ഉപനിഷത്തുകൾ/നിർവാണോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നിർവാണോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

നിർവാണോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


നിർവാണോപനിഷദ്വേദ്യം നിർവാണാനന്ദതുന്ദിലം .
ത്രൈപദാനന്ദസാമ്രാജ്യം സ്വമാത്രമിതി ചിന്തയേത് ..

ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ . മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം .
ആവിരാവീർമ ഏധി . വേദസ്യ മാ ആണീസ്ഥഃ .
ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസീഃ . അനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻസന്ദധാമി .
ഋതം വദിഷ്യാമി . സത്യം വദിഷ്യാമി .
തന്മാമവതു . തദ്വക്താരമവതു .
അവതു മാമവതു വക്താരം .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

അഥ നിർവാണോപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
പരമഹംസഃ സോഽഹം . പരിവ്രാജകാഃ പശ്ചിമലിംഗാഃ .
മന്മഥ ക്ഷേത്രപാലാഃ . ഗഗനസിദ്ധാന്തഃ അമൃതകല്ലോലനദീ .
അക്ഷയം നിരഞ്ജനം . നിഃസംശയ ഋഷിഃ .
നിർവാണോദേവതാ . നിഷ്കുലപ്രവൃത്തിഃ . നിഷ്കേവലജ്ഞാനം .
ഊർധ്വാമ്നായഃ . നിരാലംബ പീഠഃ . സംയോഗദീക്ഷാ .
വിയോഗോപദേശഃ . ദീക്ഷാസന്തോഷപാനം ച .
ദ്വാദശാവദിത്യാവലോകനം . വിവേകരക്ഷാ .
കരുണൈവ കേലിഃ . ആനന്ദമാലാ .
ഏകാന്തഗുഹായാം മുക്താസനസുഖഗോഷ്ടീ . അകൽപിതഭിക്ഷാശീ .
ഹംസാചാരഃ .സർവഭൂതാന്തർവർതീ ഹംസ ഇതി പ്രതിപാദനം .
ധൈര്യകന്ഥാ . ഉദാസീന കൗപീനം . വിചാരദണ്ഡഃ .
ബ്രഹ്മാവലോകയോഗപട്ടഃ .ശ്രിയാം പാദുകാ . പരേച്ഛാചരണം .
കുണ്ഡലിനീബന്ധഃ . പരാപവാദമുക്തോ ജീവന്മുക്തഃ .
ശിവയോഗനിദ്രാ ച . ഖേചരീമുദ്രാ ച . പരമാനന്ദീ .
നിർഗതഗുണത്രയം . വിവേകലഭ്യം മനോവാഗഗോചരം .
അനിത്യം ജഗദ്യജ്ജനിതം സ്വപ്നജഗദഭ്രഗജാദിതുല്യം .
തഥാ ദേഹാദിസംഘാതം മോഹഗുണജാലകലിതം തദ്രജ്ജുസർപവത്കൽപിതം . വിഷ്ണുവിധ്യാദിശതാഭിധാനലക്ഷ്യം .
അങ്കുശോ മാർഗഃ . ശൂന്യം ന സങ്കേതഃ .
പരമേശ്വരസത്താ . സത്യസിദ്ധയോഗോ മഠഃ .
അമരപദം തത്സ്വരൂപം .
ആദിബ്രഹ്മസ്വസംവിത് . അജപാ ഗായത്രീ . വികാരദണ്ഡോ ധ്യേയഃ .
മനോനിരോധിനീ കന്ഥാ . യോഗേന സദാനന്ദസ്വരൂപദർശനം .
ആനന്ദ ഭിക്ഷാശീ . മഹാശ്മശാനേഽപ്യാനന്ദവനേ വാസഃ .
ഏകാന്തസ്ഥാനം . ആനന്ദമഠം . ഉന്മന്യവസ്ഥാ .
ശാരദാ ചേഷ്ടാ . ഉന്മനീ ഗതിഃ . നിർമലഗാത്രം .
നിരാലംബപീഠം . അമൃതകല്ലോലാനന്ദക്രിയാ .
പാണ്ഡരഗഗനം . മഹാസിദ്ധാന്തഃ .
ശമദമാദിദിവ്യശക്ത്യാചരണേ ക്ഷേത്രപാത്രപടുതാ .
പരാവരസംയോഗഃ . താരകോപദേശാഃ . അദ്വൈതസദാനന്ദോ ദേവതാ .
നിയമഃ സ്വാതരിന്ദ്രിയനിഗ്രഹഃ .
ഭയമോഹശോകക്രോധത്യാഗസ്ത്യാഗഃ . അനിയാമകത്വനിർമലശക്തിഃ .
സ്വപ്രകാശബ്രഹ്മതത്ത്വേ ശിവശക്തിസമ്പുടിത പ്രപഞ്ചച്ഛേദനം .
തഥാ പത്രാക്ഷാക്ഷികമണ്ഡലുഃ .
ഭവാഭാവദഹനം . ബിഭ്രത്യാകാശാധാരം .
ശിവം തുരീയം യജ്ഞോപവീതം . തന്മയാ ശിഖാ .
ചിന്മയം ചോത്സൃഷ്ടിദണ്ഡം . സന്തതാക്ഷികമണ്ഡലും .
കർമനിർമൂലനം കന്ഥാ . മായാമമതാഹങ്കാരദഹനം .
സ്പ്രശാനേ അനാഹതാംഗീ . നിസ്ത്രൈഗുണ്യസ്വരൂപാനുസന്ധാനം സമയം .
ഭ്രാന്തിഹരണം . കാമാദിവൃത്തിദഹനം . കാഠിന്യദൃഢകൗപീനം . ചീരാജിനവാസഃ . അനാഹതമന്ത്രഃ . അക്രിയയൈവ ജുഷ്ടം .
സ്വേച്ഛാചാരസ്വസ്വഭാവോ മോക്ഷഃ പരം ബ്രഹ്മ .
പ്ലവവദാചരണം . ബ്രഹ്മചര്യശാന്തിസംഗ്രഹണം .
ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമേഽധീത്യ സസർവസംവിന്ന്യാസം സംന്യാസം .
അന്തേ ബ്രഹ്മാഖണ്ഡാകാരം . നിത്യം സർവസന്ദേഹനാശനം .
ഏതന്നിർവാണദർശനം .
ശിഷ്യം പുത്രം വിനാ ന ദേയമിത്യുപനിഷത് .
ഓം വാങ്മേ മനസീതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി നിർവാണോപനിഷത്സമാപ്താ .