ഉപനിഷത്തുകൾ/ത്രിപുരാതാപിന്യുപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ത്രിപുരാതാപിന്യുപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ത്രിപുരാതാപിന്യുപനിഷത്
[തിരുത്തുക]ത്രിപുരാതാപിനീവിദ്യാവേദ്യചിച്ഛക്തിവിഗ്രഹം .
വസ്തുതശ്ചിന്മാത്രരൂപം പരം തത്ത്വം ഭജാമ്യഹം ..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .. ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ..
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .. സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. അഥൈതസ്മിന്നന്തരേ ഭഗവാൻപ്രാജാപത്യം വൈഷ്ണവം വിലയകാരണം
രൂപമാശ്രിത്യ ത്രിപുരാഭിധാ ഭഗവതീത്യേവമാദിശക്ത്യാ ഭൂർഭുവഃ സ്വസ്ത്രീണി
സ്വർഗഭൂപാതാലാനി ത്രിപുരാണി ഹരമായാത്മകേന ഹീങ്കാരേണ ഹൃല്ലേഖാഖ്യാ
ഭഗവതീ ത്രികൂടാവസാനേ നിലയേ വിലയേ ധാമ്നി മഹസാ ഘോരേണ പ്രാപ്നോതി . സൈവേയം
ഭഗവതീ ത്രിപുരേതി വ്യാപഠ്യതേ . തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി . ധിയോ യോ
നഃ പ്രചോദയാത് പരോ രജസേ സാവദോം . ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമരാതീയതോ
നിദഹാതി വേദ . സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാത്യഗ്നിഃ .
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം . ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാ-
ന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ മാമൃതാത് . ശതാക്ഷരീ പരമാ വിദ്യാ ത്രയീമയീ സാഷ്ടാർണാ
ത്രിപുരാ പരമേശ്വരീ . ആദ്യാനി ചത്വാരി പദാനി പരബ്രഹ്മവികാസീനി . ദ്വിതീയാനി
ശക്ത്യാഖ്യാനി . തൃതീയാനി ശൈവാനി . തത്ര ലോകാ വേദാഃ ശാസ്ത്രാണി പുരാണാനി
ധർമാണി വൈ ചികിത്സിതാനി ജ്യോതീംഷി ശിവശക്തിയോഗാദിത്യേവം ഘടനാ വ്യാപഠ്യതേ .
അഥൈതസ്യ പരം ഗഹ്വരം വ്യാഖ്യാസ്യാമോ മഹാമനുസമുദ്ഭവം തദിതി . ബ്രഹ്മ
ശാശ്വതം . പരോ ഭഗവാന്നിർലക്ഷണോ നിരഞ്ജനോ നിരുപാധിരാധിരഹിതോ ദേവഃ .
ഉന്മീലതേ പശ്യതി വികാസതേ ചൈതന്യഭാവം കാമയത ഇതി . സ ഏകോ ദേവഃ ശിവരൂപീ
ദൃശ്യത്വേന വികാസതേ യതിഷു യജ്ഞേഷു യോഗിഷു കാമയതേ .
കാമം ജായതേ സ ഏഷ നിരഞ്ജനോഽകാമത്വേനോജ്ജൃംഭതേ .
അകചടതപയശാൻസൃജതേ . തസ്മാദീശ്വരഃ കാമോഽഭിധീയതേ .
തത്പരിഭാഷയാ കാമഃ കകാരം വ്യാപ്നോതി . കാമ ഏവേദം
തത്തദിതി കകാരോ ഗൃഹ്യതേ . ഭസ്മാത്തത്പദാർഥ ഇതി യ ഏവം വേദ .
സവിതുർവരേണ്യമിതി ഷൂങ് പ്രാണിപ്രസവേ സവിതാ പ്രാണിനഃ സൂതേ
പ്രസൂതേ ശക്തിം . സൂതേ ത്രിപുരാ ശക്തിരാദ്യേയം ത്രിപുരാ
പരമേശ്വരീ മഹാകുണ്ഡലിനീ ദേവീ . ജാതവേദസമണ്ഡലം യോഽധീതേ
സർവം വ്യാപ്യതേ . ത്രികോണശക്തിരേകാരേണ മഹാഭാഗേന പ്രസൂതേ .
തസ്മാദേകാര ഏവ ഗൃഹ്യതേ . വരേണ്യം ശ്രേഷ്ഠം ഭജനീയമക്ഷരം
നമസ്കാര്യം . തസ്മാദ്വരേണ്യമേകാരാക്ഷരം ഗൃഹ്യത ഇതി
യ ഏവം വേദ . ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹീത്യേവം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
ധകാരോ ധാരണാ . ധിയൈവ ധാര്യതേ ഭഗവാൻപരമേശ്വരഃ .
ഭർഗോ ദേവോ മധ്യവർതി തുരീയമക്ഷരം സാക്ഷാത്തുരീയം സർവം
സർവാന്തർഭൂതം . തുരീയാക്ഷരമീകാരം പദാനാം
മധ്യവർതീത്യേവം വ്യാഖ്യാതം ഭർഗോരൂപം വ്യാചക്ഷതേ .
തസ്മാദ്ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹീത്യേവമീകാരാക്ഷരം ഗൃഹ്യതേ .
മഹീത്യസ്യ വ്യാഖ്യാനം മഹത്ത്വം ജഡത്വം കാഠിന്യം വിദ്യതേ
യസ്മിന്നക്ഷതേരേതന്മഹി ലകാരഃ പരം ധാമ . കാഠിന്യാഢ്യം
സസാഗരം സപർവതം സ സപ്തദ്വീപം സകാനനമുജ്ജ്വലദ്രൂപം
മണ്ഡലമേവോക്തം ലകാരേണ .
പൃഥ്വീ ദേവീ മഹീത്യനേന വ്യാചക്ഷതേ . ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് .
പരമാത്മാ സദാശിവ ആദിഭൂതഃ പരഃ . സ്ഥാണുഭൂതേന ലകാരേണ
ജ്യോതിർലിംഗമാത്മാനം ധിയോ ബുദ്ധയഃ പരേ വസ്തുനി ധ്യാനേച്ഛാരഹിതം
നിർവികൽപകേ പ്രചോദയാത്പ്രേരയേദിത്യുച്ചാരണരഹിതം ചേതസൈവ
ചിന്തയിത്വാ ഭാവയേദിതി . പരോ രജസേ സാവദോമിതി തദവസാനേ പരം
ജ്യോതിരമലം ഹൃദി ദൈവതം ചൈതന്യം ചില്ലിംഗം ഹൃദയാഗാരവാസിനീ
ഹൃല്ലേഖേത്യാദിനാ സ്പഷ്ടം വാഗ്ഭവകൂടം പഞ്ചാക്ഷരം
പഞ്ചഭൂതജനകം പഞ്ചകലാമയം വ്യാപഠ്യത ഇതി . യ ഏവം വേദ .
അഥ തു പരം കാമകലാഭൂതം കാമകൂടമാഹുഃ . തത്സവിതുർവരേണ്യ-
മിത്യാദിദ്വാത്രിംശദക്ഷരീം പഠിത്വാ തദിതി പരമാത്മാ സദാശിവോഽകശരം
വിമലം നിരുപാധിതാദാത്ന്യപ്രതിപാദനേന ഹകാരാക്ഷരം ശിവരൂപം
നിരക്ഷരമക്ഷരം വ്യാലിഖ്യത ഇതി . തത്പരാഗവ്യാവൃത്തിമാദായ ശക്തിം ദർശയതി .
തത്സവിതുരിതി പൂർവേണാധ്വനാ സൂര്യാധശ്ചന്ദ്രികാം വ്യാലിഖ്യ
മൂലാദിബ്രഹ്മരന്ധ്രഗം സാക്ഷരമദ്വിതീയമാചക്ഷത ഇത്യാഹ ഭഗവന്തം
ദേവം ശിവശക്ത്യാത്മകമേവോദിതം .
ശിവോഽയം പരമം ദേവം ശക്തിരേഷാ തു ജീവജ്ജാ .
സൂര്യാചന്ദ്രമസോര്യോഗാദ്ധംസസ്തതത്പദമുച്യതേ .. 1..
തസ്മാദുജ്ജൃംഭതേ കാമഃ കാമാത്കാമഃ പരഃ ശിവഃ .
കാർണോഽയം കാമദേവോഽയം വരേണ്യം ഭർഗ ഉച്യതേ .. 2..
തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവഃ ക്ഷീരം സേചനീയമക്ഷരം
സമധുഘ്നമക്ഷരം പരമാത്മജീവാത്മനോര്യോഗാത്തദിതി
സ്പഷ്ടമക്ഷരം തൃതീയം ഹ ഇതി തദേവ സദാശിവ ഏവ
നിഷ്കൽമഷ ആദ്യോ ദേവോഽന്ത്യമക്ഷരം വ്യാക്രിയതേ .
പരമം പദം ധീതി ധാരണം വിദ്യതേ ജഡത്വധാരണം
മഹീതി ലകാരഃ ശിവാധസ്താത്തു ലകാരാർഥഃ സ്പഷ്ടമന്ത്യമക്ഷരം
പരമം ചൈതന്യം ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്പരോ രജസേ സാവദോമിത്യേവം
കൂടം കാമകലാലയം ഷഡധ്വപരിവർതകോ വൈഷ്ണവം പരമം
ധാമൈതി ഭഗവാംശ്ചൈതസ്മാദ്യ ഏവം വേദ . അഥൈതസ്മാദപരം
തൃതീയം ശക്തികൂടം പ്രതിപദ്യതേ . ദ്വാത്രിംശദക്ഷര്യാ ഗായത്ര്യാ
തത്സവിതുർവരേണ്യം തസ്മാദാത്മന ആകാശ ആകാശാദ്വായുഃ സ്ഫുരതി
തദധീനം വരേണ്യം സമുദീയമാനം സവിതുർവാ യോഗ്യോ ജീവാത്മപരമാത്മ-
സമുദ്ഭവസ്തം പ്രകാശശക്തിരൂപം ജീവാക്ഷരം സ്പഷ്ടമാപദ്യതേ .
ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീത്യനേനാധാരരൂപശിവാത്മാക്ഷരം ഗണ്യതേ .
മഹീത്യാദിനാശേഷം കാമ്യം രമണീയം ദൃശ്യം ശക്തികൂടം
സ്പഷ്ടീകൃതമിതി . ഏവം പഞ്ചദശാക്ഷരം ത്രൈപുരം യോഽധീതേ സ
സർവാൻകാമാനവാപ്നോതി . സ സർവാംല്ലോകാഞ്ജയതി . സ സർവാ വാചോ വിജൃംഭയതി .
സ രുദ്രത്വം പ്രാപ്നോതി . സ വൈഷ്ണവം ധാമ ഭിത്ത്വാ പരം ബ്രഹ്മ പ്രാപ്നോതി .
യ ഏവം വേദ . ഇത്യാദ്യാം വിദ്യാമഭിധായൈതസ്യാഃ ശക്തികൂടം
ശക്തിശിവാദ്യം ലോപാമുദ്രേയം .
ദ്വിതീയേ ധാമനി പൂർവേണൈവ മനുനാ ബിന്ദുഹീനാ ശക്തിഭൂതഹൃല്ലേഖാ
ക്രോധമുനിനാധിഷ്ഠിതാ . തൃതീയേ ധാമനി പൂർവസ്യാ ഏവ വിദ്യായാ
യദ്വാഗ്ഭവകൂടം തേനൈവ മാനവീം ചാന്ദ്രീം കൗബേരീം വിദ്യാമാചക്ഷതേ .
മദനാധഃ ശിവം വാഗ്ഭവം . തദൂർധ്വം കാമകലാമയം .
ശക്ത്യൂർധ്വം ശക്തിമിതി മാനവീ വിദ്യാ . ചതുർഥേ ധാമനി
ശിവശക്ത്യാഖ്യമന്യത്തൃതീയം ചേയം ചാന്ദ്രീ വിദ്യാ . പഞ്ചമേ ധാമനി
ധ്യേയേയം ചാന്ദ്രീ കാമാധഃ ശിവാദ്യകാമാ . സൈവ കൗബേരി ഷഷ്ഠേ
ധാമനി വ്യാചക്ഷത ഇതി . യ ഏവം വേദ . ഹിത്വേകാരം തുരീയസ്വരം സർവാദൗ
സൂര്യാചന്ദ്രമസ്കേന കാമേശ്വര്യേവാഗസ്ത്യസഞ്ജ്ഞാ . സപ്തമേ ധാമനി
തൃതീയമേതസ്യാ ഏവ പൂർവോക്തായാഃ കാമാദ്യം ദ്വിധാധഃ കം മദനകലാദ്യം
ശക്തിബീജം വാഗ്ഭവാദ്യം തയോരർധാവശിരസ്കം കൃത്വാ നന്ദിവിദ്യേയം .
അഷ്ടമേ ധാമനി വാഗ്ഭവമാഗസ്ത്യം വാഗർഥകലാമയം കാമകലാഭിധം
സകലമായാശക്തിഃ പ്രഭാകരീ വിദ്യേയം . നവമേ ധാമനി പുനരാഗസ്ത്യം
വാഗ്ഭവം ശക്തിമന്മഥശിവശക്തിമന്മഥോർവീമായാകാമകലാലയം
ചന്ദ്രസൂര്യാനംഗധൂർജടിമഹിമാലയം തൃതീയം ഷണ്മുഖീയം വിദ്യാ .
ദശമേ ധാമനി വിദ്യാപ്രകാശിതയാ ഭൂയ ഏവാഗസ്ത്യവിദ്യാം പഠിത്വാ ഭൂയ
ഏവേമാമന്ത്യമായാം പരമശിവവിദ്യേയമേകാദശേ ധാമനി ഭൂയ ഏവാഗസ്ത്യം
പഠിത്വാ ഏതസ്യാ ഏവ വാഗ്ഭവം യദ്ധനജം കാമകലാലയം ച തത്സഹജം കൃത്വാ
ലോപാമുദ്രായാഃ ശക്തികൂടരാജം പഠിത്വാ വൈഷ്ണവീ വിദ്യാ ദ്വാദശേ ധാമനി
വ്യാചക്ഷത ഇതി . യ ഏവം വേദ .
താൻഹോവാച . ഭഗവാൻസർവേ യൂയം ശ്രുത്വാ പൂർവാം കാമാഖ്യാം
തുരീയരൂപാം തുരീയാതീതാം സർവോത്കടാം സർവമന്ത്രാസനഗതാം
പീഠോപപീഠദേവതാപരിവൃതാം സകലകലാവ്യാപിനീം ദേവതാം സാമോദാം
സപരാഗാം സഹൃദയാം സാമൃതാം സകലാം സേന്ദ്രിയാം സദോദിതാം
പരാം വിദ്യാം സ്പഷ്ടീകൃത്വാ ഹൃദയേ നിധായ വിജ്ഞായാനിലയം
ഗമയിത്വാ ത്രികൂടാം ത്രിപുരാം പരമാം മായാം ശ്രേഷ്ഠാം പരാം
വൈഷ്ണവീം സംനിധായ ഹൃദയകമലകർണികായാം പരാം ഭഗവതീം
ലക്ഷ്മീം മായാം സദോദിതാം മഹാവശ്യകരീം മദനോന്മാദനകാരിണീം
ധനുർബാണധാരിണീം വാഗ്വിജൃംഭിണീം ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യവർതിനീം
ചന്ദ്രകലാം സപ്തദശീം മഹാനിത്യോപസ്ഥിതാം പാശാങ്കുശമനോജ്ഞ-
പാണിപല്ലവാം സമുദ്യദർകനിഭാം ത്രിനേത്രാം വിചിന്ത്യ ദേവീം മഹാലക്ഷ്മീം
സർവലക്ഷ്മീമയീം സർവലക്ഷണസമ്പന്നാം ഹൃദയേ ചൈതന്യരൂപിണീം
നിരഞ്ജനാം ത്രികൂടാഖ്യാം സ്മിതമുഖീം സുന്ദരീം മഹാമായാം
സർവസുഭഗാം മഹാകുണ്ഡലിനീം ത്രിപീഠമധ്യവർതിനീമകഥാദിശ്രീപീഠേ
പരാം ഭൈരവീം ചിത്കലാം മഹാത്രിപുരാം ദേവീം ധ്യായേന്മഹാധ്യാന-
യോഗേനേയമേവം വേദേതി മഹോപനിഷത് .. ഇതി പ്രഥമോപനിഷത് .. 1..
അഥാതോ ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമിത്യാദി പഠിത്വാ ത്രൈപുരീ വ്യക്തിർലക്ഷ്യതേ .
ജാതവേദസ ഇത്യേകർചസൂക്തസ്യാദ്യമധ്യമാവസാനേഷു തത്ര സ്ഥാനേഷു
വിലീനം ബീജസാഗരരൂപം വ്യാചക്ഷ്വേത്യൃഷയ ഊചുഃ . താൻഹോവാച
ഭഗവാഞ്ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമം തദത്യമ്രവാണീം വിലോമേന പഠിത്വാ
പ്രഥമസ്യാദ്യം തദേവം ദീർഘം ദ്വിതീയസ്യാദ്യം സുനവാമ സോമമിത്യനേന
കൗലം വാമം ശ്രേഷ്ഠം സോമം മഹാസൗഭാഗ്യമാചക്ഷതേ . സ
സർവസമ്പത്തിഭൂതം പ്രഥമം നിവൃത്തികാരണം ദ്വിതീയം സ്ഥിതികാരണം
തൃതീയം സർഗകാരണമിത്യനേന കരശുദ്ധിം കൃത്വാ ത്രിപുരാവിദ്യാം
സ്പഷ്ടീകൃത്വാ ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമിത്യാദി പഠിത്വാ മഹാവിദ്യേശ്വരീ-
വിദ്യാമാചക്ഷതേ ത്രിപുരേശ്വരീം ജാതവേദസ ഇതി . ജാതേ ആദ്യക്ഷരേ മാതൃകായാഃ
ശിരസി ബൈന്ദവമമൃതരൂപിണീം കുണ്ഡലിനീം ത്രികോണരൂപിണീം ചേതി വാക്യാർഥഃ .
ഏവം പ്രഥമസ്യാദ്യം വാഗ്ഭവം . ദ്വിതീയം കാമകലാലയം . ജാത
ഇത്യനേന പരമാത്മനോ ജൃംഭണം . ജാത ഇത്യാദിനാ പരമാത്മാ ശിവ ഉച്യതേ .
ജാതമാത്രേണ കാമീ കാമയതേ കാമമിത്യാദിനാ പൂർണം വ്യാചക്ഷതേ .
തദേവ സുനവാമ ഗോത്രാരൂഢം മധ്യവർതിനാമൃതമധ്യേനാർണേന
മന്ത്രാർണാൻസ്പഷ്ടീകൃത്വാ . ഗോത്രേതി നാമഗോത്രായാമിത്യാദിനാ സ്പഷ്ടം
കാമകലാലയം ശേഷം വാമമിത്യാദിനാ . പൂർവേണാധ്വനാ വിദ്യേയം
സർവരക്ഷാകരീ വ്യാചക്ഷതേ . ഏവമേതേന വിദ്യാം ത്രിപുരേശീം സ്പഷ്ടീകൃത്വാ
ജാതവേദസ ഇത്യാദിനാ ജാതോ ദേവ ഏക ഈശ്വരഃ പരമോ ജ്യോതിർമന്ത്രതോ വേതി തുരീയം
വരം ദത്ത്വാ ബിന്ദുപൂർണജ്യോതിഃസ്ഥാനം കൃത്വാ പ്രഥമസ്യാദ്യം ദ്വിതീയം ച
തൃതീയം ച സർവരക്ഷാകരീസംബന്ധം കൃത്വാ വിദ്യാമാത്മാസനരൂപിണീം
സ്പഷ്ടീകൃത്വാ ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമിത്യാദി പഠിത്വാ രക്ഷാകരീം
വിദ്യാം സ്മൃത്വാദ്യന്തയോർധാമ്നോഃ ശക്തിശിവരൂപിണീം വിനിയോജ്യ സ ഇതി
ശക്ത്യാത്മകം വർണം സോമമിതി ശൈവാത്മകം ധാമ ജാനീയാത് . യോ ജാനീതേ
സ സുഭഗോ ഭവതി . ഏവമേതാം ചക്രാസനഗതാം ത്രിപുരവാസിനീം സദോദിതാം
ശിവശക്ത്യാത്മികമവേദിതാം ജാതവേദാഃ ശിവ ഇതി സേതി
ശക്ത്യാത്മാക്ഷരമിതി ശിവാദിശക്ത്യന്തരാലഭൂതാം ത്രികൂടാദിചാരിണീം
സൂര്യാചന്ദ്രനമസ്കാം മന്ത്രാസനഗതാം ത്രിപുരം മഹാലക്ഷ്മീം
സദോദിതാം സ്പഷ്ടീകൃത്വാ ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമിത്യാദി
പഠിത്വാ പൂർവം സദാത്മാസനരൂപാം വിദ്യാം സ്മൃത്വാ വേദ ഇത്യാദിനാ
വിശ്വാഹസന്തതോദയബൈന്ദവമുപരി വിന്യസ്യ സിദ്ധാസനസ്ഥാം ത്രിപുരാം
മാലിനീം വിദ്യാം സ്പഷ്ടീകൃത്വാ ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമമിത്യാദി
പഠിത്വാ ത്രിപുരാം സുന്ദരീം ശ്രിത്വാ കലേ അക്ഷരേ വിചിന്ത്യ മൂർതിഭൂതാം
മൂർതിരൂപിണീം സർവവിദ്യേശ്വരീം ത്രിപുരാം വിദ്യാം സ്പഷ്ടീകൃത്വാ
ജാതവേദസ ഇത്യാദി പഠിത്വാ ത്രിപുരാം ലക്ഷ്മീം ശ്രിത്വാഗ്നിം നിദഹാതി
സൈവേയമഗ്ന്യാനനേ ജ്വലതീതി വിചിന്ത്യ ത്രിജ്യോതിഷമീശ്വരീം ത്രിപുരാമംബാം
വിദ്യാം സ്പഷ്ടീകുര്യാത് . ഏവമേതേന സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി
വിശ്വേത്യാദിപരപ്രകാശിനീ പ്രത്യഗ്ഭൂതാ കാര്യാ . വിദ്യേയമാഹ്വാനകർമാണി
സർവതോ ധീരേതി വ്യാചക്ഷതേ . ഏവമേതദ്വിദ്യാഷ്ടകം മഹാമായാ-
ദേവ്യംഗഭൂതം വ്യാചക്ഷതേ . ദേവാ ഹ വൈ ഭഗവന്തമബ്രുവന്മഹാചക്രനായകം
നോ ബ്രൂഹീതി സാർവകാമികം സർവാരാധ്യം സർവരൂപം വിശ്വതോമുഖം
മോക്ഷദ്വാരം യദ്യോഗിന ഉപവിശ്യ പരം ബ്രഹ്മ ഭിത്ത്വാ നിർവാണമുപവിശന്തി .
താൻഹോവാച ഭഗവാഞ്ശ്രീചക്രം വ്യാഖ്യാസ്യാമ ഇതി . ത്രികോണം ത്ര്യസ്രം കൃത്വാ
തദന്തർമധ്യവൃത്തമാനയഷ്ടിരേഖാമാകൃഷ്യ വിശാലം നീത്വാഗ്രതോ
യോനിം കൃത്വാ പൂർവയോന്യഗ്രരൂപിണീം മാനയഷ്ടിം കൃത്വാ താം സർവോർധ്വാം
നീത്വാ യോനിം കൃത്വാദ്യം ത്രികോണം ചക്രം ഭവതി . ദ്വിതീയമന്തരാലം ഭവതി .
തൃതീയമഷ്ടയോന്യങ്കിതം ഭവതി . അഥാഷ്ടാരചക്രാദ്യന്തവിദിക്കോണാഗ്രതോ
രേഖാം നീത്വാ സാധ്യാദ്യാകർഷണബദ്ധരേഖാം നീത്വേത്യേവമഥോർധ്വ-
സമ്പുടയോന്യങ്കിതം കൃത്വാ കക്ഷാഭ്യ ഊർധ്വഗരേഖാചതുഷ്ടയം
കൃത്വാ യഥാക്രമേണ മാനയഷ്ടിദ്വയേന ദശയോന്യങ്കിതം ചക്രം ഭവതി .
അനേനൈവ പ്രകാരേണ പുനർദശാരചക്രം ഭവതി . മധ്യത്രികോണാഗ്രചതുഷ്ടയാ-
ദ്രേഖാചരാഗ്രകോണേഷു സംയോജ്യ തദ്ദശാരാംശതോനീതാം മാനയഷ്ടിരേഖാം
യോജയിത്വാ ചതുർദശാരം ചക്രം ഭവതി . തതോഽഷ്ടപത്രസംവൃതം ചക്രം ഭവതി .
ഷോഡശപത്രസംവൃതം ചക്രം ചതുർദ്വാരം ഭവതി . തതഃ പാർഥിവം ചക്രം
ചതുർദ്വാരം ഭവതി . ഏവം സൃഷ്ടിയോഗേന ചക്രം വ്യാഖ്യാതം . നവാത്മകം
ചക്രം പ്രാതിലോമ്യേന വാ വച്മി . പ്രഥമം ചക്രം ത്രൈലോക്യമോഹനം ഭവതി .
സാണിമാദ്യഷ്ടകം ഭവതി . സമാത്രഷ്ടകം ഭവതി . സസർവസങ്ക്ഷോഭിണ്യാദിദശകം
ഭവതി . സപ്രകടം ഭവതി . ത്രിപുരയാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . സസർവസങ്ക്ഷോഭിണീമുദ്രയാ
ജുഷ്ടം ഭവതി . ദ്വിതീയം സർവാശാപരിപൂരകം ചക്രം ഭവതി .
സകാമാദ്യാകർഷിണീഷോഡശകം ഭവതി . സഗുപ്തം ഭവതി . ത്രിപുരേശ്വര്യാധിഷ്ഠിതം
ഭവതി . സർവവിദ്രാവിണീമുദ്രയാ ജുഷ്ടം ഭവതി . തൃതീയം സർവസങ്ക്ഷോഭണം ചക്രം ഭവതി . സാനംഗകുസുമാദ്യഷ്ടകം ഭവതി . സഗുപ്തതരം ഭവതി .
ത്രിപുരസുന്ദര്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . സർവാകർഷിണീമുദ്രയാ ജുഷ്ടം ഭവതി .
തുരീയം സർവസൗഭാഗ്യദായകം ചക്രം ഭവതി .
സസർവസങ്ക്ഷോഭിണ്യാദിദ്വിസപ്തകം ഭവതി . സസമ്പ്രദായം ഭവതി .
ത്രിപുരവാസിന്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . സസർവവശങ്കരിണീമുദ്രയാ
ജുഷ്ടം ഭവതി . തുരീയാന്തം സർവാർഥസാധകം ചക്രം ഭവതി .
സസർവസിദ്ധിപ്രദാദിദശകം ഭവതി . സകലകൗലം ഭവതി .
ത്രിപുരാമഹാലക്ഷ്മ്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . മഹോന്മാദിനീമുദ്രയാ
ജുഷ്ടം ഭവതി . ഷഷ്ഠം സർവരക്ഷാകരം ചക്രം ഭവതി .
സസർവജ്ഞത്വാദിദശകം ഭവതി . സനിഗർഭം ഭവതി .
ത്രിപുരമാലിന്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . മഹാങ്കുശമുദ്രയാ ജുഷ്ടം
ഭവതി . സപ്തമം സർവരോഗഹരം ചക്രം ഭവതി . സർവവശിന്യാദ്യഷ്ടകം
ഭവതി . സരഹസ്യം ഭവതി . ത്രിപുരസിദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി .
സഖേചരീമുദ്രയാ ജുഷ്ടം ഭവതി . അഷ്ടമം സർവസിദ്ധിപ്രദം
ചക്രം ഭവതി . സായുധചതുഷ്ടയം ഭവതി . സപരാപരരഹസ്യം
ഭവതി . ത്രിപുരാംബയാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . ബീജമുദ്രയാധിഷ്ഠിതം
ഭവതി . നവമം ചക്രനായകം സർവാനന്ദമയം ചക്രം ഭവതി .
സകാമേശ്വര്യാദിത്രികം ഭവതി . സാതിരഹസ്യം ഭവതി . മഹാത്രിപുര-
സുന്ദര്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . യോനിമുദ്രയാ ജുഷ്ടം ഭവതി .
സങ്ക്രാമന്തി വൈ സർവാണി ച്ഛന്ദാംസി ചകാരാണി . തദേവ ചക്രം
ശ്രീചക്രം . തസ്യ നാഭ്യാമഗ്നിമണ്ഡലേ സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ ..
തത്രോങ്കാരപീഠം പൂജയിത്വാ തത്രാക്ഷരം ബിന്ദുരൂപം തദന്തർഗത-
വ്യോമരൂപിണീം വിദ്യാം പരമാം സ്മൃത്വാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീമാവാഹ്യ .
ക്ഷീരേണ സ്നാപിതേ ദേവി ചന്ദനേന വിലേപിതേ . ബില്വപത്രാർചിതേ ദേവി ദുർഗേഽഹം
ശരണം ഗതഃ . ഇത്യേകയർചാ പ്രാർഥ്യ മായാലക്ഷ്മീ തന്ത്രേണ
പൂജയേദിതി ഭഗവാനബ്രവീത് . ഏതൈർമന്ത്രൈർഭഗവതീം യജേത് . തതോ ദേവീ
പ്രീതാ ഭവതി . സ്വാത്മാനം ദർശയതി . തസ്മാദ്യ ഏതൈർമന്ത്രൈര്യജതി സ
ബ്രഹ്മ പശ്യതി . സ സർവം പശ്യതി . സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .
യ ഏവം വേദേതി മഹോപനിഷത് ..
ഇതി ദ്വിതീയോപനിഷത് .. 2..
ദേവാ ഹ വൈ മുദ്രാഃ സൃജേമേതി ഭഗവന്തമബ്രുവൻ .
താൻഹോവാച ഭഗവാനവനികൃതജാനുമണ്ഡലം വിസ്തീര്യ
പദ്മാസനം കൃത്വാ മുദ്രാഃ സൃജതേതി . സ സർവാനാകർഷയതി
യോ യോനിമുദ്രാമധീതേ . സ സർവം വേത്തി . സ സർവഫലമശ്നുതേ .
സ സർവാൻഭഞ്ജയതി . സ വിദ്വേഷിണം സ്തംഭയതി . മധ്യമേ
അനാമികോപരി വിന്യസ്യ കനിഷ്ഠികാംഗുഷ്ഠതോഽധീതേ
മുക്തയോസ്തർജന്യോർദണ്ഡവദധസ്താദേവംവിധാ പ്രഥമാ സമ്പദ്യതേ .
സൈവ മിലിതമധ്യമാ ദ്വിതീയാ . തൃതീയാങ്കുശാകൃതിരിതി .
പ്രാതിലോമ്യേന പാണീ സംഘർഷയിത്വാംഗുഷ്ഠൗ സാഗ്രിമൗ
സമാധായ തുരീയാ . പരസ്പരം കനീയസേദം മധ്യമാബദ്ധേ
അനാമികേ ദണ്ഡിന്യൗ തർജന്യാവാലിംഗ്യാവഷ്ടഭ്യ മധ്യമാനഖ-
മിലിതാംഗുഷ്ഠൗ പഞ്ചമീ . സൈവാഗ്രേഽങ്കുശാകൃതിഃ ഷഷ്ഠീ .
ദക്ഷിണശയേ വാമബാഹും കൃത്വാന്യോന്യാനാമികേ കനീയസീമധ്യഗതേ
മധ്യമേ തർജന്യാക്രാന്തേ സരലാസ്വംഗുഷ്ഠൗ ഖേചരീ സപ്തമീ .
സർവോർധ്വേ സർവസംഹൃതി സ്വമധ്യമാനാമികാന്തരേ കനീയസി
പാർശ്വയോസ്തർജന്യാവങ്കുശാഢ്യേ യുക്താ സാംഗുഷ്ഠയോഗതോഽന്യോന്യം
സമമഞ്ജലിം കൃത്വാഷ്ടമീ . പരസ്പരമധ്യമാപൃഷ്ഠവർതിന്യാവനാമികേ
തർജന്യാക്രാന്തേ സമേ മധ്യമേ ആദായാംഗുഷ്ഠൗ മധ്യവർതിനൗ
നവമീ പ്രതിപദ്യത ഇതി .
സൈവേയം കനീയസേ സമേ അന്തരിതേഽംഗുഷ്ഠൗ സമാവന്തരിതൗ
കൃത്വാ ത്രിഖണ്ഡാപദ്യത ഇതി . പഞ്ച ബാണാഃ പഞ്ചാദ്യാ
മുദ്രാഃ സ്പഷ്ടാഃ . ക്രോമങ്കുശാ . ഹസഖ്ഫ്രേം ഖേചരീ .
ഹംസ്രൗ ബീജാഷ്ടമീ വാഗ്ഭവാദ്യാ നവമീ ദശമീ ച
സമ്പദ്യത ഇതി . യ ഏവം വേദ . അഥാതഃ കാമകലാഭൂതം ചക്രം
വ്യാഖ്യാസ്യാമോ ഹ്രീം ക്ലീമൈം ബ്ലൂॅം സ്രൗമേതേ പഞ്ച കാമാഃ
സർവചക്രം വ്യാവർതന്തേ . മധ്യമം കാമം സർവാവസാനേ
സമ്പുടീകൃത്യ ബ്ലൂങ്കാരേണ സമ്പുടം വ്യാപ്തം കൃത്വാ ദ്വിരൈന്ദവേന
മധ്യവർതിനാ സാധ്യം ബദ്ധ്വാ ഭൂർജപത്രേ യജതി . തച്ചക്രം
യോ വേത്തി സ സർവം വേത്തി . സ സകലാॅംല്ലോകാനാകർഷയതി . സ സർവം
സ്തംഭയതി . നീലീയുക്തം ചക്രം ശത്രൂന്മാരയതി . ഗതിം
സ്തംഭയതി . ലാക്ഷായുക്തം കൃത്വാ സകലലോകം വശീകരോതി .
നവലക്ഷജപം കൃത്വാ രുദ്രത്വം പ്രാപ്നോതി . മാതൃകയാ വേഷ്ടിതം
കൃത്വാ വിജയീ ഭവതി . ഭഗാങ്കകുണ്ഡം കൃത്വാഗ്നിമാധായ പുരുഷോ
ഹവിഷാ ഹുത്വാ യോഷിതോ വശീകരോതി . വർതുലേ ഹുത്വാ ശ്രിയമതുലം
പ്രാപ്നോതി . ചതുരസ്രേ ഹുത്വാ വൃഷ്ടിർഭവതി . ത്രികോണേ ഹുത്വാ
ശത്രൂന്മാരയതി . ഗതിം സ്തംഭയതി . പുഷ്പാണി ഹുത്വാ വിജയീ ഭവതി .
മഹാരസൈർഹുത്വാ പരമാനന്ദനിർഭരോ ഭവതി . ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം
ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപമശ്രവസ്തമം . ജ്യേഷ്ഠരാജം
ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശ്രുണ്വന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം .
ഇത്യേവമാദ്യമക്ഷരം തദന്ത്യബിന്ദുപൂർണമിത്യനേനാംഗം സ്പൃശതി .
ഗം ഗണേശായ നമ ഇതി ഗണേശം നമസ്കുർവീത . ഓം നമോ ഭഗവതേ
ഭസ്മാംഗരാഗായോഗ്രതേജസേ ഹനഹന ദഹദഹ പചപച മഥമഥ
വിധ്വംസയവിധ്വംസയ ഹലഭഞ്ജന ശൂലമൂലേ വ്യഞ്ജനസിദ്ധിം കുരുകുരു
സമുദ്രം പൂർവപ്രതിഷ്ഠിഅതം ശോഷയശോഷയ സ്തംഭയസ്തംഭയ
പരമന്ത്രപരയന്ത്രപരതന്ത്രപരദൂതപരകടകപരച്ഛേദനകര
വിദാരയവിദാരയ ച്ഛിന്ധിച്ഛിന്ധി ഹ്രീം ഫട് സ്വാഹാ . അനേന ക്ഷേത്രാധ്യക്ഷം
പൂജയേദിതി . കുലകുമാരി വിദ്മഹേ മന്ത്രകോടിസുധീമഹി . തന്നഃ കൗലിഃ പ്രചോദയാത് .
ഇതി കുമാര്യർചനം കൃത്വാ യോ വൈ സാധകോഽഭിലിഖതി സോഽമൃതത്വം ഗച്ഛതി .
സ യശ ആപ്നോതി . സ പരമായുഷ്യമഥ വാ പരം ബ്രഹ്മ ഭിത്ത്വാ തിഷ്ഠതി .
യ ഏവം വേദേതി മഹോപനിഷത് .
ഇതി തൃതീയോപനിഷത് .. 3..
ദേവാ ഹ വൈ ഭഗവന്തമബ്രുവന്ദേവ ഗായത്രം ഹൃദയം നോ
വ്യാഖ്യാതം ത്രൈപുരം സർവോത്തമം . ജാതവേദസസൂക്തേനാഖ്യാതം
നസ്ത്രൈപുരാഷ്ടകം . യദിഷ്ട്വാ മുച്യതേ യോഗീ ജന്മസംസാരബന്ധനാത് .
അഥ മൃത്യുഞ്ജയം നോ ബ്രൂഹീത്യേവം ബ്രുവതാം സർവേഷാം ദേവാനാം
ശ്രുത്വേദം വാക്യമഥാതസ്ത്ര്യംബകേനാനുഷ്ടുഭേന മൃത്യുഞ്ജയം ദർശയതി .
കസ്മാത്ത്ര്യംബകമിതി . ത്രയാണാം പുരാണാമംബകം സ്വാമിനം തസ്മാദുച്യതേ
ത്ര്യംബകമിതി . അഥ കസ്മാദുച്യതേ യജാമഹ ഇതി . യജാമഹേ സേവാമഹേ വസ്തു
മഹേത്യക്ഷരദ്വയേന കൂടത്വേനാക്ഷരൈകേണ മൃത്യുഞ്ജയമിത്യുച്യതേ .
തസ്മാദുച്യതേ യജാമഹ ഇതി . അഥ കസ്മാദുച്യതേ സുഗന്ധിമിതി . സർവതോ യശ
ആപ്നോതി . തസ്മാദുച്യതേ സുഗന്ധിമിതി . അഥ കസ്മാദുച്യതേ പുഷ്ടിവർധനമിതി .
യത്സർവാംല്ലോകാൻസൃജതി യത്സർവാംല്ലോകാംസ്താരയതി യത്സർവാംല്ലോകാന്വ്യാപ്നോതി
തസ്മാദുച്യതേ പുഷ്ടിവർധനമിതി . അഥ കസ്മാദുച്യതേ ഉർവാരുകമിവ
ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയേതി . സംലഗ്നത്വാദുർവാരുകമിവ മൃത്യോഃ സംസാരബന്ധനാത്സംലഗ്നത്വാദ്ബദ്ധത്വാന്മോക്ഷീഭവതി മുക്തോ ഭവതി .
അഥ കസ്മാദുച്യതേ മാമൃതാദിതി അമൃതത്വം പ്രാപ്നോത്യക്ഷരം
പ്രാപ്നോതി സ്വയം രുദ്രോ ഭവതി .
ദേവാ ഹ വൈ ഭഗവന്തമൂചുഃ സർവം നോ വ്യാഖ്യാതം .
അഥ കൈർമന്ത്രൈഃ സ്തുതാ ഭഗവതീ സ്വാത്മാനം ദർശയതി
താൻസർവാഞ്ഛൈവാന്വൈഷ്ണവാൻസൗരാൻഗാണേശാന്നോ
ബ്രൂഹീതി . സ ഹോവാച ഭഗവാംസ്ത്ര്യംബകേനാനുഷ്ടുഭേന
മൃത്യുഞ്ജയമുപാസയേത് . പൂർവേണാധ്വനാ വ്യാപ്തമേകാക്ഷരമിതി
സ്മൃതം . ഓം നമഃ ശിവായേതി യാജുഷമന്ത്രോപാസകോ
രുദ്രത്വം പ്രാപ്നോതി . കല്യാണം പ്രാപ്നോതി . യ ഏവം വേദ . തദ്വിഷ്ണോഃ
പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം .
വിഷ്ണോഃ സർവതോമുഖസ്യ സ്നേഹോ യഥാ പലലപിണ്ഡമോതപ്രോതമനുവ്യാപ്തം
വ്യതിരിക്തം വ്യാപ്നുത ഇതി വ്യാപ്നുവതോ വിഷ്ണോസ്തത്പരമം പദം പരം വ്യോമേതി
പരമം പദം പശ്യന്തി വീക്ഷന്തേ . സൂരയോ ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാസ ഇതി
സദാ ഹൃദയ അദധതേ . തസ്മാദ്വിഷ്ണോഃ സ്വരൂപം വസതി തിഷ്ഠതി
ഭൂതേശ്വിതി വാസുദേവ ഇതി . ഓം നമ ഇതി ത്രീണ്യക്ഷരാണി . ഭഗവത ഇതി
ചത്വാരി . വാസുദേവായേതി പഞ്ചാക്ഷരാണി . ഏതദ്വൈ വാസുദേവസ്യ
ദ്വാദശാർണമഭ്യേതി . സോപപ്ലവം തരതി . സ സർവമായുരേതി . വിന്ദതേ
പ്രാജാപത്യം രായസ്പോഷം ഗൗപത്യം ച തമശ്നുതേ പ്രത്യഗാനന്ദം
ബ്രഹ്മപുരുഷം പ്രണവസ്വരൂപമകാര ഉകാരോ മകാര ഇതി . താനേകധാ
സംഭവതി തദോമിതി . ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസദ്ധോതാ
വേദിഷദതിഥിർദുരോണസത് . നൃഷദ്വരസദൃതസദ്വ്യോമസദബ്ജാ ഗോജാ
ഋതജാ അദ്രിജാ ഋതം ബൃഹത് . ഹംസ ഇത്യേതന്മനോരക്ഷരദ്വിതീയേന
പ്രഭാപുഞ്ജേന സൗരേണ ധൃതമബ്ജാ ഗോജാ ഋതജാ അദ്രിജാ ഋതം
സത്യാ-പ്രഭാ-പുഞ്ജി-ന്യുഷാ-സന്ധ്യാ-പ്രജ്ഞാഭിഃ
ശക്തിഭിഃ പൂർവം സൗരമധീയാനഃ സർവം ഫലമശ്നുതേ .
സ വ്യോമ്നി പരമേ ധാമനി സൗരേ നിവസതേ .
ഗണാനാം ത്വതി ത്രൈഷ്ടുഭേന പൂർവേണാധ്വനാ മനുനൈകാർണേന
ഗണാധിപമഭ്യർച്യ ഗണേശത്വം പ്രാപ്നോതി . അഥ ഗായത്രീ
സാവിത്രീ സരസ്വത്യജപാ മാതൃകാ പ്രോക്താ തയാ സർവമിദം വ്യാപ്തം .
ഐം വാഗീശ്വരി വിദ്മഹേ ക്ലീം കാമേശ്വരീ ധീമഹി . സൗസ്തന്നഃ ശക്തിഃ
പ്രചോദയാദിതി . ഗായത്രീ പ്രാതഃ സാവിത്രീ മധ്യന്ദിനേ സരസ്വതീ സായമിതി
നിരന്തരമജപാ . ഹംസ ഇത്യേവ മാതൃകാ . പഞ്ചാശദ്വർണവിഗ്രഹേണാ-
കാരാദിക്ഷകാരാന്തേന വ്യാപ്താനി ഭുവനാനി ശാസ്ത്രാണി
ച്ഛന്ദാംസീത്യേവം ഭഗവതീം സർവം വ്യാപ്നോതീത്യേവ തസ്യൈ വൈ നമോനമ ഇതി .
താൻഭഗവാനബ്രവീദേതൈർമന്ത്രൈർനിത്യം ദേവീം യഃ സ്തൗതി സ സർവം പശ്യതി .
സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി . യ ഏവം വേദേത്യുപനിഷത് ..
ഇതി തുരീയോപനിഷത് .. 4..
ദേവാ ഹ വൈ ഭഗവന്തമബ്രുവൻസ്വാമിന്നഃ കഥിതം സ്ഫുടം
ക്രിയാകാണ്ഡം സവിഷയം ത്രൈപുരമിതി . അഥ പരമനിർവിശേഷം
കഥയസ്വേതി . താൻഹോവാച ഭഗവാംസ്തുരീയയാ മായയാന്ത്യയാ
നിർദിഷ്ടം പരമം ബ്രഹ്മേതി . പരമപുരുഷം ചിദ്രൂപം
പരമാത്മേതി . ശ്രോതാ മന്താ ദ്രഷ്ടാദേഷ്ടാ സ്പ്രഷ്ടാഘോഷ്ടാ
വിജ്ഞാതാ പ്രജ്ഞാതാ സർവേഷാം പുരുഷാണാമന്തഃപുരുഷഃ
സ ആത്മാ സ വിജ്ഞേയ ഇതി . ന തത്ര ലോകാ അലോകാ ന തത്ര ദേവാ അദേവാഃ
പശവോഽപശവസ്താപസോ ന താപസഃ പൗൽകസോ ന പൗൽകസോ
വിപ്രാ ന വിപ്രാഃ . സ ഇത്യേകമേവ പരം ബ്രഹ്മ വിഭ്രാജതേ നിർവാണം .
ന തത്ര ദേവാ ഋഷയഃ പിതര ഈശതേ പ്രതിബുദ്ധഃ സർവവിദ്യേതി .
തത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
അതോ നിർവിഷയം നിത്യം മനഃ കാര്യം മുമുക്ഷുണാ .
യതോ നിർവിഷയോ നാമ മനസോ മുക്തിരിഷ്യതേ .. 1..
മനോ ഹി ദ്വിവിധം പ്രോക്തം ശുദ്ധം ചാശുദ്ധമേവ ച .
അശുദ്ധം കാമസങ്കൽപം ശുദ്ധം കാമവിവർജിതം .. 2..
മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഃ .
ബന്ധനം വിഷയാസക്തം മുക്ത്യൈ നിർവിഷയം മനഃ .. 3..
നിരസ്തവിഷയാസംഗം സംനിരുധ്യ മനോ ഹൃദി .
യദാ യാത്യമനീഭാവസ്തദാ തത്പരമം പദം .. 4..
താവദേവ നിരോദ്ധവ്യം യാവധൃദിഗതം ക്ഷയം .
ഏതജ്ജ്ഞാനം ച ധ്യാനം ച ശേഷോഽന്യോ ഗ്രന്ഥവിസ്തരഃ .. 5..
നൈവ ചിന്ത്യം ന ചാചിന്ത്യം ന ചിന്ത്യം ചിന്ത്യമേവ ച .
പക്ഷപാതവിനിർമുക്തം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ ധ്രുവം .. 6..
സ്വരേണ സല്ലയേദ്യോഗീ സ്വരം സംഭാവയേത്പരം .
അസ്വരേണ തു ഭാവേന ന ഭാവോ ഭാവ ഇഷ്യതേ .. 7..
തദേവ നിഷ്കലം ബ്രഹ്മ നിർവികൽപം നിരഞ്ജനം .
തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ ക്രമാത് .. 8..
നിർവികൽപമനന്തം ച ഹേതുദൃഷ്ടാന്തവർജിതം .
അപ്രമേയമനാദ്യന്തം യജ്ജ്ഞാത്വാ മുച്യതേ ബുധഃ .. 9..
ന നിരോധോ ന ചോത്പത്തിർന ബദ്ധോ ന ച സാധകഃ .
ന മുമുക്ഷുർന വൈ മുക്ത ഇത്യേഷാ പരമാർഥതാ .. 10..
ഏക ഏവാത്മാ മന്തവ്യോ ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു .
സ്ഥാനത്രയവ്യതീതസ്യ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ .. 12..
ഏക ഏവ ഹി ഭൂതാത്മാ ഭൂതേഭൂതേ വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഏകധാ ബഹുധാ ചൈവ ദൃശ്യതേ ജലചന്ദ്രവത് .. 12..
ഘടസംവൃതമാകാശം നീയമാനേ ഘടേ യഥാ .
ഘടോ നീയേത നാകാശം തഥാ ജീവോ നഭോപമഃ .. 13..
ഘടവദ്വിവിധാകാരം ഭിദ്യമാം പുനഃ പുനഃ .
തദ്ഭേദേ ച ന ജാനാതി സ ജാനാതി ച നിത്യശഃ .. 14..
ശബ്ദമായാവൃതോ യാവത്താവത്തിഷ്ഠതി പുഷ്കലേ .
ഭിന്നേ തമസി ചൈകത്വമേക ഏവാനുപശ്യതി .. 15..
ശബ്ദാർണമപരം ബ്രഹ്മ തസ്മിൻക്ഷീണേ യദക്ഷരം .
തദ്വിദ്വാനക്ഷരം ധ്യായേദ്യദീച്ഛേച്ഛാന്തിമാത്മനഃ .. 16..
ദ്വേ ബ്രഹ്മണീ ഹി മന്തവ്യേ ശബ്ദബ്രഹ്മ പരം ച യത് .
ശബ്ദബ്രഹ്മണി നിഷ്ണാതഃ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി .. 17..
ഗ്രന്ഥമഭ്യസ്യ മേധാവീ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതത്പരഃ .
പലാലമിവ ധാന്യാർഥീ ത്യജേദ്ഗ്രന്ഥമശേഷതഃ .. 18..
ഗവാമനേകവർണാനാം ക്ഷീരസ്യാപ്യേകവർണതാ .
ക്ഷീരവത്പശ്യതി ജ്ഞാനീ ലിംഗിനസ്തു ഗവാം യഥാ .. 19..
ജ്ഞാനനേത്രം സമാധായ സ മഹത്പരമം പദം .
നിഷ്കലം നിശ്ചലം ശാന്തം ബ്രഹ്മാഹമിതി സംസ്മരേത് .. 20..
ഇത്യേകം പരബ്രഹ്മരൂപം സർവഭൂതാധിവാസം തുരീയം
ജാനീതേ സോഽക്ഷരേ പരമേ വ്യോമന്യധിവസതി . യ ഏതാം വിദ്യാം
തുരീയാം ബ്രഹ്മയോനിസ്വരൂപാം താമിഹായുഷേ ശരണമഹം
പ്രപദ്യേ . ആകാശാദ്യനുക്രമേണ സർവേഷാം വാ ഏതദ്ഭൂതാനാമാകാശഃ
പരായണം . സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി ഭൂതാന്യാകാശാദേവ ജായന്തേ .
ആകാശ ഏവ ലീയന്തേ . തസ്മാദേവ ജാതാനി ജീവന്തി . തസ്മാദാകാശജം
ബീജം വിന്ദ്യാത് . തദേവാകാശപീഠം സ്പാർശനം പീഠം
തേജഃപീഠമമൃതപീഠം രത്നപീഠം ജാനീയാത് . യോ ജാനീതേ
സോഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി . തസ്മാദേതാം തുരീയാം ശ്രീകാമരാജീയാമേകാദശധാ
ഭിന്നമേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മേതി യോ ജാനീതേ സ തുരീയം പദം പ്രാപ്നോതി .
യ ഏവം വേദേതി മഹോപനിഷത് ..
ഇതി പഞ്ചമോപനിഷത് .. 5..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ .. ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ..
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം ̐സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ .. സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
.. ഇതി ശ്രീത്രിപുരാതാപിന്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..