ഉപനിഷത്തുകൾ/ത്രിപുരോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ത്രിപുരോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ത്രിപുരോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]

ത്രിപുരോപനിഷദ്വേദ്യപാരമൈശ്വര്യവൈഭവം |
അഖണ്ഡാനന്ദസാമ്രാജ്യം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ||
ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ | മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം |
ആവിരാവീർമ ഏധി | വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ | ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസീഃ |
അനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻ സന്ദധാമി | ഋതം വദിഷ്യാമി |
സത്യം വദിഷ്യാമി | തന്മാമവതു | തദ്വക്താരമവതു | അവതു മാം |
അവതു വക്താരം | അവതു വക്താരം |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ഓം തിസ്രഃ പുരാസ്ത്രിപഥാ വിശ്വചർഷണാ അത്രാകഥാ അക്ഷരാഃ
സന്നിവിഷ്ടാഃ |
അധിഷ്ഠായൈനാ അജരാ പുരാണീ മഹത്തരാ മഹിമാ ദേവതാനാം || 1||

നവയോനിർനവചക്രാണി ദധിരേ നവൈവ യോഗാ നവ യോഗിന്യശ്ച |
നവാനാം ചക്രാ അധിനാഥാഃ സ്യോനാ നവ മുദ്രാ നവ ഭദ്രാ മഹീനാം || 2||

ഏകാ സാ ആസീത് പ്രഥമാ സാ നവാസീദാസോനവിംശാദാസോനത്രിംശത് |
ചത്വാരിംശാദഥ തിസ്രഃ സമിധാ ഉശതീരിവ മാതരോ മാ വിശന്തു || 3||

ഊർധ്വജ്വലജ്വലനം ജ്യോതിരഗ്രേ തമോ വൈ തിരശ്ശ്ചീനമജരം തദ്രജോഽഭൂത് |
ആനന്ദനം മോദനം ജ്യോതിരിന്ദോ രേതാ ഉ വൈ മണ്ഡലാ മണ്ഡയന്തി || 4||

തിസ്രശ്ച [യാസ്തിസ്രോ ]രേഖാഃ സദനാനി
ഭൂമേസ്ത്രിവിഷ്ടപാസ്ത്രിഗുണാസ്ത്രിപ്രകാരാഃ |
ഏതത്പുരം [ഏതത്ത്രയം ]പൂരകം പൂരകാണാമത്ര [
പൂരകാണാം മന്ത്രീ ]പ്രഥതേ മദനോ മദന്യാ || 5||

മദന്തികാ മാനിനീ മംഗലാ ച സുഭഗാ ച സാ സുന്ദരീ സിദ്ധിമത്താ |
ലജ്ജാ മതിസ്തുഷ്ടിരിഷ്ടാ ച പുഷ്ടാ ലക്ഷ്മീരുമാ ലലിതാ ലാലപന്തീ || 6||

ഇമാം വിജ്ഞായ സുധയാ മദന്തീ പരിസൃതാ തർപയന്തഃ സ്വപീഠം |
നാകസ്യ പൃഷ്ഠേ വസന്തി പരം ധാമ ത്രൈപുരം ചാവിശന്തി || 7||

കാമോ യോനിഃ കാമകലാ വ്രജപാണിർഗുഹാ ഹസാ മാതരിശ്വാഭ്രമിന്ദ്രഃ |
പുനർഗുഹാ സകലാ മായയാ ച പൂരൂച്യേഷാ വിശ്വമാതാദിവിദ്യാ || 8||

ഷഷ്ഠം സപ്തമമഥ വഹ്നിസാരഥിമസ്യാ മൂലത്രിക്രമാ ദേശയന്തഃ |
കഥ്യം കവിം കൽപകം കാമമീശം തുഷ്ടുവാംസോ അമൃതത്വം
ഭജന്തേ || 9||

ത്രിവിഷ്ടപം ത്രിമുഖം വിശ്വമാതുർനവരേഖാഃ സ്വരമധ്യം തദീലേ |
[പുരം ഹന്ത്രീമുഖം വിശ്വമാതൂ രവേ രേഖാ സ്വരമധ്യം തദേഷാ | ]
ബൃഹത്തിഥിർദശാ പഞ്ചാദി നിത്യാ സാ ഷോഡശീ പുരമധ്യം ബിഭർതി || 10||

യദ്വാ മണ്ഡലാദ്വാ സ്തനബിംബമേകം മുഖം ചാധസ്ത്രീണി ഗുഹാ സദനാനി |
കാമീ കലാം കാമ്യരൂപാം വിദിത്വാ [ചികിത്വാ ]നരോ ജായതേ
കാമരൂപശ്ച കാമ്യഃ [കാമഃ ]|| 11||

പരിസൃതം ഝഷമാദ്യം [ഝഷമാജം ]ഫലം ച
ഭക്താനി യോനീഃ സുപരിഷ്കൃതാശ്ച |
നിവേദയന്ദേവതായൈ മഹത്യൈ സ്വാത്മീകൃതേ സുകൃതേ സിദ്ധിമേതി || 12||

സൃണ്യേവ സിതയാ വിശ്വചർഷണിഃ പാശേനൈവ പ്രതിബധ്നാത്യഭീകാം |
ഇഷുഭിഃ പഞ്ചഭിർധനുഷാ ച വിധ്യത്യാദിശക്തിരരുണാ വിശ്വജന്യാ || 13||

ഭഗഃ ശക്തിർഭഗവാൻകാമ ഈശ ഉഭാ ദാതാരാവിഹ സൗഭഗാനാം |
സമപ്രധാനൗ സമസത്വൗ സമോജൗ തയോഃ ശക്തിരജരാ വിശ്വയോനിഃ || 14||

പരിസ്രുതാ ഹവിഷാ ഭാവിതേന പ്രസങ്കോചേ ഗലിതേ വൈമനസ്കഃ |
ശർവഃ സർവസ്യ ജഗതോ വിധാതാ ധർതാ ഹർതാ വിശ്വരൂപത്വമേതി || 15||

ഇയം മഹോപനിഷത്ത്രൈപുര്യാ യാമക്ഷരം പരമോ ഗീർഭിരീട്ടേ |
ഏഷർഗ്യജുഃ പരമേതച്ച സാമായമഥർവേയമന്യാ ച വിദ്യാ || 16||

ഓം ഹ്രീം ഓം ഹ്രീമിത്യുപനിഷത് ||

ഓം വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ | മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം |
ആവിരാവീർമ ഏധി | വേദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ | ശ്രുതം മേ മാ പ്രഹാസീഃ |
അനേനാധീതേനാഹോരാത്രാൻ സന്ദധാമി | ഋതം വദിഷ്യാമി |
സത്യം വദിഷ്യാമി | തന്മാമവതു | തദ്വക്താരമവതു | അവതു മാം |
അവതു വക്താരം | അവതു വക്താരം |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
|| ഇതി ത്രിപുരോപനിഷത് ||