ഉപനിഷത്തുകൾ/നാദബിന്ദൂപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാദബിന്ദൂപനിഷത് ..
ഉപനിഷത്തുകൾ

നാദബിന്ദൂപനിഷത് ..
[തിരുത്തുക]

 

വൈരാജാത്മോപാസനയാ സഞ്ജാതജ്ഞാനവഹ്നിനാ .
ദഗ്ധ്വാ കർമത്രയം യോഗീ യത്പദം യാതി തദ്ഭജേ ..

ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ . മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ടിതം .
      ആവിരാവീർമ ഏധി . വേദസ്യ മാ ആണീസ്ഥഃ .ശ്രുതം മേ മാ
പ്രഹാസീഃ .
      അനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻസന്ദധാമി .
      ഋതം വദിഷ്യാമി . സത്യം വദിഷ്യാമി .
      തന്മാമവതു . തദ്വക്താരമവതു .
      അവതു മാമവതു വക്താരം ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഓം അകാരോ ദക്ഷിണഃ പക്ഷ ഉകാരസ്തൂത്തരഃ സ്മൃതഃ .
മകാരം പുച്ഛമിത്യാഹുരർധമാത്രാ തു മസ്തകം .. 1..
പാദാദികം ഗുണാസ്തസ്യ ശരീരം തത്ത്വമുച്യതേ .
ധർമോഽസ്യ ദക്ഷിണശ്ചക്ഷുരധർമോ യോഽപരഃ സ്മൃതഃ .. 2..
ഭൂർലോകഃ പാദയോസ്തസ്യ ഭുവർലോകസ്തു ജാനുനി .
സുവർലോകഃ കടീദേശേ നാഭിദേശേ മഹർജഗത് .. 3..
ജനോലോകസ്തു ഹൃദ്ദേശേ കണ്ഠേ ലോകസ്തപസ്തതഃ .
ഭ്രുവോർലലാടമധ്യേ തു സത്യലോകോ വ്യവസ്ഥിതഃ .. 4..
സഹസ്രാർണമതീവാത്ര മന്ത്ര ഏഷ പ്രദർശിതഃ .
ഏവമേതാം സമാരൂഢോ ഹംസയോഗവിചക്ഷണഃ .. 5..
ന ഭിദ്യതേ കർമചാരൈഃ പാപകോടിശതൈരപി .
ആഗ്നേയീ പ്രഥമാ മാത്രാ വായവ്യേഷാ തഥാപരാ .. 6..
ഭാനുമണ്ഡലസങ്കാശാ ഭവേന്മാത്രാ തഥോത്തരാ .
പരമാ ചാർധമാത്രാ യാ വാരുണീം താം വിദുർബുധാഃ .. 7..
കാലത്രയേഽപി യത്രേമാ മാത്രാ നൂനം പ്രതിഷ്ഠിതാഃ .
ഏഷ ഓങ്കാര ആഖ്യാതോ ധാരണാഭിർനിബോധത .. 8..
ഘോഷിണീ പ്രഥമാ മാത്രാ വിദ്യുന്മാത്രാ തഥാഽപരാ .
പതംഗിനീ തൃതീയാ സ്യാച്ചതുർഥീ വായുവേഗിനീ .. 9..
പഞ്ചമീ നാമധേയാ തു ഷഷ്ഠീ ചൈന്ദ്ര്യഭിധീയതേ .
സപ്തമീ വൈഷ്ണവീ നാമ അഷ്ടമീ ശാങ്കരീതി ച .. 10..
നവമീ മഹതീ നാമ ധൃതിസ്തു ദശമീ മതാ .
ഏകാദശീ ഭവേന്നാരീ ബ്രാഹ്മീ തു ദ്വാദശീ പരാ .. 11..
പ്രഥമായാം തു മാത്രായാം യദി പ്രാണൈർവിയുജ്യതേ .
ഭരതേ വർഷരാജാസൗ സാർവഭൗമഃ പ്രജായതേ .. 12..
ദ്വിതീയായാം സമുത്ക്രാന്തോ ഭവേദ്യക്ഷോ മഹാത്മവാൻ .
വിദ്യാധരസ്തൃതീയായാം ഗാന്ധർവസ്തു ചതുർഥികാ .. 13..
പഞ്ചമ്യാമഥ മാത്രായാം യദി പ്രാണൈർവിയുജ്യതേ .
ഉഷിതഃ സഹ ദേവത്വം സോമലോകേ മഹീയതേ .. 14..
ഷഷ്ഠ്യാമിന്ദ്രസ്യ സായുജ്യം സപ്തമ്യാം വൈഷ്ണവം പദം .
അഷ്ടമ്യാം വ്രജതേ രുദ്രം പശൂനാം ച പതിം തഥാ .. 15..
നവമ്യാം തു മഹർലോകം ദശമ്യാം തു ജനം വ്രജേത് .
ഏകാദശ്യാം തപോലോകം ദ്വാദശ്യാം ബ്രഹ്മ ശാശ്വതം .. 16..
തതഃ പരതരം ശുദ്ധം വ്യാപകം നിർമലം ശിവം .
സദോദിതം പരം ബ്രഹ്മ ജ്യോതിഷാമുദയോ യതഃ .. 17..
അതീന്ദ്രിയം ഗുണാതീതം മനോ ലീനം യദാ ഭവേത് .
അനൂപമം ശിവം ശാന്തം യോഗയുക്തം സദാ വിശേത് .. 18..
തദ്യുക്തസ്തന്മയോ ജന്തുഃ ശനൈർമുഞ്ചേത്കലേവരം .
സംസ്ഥിതോ യോഗചാരേണ സർവസംഗവിവർജിതഃ .. 19..
തതോ വിലീനപാശോഽസൗ വിമലഃ കമലാപ്രഭുഃ .
തേനൈവ ബ്രഹ്മഭാവേന പരമാനന്ദമശ്നുതേ .. 20..
ആത്മാനം സതതം ജ്ഞാത്വാ കാലം നയ മഹാമതേ .
പ്രാരബ്ധമഖിലം ഭുഞ്ജന്നോദ്വേഗം കർതുമർഹസി .. 21..
ഉത്പന്നേ തത്ത്വവിജ്ഞാനേ പ്രാരബ്ധം നൈവ മുഞ്ചതി .
തത്ത്വജ്ഞാനോദയാദൂർധ്വം പ്രാരബ്ധം നൈവ വിദ്യതേ .. 22..
ദേഹാദീനാമസത്ത്വാത്തു യഥാ സ്വപ്നോ വിബോധതഃ .
കർമ ജന്മാന്തരീയം യത്പ്രാരബ്ധമിതി കീർതിതം .. 23..
തത്തു ജന്മാന്തരാഭാവാത്പുംസോ നൈവാസ്തി കർഹിചിത് .
സ്വപ്നദേഹോ യഥാധ്യസ്തസ്തഥൈവായം ഹി ദേഹകഃ .. 24..
അധ്യസ്തസ്യ കുതോ ജന്മ ജന്മാഭാവേ കുതഃ സ്ഥിതിഃ .
ഉപാദാനം പ്രപഞ്ചസ്യ മൃദ്ഭാണ്ഡസ്യേവ പശ്യതി .. 25..
അജ്ഞാനം ചേതി വേദാന്തൈസ്തസ്മിന്നഷ്ടേ ക്വ വിശ്വതാ .
യഥാ രജ്ജുഅം പരിത്യജ്യ സർപം ഗൃഹ്ണാതി വൈ ഭ്രമാത് .. 26..
തദ്വത്സത്യമവിജ്ഞായ ജഗത്പശ്യതി മൂഢധീഃ .
രജ്ജുഖണ്ഡേ പരിജ്ഞാതേ സർപരൂപം ന തിഷ്ഠതി .. 27..
അധിഷ്ഠാനേ തഥാ ജ്ഞാതേ പ്രപഞ്ചേ ശൂന്യതാം ഗതേ .
ദേഹസ്യാപി പ്രപഞ്ചത്വാത്പ്രാരബ്ധാവസ്ഥിതിഃ കൃതഃ .. 28..
അജ്ഞാനജനബോധാർഥം പ്രാരബ്ധമിതി ചോച്യതേ .
തതഃ കാലവശാദേവ പ്രാരബ്ധേ തു ക്ഷയം ഗതേ .. 29..
ബ്രഹ്മപ്രണവസന്ധാനം നാദോ ജ്യോതിർമയഃ ശിവഃ .
സ്വയമാവിർഭവേദാത്മാ മേഘാപായേംഽശുമാനിവ .. 30..
സിദ്ധാസനേ സ്ഥിതോ യോഗീ മുദ്രാം സന്ധായ വൈഷ്ണവീം .
ശൃണുയാദ്ദക്ഷിണേ കർണേ നാദമന്തർഗതം സദാ .. 31..
അഭ്യസ്യമാനോ നാദോഽയം ബാഹ്യമാവൃണുതേ ധ്വനിം .
പക്ഷാദ്വിപക്ഷമഖിലം ജിത്വാ തുര്യപദം വ്രജേത് .. 32..
ശ്രൂയതേ പ്രഥമാഭ്യാസേ നാദോ നാനാവിധോ മഹാൻ .
വർധമാനസ്തഥാഭ്യാസേ ശ്രൂയതേ സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മതഃ .. 33..
ആദൗ ജലധിമൂതഭേരീനിർഝരസംഭവഃ .
മധ്യേ മർദലശബ്ദാഭോ ഘണ്ടാകാഹലജസ്തഥാ .. 34..
അന്തേ തു കിങ്കിണീവംശവീണാഭ്രമരനിഃസ്വനഃ .
ഇതി നാനാവിധാ നാദാഃ ശ്രൂയന്തേ സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മതഃ .. 35..
മഹതി ശ്രൂയമാണേ തു മഹാഭേര്യാദികധ്വനൗ .
തത്ര സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മതരം നാദമേവ പരാമൃശേത് .. 36..
ഘനമുത്സൃജ്യ വാ സൂക്ഷ്മേ സൂക്ഷ്മമുത്സൃജ്യ വാ ഘനേ .
രമമാണമപി ക്ഷിപ്തം മനോ നാന്യത്ര ചാലയേത് .. 37..
യത്ര കുത്രാപി വാ നാദേ ലഗതി പ്രഥമം മനഃ .
തത്ര തത്ര സ്ഥിരീഭൂത്വാ തേന സാർധം വിലീയതേ .. 38..
വിസ്മൃത്യ സകലം ബാഹ്യം നാദേ ദുഗ്ധാംബുവന്മനഃ .
ഏകീഭൂയാഥ സഹസാ ചിദാകാശേ വിലീയതേ .. 39..
ഉദാസീനസ്തതോ ഭൂത്വാ സദാഭ്യാസേന സംയമീ .
ഉന്മനീകാരകം സദ്യോ നാദമേവാവധാരയേത് .. 40..
സർവചിന്താം സമുത്സൃജ്യ സർവചേഷ്ടാവിവർജിതഃ .
നാദമേവാനുസന്ദധ്യാന്നാദേ ചിത്തം വിലീയതേ .. 41..
മകരന്ദം പിബൻഭൃംഗോ ഗന്ധാന്നാപേക്ഷതേ തഥാ .
നാദാസക്തം സദാ ചിത്തം വിഷയം ന ഹി കാങ്ക്ഷതി .. 42..
ബദ്ധഃ സുനാദഗന്ധേന സദ്യഃ സന്ത്യക്തചാപലഃ .
നാദഗ്രഹണതശ്ചിത്തമന്തരംഗഭുജംഗമഃ .. 43..
വിസ്മൃത്യ വിശ്വമേകാഗ്രഃ കുത്രചിന്ന ഹി ധാവതി .
മനോമത്തഗജേന്ദ്രസ്യ വിഷയോദ്യാനചാരിണഃ .. 44..
നിയാമനസമർഥോഽയം നിനാദോ നിശിതാങ്കുശഃ .
നാദോഽന്തരംഗസാരംഗബന്ധനേ വാഗുരായതേ .. 45..
അന്തരംഗസമുദ്രസ്യ രോധേ വേലായതേഽപി ച .
ബ്രഹ്മപ്രണവസംലഗ്നനാദോ ജ്യോതിർമയാത്മകഃ .. 46..
മനസ്തത്ര ലയം യാതി തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം .
താവദാകാശസങ്കൽപോ യാവച്ഛബ്ദഃ പ്രവതതേ .. 47..
നിഃശബ്ദം തത്പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മാ സമീര്യതേ .
നാദോ യാവന്മനസ്താവന്നാദാന്തേഽപി മനോന്മനീ .. 48..
സശബ്ദശ്ചാക്ഷരേ ക്ഷീണേ നിഃശബ്ദം പരമം പദം .
സദാ നാദാനുസന്ധാനാത്സങ്ക്ഷീണാ വാസനാ ഭവേത് .. 49..
നിരഞ്ജനേ വിലീയേതേ മനോവായൂ ന സംശയഃ .
നാദകോടിസഹസ്രാണി ബിന്ദുകോടിശതാനി ച .. 50..
സർവേ തത്ര ലയം യാന്തി ബ്രഹ്മപ്രണവനാദകേ .
സർവാവസ്ഥാവിനിർമുക്തഃ സർവചിന്താവിവർജിതഃ .. 51..
മൃതവത്തിഷ്ഠതേ യോഗീ സ മുക്തോ നാത്ര സംശയഃ .
ശംഖദുന്ദുഭിനാദം ച ന ശ്രുണോതി കദാചന .. 52..
കാഷ്ഠവജ്ജ്ഞായതേ ദേഹ ഉന്മന്യാവസ്ഥയാ ധ്രുവം .
ന ജാനാതി സ ശീതോഷ്ണം ന ദുഃഖം ന സുഖം തഥാ .. 53..
ന മാനം നാവമാനം ച സന്ത്യക്ത്വാ തു സമാധിനാ .
അവസ്ഥാത്രയമന്വേതി ന ചിത്തം യോഗിനഃ സദാ .. 54..
ജാഗ്രന്നിദ്രാവിനിർമുക്തഃ സ്വരൂപാവസ്ഥതാമിയാത് .. 55..
ദൃഷ്ടിഃ സ്ഥിരാ യസ്യ വിനാ സദൃശ്യം
     വായുഃ സ്ഥിരോ യസ്യ വിനാ പ്രയത്നം .
ചിത്തം സ്ഥിരം യസ്യ വിനാവലംബം
     സ ബ്രഹ്മതാരാന്തരനാദരൂപഃ .. 56..
ഇത്യുപനിഷത് ..
ഓം വാങ്മേ മനസീതി ശാന്തിഃ ..

ഇതി നാദബിന്ദൂപനിഷത്സമാപ്താ ..