നസ്ഥാനഃ സൂക്ഷ്മപ്രജ്ഞഃ സപ്താംഗ
ഏകോനവിംശതിമുഖഃ സൂക്ഷ്മഭുക് ചതുരാത്മാ
തൈജസോ ഹിരണ്യഗർഭോ ദ്വിതീയഃ പാദഃ ..
യത്ര സുപ്തോ ന കഞ്ചന കാമം കാമയതേ ന
കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി തത്സുഷുപ്തം
സുഷുപ്തസ്ഥാന ഏകീഭൂതഃ പ്രജ്ഞാനഘന
ഏവാനന്ദമയോ ഹ്യാനന്ദഭുക് ചേതോമുഖശ്ചതുരാത്മാ
പ്രാജ്ഞ ഈശ്വരസ്തൃതീയഃ പാദഃ ..
ഏഷ സർവേശ്വര ഏഷ സർവജ്ഞ ഏഷോഽന്തര്യാമേഷ
യോനിഃ സർവസ്യ പ്രഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനം
ത്രയമപ്യേതത്സുഷുപ്തം സ്വപ്നം മായാമാത്രം
ചിദേകരസോ ഹ്യയമാത്മാഥ തുരീയശ്ചതുരാത്മാ
തുരീയാവസിതത്വാദേകൈകസ്യോതാനുജ്ഞാത്രനുജ്ഞാവികൽപൈ-
സ്ത്രയമപ്യത്രാപിസുഷുപ്തം സ്വപ്നം മായാമാത്രം
ചിദേകരസോ ഹ്യയമാത്മാഥായമാദേശോ ന
സ്ഥൂലപ്രജ്ഞം ന സൂക്ഷ്മപ്രജ്ഞം നോഭയതഃപ്രജ്ഞം
ന പ്രജ്ഞം നാപ്രജ്ഞം ന പ്രജ്ഞാനഘന-
മദൃഷ്ടമവ്യവഹാര്യമഗ്രാഹ്യമലക്ഷണ-
മചിന്ത്യമചിന്ത്യമവ്യപദേശ്യമൈകാത്മ്യപ്രത്യയസാരം
പ്രപഞ്ചോപശമം ശിവം ശാന്തമദ്വൈതം ചതുർഥം
മന്യന്തേ സ ആത്മാ സ വിജ്ഞേയ ഈശ്വരഗ്രാസസ്തുരീയസ്തുരീയഃ ..
ഇതി പ്രഥമഃ ഖണ്ഡഃ .. 1..
തം വാ ഏതമാത്മാനം ജാഗ്രത്യസ്വപ്നമസുഷുപ്തം
സ്വപ്നേ ജാഗ്രതമസുഷുപ്തം സുഷുപ്തേ ജാഗ്രതമസ്വപ്നം
തുരീയേ ജാഗ്രതമസ്വപ്നമസുഷുപ്തവ്യഭിചാരിണം
നിത്യാനന്ദം സദേകരസം ഹ്യേവ ചക്ഷുഷോ ദ്രഷ്ടാ
ശ്രോത്രസ്യ ദ്രഷ്ടാ വാചോ ദ്രഷ്ടാ മനസോ ദ്രഷ്ടാ
ബുദ്ധേർദ്രഷ്ടാ പ്രാണസ്യ ദ്രഷ്ടാ തമസോ ദ്രഷ്ടാ
സർവസ്യ ദ്രഷ്ടാ തതഃ സർവസ്മാദന്യോ വിലക്ഷണചക്ഷുഷഃ
സാക്ഷീ ശ്രോത്രസ്യ സാക്ഷീ വാചഃ സാക്ഷീ മനസഃ സാക്ഷീഃ
ബുദ്ധേഃ സാക്ഷീ പ്രാണസ്യ സാക്ഷീ തമസഃ സാക്ഷീ
സർവസ്യ സാക്ഷീ തതോഽവിക്രിയോ മഹാചൈതന്യോഽസ്മാത്സർവസ്മാത്പ്രിയതമ
ആനന്ദഘനം ഹ്യേവമസ്മാത്സർവസ്മാത്പുരതഃ
സുവിഭാതമേകരസമേവാജരമമൃതമഭയം
ബ്രഹ്മൈവാപ്യജയൈനം ചതുഷ്പാദം മാത്രാഭിരോങ്കാരേണ
ചൈകീകുര്യാജ്ജാഗരിതസ്ഥാനശ്ചതുരാത്മാ വിശ്വോ
വൈശ്വാനരശ്ചതൂരൂപോങ്കാര ഏവ ചതൂരൂപോ
ഹ്യയമകാരഃ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭിരകാരരൂപൈ-
രാപ്തേരാദിമത്ത്വാദ്വാ സ്ഥൂലത്വാത്സൂക്ഷ്മത്വാദ്-
ബീജത്വാത്സാക്ഷിത്വാച്ചാപ്നോതി ഹ വാ ഇദം സർവമാദിശ്ച
ഭവതി യ ഏവം വേദ ..
സ്വപ്നസ്ഥാനശ്ചതുരാത്മാ തൈജസോ ഹിരണ്യഗർഭശ്ചതൂരൂപ
ഉകാര ഏവ ചതൂരൂപോ ഹ്യയമുകാരഃ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മബീജ-
സാക്ഷിഭിരുകാരരൂപൈരുത്കർഷാദുഭയത്വാത്സ്ഥൂലത്വാത്-
സൂക്ഷ്മത്വാദ്ബീജത്വാത്സാക്ഷിത്വാച്ചോത്കർഷതി ഹ വൈ
ജ്ഞാനസന്തതിം സമാനശ്ച ഭവതി യ ഏവം വേദ ..
സുഷുപ്തസ്ഥാനശ്ചതുരാത്മ പ്രാജ്ഞൈഇശ്വരശ്ചതുരൂപോ
മകാര ഏവ ചതൂരൂപോ ഹ്യയം മകാരഃ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ-
ബീജസാക്ഷിഭിർമകാരരൂപൈർമിതേരപീതേർവാ സ്ഥൂലത്വാത്-
സൂക്ഷ്മത്വാദ്ബീജത്വാത്സാക്ഷിത്വാച്ച മിനോതി ഹ വാ
ഇദം സർവമപീതിശ്ച ഭവതി യ ഏവം വേദ ..
മാത്രാമാത്രാഃ പ്രതിമാത്രാഃ കുര്യാദഥ തുരീയ ഈശ്വരഗ്രാസഃ
സ സ്വരാട് സ്വയമീശ്വരഃ സ്വപ്രകാശശ്ചതുരാത്മോ-
താനുജ്ഞാത്രനുജ്ഞാവികൽപൈരോതോ ഹ്യയമാത്മാ ഹ്യഥൈവേദം
സർവമന്തകാലേ കാലാഗ്നിഃ സൂര്യോസ്രൈരനുജ്ഞാതോ ഹ്യയമാത്മാ
ഹ്യസ്യ സർവസ്യ സ്വാത്മാനം ദദാതീദം സർവം
സ്വാത്മാനമേവ കരോതി യഥാ തമഃ സവിതനുജ്ഞകരസോ
ഹ്യയമാത്മാ ചിദ്രൂപ ഏവ യഥാ ദാഹ്യം ദഗ്ധ്വാഗ്നിരവികൽപോ
ഹ്യയമാത്മാ വാങ്മനോഽഗോചരത്വാച്ചിദ്രൂപശ്ചതൂരൂപ
ഓങ്കാര ഏവ ചതൂരൂപോ ഹ്യയമോങ്കാര ഓതാനുജ്ഞാത്രനുജ്ഞാ-
വികൽപൈരോങ്കാരരൂപൈരാത്മൈവ നാമരൂപാത്മകം ഹീദം
സർവം തുരീയത്വാച്ചിദ്രൂപത്വാച്ചോതത്വാദനുജ്ഞാതൃത്വാദ-
നുജ്ഞാനത്വാദവികൽപരൂപത്വാച്ചാവികൽപരൂപം ഹീദം
സർവം നൈവ തത്ര കാചന ഭിദാസ്ത്യഥ തസ്യായമാദേശോ
മാത്രശ്ചതുർഥോ വ്യവഹാര്യഃ പ്രപഞ്ചോപശമഃ
ശിവോഽദ്വൈത ഓങ്കാര ആത്മൈവ സംവിശത്യാത്മനാത്മാനം
യ ഏവം വേദൈഷ വീരോ നാരസിംഹേന വാനുഷ്ടുഭാ
മന്ത്രരാജേന തുരീയം വിദ്യാദേഷ ഹ്യാത്മാനം പ്രകാശയതി
സർവസംഹാരസമർഥഃ പരിഭവാസഹഃ പ്രഭുർവ്യാപ്തഃ
സദോജ്ജ്വലോഽവിദ്യാതത്കാര്യഹീനഃ സ്വാത്മബന്ധഹരഃ സർവദാ
ദ്വൈതരഹിത ആനന്ദരൂപഃ സർവാധിഷ്ഠാനഃ സന്മാത്രോ
നിരസ്താവിദ്യാതമോമോഹോഽഹമേവേതി തസ്മാദേവമേവേമമാത്മാനം
പരം ബ്രഹ്മാനുസന്ദധ്യാദേഷ വീരോ നൃസിംഹ ഏവേതി ..
ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 2..
തസ്യ ഹ വൈ പ്രണവസ്യ യാ പൂർവാ മാത്രാ സാ പ്രഥമഃ
പാദോ ഭവതി ദ്വിതീയാ ദ്വിതീയസ്യ തൃതീയാ തൃതീയസ്യ
ചതുർഥ്യോതാനുജ്ഞാത്രനുജ്ഞാവികൽപരൂപാ തയാ തുരീയം
ചതുരാത്മാനമന്വിഷ്യ ചതുർഥപാദേന ച തയാ
തുരീയേണാനുചിന്തയൻഗ്രസേത്തസ്യ ഹ വാ ഏതസ്യ പ്രണവസ്യ
യാ പൂർവാ മാത്രാ സാ പൃഥിവ്യകാരഃ സ ഋഗ്ഭിരൃഗ്വേദോ
ബ്രഹ്മാ വസവോ ഗായത്രീ ഗാർഹപത്യഃ സാ പ്രഥമഃ പാദോ
ഭവതി ച സർവേഷു പാദേഷു ചതുരാത്മാ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ-
ബീജസാക്ഷിഭിർദ്വിതീയാന്തരിക്ഷം സ ഉകാരഃ സ യജുഭിർ-
യജുർവേദോ വിഷ്ണുരുദ്രാസ്ത്രിഷ്ടുബ്ദക്ഷിണാഗ്നിഃ സാ ദ്വിതീയഃ
പാദോ ഭവതി ച സർവേഷു പാദേഷു ചതുരാത്മാ
സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭിസ്തൃതീയാ ദ്യൗഃ സ മകാരഃ
സ സാമഭിഃ സാമവേദോ രുദ്രാദിത്യാ ജഗത്യാഹവനീയഃ സാ
തൃതീയഃ പാദോ ഭവതി ഭവതി ച സർവേഷു പാദേഷു
ചതുരാത്മാ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭിര്യാവസാനേഽസ്യ
ചതുർഥ്യർധമാത്രാ സാ സോമലോക ഓങ്കാരഃ സാഥർവണൈ-
ർമന്ത്രൈരഥർവവേദഃ സംവർതകോഽഗ്നിർമരുതോ വിരാഡേകർഷിർഭാസ്വതീ
സ്മൃതാ ചതുർഥഃ പാദോ ഭവതി ഭവതി ച സർവേഷു പാദേഷു
ചതുരാത്മാ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭിർമാത്രാമാത്രാഃ
പ്രതിമാത്രാഃ കൃത്വോതനുജ്ഞാത്രനുജ്ഞാവികൽപരൂപം
ചിന്തയൻഗ്രസേജ്ജ്ഞോഽമൃതോ ഹുതസംവിത്കഃ ശുദ്ധഃ സംവിഷ്ടോ
നിർവിഗ്ന ഇമമസുനിയമേഽനുഭൂയേഹേദം സർവം ദൃഷ്ട്വാ സ
പ്രപഞ്ചഹീനോഽഥ സകലഃ സാധാരോഽമൃതമയശ്ചതുരാത്മാഥ
മഹാപീഠേ സപരിവാരം തമേതം ചതുഃസപ്താത്മാനം
ചതുരാത്മാനം മൂലാഗ്നാവഗ്നിരൂപം പ്രണവം
സന്ദധ്യാത്സപ്താത്മാനം ചതുരാത്മാനമകാരം രുദ്രം
ഭ്രൂമധ്യേ സപ്താത്മാനം ചതുരാത്മാനം ചതുഃസപ്താത്മാനം
ചതുരാത്മാനമോങ്കാരം സർവേശ്വരം ദ്വാദശാന്തേ
സപ്താത്മാനം ചതുരാത്മാനം ചതുഃസപ്താത്മാനമോങ്കാരം
തുരീയമാനന്ദാമൃതരൂപം ഷോഡശാന്തേഽഥാനന്ദാമൃതേനൈ-
താംശ്ചതുർധാ സമ്പൂജ്യ തഥാ ബ്രഹ്മാണമേവ വിഷ്ണുമേവ
രുദ്രമേവ വിഭക്താംസ്ത്രീനേവാവിഭക്താംസ്ത്രീനേവ ലിംഗരൂപനേവ
ച സമ്പൂജ്യോപഹാരൈശ്ചതുർധാഥ ലിംഗാത്സംഹൃത്യ
തേജസാ ശരീരത്രയം സംവ്യാപ്യ തദധിഷ്ഠാനമാത്മാനം
സഞ്ജ്വാല്യ തത്തേജ ആത്മചൈതന്യരൂപം ബലമവഷ്ടഭ്യ
ഗുണൈരൈക്യം സമ്പാദ്യ മഹാസ്ഥൂലം മഹാസൂക്ഷ്മേ
മഹാസൂക്ഷ്മം മഹാകാരണേ ച സംഹൃത്യ മാത്രാഭിരോതാ-
നുജ്ഞാത്രനുജ്ഞാവികൽപരൂപം ചിന്തയൻഗ്രസേത് ..
ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 3..
തം വാ ഏതമാത്മാനം പരമം ബ്രഹ്മോങ്കാരം
തുരീയോങ്കാരാഗ്രവിദ്യോതമനുഷ്ടുഭാ നത്വാ പ്രസാദ്യോമിതി
സംഹൃത്യാഹമിത്യനുസന്ദധ്യാദഥൈതമേവാത്മാനം
പരമം ബ്രഹ്മോങ്കാരം തുരീയോങ്കാരാഗ്രവിദ്യോതമേകാ-
ദശാത്മാനം നാരസിംഹം നത്വോമിതി സംഹരന്നാനുസന്ദധ്യാ-
ദഥൈതമേവമാത്മാനം പരമം ബ്രഹ്മോങ്കാരം
തുരീയോങ്കാരാഗ്രവിദ്യോതം പ്രണവേന സഞ്ചിന്ത്യാനുഷ്ടുഭാ
നത്വാ സച്ചിദാനന്ദപൂർണാത്മസു നവാത്മകം
സച്ചിദാനന്ദപൂർണാത്മാനം പരം ബ്രഹ്മ സംഭാവ്യാഹ-
മിത്യാത്മാനമാദായ മനസാ ബ്രഹ്മണൈകീകുര്യാദ്യദനുഷ്ടുഭൈവ
വാ ഏഷ ഉപവസന്നേഷ ഹി സർവത്ര സർവദാ സർവാത്മാ സൻ
സർവമത്തി നൃസിംഹോഽസൗ പരമേശ്വരോഽസൗ ഹി സർവത്ര സർവദാ
സർവാത്മാ സന്ത്സർവമത്തി നൃസിംഹ ഏവൈകല ഏഷ തുരീയ
ഏഅഷ ഏവോഗ്ര ഏഷ ഏവ വീര ഏഷ ഏവ മഹാനേഷ ഏവ വിഷ്ണുരേഷ
ഏവ ജ്വലന്നേഷ ഏവ സർവതോമുഖ ഏഷ ഏഷ നൃസിംഹ ഏഷ ഏവ
ഭീഷണ ഏഷ ഏവ ഭദ്ര ഏഷ ഏവ മൃത്യുമൃത്യുരേഷ ഏവ
നമാമ്യേഷ ഏവാഹമേവം യോഗാരൂഢോ ബ്രഹ്മണ്യേവാനുഷ്ടുഭം
സന്ദധ്യാദോങ്കാര ഇതി .. തദേതൗ ശ്ലോകൗ ഭവതഃ ..
സംസ്തഭ്യ സിംഹ സ്വസുതാൻഗുണാർഥാ-
    ൻസംയോജ്യ ശൃംഗൈരൃഷഭസ്യ ഹത്വാ ..
വശ്യാം സ്ഫുരന്തീമസതീം നിപീഡ്യ
    സംഭക്ഷ്യ സിംഹേന സ ഏഷ വീരഃ ..
ശൃംഗപ്രോതാൻപാദാൻസ്പൃഷ്ട്വാ ഹത്വാ താനഗ്രസത്സ്വയം .
നത്വാ ച ബഹുധാ ദൃഷ്ട്വാ നൃസിംഹഃ സ്വയമുദ്ബഭാവിതി ..
ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ .. 4..
അഥൈഷ ഉ ഏവ അകാര ആപ്തതമാർഥ ആത്മന്യേവ
നൃസിംഹേ ദേവേ ബ്രഹ്മണി വർതത ഏഷ ഹ്യേവാപ്തതമ
ഏഷ ഹി സാക്ഷ്യേഷ ഈശ്വരസ്തത്സർവഗതോ നഹീദം
സർവമേഷ ഹി വ്യാപ്തതമൈദം സർവം യദയമാത്മാ
മായാമാത്ര ഏഷ ഏവോഗ്ര ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ
ഏവ വീര ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ മഹാനേഷ
ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ വിഷ്ണുരേഷ ഹി വ്യാപ്തതമ
ഏഷ ഏവ ജ്വലന്നേഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ
സർവതോമുഖ ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ നൃസിംഹ
ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ ഭീഷണ ഏഷ ഹി
വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ ഭദ്ര ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ
ഏഷ ഏവ മൃത്യുമൃത്യുരേഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ
ഏവ നമാമ്യേഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവാഹമേഷ
ഹി വ്യാപ്തതമ ആത്മൈവ നൃസിംഹോ ദേവോ ബ്രഹ്മ ഭവതി
യ ഏവം വേദ സോഽകാമോ നിഷ്കാമ ആപ്തകാമ
ആത്മകാമേന തസ്യ പ്രാണാ ഉത്ക്രാമന്ത്യത്രൈവ
സമവലീയന്തേ ബ്രഹ്മൈവ സൻബ്രഹ്മാപ്യേത്യഥൈഷ
ഏവോങ്കാര ഉത്കൃഷ്ടതമാർഥ ആത്മന്യേവ നൃസിംഹേ
ദേവേ ബ്രഹ്മണി വർതതേ തസ്മാദേഷ സത്യസ്വരൂപോ ന
ഹ്യന്യദസ്ത്യപ്രമേയമനാത്മപ്രകാശമേഷ ഹി
സ്വപ്രകാശോഽസംഗോഽന്യന്ന വീക്ഷത ആത്മാതോ
നാന്യഥാ പ്രാപ്തിരാത്മമാത്രം ഹ്യേതദുത്കൃഷ്ടമേഷ
ഏവോഗ്ര ഏഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ വിഷ്ണുരേഷ
ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ ജ്വലന്നേഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട
ഏഷ ഏവ സർവതോമുഖ ഏഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ
നൃസിംഹ ഏഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ ഭീഷണ
ഏഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ ഭദ്ര ഏഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട
ഏഷ ഏവ മൃത്യുമൃത്യുരേഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട ഏഷ
ഏവ നമാമ്യേഷ ഹ്യേവോത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവാഹമേഷ
ഹ്യേവോത്കൃഷ്ടസ്തസ്മാദാത്മാനമേവൈനം ജാനീയാദാത്മൈവ
നൃസിംഹോ ദേവോ ബ്രഹ്മ ഭവതി യ ഏവം വേദ സോഽകാമോ
നിഷ്കാമ ആപ്തകാമ ആത്മകാമോ ന തസ്യ പ്രാണാ
ഉത്ക്രാമന്ത്യത്രൈവ സമവലീയന്തേ ബ്രഹ്മൈവ
സൻബ്രഹ്മാപ്യേത്യഥൈഷ ഏവ മകാരോ മഹാവിഭൂത്യർഥ
ആത്മന്യൈവ നൃസിംഹേ ദേവേ ബ്രഹ്മണി വർതതേ തസ്മാദയമനൽപോ
ഭിന്നരൂപഃ സ്വപ്രകാശോ ബ്രഹ്മൈവാപ്തതമ
ഉത്കൃഷ്ടതമ ഏതദേവ ബ്രഹ്മാപി സർവജ്ഞം മഹാമായം
മഹാവിഭൂത്യേതദേവോഗ്രമേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യേതദേവ
വീരമേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യതദേവ മഹദേതദ്ധി
മഹാവിഭൂത്യേതദേവ വിഷ്ണ്വേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യേതദേവ
ജ്വലദേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യേതദേവ സർവതോമുഖമേതദ്ധി
മഹാവിഭൂത്യേതദേവ നൃസിംഹമേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യേതദേവ
ഭീഷണമേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യേതദേവ ഭദ്രമേതദ്ധി
മഹാവിഭൂത്യേതദേവ മൃത്യുമൃത്യ്വേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യേതദേവ
നമാമ്യേതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യേതദേവാഹമേതദ്ധി മഹാവിഭൂതി
തസ്മാദകാരോകാരാഭ്യാമിമമാത്മാനമാപ്തതമമുത്കൃഷ്ടതമം
ചിന്മാത്രം സർവദ്രഷ്ടാരം സർവസാക്ഷിണം സർവഗ്രാസം
സർവപ്രേമാസ്പദം സച്ചിദാനന്ദമാത്രമേകരസം
പുരതോഽസ്മാത്സർവസ്മാത്സുവിഭാതമന്വിഷ്യാപ്തതമമുത്കൃഷ്ടതമം
മഹാമായം മഹാവിഭൂതി സച്ചിദാനന്ദമാത്രമേകരസം
പുരമേവ ബ്രഹ്മ മകാരേണ ജാനീയാദാത്മൈവ നൃസിംഹോ ദേവഃ
പരമേവ ബ്രഹ്മ ഭവതി യ ഏവം വേദ സോഽകാമോ നിഷ്കാമ
ആപ്തകാമ ആത്മകാമോ ന തസ്യ പ്രാണാ ഉത്ക്രാമന്ത്യത്രൈവ
സമവലീയന്തേ ബ്രഹ്മൈവ സൻബ്രഹ്മാപ്യേതീതി ഹ പ്രജാപതിരുവാച
പ്രജാപതിരുവാച ..
ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ .. 5..
തേ ദേവാ ഇമമാത്മാനം ജ്ഞാതുമൈച്ഛംസ്താൻഹാസുരഃ
പാപ്മാ പരിജഗ്രാഹ ത ഐക്ഷന്തഹന്തൈനമാസുരം
പാപ്മാനം ഗ്രസാമ ഇത്യേതമേവോങ്കാരാഗ്രവിദ്യോതം
തുരീയതുരീയമാത്മാനമുഗ്രമനുഗ്രം വീരമവീരം
മഹാന്തമമഹാന്തം വിഷ്ണുമവിഷ്ണും
ജ്വലന്തമജ്വലന്തം സർവതോമുഖമസർവതോമുഖം
നൃസിംഹമനൃസിംഹം ഭീഷണമഭീഷണം
ഭദ്രമഭദ്രം മൃത്യുമൃത്യുമമൃത്യുമൃത്യും
നമാമ്യനമാമ്യഹമനഹം നൃസിംഹാനുഷ്ടുഭൈവ
ബുബുധിരേ തേഭ്യോ ഹാസാവാസുരഃ പാപ്മാ
സച്ചിദാനന്ദഘനജ്യോതിരഭവത്തസ്മാദപക്വകഷായ
ഇമമേവോങ്കാരാഗ്രവിദ്യോതം തുരീയതുരീയമാത്മാനം
നൃസിംഹാനുഷ്ടുഭൈവ ജാനീയാത്തസ്യാസുരഃ പാപ്മാ
സച്ചിദാനന്ദഘനജ്യോതിർഭവതി തേ ദേവാ ജ്യോതിരുത്തിതീർഷവോ
ദ്വിതീയാദ്ഭയമേവ പശ്യന്ത ഇമമേവോങ്കാരാഗ്രവിദ്യോതം
തുരീയതുരീയമാത്മാനമനുഷ്ടുഭാന്വിഷ്യ പ്രണവേനൈവ
തസ്മിന്നവസ്ഥിതാസ്തേഭ്യസ്തജ്ജ്യോതിരസ്യ സർവസ്യ പുരതഃ
സുവിഭാതമവിഭാതമദ്വൈതമചിന്ത്യമലിംഗം
സ്വപ്രകാശമാനന്ദഘനം ശൂന്യമഭവദേവംവിത്സ്വപ്രകാശം
പരമേവ ബ്രഹ്മ ഭവതി തേ ദേവാഃ പുത്രൈഷണായാശ്ച
വിത്തൈഷണായാശ്ച ലോകൈഷണായാശ്ച സസാധനേഭ്യോ
വ്യുത്ഥായ നിരാകാരാ നിഷ്പരിഗ്രഹാ അശിഖാ അയജ്ഞോപവീതാ
അന്ധാ ബധിരാ മുഗ്ധാഃ ക്ലീബാ മൂകാ ഉന്മത്ത ഇവ
പരിവർതമാനാഃ ശാന്താ ദാന്താ ഉപരതാസ്തിതിക്ഷവഃ
സമാഹിതാ ആത്മരതയ ആത്മക്രീഡാ ആത്മമിഥുനാ
ആത്മാനന്ദാഃ പ്രണവമേവ പരം ബ്രഹ്മാത്മപ്രകാശം
ശൂന്യം ജാനന്തസ്തത്രൈവ പരിസമാപ്താസ്തസ്മാദ്ദേവാനാം
വ്രതമാചരന്നോങ്കാരേ പരേ ബ്രഹ്മണി പര്യവസിതോ ഭവേത്സ
ആത്മന്യേവാത്മാനം പരം ബ്രഹ്മ പശ്യതി ..
തദേഷ ശ്ലോകഃ ..
ശൃംഗേശ്വശൃംഗം സംയോജ്യ സിംഹം ശൃംഗേഷു യോജയേത് .
ശൃംഗാഭ്യാം ശൃംഗമാബധ്യ ത്രയോ ദേവ ഉപാസത ഇതി ..
ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ .. 6..
ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവൻ ഭൂയ ഏവ നോ
ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി തഥേത്യജത്വാദമരത്വാദ-
ജരത്വാദമൃതത്വാദശോകത്വാദമോഹത്വാദനശനായത്വാദ-
പിപാസത്വാദദ്വൈതത്വാച്ചാകരേണേമമാത്മാന-
മന്വിഷ്യോത്കൃഷ്ടത്വാദുത്പാദകത്വാദുത്പ്രവേഷ്ടത്വാദു-
ത്ഥാപയിതൃത്വാദുദ്ദ്രഷ്ടൃത്വാദുത്കർതൃത്വാദുത്പഥ-
വാരകത്വാദ്ദുദ്ഗ്രാസത്വാദുദ്ഭ്രാന്തത്വാദുത്തീർണവികൃതത്വാ-
ച്ചോങ്കാരേണേമമാത്മാനം പരമം ബ്രഹ്മ
നൃസിംഹമന്വിഷ്യാകാരേണേമമാത്മാനമുകാരം
പൂർവാർഹമാകൃഷ്യ സിംഹീകൃത്യോത്തരാർധേന തം
സിംഹമാകൃഷ്യ മഹത്ത്വാന്മഹസ്ത്വാന്മാനത്വാ-
ന്മുക്തത്വാന്മഹാദേവത്വാന്മഹേശ്വരത്വാന്മഹാസത്ത്വാ-
ന്മഹാചിത്ത്വാന്മഹാനന്ദത്വാന്മഹപ്രഭുത്വാച്ച
മകാരാർധേനാനേനാത്മനൈകീകുര്യാദശരീരോ
നിരിന്ദ്രിയോഽപ്രാണോഽതമാഃ സച്ചിദാനന്ദമാത്രഃ
സ സ്വരാഡ് ഭവതി യ ഏവം വേദ കസ്ത്വമിത്യഹമിതി
ഹോവാചൈവമേവേദം സർവം തസ്മാദഹമിതി സർവാഭിധാനം
തസ്യാദിരയമകാരഃ സ ഏവ ഭവതി സർവം ഹ്യയമാത്മാനം
ഹി സർവാന്തരോ ന ഹീദം സർവമഹമിതി ഹോവാചൈവ
നിരാത്മകമാത്മൈവേദം സർവം തസ്മാത്സർവാത്മകേനാകാരേണ
സർവാത്മകമാത്മാനമന്വിച്ഛേദ്ബ്രഹ്മൈവേദം സർവം
സച്ചിദാനന്ദരൂപം സച്ചിദാനന്ദരൂപമിദം സർവം
സദ്ധീദം സർവം സത്സദിതി ചിദ്ധീദം സർവം കാശതേ
പ്രകാശതേ ചേതി കിം സദിതീദമിദം നേത്യനുഭൂതിരിതി
കൈഷേതീയമിയം നേത്യവചനേനൈവാനുഭവന്നുവാചിഅവമേവ
ചിദാനന്ദാവപ്യവചനേനൈവാനുഭവന്നുവാച സർവമന്യദിതി
സ പരമാനന്ദസ്യ ബ്രഹ്മണോ നാമ ബ്രഹ്മേതി തസ്യാന്ത്യോഽയം
മകാരഃ സ ഏവ ഭവതി തസ്മാന്മകാരേണ പരമം
ബ്രഹ്മാന്വിച്ഛേത്കിമിദമേവമിത്യുകാര ഇത്യേവാഹാവിചികിത്സ-
ന്നകാരേണേമമാത്മാനമന്വിഷ്യ മകാരേണ ബ്രഹ്മണാനു-
സന്ദധ്യാദുകാരേണാവിചികിത്സന്നശരീരോഽനിന്ദ്രിയോഽപ്രാണോഽതമാഃ
സച്ചിദാനന്ദമാത്രഃ സ സ്വരാഡ് ഭവതി യ ഏവം വേദ
ബ്രഹ്മ വാ ഇദം സർവമത്തൃത്വാദുഗ്രത്വാദ്വീരത്വാന്മഹത്വാദ്-
വിഷ്ണുത്വാജ്ജ്വലത്വാത്സർവതോമുഖത്വാന്നൃസിംഹത്വാദ്ഭീഷണത്വാ-
ദ്ഭദ്രത്വാന്മൃത്യുമൃത്യുത്വാന്നമാമിത്വാദഹംവാദിതി സതതം
ഹ്യേതദ്ബ്രഹ്മോഗ്രത്വാദ്വീരത്വാന്മഹത്ത്വാദ്വിഷ്ണുത്വാജ്ജ്വലത്വാ-
സർവതോമുഖത്വാന്നൃസിംഹത്വാദ്ഭീഷണത്വാദ്ഭദ്രത്വാ-
ന്മൃത്യുമൃത്യുത്വാന്നമാമിത്വാദിതി തസ്മാദകാരേണ പരമം
ബ്രഹ്മാന്വിഷ്യ മകാരേണ മന ആദ്യവിതാരം മന ആദിസാക്ഷിണ-
മന്വിച്ഛേത്സ യദൈതത്സർവമപേക്ഷതേ തദൈതത്സർവമസ്മിൻപ്രവിശതി
സ യദാ പ്രതിബുധ്യതേ തദേതത്സർവമസ്മാദേവോത്തിഷ്ഠതി തദേവ
തത്സർവം നിരൂഹ്യ പ്രത്യൂഹ്യ സമ്പീഡ്യ സഞ്ജ്വാല്യ സംഭക്ഷ്യ
സ്വാത്മാനമേവൈഷാ ദദാത്യത്യുഗ്രോഽതിവീരോതിമഹാനിതി
വിഷ്ണുരതിജ്വലന്നതിസർവതോമുഖോഽതിനൃസിംഹോഽതിഭീഷണോഽതി-
ഭദ്രോതിമൃത്യുമൃത്യുരതിനമാമത്യഹം ഭൂത്വാ സ്വേ മഹിമ്നി
സദാ സമാസതേ തസ്മാദേനമകാരാർഥേന പരേണ
ബ്രഹ്മണൈകീകുര്യാദുകാരേണാവിചികിത്സന്നശരീരോ
നിരിന്ദ്രിയോഽപ്രാണോഽമനഃ സച്ചിദാനന്ദമാത്രഃ സ സ്വരാഡ് ഭവതി
യ ഏവം വേദ..
തദേഷ ശ്ലോകഃ ..
ശൃംഗം ശൃംഗാർധമാകൃഷ്യ ശൃംഗേണാനേന യോജയേത് .
ശൃംഗമേനം പരേ ശൃംഗേ തമനേനാപി യോജയേത് ..
ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ .. 7..
അഥ തുരീയേണോതശ്ച പ്രോതശ്ച ഹ്യയമാത്മാ
നൃസിംഹോഽസ്മിൻസർവമയം സർവാത്മാനം ഹി
സർവം നൈവാതോഽദ്വയോ ഹ്യയമാത്മൈകല ഏവാവവികൽപോ
ന ഹി വസ്തു സദയം ഹ്യോത ഇവ സദ്ധനോഽയം ചിദ്ധന
ആനന്ദഘന ഏവൈകരസോഽവ്യവഹാര്യഃ കേനചനാദ്വിതീയ
ഓതശ്ച പ്രോതശ്ചൈഷ ഓങ്കാര ഏവം നൈവമിതി പൃഷ്ട
ഓമിത്യേവാഹ വാഗ്വാ ഓങ്കാരോ വാഗേവേദം സർവം ന
ഹ്യശബ്ദമിവേഹാസ്തി ചിന്മയോ ഹ്യയമോങ്കാരശ്ചിന്മയമിദം
സർവം തസ്മാത്പരമേശ്വര ഏവൈകമേവ തദ്ഭവത്യേത-
ദമൃതമയമേതദ്ബ്രഹ്മാഭയം വൈ ബ്രഹ്മ ഭവതി
യ ഏവം വേദേതി രഹസ്യമനുജ്ഞാതാ ഹ്യയമാത്മൈഷ
ഹ്യസ്യ സർവസ്യ സ്വാത്മാനമനുജാനാതി ന ഹീദം സർവം
സ്വത ആത്മവിന്ന ഹ്യയമോതോ നാനുജ്ഞാതാസംഗത്വാദ-
വികാരിത്വാദസത്ത്വാദന്യസ്യാനുജ്ഞാതാ ഹ്യയമോങ്കാര
ഓമിതി ഹ്യനുജാനാതി വാഗ്വാ ഓങ്കാരോ വാഗേവേദം
സർവമനുജാനാതി ചിന്മയോ ഹ്യയമോങ്കാരശ്ചിദ്ധീദം
സർവം നിരാത്മകമാത്മസാത്കരോതി തസ്മാത്പരമേശ്വര
ഏവൈകമേവ തദ്ഭവത്യേതദമൃതമഭയമേതദ്ബ്രഹ്മാഭയം
വൈ ബ്രഹ്മാഭയം ഹി വൈ ബ്രഹ്മ ഭവതി യ ഏവം വേദേതി
രഹസ്യമനുജ്ഞൈകരസോ ഹ്യയമാത്മാ പ്രജ്ഞാനഘന
ഏവായം യസ്മാത്സർവാത്പുരതഃ സുവിഭാതോഽതശ്ചിദ്ധന
ഏവ ന ഹ്യയമോതോ നാനുജ്ഞാതൈതദാത്മ്യം ഹീദം സർവം
സദിവാനുജ്ഞൈകരസോ ഹ്യയമോങ്കാര ഓമിതി ഹ്യേവാന്നുജാനാതി
വാഗ്വാ ഓങ്കാരോ വാഗേവ ഹ്യനുജാനാതി ചിന്മയോ
ഹ്യയമോങ്കാരശ്ചിദേവ ഹ്യനുജ്ഞാതാ തസ്മാത്പരമേശ്വര
ഏവൈകമേവ തദ്ഭവത്യേതദമൃതമഭയമേതദ്ബ്രഹ്മാഭയം
വൈ ബ്രഹ്മാഭയം ഹി വൈ ബ്രഹ്മ ഭവതി യ ഏവം വേദേതി
രഹസ്യമവികൽപോ ഹ്യയമാത്മാഽദ്വിതീയത്വാദവികൽപോ
ഹ്യയമോങ്കാരോഽദ്വിതീയത്വാദേവ ചിന്മയോ ഹ്യയമോങ്കാര-
സ്തസ്മാത്പരമേശ്വര ഏവൈകമേവ തദ്ഭവത്യവികൽപോഽപി
നാത്ര കാചന ഭിദാസ്തി നൈവ തത്ര കാചന ഭിദാസ്ത്യത്ര
ഹി ഭിദാമിവ മന്യമാനഃ ശതധാ സഹസ്രധാ ഭിന്നോ
മൃത്യോഃ സ മൃത്യുമാപ്നോതി തദേതദദ്വയം സ്വപ്രകാശം
മഹാനന്ദമാത്മാഇവൈതദമൃതമഭയമേതദ്ബ്രഹ്മാഭയം
വൈ ബ്രഹ്മാഭയം ഹി വൈ ബ്രഹ്മ ഭവതി യ ഏവം വേദേതി
രഹസ്യം ..
ഇത്യഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ .. 8..
ദേവാ ഹ വൈ പ്രജാപതിമബ്രുവന്നിമമേവ നോ
ഭഗവന്നോങ്കാരമാത്മാനമുപദിശേതി
തഥേത്യുപദ്രഷ്ടാനുമന്തൈഷ ആത്മാ
നൃസിംഹശ്ചിദ്രൂപ ഏവാവികാരോ ഹ്യുപലബ്ധഃ
സർവസ്യ സർവത്ര ന ഹ്യസ്തി ദ്വൈതസിദ്ധിരാത്മൈവ
സിദ്ധോഽദ്വിതീയോ മായയാ ഹ്യന്യദിവ സ വാ ഏഷ
ആത്മാ പര ഏഷൈവ സർവം തഥാഹി പ്രജ്ഞേനൈഷാ
വിദ്യാ ജഗത്സർവമാത്മാ പരമാത്മൈവ
സ്വപ്രകാശോഽപ്യവിഷയജ്ഞാനത്വാജ്ജാനന്നേവ
ഹ്യന്യത്രാന്യന്ന വിജാനാത്യനുഭുതേർമായാ ച
തമോരൂപാനുഭൂതിസ്തദേതജ്ജഡം മോഹാത്മകമ-
നന്തമിദം രൂപസ്യാസ്യ വ്യഞ്ജികാ നിത്യനിവൃത്താപി
മൂഢൈരാത്മേവ ദൃഷ്ടാസ്യ സത്ത്വമസത്ത്വം ച
ദർശയതി സിദ്ധത്വാസിദ്ധത്വാഭ്യാം സ്വതന്ത്രാ-
സ്വതന്ത്രത്വനേ സൈഷാ വടബീജസാമാന്യവദനേക-
വടശക്തിരേകൈവ തദ്യഥാ വടബീജസാമന്യമേക-
മനേകാൻസ്വാവ്യതിരിക്താന്വടാൻസബീജാനുത്പാദ്യ തത്ര
തത്ര പൂർണം സത്തിഷ്ഠത്യേവമേവൈഷാ മായാ
സ്വാവ്യതിരിക്താനി പൂർണാനി ക്ഷേത്രാണി ദർശയിത്വാ
ജീവേശാവഭാസേന കരോതി മായാ ചാവിദ്യാ ച
സ്വയമേവ ഭവതി സൈഷാ ചിത്രാ സുദൃഢാ
ബഹ്വങ്കുരാ സ്വയം ഗുണഭിന്നാങ്കുരേഷ്വപി
ഗുണഭിന്നാ സർവത്ര ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവരൂപിണീ
ചൈതന്യദീപ്താ തസ്മാദാത്മന ഏവ ത്രൈവിധ്യം
സർവത്ര യോനിത്വമഭിമന്താ ജീവോ നിയന്തേശ്വരഃ
സർവാഹംമാനീ ഹിരണ്യഗർഭസ്ത്രിരൂപ ഈശ്വര-
വദ്വ്യക്തചൈതന്യഃസർവഗോ ഹ്യേഷ ഈശ്വരഃ
ക്രിയാജ്ഞാനാത്മാ സർവം സർവമയം സർവേ ജീവാഃ
സർവമയാഃ സർവാസ്വവസ്ഥാസു തഥാപ്യൽപാഃ
സ വാ ഏഷ ഭൂതാനിന്ദ്രിയാണി വിരാജം ദേവതാഃ
കോശാംശ്ച സൃഷ്ട്വാ പ്രവിശ്യാമൂഢോ
മൂഢ ഇവ വ്യവഹരന്നാസ്തേ മായയൈവ തസ്മാദദ്വയ
ഏവായമാത്മാ സന്മാത്രോ നിത്യഃ ശുദ്ധോ ബുദ്ധഃ
സത്യോ മുക്തോ നിരഞ്ജനോ വിഭുരദ്വയാനന്ദഃ പരഃ
പ്രത്യഗേകരസഃ പ്രമാണൈരേതൈരവഗതഃ സത്താമാത്രം
ഹീദം സർവം സദേവ പുരസ്താത്സിദ്ധം ഹി ബ്രഹ്മ ന
ഹ്യത്ര കിഞ്ചാനുഭൂയതേ നാവിദ്യാനുഭവാത്മാ
ന സ്വപ്രകാശേ സർവസാക്ഷിണ്യവിക്രിയേഽദ്വയേ
പശ്യതേഹാപി സന്മാത്രമസദന്യത്സത്യം ഹീത്ഥം
പുരസ്താദയോനി സ്വാത്മസ്ഥമാനന്ദചിദ്ധനം
സിദ്ധം ഹ്യസിദ്ധം തദ്വിഷ്ണുരീശാനോ ബ്രഹ്മാന്യദപി
സർവം സർവഗതം സർവമത ഏവ ശുദ്ധോഽബാധ്യസ്വരൂപോ
ബുദ്ധഃ സുഖസ്വരൂപ ആത്മാ ന ഹ്യേതന്നിരാത്മകമപി
നാത്മാ പുരതോ ഹി സിദ്ധോ ന ഹീദം സർവം കദാചിദാത്മാ
ഹി സ്വമഹിമസ്ഥോ നിരപേക്ഷ ഏക ഏവ സാക്ഷീ സ്വപ്രകാശഃ
കിം തന്നിത്യമാത്മാത്ര ഹ്യേവ ന വിചികിത്സമേതദ്ധീദം
സർവം സാധയതി ദ്രഷ്ടാ ദ്രഷ്ടുഃ സാക്ഷ്യവിക്രിയഃ
സിദ്ധോ നിരവദ്യോ ബാഹ്യാഭ്യന്തരവീക്ഷണാത്സുവിസ്ഫുടതമഃ
സ പരതാദ്ബ്രൂതൈഷ ദൃഷ്ടോഽദൃഷ്ടോഽവ്യവഹാര്യോഽപ്യൽപോ
നാൽപഃ സാക്ഷ്യവിശേഷോഽനന്യോഽസുഖദുഃഖോഽദ്വയഃ
പരമാത്മാ സർവജ്ഞോഽനന്തോഽഭിന്നോഽദ്വയഃ സർവദാ
സംവിത്തിർമായയാ നാസംവിത്തിഃ സ്വപ്രകാശേ യൂയമേവ
ദൃഷ്ടാഃ കിമദ്വയേന ദ്വിതീയമേവ ന യൂയമേവ
ബ്രൂഹ്യേവ ഭഗവന്നിതി ദേവാ ഊചുര്യൂയമേവ ദൃശ്യതേ
ചേന്നാത്മജ്ഞാ അസംഗോ ഹ്യയമാത്മാതോ യൂയമേവ
സ്വപ്രകാശാ ഇദം ഹി സത്സംവിന്മയത്വാദ്യൂയമേവ
നേതി ഹോചുർഹന്താസംഗാ വയമിതി ഹോചുഃ കഥം
പശ്യന്തീതി ഹോവാച ന വയം വിദ്മ ഇതി ഹോചുസ്തതോ
യൂയമേവ സ്വപ്രകാശാ ഇതി ഹോവാച ന ച
സത്സംവിന്മയാ ഏതൗ ഹി പുരസ്താത്സുവിഭാതമവ്യവഹാര്യ-
മേവാദ്വയം ജ്ഞാതോ നൈഷ വിജ്ഞാതോ വിദിതാവിദിതാത്പര
ഇതി ഹോചുഃ സ ഹോവാച തദ്വാ ഏതദ്ബ്രഹ്മാദ്വയം
ബ്രഹ്മത്വാന്നിത്യം ശുദ്ധം ബുദ്ധം മുക്തം സത്യം
സൂക്ഷ്മം പരിപൂർണമദ്വയം സദാനന്ദചിന്മാത്ര-
മാത്മൈവാവ്യവഹാര്യം കേന ച തത്തദേതദാത്മാന-
മോമിത്യപശ്യന്തഃ പശ്യത തദേതത്സത്യമാത്മാ
ബ്രഹ്മൈവ ബ്രഹ്മാത്മൈവാത്ര ഹ്യേവ ന വിചികിത്സ്യമിത്യോം
സത്യം തദേതത്പണ്ഡിതാ ഏവ പശ്യന്ത്യേതദ്ധ്യശബ്ദ-
മസ്പർശമരൂപമരസമഗന്ധമവക്തവ്യമന-
ദാതവ്യമഗന്തവ്യമവിസർജയിതവ്യമനാനന്ദയിതവ്യ-
മമന്തവ്യമബോദ്ധവ്യമമനഹങ്കർതയിതവ്യമ-
ചേതയിതവ്യമപ്രാണയിതവ്യമനപാനയിതവ്യമ-
വ്യാനയിതവ്യമനുദാനയിതവ്യമസമാനയിതവ്യമ-
നിന്ദ്രിയമവിഷയമകരണമലക്ഷണമസംഗമ-
ഗുണമവിക്രിയമവ്യപദേശ്യമസത്ത്വമരസ്കമ-
തമസ്കമമായമഭയമപ്യൗപനിഷദമേവ
സുവിഭാതം സകൃദ്വിഭാതം പുരതോഽസ്മാത്സർവസ്മാ-
ത്സുവിഭാതമദ്വയം പശ്യത ഹംസഃ സോഽഹമിതി സ
ഹോവാച കിമേഷ ദൃഷ്ടോഽദൃഷ്ടോ വേതി ദൃഷ്ടോ
വിദിതാവിദിതാത്പര ഇതി ഹോചുഃ ക്വൈഷാ കഥമിതി ഹോചുഃ
കിം തേന ന കിഞ്ചനേതി ഹോചുര്യൂയമേവാശ്ചര്യരൂപാ
ഇതി ഹോവാച ന ചേത്യാഹുരോമിത്യനുജാനീധ്വം ബ്രൂതൈനമിതി
ജ്ഞാതോഽജ്ഞാതശ്ചേതി ഹോചുർനചൈനമിതി ഹോചുരിതി
ബ്രൂതൈവൈവമാത്മസിദ്ധമിതി ഹോവാച പശ്യാമ
ഏവ ഭഗവോ ന ച വയം പശ്യാമോ നൈവ വയം വക്തും
ശക്നുമോ നമസ്തേഽസ്തു ഭഗവൻ പ്രസീദേതി ഹോചുർന
ഭേതവ്യം പൃച്ഛതേതി ഹോവാച ക്വൈഷനുജ്ഞേത്യേഷ
ഏവാത്മേതി ഹോവാച തേ ഹോചുർനമസ്തുഭ്യം വയം ത ഇതി ഹ
പ്രജാപതിർദേവാനനു ശശാസാനുശശാസേതി ..
തദേഷ ശ്ലോകഃ ..
ഓതമോതേന ജാനീയാദനുജ്ഞാതാരമാന്തരം .
അനുജ്ഞാമദ്വയം ലബ്ധ്വാ ഉപദ്രഷ്ടാരമാവ്രജേത് ..
ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ .. 9..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
ഓം സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി നൃസിംഹോത്തരതാപിന്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..