ഉപനിഷത്തുകൾ/ധ്യാനബിന്ദൂപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ധ്യാനബിന്ദൂപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ധ്യാനബിന്ദൂപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ധ്യാത്വാ യദ്ബ്രഹ്മമാത്രം തേ സ്വാവശേഷധിയാ യയുഃ .
യോഗതത്ത്വജ്ഞാനഫലം തത്സ്വമാത്രം വിചിന്തയേ ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു ..
സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
യദി ശൈലസമം പാപം വിസ്തീർണം ബഹുയോജനം .
ഭിദ്യതേ ധ്യാനയോഗേന നാന്യോ ഭേദോ കദാചന .. 1..
ബീജാക്ഷരം പരം ബിന്ദും നാദോ തസ്യോപരി സ്ഥിതം .
സശബ്ദം ചാക്ഷരേ ക്ഷീണേ നിഃശബ്ദം പരമം പദം .. 2..
അനാഹതം തു യച്ഛബ്ദം തസ്യ ശബ്ദസ്യ യത്പരം .
തത്പരം വിന്ദതേ യസ്തു സ യോഗീ ഛിന്നസംശയഃ .. 3..
വാലാഗ്രശതസാഹസ്രം തസ്യ ഭാഗസ്യ ഭാഗിനഃ .
തസ്യ ഭാഗസ്യ ഭാഗാർധം തത്ക്ഷയേ തു നിരഞ്ജനം .. 4..
പുഷ്പമധ്യേ യഥാ ഗന്ധഃ പയോമധ്യേ യഥാ ഘൃതം .
തിലമധ്യേ യഥാ തൈലം പാഷാണാഷ്വിവ കാഞ്ചനം .. 5..
ഏവം സർവാണി ഭൂതാനി മണൗ സൂത്ര ഇവാത്മനി .
സ്ഥിരബുദ്ധിരസംമൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മണിസ്ഥിതഃ .. 6..
തിലാനാം തു യഥാ തൈലം പുഷ്പേ ഗന്ധ ഇവാശ്രിതഃ .
പുരുഷസ്യ ശരീരേ തു സബാഹ്യാഭ്യന്തരേ സ്ഥിതഃ .. 7..
വൃക്ഷം തു സകലം വിദ്യാച്ഛായാ തസ്യൈവ നിഷ്കലാ .
സകലേ നിഷ്കലേ ഭാവേ സർവത്രാത്മാ വ്യവസ്ഥിതഃ .. 8..
ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ ധ്യേയം സർവമുമുക്ഷിഭിഃ .
പൃഥിവ്യഗ്നിശ്ച ഋഗ്വേദോ ഭൂരിത്യേവ പിതാമഹഃ .. 9..
അകാരേ തു ലയം പ്രാപ്തേ പ്രഥമേ പ്രണവാംശകേ .
അന്തരിക്ഷം യജുർവായുർഭുവോ വിഷ്ണുർജനാർദനഃ .. 10..
ഉകാരേ തു ലയം പ്രാപ്തേ ദ്വിതീയേ പ്രണവാംശകേ .
ദ്യൗഃ സൂര്യഃ സാമവേദശ്ച സ്വരിത്യേവ മഹേശ്വരഃ .. 11..
മകാരേ തു ലയം പ്രാപ്തേ തൃതീയേ പ്രണവാംശകേ .
അകാരഃ പീതവർണഃ സ്യാദ്രജോഗുണ ഉദീരിതഃ .. 12..
ഉകാരഃ സാത്ത്വികഃ ശുക്ലോ മകാരഃ കൃഷ്ണതാമസഃ .
അഷ്ടാംഗം ച ചതുഷ്പാദം ത്രിസ്ഥാനം പഞ്ചദൈവതം .. 13..
ഓങ്കാരം യോ ന ജാനാതി ബ്രഹ്മണോ ന ഭവേത്തു സഃ .
പ്രണവോ ധനുഃ ശരോ ഹ്യാത്മാ ബ്രഹ്മ തല്ലക്ഷ്യമുച്യതേ .. 14..
അപ്രമത്തേന വേദ്ധവ്യം ശരവത്തന്മയോ ഭവേത് .
നിവർതന്തേ ക്രിയാഃ സർവാസ്തസ്മിന്ദൃഷ്ടേ പരാവരേ .. 15..
ഓങ്കാരപ്രഭവാ ദേവാ ഓങ്കാരപ്രഭവാഃ സ്വരാഃ .
ഓങ്കാരപ്രഭവം സർവം ത്രൈലോക്യം സചരാചരം .. 16..
ഹ്രസ്വോ ദഹതി പാപാനി ദീർഘഃ സമ്പത്പ്രദോഽവ്യയഃ .
അർധമാത്രാ സമായുക്തഃ പ്രണവോ മോക്ഷദായകഃ .. 17..
തൈലധാരാമിവാച്ഛിന്നം ദീർഘഘണ്ടാനിനാദവത് .
അവാച്യം പ്രണവസ്യാഗ്രം യസ്തം വേദ സ വേദവിത് .. 18..
ഹൃത്പദ്മകർണികാമധ്യേ സ്ഥിരദീപനിഭാകൃതിം .
അംഗുഷ്ഠമാത്രമചലം ധ്യായേദോങ്കാരമീശ്വരം .. 19..
ഇഡയാ വായുമാപുര്യ പൂരയിത്വോദരസ്ഥിതം .
ഓങ്കാരം ദേഹമധ്യസ്ഥം ധ്യായേജ്ജ്വാലവലീവൃതം .. 20..
ബ്രഹ്മാ പൂരക ഇത്യുക്തോ വിഷ്ണുഃ കുംഭക ഉച്യതേ .
രേചോ രുദ്ര ഇതി പ്രോക്തഃ പ്രാണായാമസ്യ ദേവതാഃ .. 21..
ആത്മാനമരണിം കൃത്വാ പ്രണവം ചോത്തരാരണിം .
ധ്യാനനിർമഥനാഭ്യാസാദേവ പശ്യേന്നിഗൂഢവത് .. 22..
ഓങ്കാരധ്വനിനാദേന വായോഃ സംഹരണാന്തികം .
യാവദ്ബലം സമാദധ്യാത്സമ്യങ്നാദലയാവധി .. 23..
ഗമാഗമസ്ഥം ഗമനാദിശൂന്യ-
         മോങ്കാരമേകം രവികോടിദീപ്തിം .
പശ്യന്തി യേ സർവജനാന്തരസ്ഥം
         ഹംസാത്മകം തേ വിരജാ ഭവന്തി .. 24..
യന്മനസ്ത്രിജഗത്സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവ്യസനകർമകൃത് .
തന്മനോ വിലയം യാതി തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം .. 25..
അഷ്ടപത്രം തു ഹൃത്പദ്മം ദ്വാത്രിംശത്കേസരാന്വിതം .
തസ്യ മധ്യേ സ്ഥിതോ ഭാനുർഭാനുമധ്യഗതഃ ശശീ .. 26..
ശശിമധ്യഗതോ വഹ്നിർവഹ്നിമധ്യഗതാ പ്രഭാ .
പ്രഭാമധ്യഗതം പീഠം നാനാരത്നപ്രവേഷ്ടിതം .. 27..
തസ്യ മധ്യഗതം ദേവം വാസുദേവം നിരഞ്ജനം .
ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭോരസ്കം മുക്താമണിവിഭൂഷിതം .. 28..
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശം ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭം .
ഏവം ധ്യായേന്മഹാവിഷ്ണുമേവം വാ വിനയാന്വിതഃ .. 29..
അതസീപുഷ്പസങ്കാശം നാഭിസ്ഥാനേ പ്രതിഷ്ഠിതം .
ചതുർഭുജം മഹാവിഷ്ണും പൂരകേണ വിചിന്തയേത് .. 30..
കുംഭകേന ഹൃദിസ്ഥാനേ ചിന്തയേത്കമലാസനം .
ബ്രഹ്മാണം രക്തഗൗരാഭം ചതുർവക്ത്രം പിതാമഹം .. 31..
രേചകേന തു വിദ്യാത്മാ ലലാടസ്ഥം ത്രിലോചനം .
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശം നിഷ്കലം പാപനാശനം .. 32..
അഞ്ജപത്രമധഃപുഷ്പമൂർധ്വനാലമധോമുഖം .
കദലീപുഷ്പസങ്കാശം സർവവേദമയം ശിവം .. 33..
ശതാരം ശതപത്രാഢ്യം വികീർണാംബുജകർണികം .
തത്രാർകചന്ദ്രവഹ്നീനാമുപര്യുപരി ചിന്തയേത് .. 34..
പദ്മസ്യോദ്ഘാടനം കൃത്വാ ബോധചന്ദ്രാഗ്നിസൂര്യകം .
തസ്യ ഹൃദ്ബീജമാഹൃത്യ ആത്മാനം ചരതേ ധ്രുവം .. 35..
ത്രിസ്ഥാനം ച ത്രിമാത്രം ച ത്രിബ്രഹ്മ ച ത്രയാക്ഷരം .
ത്രിമാത്രമർധമാത്രം വാ യസ്തം വേദ സ വേദവിത് .. 36..
തൈലധാരമിവാച്ഛിന്നദീർഘഘണ്ടാനിനാദവത് .
ബിന്ദുനാദകലാതീതം യസ്തം വേദ സ വേദവിത് .. 37..
യഥൈവത്പലനാലേന തോയമാകർഷയേന്നരഃ .
തഥൈവഓത്കർഷയേദ്വായും യോഗീ യോഗപഥേ സ്ഥിതഃ .. 38..
അർധമാത്രാത്മകം കൃത്വാ കോശീഭൂതം തു പങ്കജം .
കർഷയേന്നലമാത്രേണ ഭ്രുവോർമധ്യേ ലയം നയേത് .. 39..
ഭ്രുവോർമധ്യേ ലലാടേ തു നാസികായാസ്തു മൂലതഃ .
ജാനീയാദമൃതം സ്ഥാനം തദ്ബ്രഹ്മായതനം മഹത് .. 40..
ആസനം പ്രാണസംരോധഃ പ്രത്യാഹാരശ്ച ധാരണാ .
ധ്യാനം സമാധിരേതാനി യോഗാംഗാനി ഭവന്തി ഷട് .. 41..
ആസനാനി ച താവന്തി യാവന്ത്യോ ജീവജാതയഃ .
ഏതേഷാനതുലാൻഭേദാന്വിജാനാതി മഹേശ്വരഃ .. 42..
ഛിദ്രം ഭദ്രം തഥാ സിംഹം പദ്മം ചേതി ചതുഷ്ടയം .
ആധാരം പ്രഥമം ചക്രം സ്വാധിഷ്ഠാനം ദ്വിതീയകം .. 43..
യോനിസ്ഥാനം തയോർമധ്യേ കാമരൂപം നിഗദ്യതേ .
ആധാരാഖ്യേ ഗുദസ്ഥാനേ പങ്കജം യച്ചതുർദലം .. 44..
തന്മധ്യേ പ്രോച്യതേ യോനിഃ കാമാഖ്യാ സിദ്ധവന്ദിതാ .
യോനിമധ്യേ സ്ഥിതം ലിംഗം പശ്ചിമാഭിമുഖം തഥാ .. 45..
മസ്തകേ മണിവദ്ഭിന്നം യോ ജാനാതി സ യോഗവിത് .
തപ്തചാമീകരാകാരം തഡില്ലേഖേവ വിസ്ഫുരത് .. 46..
ചതുരസ്രമുപര്യഗ്നേരധോ മേഢ്രാത്പ്രതിഷ്ഠിതം .
സ്വശബ്ദേന ഭവേത്പ്രാണഃ സ്വാധിഷ്ഠാനം തദാശ്രയം .. 47..
സ്വാധിഷ്ഠാനം തതശ്ചക്രം മേഢ്രമേവ നിഗദ്യതേ .
മണിവത്തന്തുനാ യത്ര വായുനാ പൂരിതം വപുഃ .. 48..
തന്നാഭിമണ്ഡലം ചക്രം പ്രോച്യതേ മണിപൂരകം .
ദ്വാദശാരമഹാചക്രേ പുണ്യപാപനിയന്ത്രിതഃ .. 49..
താവജ്ജീവോ ഭ്രമത്യേവം യാവത്തത്ത്വം ന വിന്ദതി .
ഊർധ്വം മേഢ്രാദഥോ നാഭേഃ കന്ദോ യോഽസ്തി ഖഗാണ്ഡവത് .. 50..
തത്ര നാഡ്യഃ സമുത്പന്നാഃ സഹസ്രാണി ദ്വിസപ്തതിഃ .
തേഷു നാഡീസഹസ്രേഷു ദ്വിസപ്തതിരുദാഹൃതാഃ .. 51..
പ്രധാനാഃ പ്രാണവാഹിന്യോ ഭൂയസ്തത്ര ദശ സ്മൃതാഃ .
ഇഡാ ച പിംഗലാ ചൈവ സുഷുമ്നാ ച തൃതീയകാ .. 52..
ഗാന്ധാരീ ഹസ്തിജിഹ്വാ ച പൂഷാ ചൈവ യശസ്വിനി .
അലംബുസാ കുഹൂരത്ര ശംഖിനീ ദശമീ സ്മൃതാ .. 53..
ഏവം നാഡീമയം ചക്രം വിജ്ഞേയം യോഗിനാ സദാ .
സതതം പ്രാണവാഹിന്യഃ സോമ സൂര്യാഗ്നിദേവതാഃ .. 54..
ഇഡാപിംഗലാസുഷുമ്നാസ്തിസ്രോ നാഡ്യഃ പ്രകീർതിതാഃ .
ഇഡാ വാമേ സ്ഥിതാ ഭാഗേ പിംഗലാ ദക്ഷിണേ സ്ഥിതാ .. 55..
സുഷുമ്നാ മധ്യദേശേ തു പ്രാണമാർഗാസ്ത്രയഃ സ്മൃതാഃ .
പ്രാണോഽപാനഃ സമാനശ്ചോദാനോ വ്യാനസ്തഥൈവ ച .. 56..
നാഗഃ കൂർമഃ കൃകരകോ ദേവദത്തോ ധനഞ്ജയഃ .
പ്രാണാദ്യാഃ പഞ്ച വിഖ്യാതാ നാഗാദ്യാഃ പഞ്ച വായവഃ .. 57..
ഏതേ നാഡീസഹസ്രേഷു വർതന്തേ ജീവരൂപിണഃ .
പ്രാണാപാനവശോ ജീവോ ഹ്യധശ്ചോർധ്വം പ്രധാവതി .. 58..
വാമദക്ഷിണമാർഗേണ ചഞ്ചലത്വാന്ന ദൃശ്യതേ .
ആക്ഷിപ്തോ ഭുജദണ്ഡേന യഥോച്ചലതി കന്ദുകഃ .. 59..
പ്രാണാപാനസമാക്ഷിപ്തസ്തദ്വജ്ജീവോ ന വിശ്രമേത് .
അപാനാത്കർഷതി പ്രാണോഽപാനഃ പ്രാണാച്ച കർഷതി .. 60..
ഖഗരജ്ജുവദിത്യേതദ്യോ ജാനാതി സ യോഗവിത് .
ഹകാരേണ ബഹിര്യാതി സകാരേണ വിശേത്പുനഃ .. 61..
ഹംസഹംസേത്യമം മന്ത്രം ജീവോ ജപതി സർവദാ .
ശതാനി ഷട്ദിവാരാത്രം സഹസ്രാണേകവിംശതിഃ .. 62..
ഏതൻസംഖ്യാന്വിതം മന്ത്രം ജീവോ ജപതി സർവദാ .
അജപാ നാമ ഗായത്രീ യോഗിനാം മോക്ഷദാ സദാ .. 63..
അസ്യാഃ സങ്കൽപമാത്രേണ നരഃ പാപൈഃ പ്രമുച്യതേ .
അനയാ സദൃശീ വിദ്യാ അനയാ സദൃശോ ജപഃ .. 64..
അനയാ സദൃശം പുണ്യം ന ഭൂതം ന ഭവിഷ്യതി .
യേന മാർഗേണ ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മസ്ഥാനം നിരാമയം .. 65..
മുഖേനാച്ഛാദ്യ തദ്ദ്വാരം പ്രസുപ്താ പരമേശ്വരീ .
പ്രബുദ്ധാ വഹ്നിയോഗേന മനസാ മരുതാ സഹ .. 66..
സൂചിവദ്ഗുണമാദായ വ്രജത്യൂർധ്വം സുഷുമ്നയാ .
ഉദ്ഘാടയേത്കപാടം തു യഥാ കുഞ്ചികയാ ഹഠാത് .. 67..
കുണ്ഡലിന്യാ തയാ യോഗീ മോക്ഷദ്വാരം വിഭേദയേത് .. 68..
കൃത്വാ സമ്പുടിതൗ കരൗ ദൃഢതരം ബധ്വാഥ പദ്മാസനം .
ഗാഢം വക്ഷസി സന്നിധായ ചുബുകം ധ്യാനം ച തച്ചേതസി ..
വാരംവാരമമപാതമൂർധ്വമനിലം പ്രോച്ചാരയൻപൂരിതം .
മുഞ്ചൻപ്രാണമുപൈതി ബോധമതുലം ശക്തിപ്രഭാവാന്നരഃ .. 69..
പദ്മാസനസ്ഥിതോ യോഗീ നാഡീദ്വാരേഷു പൂരയൻ .
മാരുതം കുംഭയന്യസ്തു സ മുക്തോ നാത്ര സംശയഃ .. 70..
അംഗാനാം മർദനം കൃത്വാ ശ്രമജാതേന വാരിണാ .
കട്വമ്ലലവണത്യാഗീ ക്ഷീരപാനരതഃ സുഖീ .. 71..
ബ്രഹ്മചാരീ മിതാഹാരീ യോഗീ യോഗപരായണഃ .
അബ്ദാദൂർധ്വം ഭവേത്സിദ്ധോ നാത്ര കാര്യാം വിചാരണാ .. 72..
കന്ദോർധ്വകുണ്ഡലീ ശക്തിഃ സ യോഗീ സിദ്ധിഭാജനം .
അപാനപ്രാണയോരൈക്യം ക്ഷയന്മൂത്രപുരീഷയോഃ .. 73..
യുവാ ഭവതി വൃദ്ധോഽപി സതതം മൂലബന്ധനാത് .
പാർഷ്ണിഭാഗേന സമ്പീഡ്യ യോനിമാകുഞ്ചയേദ്ഗുദം .. 74..
അപാനമൂർധ്വമുത്കൃഷ്യ മൂലബന്ധോഽയമുച്യതേ .
ഉഡ്യാണം കുരുതേ യസ്മാദവിശ്രാന്തമഹാഖഗഃ .. 75..
ഉഡ്ഡിയാണം തദേവ സ്യാത്തത്ര ബന്ധോ വിധീയതേ .
ഉദരേ പശ്ചിമം താണം നാഭേരൂർധ്വം തു കാരയേത് .. 76..
ഉഡ്ഡിയാണോഽപ്യയം ബന്ധോ മൃത്യുമാതംഗകേസരീ .
ബധ്നാതി ഹി ശിരോജാതമധോഗാമിനഭോജലം .. 77..
തതോ ജാലന്ധരോ ബന്ധഃ കർമദുഃഖൗഘനാശനഃ .
ജാലന്ധരേ കൃതേ ബന്ധേ കർണസങ്കോചലക്ഷണേ .. 78..
ന പീയൂഷം പതത്യഗ്നൗ ന ച വായുഃ പ്രധാവതി .
കപാലകുഹരേ ജിഹ്വാ പ്രവിഷ്ടാ വിപരീതഗാ .. 79..
ഭ്രുവോരന്തർഗതാ ദൃഷ്ടിർമുദ്രാ ഭവതി ഖേചരീ .
ന രോഗോ മരണം തസ്യ ന നിദ്രാ ന ക്ഷുധാ തൃഷാ .. 80..
ന ച മൂർച്ഛാ ഭവേത്തസ്യ യോ മുദ്രാം വേത്തി ഖേചരീം .
പീഡ്യതേ ന ച രോഗേണ ലിപ്യതേ ന ച കർമണാ .. 81..
ബധ്യതേ ന ച കാലേന യസ്യ മുദ്രസ്തി ഖേചരീ .
ചിത്തം ചരതി ഖേ യസ്മാജ്ജിഹ്വാ ഭവതി ഖേഗതാ .. 82..
തേനൈഷാ ഖേചരീ നാമ മുദ്രാ സിദ്ധനമസ്കൃതാ .
ഖേചര്യാ മുദ്രയാ യസ്യ വിവരം ലംബികോർധ്വതഃ .. 83..
ബിന്ദുഃ ക്ഷരതി നോ യസ്യ കാമിന്യാലിംഗിതസ്യ ച .
യാവദ്ബിന്ദുഃ സ്ഥിതോ ദേഹേ താവന്മൃത്യുഭയം കുതഃ .. 84..
യാവദ്ബദ്ധാ നഭോമുദ്രാ താവദ്ബിന്ദുർന ഗച്ഛതി .
ഗലിതോഽപി യദാ ബിന്ദുഃ സമ്പ്രാപ്തോ യോനിമണ്ഡലേ .. 85..
വ്രജത്യൂർധ്വം ഹഠാച്ഛക്ത്യാ നിബദ്ധോ യോനിമുദ്രയാ .
സ ഏവ ദ്വിവിധോ ബിന്ദുഃ പാണ്ഡരോ ലോഹിതസ്തഥാ .. 86..
പാണ്ഡരം ശുക്രമിത്യാഹുർലോഹിതാഖ്യം മഹാരജഃ .
വിദ്രുമദ്രുമസങ്കാശം യോനിസ്ഥാനേ സ്ഥിതം രജഃ .. 87..
ശശിസ്ഥാനേ വസേദ്ബിന്ദുഃസ്തയോരൈക്യം സുദുർലഭം .
ബിന്ദുഃ ശിവോ രജഃ ശക്തിർബിന്ദുരിന്ദൂ രജോ രവിഃ .. 88..
ഉഭയഓഃ സംഗമാദേവ പ്രാപ്യതേ പരമം വപുഃ .
വായുനാ ശക്തിചാലേന പ്രേരിതം ഖേ യഥാ രജഃ .. 89..
രവിണൈകത്വമായാതി ഭവേദ്ദിവ്യം വപുസ്തദാ .
ശുക്ലം ചന്ദ്രേണ സംയുക്തം രജഃ സൂര്യസമന്വിതം .. 90..
ദ്വയോഃ സമരസീഭാവം യോ ജാനാതി സ യോഗവിത് .
ശോധനം മലജാലാനാം ഘടനം ചന്ദ്രസൂര്യയോഃ .. 91..
രസാനാം ശോഷണം സമ്യങ്മഹാമുദ്രാഭിധീയതേ .. 92..
വക്ഷോന്യസ്തഹനുർനിപീഡ്യ സുഷിരം യോനേശ്ച വാമാംഘ്രിണാ
ഹസ്താഭ്യാമനുധാരയൻപ്രവിതതം പാദം തഥാ ദക്ഷിണം ..
ആപൂര്യ ശ്വസനേന കുക്ഷിയുഗലം ബധ്വാ ശനൈരേചയേ-
ദേഷാ പാതകനാശിനീ നനു മഹാമുദ്രാ നൃണാം പ്രോച്യതേ .. 93..
അഥാത്മനിർണയം വ്യാഖ്യാസ്യേ ..
ഹൃദിസ്ഥാനേ അഷ്ടദലപദ്മം വർതതേ തന്മധ്യേ രേഖാവലയം
കൃത്വാ ജീവാത്മരൂപം ജ്യോതീരൂപമണുമാത്രം വർതതേ തസ്മിൻസർവം
പ്രതിഷ്ഠിതം ഭവതി സർവം ജാനാതി സർവം കരോതി സർവമേതച്ചരിതമഹം
കർതാഽഹം ഭോക്താ സുഖീ ദുഃഖീ കാണഃ ഖഞ്ജോ ബധിരോ മൂകഃ കൃശഃ
സ്ഥൂലോഽനേന പ്രകാരേണ സ്വതന്ത്രവാദേന വർതതേ ..
പൂർവദലേ വിശ്രമതേ പൂർവം ദലം ശ്വേതവർണം തദാ ഭക്തിപുരഃസരം
ധർമേ മതിർഭവതി ..
യദാഽഗ്നേയദലേ വിശ്രമതേ തദാഗ്നേയദലം രക്തവർണം തദാ നിദ്രാലസ്യ
മതിർഭവതി ..
യദാ ദക്ഷിണദലേ വിശ്രമതേ തദ്ദക്ഷിണദലം കൃഷ്ണവർണം തദാ
ദ്വേഷകോപമതിർഭവതി ..
യദാ നൈരൃതദലേ വിശ്രമതേ തന്നൈരൃതദലം നീലവർണം തദാ
പാപകർമഹിംസാമതിർഭവതി ..
യദാ പശ്ചിമദലേ വിശ്രമതേ തത്പശ്ചിമദലം സ്ഫടികവർണം തദാ
ക്രീഡാവിനോദേ മതിർഭവതി ..
യദാ വായവ്യദലേ വിശ്രമതേ വായവ്യദലം മാണിക്യവർണം തദാ
ഗമനചലനവൈരാഗ്യമതിർഭവതി ..
യദോത്തരദലേ വിശ്രമതേ തദുത്തരദലം പീതവർണം തദാ സുഖശൃംഗാര-
മതിർഭവതി ..
യദേശാനദലേ വിശ്രമതേ തദീശാനദലം വൈഡൂര്യവർണം തദാ
ദാനാദികൃപാമതിർഭവതി ..
യദാ സന്ധിസന്ധിഷു മതിർഭവതി തദാ വാതപിത്തശ്ലേഷ്മമഹാവ്യാധി-
പ്രകോപോ ഭവതി ..
യദാ മധ്യേ തിഷ്ഠതി തദാ സർവം ജാനാതി ഗായതി നൃത്യതി പഠത്യാനന്ദം
കരോതി ..
യദാ നേത്രശ്രമോ ഭവതി ശ്രമനിർഭരണാർഥം പ്രഥമരേഖാവലയം
കൃത്വാ മധ്യേ നിമജ്ജനം കുരുതേ പ്രഥമരേഖാബന്ധൂകപുഷ്പവർണം
തദാ നിദ്രാവസ്ഥാ ഭവതി ..
നിദ്രാവസ്ഥാമധ്യേ സ്വപ്നാവസ്ഥാ ഭവതി ..
സ്വപ്നാവസ്ഥാമധ്യേ ദൃഷ്ടം ശ്രുതമനുമാനസംഭവവാർതാ
ഇത്യാദികൽപനാം കരോതി തദാദിശ്രമോ ഭവതി ..
ശ്രമനിർഹരണാർഥം ദ്വിതീയരേഖാവലയം കൃത്വാ മധ്യേ
നിമജ്ജനം കുരുതേ ദ്വിതീയരേഖാ ഇന്ദ്രകോപവർണം തദാ
സുഷുപ്ത്യവസ്ഥാ ഭവതി സുഷുപ്തൗ കേവലപരമേശ്വരസംബന്ധിനീ
ബുദ്ദിർഭവതി നിത്യബോധസ്വരൂപാ ഭവതി പശ്ചാത്പരമേശ്വര-
സ്വരൂപേണ പ്രാപ്തിർഭവതി ..
തൃതീയരേഖാവലയം കൃത്വാ മധ്യേ നിമജ്ജനം കുരുതേ തൃതീയരേഖാ
പദ്മരാഗവർണം തദാ തുരീയാവസ്ഥാ ഭവതി തുരീയേ കേവലപരമാത്മ-
സംബന്ധിനീ ഭവതി നിത്യബോധസ്വരൂപാ ഭവതി തദാ ശനൈഃ
ശനൈരുപരമേദ്ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാത്മസംസ്ഥം മനഃ
കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്തദാ പ്രാണാപാനയോരൈക്യം കൃത്വാ
സർവം വിശ്വമാത്മസ്വരൂപേണ ലക്ഷ്യം ധാരയതി . യദാ
തുരീയാതീതാവസ്ഥാ തദാ സർവേഷാമാനന്ദസ്വരൂപോ ഭവതി
ദ്വന്ദ്വാതീതോ ഭവതി യാവദ്ദേഹധാരണാ വർതതേ താവത്തിഷ്ഠതി
പശ്ചാത്പരമാത്മസ്വരൂപേണ പ്രാപ്തിർഭവതി ഇത്യനേന പ്രകാരേണ
മോക്ഷോ ഭവതീദമേവാത്മദർശനോപായം ഭവന്തി ..
ചതുഷ്പഥസമായുക്തമഹാദ്വാരഗവായുനാ .
സഹ സ്ഥിതത്രികോണാർധഗമനേ ദൃശ്യതേഽച്യുതഃ .. 94..
പൂർവോക്തത്രികോണസ്ഥാനാദുപരി പൃഥിവ്യാദിപഞ്ചവർണകം ധ്യേയം .
പ്രാണാദിപഞ്ചവായുശ്ച ബീജം വർണം ച സ്ഥാനകം .
യകാരം പ്രാണബീജം ച നീലജീമൂതസന്നിഭം .
രകാരമഗ്നിബീജം ച അപാനാദിത്യസംനിഭം .. 95..
ലകാരം പൃഥിവീരൂപം വ്യാനം ബന്ധൂകസംനിഭം .
വകാരം ജീവബീജം ച ഉദാനം ശംഖവർണകം .. 96..
ഹകാരം വിയത്സ്വരൂപം ച സമാനം സ്ഫടികപ്രഭം .
ഹൃന്നാഭിനാസാകർണം ച പാദാംഗുഷ്ഠാദിസംസ്ഥിതം .. 97..
ദ്വിസപ്തതിസഹസ്രാണി നാഡീമാർഗേഷു വർതതേ .
അഷ്ടാവിംശതികോടീഷു രോമകൂപേഷു സംസ്ഥിതാഃ .. 98..
സമാനപ്രാണ ഏകസ്തു ജീവഃ സ ഏക ഏവ ഹി .
രേചകാദി ത്രയം കുര്യാദ്ദൃഢചിത്തഃ സമാഹിതഃ .. 99..
ശനൈഃ സമസ്തമാകൃഷ്യ ഹൃത്സരോരുഹകോടരേ .
പ്രാണാപാനൗ ച ബധ്വാ തു പ്രണവേന സമുച്ചരേത് .. 100..
കർണസങ്കോചനം കൃത്വാ ലിംഗസങ്കോചനം തഥാ .
മൂലാധാരാത്സുഷുമ്നാ ച പദ്മതന്തുനിഭാ ശുഭാ .. 101..
അമൂർതോ വർതതേ നാദോ വീണാദണ്ഡസമുത്ഥിതഃ .
ശംഖനാദിഭിശ്ചൈവ മധ്യമേവ ധ്വനിര്യഥാ .. 102..
വ്യോമരന്ധ്രഗതോ നാദോ മായൂരം നാദമേവ ച .
കപാലകുഹരേ മധ്യേ ചതുർദ്വാരസ്യ മധ്യമേ .. 103..
തദാത്മാ രാജതേ തത്ര യഥാ വ്യോമ്നി ദിവാകരഃ .
കോദണ്ഡദ്വയമധ്യേ തു ബ്രഹ്മരന്ധ്രേഷു ശക്തിതഃ .. 104..
സ്വാത്മാനം പുരുഷം പശ്യേന്മനസ്തത്ര ലയം ഗതം .
രത്നാനി ജ്യോത്സ്നിനാദം തു ബിന്ദുമാഹേശ്വരം പദം .
യ ഏവം വേദ പുരുഷഃ സ കൈവല്യം സമശ്നുത ഇത്യുപനിഷത് .. 105..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു ..
സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ധ്യാനബിന്ദൂപനിഷത്സമാപ്താ ..