ഉപനിഷത്തുകൾ/ദേവീ ഉപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദേവീ ഉപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ദേവീ ഉപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


.. അഥ ദേവ്യുപനിഷത് ..
അഥർവവേദീയ ശാക്തോപനിഷത് ..

ശ്രീദേവ്യുപനിഷദ്വിദ്യാവേദ്യാപാരസുഖാകൃതി .
ത്രൈപദം ബ്രഹ്മചൈതന്യം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ..

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ
            ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
      സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭി-
            വ്യർശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
      സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ
            സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
      സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ
             സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധ്ഹാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. സർവേ വൈ ദേവാ ദേവീമുപതസ്ഥുഃ . കാസി ത്വം മഹാദേവി .
സാബ്രവീദഹം ബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ . മത്തഃ പ്രകൃതിപുരുഷാത്മകം
ജഗച്ഛൂന്യം ചാശൂന്യം ച .
അഹമാനന്ദാനാനന്ദാഃ വിജ്ഞാനാവിജ്ഞാനേ അഹം . ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മണി
വേദിതവ്യേ .
ഇത്യാഹാഥർവണി ശ്രുതിഃ .. 1..
അഹം പഞ്ചഭൂതാന്യഭൂതാനി . അഹമഖിലം ജഗത് .
വേദോഽഹമവേദോഽഹം . വിദ്യാഹമവിദ്യാഹം . അജാഹമനജാഹം .
അധശ്ചോർധ്വം ച തിര്യക്ചാഹം .
അഹം രുദ്രേഭിർവസുഭിശ്ചരാമ്യഹമാദിത്യൈരുത വിശ്വദേവൈഃ . അഹം
മിത്രാവരുണാവുഭൗ ബിഭർമ്യഹമിന്ദ്രാഗ്നീ
അഹമശ്വിനാവുഭൗ . അഹം സോമം ത്വഷ്ടാരം പൂഷണം ഭഗം
ദധാമ്യഹം .
വിഷ്ണുമുരുക്രമം ബ്രഹ്മാണമുത പ്രജാപതിം ദധാമി . അഹം
ദധാമി ദ്രവിണം ഹവിഷ്മതേ സുപ്രാവ്യേ 3 യജമാനായ സുന്വതേ .. 2..
അഹം രാഷ്ട്രീ സംഗമനീ വസൂനാമഹം സുവേ പിതരമസ്യ
മൂർധന്മമ യോനിരപ്സ്വന്തഃ സമുദ്രേ . യ ഏവം വേദ സ
ദേവീപദമാപ്നോതി . തേ ദേവാ അബ്രുവൻ . നമോ ദേവ്യൈ മഹാദേവ്യൈ
സതതം നമഃ . നമഃ പ്രകൃത്യൈ ഭദ്രായൈ നിയതാഃ പ്രണതാഃ സ്മ
താം .. 3..
താമഗ്നിവർണാം തപസാ ജ്വലന്തീം വൈരോചനീം കർമഫലേഷു
ജുഷ്ടാം . ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ
സുതരാം നാശയതേ തമഃ .. 4..
ദേവീം വാചമജനയന്ത ദേവാസ്താം വിശ്വരൂപാഃ പശവോ വദന്തി
. സാ നോ മന്ദ്രേശമൂർജം ദുഹാനാ ധേനുർവാഗസ്മാനുപസുഷ്ടുതൈതു
.. 5..
കാലരാത്രിം ബ്രഹ്മസ്തുതാം വൈഷ്ണവീം സ്കന്ദമാതരം .
സരസ്വതീമദിതിം ദക്ഷദുഹിതരം നമാമഃ
പാവനാം ശിവാം .. 6..
മഹാലക്ഷ്മീശ്ച വിദ്മഹേ സർവസിദ്ധിശ്ച ധീമഹി . തന്നോ ദേവീ
പ്രചോദയാത് .. 7..
അദിതിർഹ്യജനിഷ്ട ദക്ഷ യാ ദുഹിതാ തവ . താം ദേവാ
അന്വജായന്ത ഭദ്രാ അമൃതബന്ധവഃ .. 8..
കാമോ യോനിഃ കാമകലാ വജ്രപാണിർഗുഹാ ഹസാ .
മാതരിശ്വാഭ്രമിന്ദ്രഃ പുനർഗുഹാ സകലാ മായയാ ച
പുനഃ കോശാ വിശ്വമാതാ ദിവി ദ്യോം .. 9..
ഏഷാത്മശക്തിഃ . ഏഷാ വിശ്വമോഹിനീ
പാശാങ്കുശധനുർബാണധരാ . ഏഷാ ശ്രീമഹാവിദ്യാ .
യ ഏവം വേദ സ ശോകം തരതി . നമസ്തേ അസ്തു ഭഗവതി ഭവതി
മാതരസ്മാൻപാതു സർവതഃ .
സൈഷാഷ്ടൗ വസവഃ . സൈഷൈകാദശ രുദ്രാഃ . സൈഷാ
ദ്വാദശാദിത്യാഃ . സൈഷാ വിശ്വേദേവാഃ
സോമപാ അസോമപാശ്ച . സൈഷാ യാതുധാനു അസുരാ രക്ഷാംസി
പിശാചയക്ഷാഃ സിദ്ധാഃ .
സൈഷാ സത്ത്വരജസ്തമാംസി . സൈഷാ പ്രജാപതീന്ദ്രമനവഃ .
സൈഷാ ഗ്രഹാ നക്ഷത്രജ്യോതീംഷി
കലാകാഷ്ഠാദികാലരൂപിണീ . താമഹം പ്രണൗമി നിത്യം .
താപാപഹാരിണീം ദേവീം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീം .
അനന്താം വിജയാം ശുദ്ധാം ശരണ്യാം ശിവദാം ശിവാം ..
10..
വിയദാകാരസംയുക്തം വീതിഹോത്രസമന്വിതം . അർധേന്ദുലസിതം
ദേവ്യാ ബീജം സർവാർഥസാധകം .. 11..
ഏവമേകാക്ഷരം മന്ത്രം യതയഃ ശുദ്ധചേതസഃ . ധ്യായന്തി
പരമാനന്ദമയാ ജ്ഞാനാംബുരാശയഃ .. 12..
വാങ്മയാ ബ്രഹ്മഭൂതസ്മാത്ഷഷ്ഠം വക്ത്രസമന്വിതം . സൂര്യോ
വാമശ്രോത്രബിന്ദുഃ സംയുതാഷ്ടകതൃതീയകഃ .. 13..
നാരായണേന സംയുക്തോ വായുശ്ചാധരസംയുതഃ . വിച്ചേ
നവാർണകോഽർണഃ സ്യാന്മഹദാനന്ദദായകഃ .. 14..
ഹൃത്പുണ്ഡരീകമധ്യസ്ഥാം പ്രാതഃസൂര്യസമപ്രഭാം .
പാശാങ്കുശധരാം സൗമ്യാം വരദാഭയഹസ്തകാം .
ത്രിനേത്രാം രക്തവസനാം ഭക്തകാമദുഘാം ഭജേ .. 15..
നമാമി ത്വാമഹം ദേവീം മഹാഭയവിനാശിനീം .
മഹാദുർഗപ്രശമനീം മഹാകാരുണ്യരൂപിണീം .. 16..
യസ്യാഃ സ്വരൂപം ബ്രഹ്മാദയോ ന ജാനന്തി തസ്മാദുച്യതേഽജ്ഞേയാ .
യസ്യാ അന്തോ ന വിദ്യതേ തസ്മാദുച്യതേ അനന്താ .
യസ്യാ ഗ്രഹണം നോപലഭ്യതേ തസ്മാദുച്യതേഽലക്ഷ്യാ . യസ്യാ
ജനനം നോപലഭ്യതേ തസ്മാദുച്യതേഽജാ .
ഏകൈവ സർവത്ര വർതതേ തസ്മാദുച്യത ഏകാ . ഏകൈവ വിശ്വരൂപിണീ
തസ്മാദുച്യതേ നൈകാ ഽത ഏവോച്യതേഽജ്ഞേയാനന്താലക്ഷ്യാജൈകാ
നൈകേതി .
മന്ത്രാണാം മാതൃകാ ദേവീ ശബ്ദാനാം ജ്ഞാനരൂപിണീ .
ജ്ഞാനാനാം ചിന്മയാതീതാ ശൂന്യാനാം ശൂന്യസാക്ഷിണീ .. 17..
യസ്യാഃ പരതരം നാസ്തി സൈഷാ ദുർഗാ പ്രകീർതിതാ .
[ദുർഗാത്സന്ത്രായതേ യസ്മാദ്ദേവീ ദുർഗേതി കഥ്യതേ .. 18..
പ്രപദ്യേ ശരണം ദേവീം ദുന്ദുർഗേ ദുരിതം ഹര ..]
താം ദുർഗാം ദുർഗമാം ദേവീം ദുരാചാരവിഘാതിനീം .
നമാമി ഭവഭീതോഽഹം സംസാരാർണവതാരിണീം .. 19..
ഇദമഥർവശീർഷം യോഽധീതേ
പഞ്ചാഥർവശീർഷജപഫലമവാപ്നോതി .
ഇദമഥർവശീർഷം ജ്ഞാത്വാ യോഽർചാം സ്ഥാപയതി .
ശതലക്ഷം പ്രജപ്ത്വാപി സോഽർചാസിദ്ധിം ച വിന്ദതി .
ശതമഷ്ടോത്തരം ചാസ്യാഃ പുരശ്ചര്യാവിധിഃ സ്മൃതഃ .. 20..
ദശവാരം പഠേദ്യസ്തു സദ്യഃ പാപൈഃ പ്രമുച്യതേ . മഹാദുർഗാണി
തരതി മഹാദേവ്യാഃ പ്രസാദതഃ .. 21..
പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി .
സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി .
തത്സായം പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനഃ പാപോഽപാപോ ഭവതി . നിശീഥേ
തുരീയസന്ധ്യായാം ജപ്ത്വാ വാക്സിദ്ധിർഭവതി .
നൂതനപ്രതിമായാം ജപ്ത്വാ ദേവതാസാംനിധ്യം ഭവതി .
പ്രാണപ്രതിഷ്ഠായാം ജപ്ത്വാ പ്രാണാനാം പ്രതിഷ്ഠാ ഭവതി .
ഭൗമാശ്വിന്യാം മഹാദേവീ സംനിധൗ ജപ്ത്വാ മഹാമൃത്യും തരതി
. യ ഏവം വേദേത്യുപനിഷത് .. 22..

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ
            ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
      സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭി-
            ർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
      സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ
            സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
      സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ
            സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
.. ഇതി ശ്രീദേവ്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..