ഉപനിഷത്തുകൾ/നിരാലംബോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നിരാലംബോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

നിരാലംബോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


യത്രാലംബാലംബിഭാവോ വിദ്യതേ ന കദാചന .
ജ്ഞവിജ്ഞസമ്യഗ്ജ്ഞാലംബം നിരാലംബം ഹരിം ഭജേ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം നമഃ ശിവായ ഗുരവേ സച്ചിദാനന്ദ മൂർതയേ .
നിഷ്പ്രപഞ്ചായ ശാന്തായ നിരാലംബായ തേജസേ ..
നിരാലംബം സമാശ്രിത്യ സാലംബം വിജഹാതി യഃ .
സ സംന്യാസീ ച യോഗീ ച കൈവല്യം പദമശ്നുതേ .
ഏഷമജ്ഞാനജന്തൂനാം സമസ്താരിഷ്ടശാന്തയേ .
യദ്യദ്ബോദ്ധവ്യമഖിലം തദാശങ്ക്യ ബ്രവീമ്യഹം ..
കിം ബ്രഹ്മ . ക ഈശ്വരഃ . കോ ജീവഃ . കാ പ്രകൃതിഃ .
കഃ പരമാത്മാ . കോ ബ്രഹ്മാ . കോ വിഷ്ണുഃ . കോ രുദ്രഃ .
ക ഇന്ദ്രഃ . കഃ ശമനഃ . കഃ സൂര്യഃ . കശ്ചന്ദ്രഃ .
കേ സുരാഃ . കേ അസുരാഃ . കേ പിശാചാഃ . കേ മനുഷ്യാഃ .
കാഃ സ്ത്രിയഃ . കേ പശ്വാദയഃ . കിം സ്ഥാവരം .
കേ ബ്രാഹ്മണാദയഃ . കാ ജാതിഃ . കിം കർമ . കിമകർമ .
കിം ജ്ഞാനം . കിമജ്ഞാനം . കിം സുഖം . കിം ദുഃഖം .
കഃ സ്വർഗഃ . കോ നരകഃ . കോ ബന്ധഃ . കോ മോക്ഷഃ .
ക ഉപാസ്യഃ . കഃ ശിഷ്യഃ . കോ വിദ്വാൻ . കോ മൂഢഃ .
കിമാസുരം . കിം തപഃ . കിം പരമം പദം .
കിം ഗ്രാഹ്യം . കിമഗ്രാഹ്യം . കഃ സംന്യാസീത്യാഹശങ്ക്യാഹ
ബ്രഹ്മേതി . സ ഹോവാച മഹദഹങ്കാരപൃഥിവ്യപ്തേജോവായ്വാകാശത്വേന
ബൃഹദ്രൂപേണാണ്ഡകോശേന കർമജ്ഞാനാർഥരൂപതയാ
ഭാസമാനമദ്വിതീയമഖിലോപാധിവിനിർമുക്തം
തത്സകലശക്ത്യുപബൃംഹിതമനാദ്യനന്തം
ശുദ്ധം ശിവം ശാന്തം നിർഗുണമിത്യാദി-
വാച്യമനിർവാച്യം ചൈതന്യം ബ്രഹ്മ .. ഈശ്വര ഇതി ച ..
ബ്രഹ്മൈവ സ്വശക്തിം പ്രകൃത്യഭിധേയാമാശ്രിത്യ
ലോകാൻസൃഷ്ട്വാ പ്രവിശ്യാന്തര്യാമിത്വേന ബ്രഹ്മാദീനാം
ബുദ്ധീന്ദ്രിയനിയന്തൃത്വാദീശ്വരഃ .. ജീവ ഇതി ച
ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വീശാനേന്ദ്രാദീനാം നാമരൂപദ്വാരാ
സ്ഥൂലോഽഹമിതി മിഥ്യാധ്യാസവശാജ്ജീവഃ .സോഽഹമേകോഽപി
ദേഹാരംഭകഭേദവശാദ്ബഹുജീവഃ . പ്രകൃതിരിതി ച
ബ്രഹ്മണഃ സകാശാന്നാനാവിചിത്രജഗന്നിർമാണ-
സാമാർഥ്യബുദ്ധിരൂപാ ബ്രഹ്മശക്തിരേവ പ്രകൃതിഃ .
പരമാത്മേതി ച ദേഹാദേഃ പരതരത്വദ്ബ്രാഹ്മൈവ പരമാത്മാ
സ ബ്രഹ്മാ സ വിഷ്ണുഃ സ ഇന്ദ്രഃ സ ശമനഃ സ സൂര്യഃ
സ ചന്ദ്രസ്തേ സുരാസ്തേ അസുരാസ്തേ പിശാചാസ്തേ മനുഷ്യാസ്താഃ
സ്ത്രിയസ്തേ പശ്വാദയസ്തത്സ്ഥാവരം തേ ബ്രാഹ്മണാദയഃ .
സർവം ഖല്വിദം ബ്രഹ്മ നേഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചന . ജാതിരിതി ച .
ന ചർമണോ ന രക്തസ്യ ന മാംസസ്യ ന ചാസ്ഥിനഃ .
ന ജാതിരാത്മനോ ജാതിർവ്യവഹാരപ്രകൽപിതാ . കർമേതി ച
ക്രിയമാണേന്ദ്രിയൈഃ കർമണ്യഹം കരോമീത്യധ്യാത്മനിഷ്ഠതയാ
കൃതം കർമൈവ കർമ . അകർമേതി ച കർതൃത്വഭോക്തൃത്വാ-
ദ്യഹങ്കാരതയാ ബന്ധരൂപം ജന്മാദികാരണം
നിത്യനൈമിത്തികയാഗവ്രതതപോദാനാദിഷു ഫലാഭിസന്ധാനം
യത്തദകർമ .
ജ്ഞാനമിതി ച ദേഹേന്ദ്രിയനിഗ്രഹസദ്ഗുരൂപാസന-
ശ്രവണമനനനിദിധ്യാസനൈര്യദ്യദൃഗ്ദൃശ്യസ്വരൂപം
സർവാന്തരസ്ഥം സർവസമം ഘടപടാദിപദാർഥ-
മിവാവികാരം വികാരേഷു ചൈതന്യം വിനാ കിഞ്ചിന്നാസ്തീതി
സാക്ഷാത്കാരാനുഭവോ ജ്ഞാനം . അജ്ഞാനമിതി ച
രജ്ജൗ സർപഭ്രാന്തിരിവാദ്വിതീയേ സർവാനുസ്യൂതേ സർവമയേ
ബ്രഹ്മണി ദേവതിര്യങ്നരസ്ഥാവരസ്ത്രീപുരുഷവർണാശ്രമ-
ബന്ധമോക്ഷോപാധിനാനാത്മഭേദകൽപിത ജ്ഞാനമജ്ഞാനം .
സുഖമിതി ച സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപം ജ്ഞാത്വാനന്ദരൂപാ
യാ സ്ഥിതിഃ സൈവ സുഖം . ദുഃഖമിതി അനാത്മരൂപഃ
വിഷയസങ്കൽപ ഏവ ദുഃഖം . സ്വർഗ ഇതി ച സത്സംസർഗഃ
സ്വർഗഃ . നരക ഇതി ച അസത്സംസാരവിഷയജനസംസർഗ ഏവ
നരകഃ . ബന്ധ ഇതി ച അനാദ്യവിദ്യാവാസനയാ ജാതോഽഹമി-
ത്യാദിസങ്കൽപോ ബന്ധഃ . പിതൃമാതൃസഹോദരദാരാപത്യ-
ഗൃഹാരാമക്ഷേത്രമമതാ സംസാരാവരണസങ്കൽപോ ബന്ധഃ .
കർതൃത്വാദ്യഹങ്കാരസങ്കൽപോ ബന്ധഃ . അണിമാദ്യഷ്ടൈശ്വ-
ര്യാശാസിദ്ധസങ്കൽപോ ബന്ധഃ . ദേവമനുഷ്യാദ്യുപാസനാ-
കാമസങ്കൽപോ ബന്ധഃ . യമാദ്യഷ്ടാംഗയോഗസങ്കൽപോ
ബന്ധഃ . വർണാശ്രമധർമകർമസങ്കൽപോ ബന്ധഃ .
ആജ്ഞാഭയസംശയാത്മഗുണസങ്കൽപോ ബന്ധഃ . യാഗവ്രത-
തപോദാനവിധിവിധാനജ്ഞാനസംഭവോ ബന്ധഃ . കേവലമോക്ഷാ-
പേക്ഷാസങ്കൽപോ ബന്ധഃ . സങ്കൽപമാത്രസംഭവോ ബന്ധഃ .
മോക്ഷ ഇതി ച നിത്യാനിത്യവസ്തുവിചാരാദനിത്യസംസാരസുഖ-
ദുഃഖവിഷയസമസ്തക്ഷേത്രമമതാബന്ധക്ഷയോ മോക്ഷഃ .
ഉപാസ്യ ഇതി ച സർവശരീരസ്ഥചൈതന്യബ്രഹ്മപ്രാപകോ ഗുരുരുപാസ്യഃ .
ശിഷ്യ ഇതി ച വിദ്യാധ്വസ്തപ്രപഞ്ചാവഗാഹിതജ്ഞാനാവശിഷ്ടം
ബ്രഹ്മൈവ ശിഷ്യഃ . വിദ്വാനിതി ച സർവാന്തരസ്ഥസ്വസംവിദ്രൂപവി-
ദ്വിദ്വാൻ . മൂഢ ഇതി ച കർതൃത്വാദ്യഹങ്കാരഭാവാരൂഢോ മൂഢഃ .
ആസുരമിതി ച ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വീശാനേന്ദ്രാദീനാ-
മൈശ്വര്യകാമനയാ നിരശനജപാഗ്നിഹോത്രാദി-
ഷ്വന്തരാത്മാനം സന്താപയതി ചാത്യുഗ്രരാഗ-
ദ്വേഷവിഹിംസാ ദംഭാദ്യപേക്ഷിതം തപ ആസുരം .
തപ ഇതി ച ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗന്മിഥ്യേത്യപരോക്ഷ-
ജ്ഞാനാഗ്നിനാ ബ്രഹ്മാദ്യൈശ്വര്യാശാസിദ്ധസങ്കൽപ-
ബീജസന്താപം തപഃ . പരമം പദമിതി ച
പ്രാണേന്ദ്രിയാദ്യന്തഃകരണഗുണാദേഃ പരതരം
സച്ചിദാനന്ദമയം നിത്യമുക്തബ്രഹ്മസ്ഥാനം
പരമം പദം . ഗ്രാഹ്യമിതി ച ദേശകാലവസ്തു-
പരിച്ഛേദരാഹിത്യചിന്മാത്രസ്വരൂപം ഗ്രാഹ്യം .
അഗ്രാഹ്യമിതി ച സ്വസ്വരൂപവ്യതിരിക്തമായാമയ-
ബുദ്ധീന്ദ്രിയഗോചരജഗത്സത്യത്വചിന്തനമഗ്രാഹ്യം .
സംന്യാസീതി ച സർവധർമാൻപരിത്യജ്യ നിർമമോ
നിരഹങ്കാരോ ഭൂത്വാ ബ്രഹ്മേഷ്ടം ശരണമുപഗമ്യ
തത്ത്വമസി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി സർവം ഖല്വിദം ബ്രഹ്മ
നേഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചനേത്യാദിമഹാവാക്യാർഥാ-
നുഭവജ്ഞാനാദ്ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മീതി നിശ്ചിത്യ
നിർവികൽപസമാധിനാ സ്വതന്ത്രോ യതിശ്ചരതി സ സംന്യാസീ
സ മുക്തഃ സ പൂജ്യഃ സ യോഗീ സ പരമഹംസഃ സോഽവധൂതഃ
സ ബ്രാഹ്മണ ഇതി . ഇദം നിരാലംബോപനിഷദം യോഽധീതേ
ഗുർവനുഗ്രഹതഃ സോഽഗ്നിപൂതോ ഭവതി സ വായുപൂതോ ഭവതി
ന സ പുനരാവർതതേ ന സ പുനരാവർതതേ പുനർനാഭിജായതേ
പുനർനാഭിജായത ഇത്യുപനിഷത് ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി നിരാലംബോപനിഷത്സമാപ്താ ..