ഉപനിഷത്തുകൾ/ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


യന്മൗനവ്യാഖ്യയാ മൗനിപടലം ക്ഷണമാത്രതഃ .
മഹാമൗനപദം യാതി സ ഹി മേ പരമാ ഗതിഃ ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ബ്രഹ്മാവർതേ മഹാഭാണ്ഡീരവടമൂലേ മഹാസത്രായ സമേതാ
മഹർഷയഃ ശൗനകാദയസ്തേ ഹ സമിത്പാണയസ്തത്ത്വജിജ്ഞാസവോ
മാർകണ്ഡേയം ചിരഞ്ജീവിനമുപസമേത്യ പപ്രച്ഛുഃ കേന ത്വം
ചിരം ജീവസി കേന വാനന്ദമനുഭവസീതി . പരമരഹസ്യശിവ-
തത്ത്വജ്ഞാനേനേതി സ ഹോവാച . കിം തത്പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വജ്ഞാനം .
തത്ര കോ ദേവഃ . കേ മന്ത്രാഃ . കോ ജപഃ . കാ മുദ്രാ . കാ നിഷ്ഠാ .
കിം തജ്ജ്ഞാനസാധനം . കഃ പരികരഃ . കോ ബലിഃ . കഃ കാലഃ .
കിം തത്സ്ഥാനമിതി . സ ഹോവാച . യേന ദക്ഷിണാമുഖഃ ശിവോഽപരോക്ഷീകൃതോ
ഭവതി തത്പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വജ്ഞാനം . യഃ സർവോപരമേ കാലേ
സർവാനാത്മന്യുപസംഹൃത്യ സ്വാത്മാനന്ദസുഖേ മോദതേ പ്രകാശതേ
വാ സ ദേവഃ . അത്രൈതേ മന്ത്രരഹസ്യശ്ലോകാ ഭവന്തി . മേധാ
ദക്ഷിണാമൂർതിമന്ത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ . ഗായത്രീ ഛന്ദഃ .
ദേവതാ ദക്ഷിണാസ്യഃ . മന്ത്രേണാംഗന്യാസഃ . ഓം ആദൗ നമ ഉച്ചാര്യ
തതോ ഭഗവതേ പദം . ദക്ഷിണേതി പദം പശ്ചാന്മൂർതയേ പദമുദ്ധരേത് .. 1..
അസ്മച്ഛബ്ദം ചതുർഥ്യന്തം മേധാം പ്രജ്ഞാം പദം വദേത് .
സമുച്ചാര്യ തതോ വായുബീജം ച്ഛം ച തതഃ പഠേത് .
അഗ്നിജായാം തതസ്ത്വേഷ ചതുർവിംശാക്ഷരോ മനുഃ .. 2..
ധ്യാനം ..
സ്ഫടികരജതവർണം മൗക്തികീമക്ഷമാലാ-
   മമൃതകലശവിദ്യാം ജ്ഞാനമുദ്രാം കരാഗ്രേ .
ദധതമുരഗകക്ഷ്യം ചന്ദ്രചൂഡം ത്രിനേത്രം
   വിധൃതവിവിധഭൂഷം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ .. 3..
മന്ത്രേണ ന്യാസഃ .
ആദൗ വേദാദിമുച്ചാര്യ സ്വരാദ്യം സവിസർഗകം .
പഞ്ചാർണം തത ഉദ്ധൃത്യ അന്തരം സവിസർഗകം .
അന്തേ സമുദ്ധരേത്താരം മനുരേഷ നവാക്ഷരഃ .. 4..
മുദ്രാം ഭദ്രാർഥദാത്രീം സ പരശുഹരിണം ബാഹുഭിർബാഹുമേകം
  ജാന്വാസക്തം ദധാനോ ഭുജഗബിലസമാബദ്ധകക്ഷ്യോ വടാധഃ .
ആസീനശ്ചന്ദ്രഖണ്ഡപ്രതിഘടിതജടാക്ഷീരഗൗരസ്ത്രിനേത്രോ
  ദദ്യാദാദ്യഃ ശുകാദ്യൈർമുനിഭിരഭിവൃതോ ഭാവശുദ്ധിം ഭവോ നഃ .. 5..
മന്ത്രേണ ന്യാസഃ ബ്രഹ്മർഷിന്യാസഃ -
താരം ബ്രൂംനമ ഉച്ചാര്യ മായാം വാഗ്ഭവമേവ ച .
ദക്ഷിണാപദമുച്ചാര്യ തതഃ സ്യാന്മൂർതയേ പദം .. 6..
ജ്ഞാനം ദേഹി പദം പശ്ചാദ്വഹ്നിജായാം തതോ ന്യസേത് .
മനുരഷ്ടാദശാർണോഽയം സർവമന്ത്രേഷു ഗോപിതഃ .. 7..
ഭസ്മവ്യാപാണ്ഡുരംഗഃ ശശിശകലധരോ ജ്ഞാനമൃദ്രാക്ഷമാലാ-
   വീണാപുസ്തൈർവിരാജത്കരകമലധരോ യോഗപട്ടാഭിരാമഃ .
വ്യാഖ്യാപീഠേ നിഷണ്ണോ മുനിവരനികരൈഃ സേവ്യമാനഃ പ്രസന്നഃ
   സവ്യാലഃ കൃത്തിവാസാഃ സതതമവതു നോ ദക്ഷിണാമൂർതിരീശഃ .. 8..
മന്ത്രേണ ന്യാസഃ . [ബ്രഹ്മർഷിന്യാസഃ .]
താരം പരം രമാബീജം വദേത്സാംബശിവായ ച .
തുഭ്യം ചാനലജായാം മനുർദ്വാദശവർണകഃ .. 9..
വീണാം കരൈഃ പുസ്തകമക്ഷമാലാം
   ബിഭ്രാണമഭ്രാഭഗലം വരാഢ്യം .
ഫണീന്ദ്രകക്ഷ്യം മുനിഭിഃ ശുകാദ്യൈഃ
   സേവ്യം വടാധഃ കൃതനീഡമീഡേ .. 10..
വിഷ്ണൂ ഋഷിരനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . ദേവതാ ദക്ഷിണാസ്യഃ .
മന്ത്രേണ ന്യാസഃ .
താരം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വടപദം തതഃ .
മൂലേതി പദമുച്ചാര്യ വാസിനേ പദമുദ്ധരേത് .. 11..
പ്രജ്ഞാമേധാപദം പശ്ചാദാദിസിദ്ധിം തതോ വദേത് .
ദായിനേ പദമുച്ചാര്യ മായിനേ നമ ഉദ്ധരേത് .. 12..
വാഗീശായ തതഃ പശ്ചാന്മഹാജ്ഞാനപദം തതഃ .
വഹ്നിജായാം തതസ്ത്വേഷ ദ്വാത്രിംശദ്വർണകോ മനുഃ .
ആനുഷ്ടുഭോ മന്ത്രരാജഃ സർവമന്ത്രോത്തമോതമഃ .. 13..
ധ്യാനം .
മുദ്രാപുസ്തകവഹ്നിനാഗവിലസദ്ബാഹും പ്രസന്നാനനം
 മുക്താഹാരവിഭൂഷണം ശശികലാഭാസ്വത്കിരീടോജ്ജ്വലം .
അജ്ഞാനാപഹമാദിമാദിമഗിരാമർഥം ഭവാനീപതിം
 ന്യഗ്രോധാന്തനിവാസിനം പരഗുരും ധ്യായാമ്യഭീഷ്ടാപ്തയേ .. 14..
മൗനമുദ്രാ .
സോഽഹമിതി യാവദാസ്ഥിതിഃ സനിഷ്ഠാ ഭവതി .
തദഭേദേന മന്ത്രാമ്രേഡനം ജ്ഞാനസാധനം .
ചിത്തേ തദേകതാനതാ പരികരഃ . അംഗചേഷ്ടാർപണം ബലിഃ .
ത്രീണി ധാമാനി കാലഃ . ദ്വാദശാന്തപദം സ്ഥാനമിതി .
തേ ഹ പുനഃ ശ്രദ്ദധാനാസ്തം പ്രത്യൂചുഃ .
കഥം വാഽസ്യോദയഃ . കിം സ്വരൂപം . കോ വാഽസ്യോപാസക ഇതി .
സ ഹോവാച .
വൈരാഗ്യതൈലസമ്പൂർണേ ഭക്തിവർതിസമന്വിതേ .
പ്രബോധപൂർണപാത്രേ തു ജ്ഞപ്തിദീപം വിലോകയേത് .. 15..
മോഹാന്ധകാരേ നിഃസാരേ ഉദേതി സ്വയമേവ ഹി .
വൈരാഗ്യമരണിം കൃത്വാ ജ്ഞാനം കൃത്വോത്തരാരണിം .. 16..
ഗാഢതാമിസ്രസംശാന്ത്യൈ ഗൂഢമർഥം നിവേദയേത് .
മോഹഭാനുജസങ്ക്രാന്തം വിവേകാഖ്യം മൃകണ്ഡുജം .. 17..
തത്ത്വാവിചാരപാശേന ബദ്ധം ദ്വൈതഭയാതുരം .
ഉജ്ജീവയന്നിജാനന്ദേ സ്വസ്വരൂപേണ സംസ്ഥിതഃ .. 18..
ശേമുഷീ ദക്ഷിണാ പ്രോക്താ സാ യസ്യാഭീക്ഷണേ മുഖം .
ദക്ഷിണാഭിമുഖഃ പ്രോക്തഃ ശിവോഽസൗ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ .. 19..
സർഗാദികാലേ ഭഗവാന്വിരിഞ്ചി-
   രുപാസ്യൈനം സർഗസാമർഥ്യമാപ്യ .
തുതോഷ ചിത്തേ വാഞ്ഛിതാർഥാംശ്ച ലബ്ധ്വാ
   ധന്യഃ സോപാസ്യോപാസകോ ഭവതി ധാതാ .. 20..
യ ഇമാം പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വവിദ്യാമധീതേ സ സർവപാപേഭ്യോ മുക്തോ ഭവതി .
യ ഏവം വേദ സ കൈവല്യമനുഭവതീത്യുപനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..