ഉപനിഷത്തുകൾ/തേജോബിന്ദൂപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തേജോബിന്ദൂപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

തേജോബിന്ദൂപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


യത്ര ചിന്മാത്രകലനാ യാത്യപഹ്നവമഞ്ജസാ .
തച്ചിന്മാത്രമഖണ്ഡൈകരസം ബ്രഹ്മ ഭവാമ്യഹം ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം തേജോബിന്ദുഃ പരം ധ്യാനം വിശ്വാത്മഹൃദിസംസ്ഥിതം .
ആണവം ശാംഭവം ശാന്തം സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം പരം ച യത് .. 1..
ദുഃഖാഢ്യം ച ദുരാരാധ്യം ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യം മുക്തമവ്യയം .
ദുർലഭം തത്സ്വയം ധ്യാനം മുനീനാം ച മനീഷിണാം .. 2..
യതാഹാരോ ജിതക്രോധോ ജിതസംഗോ ജിതേന്ദ്രിയഃ .
നിർദ്വന്ദ്വോ നിരഹങ്കാരോ നിരാശീരപരിഗ്രഹഃ .. 3..
അഗമ്യാഗമകർതാ യോ ഗമ്യാഽഗമയമാനസഃ .
മുഖേ ത്രീണി ച വിന്ദന്തി ത്രിധാമാ ഹംസ ഉച്യതേ .. 4..
പരം ഗുഹ്യതമം വിദ്ധി ഹ്യസ്തതന്ദ്രോ നിരാശ്രയഃ .
സോമരൂപകലാ സൂക്ഷ്മാ വിഷ്ണോസ്തത്പരമം പദം .. 5..
ത്രിവക്ത്രം ത്രിഗുണം സ്ഥാനം ത്രിധാതും രൂപവർജിതം .
നിശ്ചലം നിർവികൽപം ച നിരാകാരം നിരാശ്രയം .. 6..
ഉപാധിരഹിതം സ്ഥാനം വാങ്മനോഽതീതഗോചരം .
സ്വഭാവം ഭാവസംഗ്രാഹ്യമസംഘാതം പദാച്ച്യുതം .. 7..
അനാനാനന്ദനാതീതം ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യം മുക്തിമവ്യയം .
ചിന്ത്യമേവം വിനിർമുക്തം ശാശ്വതം ധ്രുവമച്യുതം .. 8..
തദ്ബ്രഹ്മണസ്തദധ്യാത്മം തദ്വിഷ്ണോസ്തത്പരായണം .
അചിന്ത്യം ചിന്മയാത്മാനം യദ്വ്യോമ പരമം സ്ഥിതം .. 9..
അശൂന്യം ശൂന്യഭാവം തു ശൂന്യാതീതം ഹൃദി സ്ഥിതം .
ന ധ്യാനം ച ന ച ധ്യാതാ ന ധ്യേയോ ധ്യേയ ഏവ ച .. 10..
സർവം ച ന പരം ശൂന്യം ന പരം നാപരാത്പരം .
അചിന്ത്യമപ്രബുദ്ധം ച ന സത്യം ന പരം വിദുഃ .. 11..
മുനീനാം സമ്പ്രയുക്തം ച ന ദേവാ ന പരം വിദുഃ .
ലോഭം മോഹം ഭയം ദർപം കാമം ക്രോധം ച കിൽബിഷം .. 12..
ശീതോഷ്ണേ ക്ഷുത്പിപാസേ ച സങ്കൽപകവികൽപകം .
ന ബ്രഹ്മകുലദർപം ച ന മുക്തിഗ്രന്ഥിസഞ്ചയം .. 13..
ന ഭയം ന സുഖം ദുഃഖം തഥാ മാനാവമാനയോഃ .
ഏതദ്ഭാവവിനിർമുക്തം തദ്ഗ്രാഹ്യം ബ്രഹ്മ തത്പരം .. 14..
യമോ ഹി നിയമസ്ത്യാഗോ മൗനം ദേശശ്ച കാലതഃ .
ആസനം മൂലബന്ധശ്ച ദേഹസാമ്യം ച ദൃക്സ്ഥിതിഃ .. 15..
പ്രാണസംയമനം ചൈവ പ്രത്യാഹാരശ്ച ധാരണാ .
ആത്മധ്യാനം സമാധിശ്ച പ്രോക്താന്യംഗാനി വൈ ക്രമാത് .. 16..
സർവം ബ്രഹ്മേതി വൈ ജ്ഞാനാദിന്ദ്രിയഗ്രാമസംയമഃ .
യമോഽഽയമിതി സമ്പ്രോക്തോഽഭ്യസനീയോ മുഹുർമുഹുഃ .. 17..
സജാതീയപ്രവാഹശ്ച വിജാതീയതിരസ്കൃതിഃ .
നിയമോ ഹി പരാനന്ദോ നിയമാത്ക്രിയതേ ബുധൈഃ .. 18..
ത്യാഗോ ഹി മഹതാ പൂജ്യഃ സദ്യോ മോക്ഷപ്രദായകഃ .. 19..
യസ്മാദ്വാചോ നിവർതന്തേ അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ .
യന്മൗനം യോഗിഭിർഗമ്യം തദ്ഭജേത്സർവദാ ബുധഃ .. 20..
വാചോ യസ്മാന്നിവർതന്തേ തദ്വക്തും കേന ശക്യതേ .
പ്രപഞ്ചോ യദി വക്തവ്യഃ സോഽപി ശബ്ദവിവർജിതഃ .. 21..
ഇതി വാ തദ്ഭവേന്മൗനം സർവം സഹജസഞ്ജ്ഞിതം .
ഗിരാം മൗനം തു ബാലാനാമയുക്തം ബ്രഹ്മവാദിനാം .. 22..
ആദാവന്തേ ച മധ്യേ ച ജനോ യസ്മിന്ന വിദ്യതേ .
യേനേദം സതതം വ്യാപ്തം സ ദേശോ വിജനഃ സ്മൃതഃ .. 23..
കൽപനാ സർവഭൂതാനാം ബ്രഹ്മാദീനാം നിമേഷതഃ .
കാലശബ്ദേന നിർദിഷ്ടം ഹ്യഖണ്ഡാനന്ദമദ്വയം .. 24..
സുഖേനൈവ ഭവേദ്യസ്മിന്നജസ്രം ബ്രഹ്മചിന്തനം .
ആസനം തദ്വിജാനീയാദന്യത്സുഖവിനാശനം .. 25..
സിദ്ധയേ സർവഭൂതാദി വിശ്വാധിഷ്ഠാനമദ്വയം .
യസ്മിൻസിദ്ധിം ഗതാഃ സിദ്ധാസ്തത്സിദ്ധാസനമുച്യതേ .. 26..
യന്മൂലം സർവലോകാനാം യന്മൂലം ചിത്തബന്ധനം .
മൂലബന്ധഃ സദാ സേവ്യോ യോഗ്യോഽസൗ ബ്രഹ്മവാദിനാം .. 27..
അംഗാനാം സമതാം വിദ്യാത്സമേ ബ്രഹ്മണി ലീയതേ .
നോ ചേന്നൈവ സമാനത്വമൃജുത്വം ശുഷ്കവൃക്ഷവത് .. 28..
ദൃഷ്ടീം ജ്ഞാനമയീം കൃത്വാ പശ്യേദ്ബ്രഹ്മമയം ജഗത് .
സാ ദൃഷ്ടിഃ പരമോദാരാ ന നാസാഗ്രാവലോകിനീ .. 29..
ദ്രഷ്ടൃദർശനദൃശ്യാനാം വിരാമോ യത്ര വാ ഭവേത് .
ദൃഷ്ടിസ്തത്രൈവ കർതവ്യാ ന നാസാഗ്രാവലോകിനീ .. 30..
ചിത്താദിസർവഭാവേഷു ബ്രഹ്മത്വേനൈവ ഭാവനാത് .
നിരോധഃ സർവവൃത്തീനാം പ്രാണായാമഃ സ ഉച്യതേ .. 31..
നിഷേധനം പ്രപഞ്ചസ്യ രേചകാഖ്യഃ സമീരിതഃ .
ബ്രഹ്മൈവാസ്മീതി യാ വൃത്തിഃ പൂരകോ വായുരുച്യതേ .. 32..
തതസ്തദ്വൃത്തിനൈശ്ചല്യം കുംഭകഃ പ്രാണസംയമഃ .
അയം ചാപി പ്രബുദ്ധാനാമജ്ഞാനാം ഘ്രാണപീഡനം .. 33..
വിഷയേഷ്വാത്മതാം ദൃഷ്ട്വാ മനസശ്ചിത്തരഞ്ജകം .
പ്രത്യാഹാരഃ സ വിജ്ഞേയോഽഭ്യസനീയോ മുഹുർമുഹുഃ .. 34..
യത്ര യത്ര മനോ യാതി ബ്രഹ്മണസ്തത്ര ദർശനാത് .
മനസാ ധാരണം ചൈവ ധാരണാ സാ പരാ മതാ .. 35..
ബ്രഹ്മൈവാസ്മീതി സദ്വൃത്ത്യാ നിരാലംബതയാ സ്ഥിതിഃ .
ധ്യാനശബ്ദേന വിഖ്യാതഃ പരമാനന്ദദായകഃ .. 36..
നിർവികാരതയാ വൃത്ത്യാ ബ്രഹ്മാകാരതയാ പുനഃ .
വൃത്തിവിസ്മരണം സമ്യക്സമാധിരഭിധീയതേ .. 37..
ഇമം ചാകൃത്രിമാനന്ദം താവത്സാധു സമഭ്യസേത് .
ലക്ഷ്യോ യാവത്ക്ഷണാത്പുംസഃ പ്രത്യക്ത്വം സംഭവേത്സ്വയം .. 38..
തതഃ സാധനനിർമുക്തഃ സിദ്ധോ ഭവതി യോഗിരാട് .
തത്സ്വം രൂപം ഭവേത്തസ്യ വിഷയോ മനസോ ഗിരാം .. 39..
സമാധൗ ക്രിയമാണേ തു വിഘ്നാന്യാഅയാന്തി വൈ ബലാത് .
അനുസന്ധാനരാഹിത്യമാലസ്യം ഭോഗലാലസം .. 40..
ലയസ്തമശ്ച വിക്ഷേപസ്തേജഃ സ്വേദശ്ച ശൂന്യതാ .
ഏവം ഹി വിഘ്നബാഹുല്യം ത്യാജ്യം ബ്രഹ്മവിശാരദൈഃ .. 41..
ഭാവവൃത്ത്യാ ഹി ഭാവത്വം ശൂന്യവൃത്ത്യാ ഹി ശൂന്യതാ .
ബ്രഹ്മവൃത്ത്യാ ഹി പൂർണത്വം തയാ പൂർണത്വമഭ്യസേത് .. 42..
യേ ഹി വൃത്തിം വിഹായൈനാം ബ്രഹ്മാഖ്യാം പാവനീം പരാം .
വൃഥൈവ തേ തു ജീവന്തി പശുഭിശ്ച സമാ നരാഃ .. 43..
യേ തു വൃത്തിം വിജാനന്തി ജ്ഞാത്വാ വൈ വർധയന്തി യേ .
തേ വൈ സത്പുരുഷാ ധന്യാ വന്ദ്യാസ്തേ ഭുവനത്രയേ .. 44..
യേഷാം വൃത്തിഃ സമാ വൃദ്ധാ പരിപക്വാ ച സാ പുനഃ .
തേ വൈ സദ്ബ്രഹ്മതാം പ്രാപ്താ നേതരേ ശബ്ദവാദിനഃ .. 45..
കുശലാ ബ്രഹ്മവാർതായാം വൃത്തിഹീനാഃ സുരാഗിണഃ .
തേഽപ്യജ്ഞാനതയാ നൂനം പുനരായാന്തി യാന്തി ച .. 46..
നിമിഷാർധം ന തിഷ്ഠന്തി വൃത്തിം ബ്രഹ്മമയീം വിനാ .
യഥാ തിഷ്ഠന്തി ബ്രഹ്മാദ്യാഃ സനകാദ്യാഃ ശുകാദയഃ .. 47..
കാരണം യസ്യ വൈ കാര്യം കാരണം തസ്യ ജായതേ .
കാരണം തത്ത്വതോ നശ്യേത്കാര്യാഭാവേ വിചാരതഃ .. 48..
അഥ ശുദ്ധം ഭവേദ്വസ്തു യദ്വൈ വാചാമഗോചരം .
ഉദേതി ശുദ്ധചിത്താനാം വൃത്തിജ്ഞാനം തതഃ പരം .. 49..
ഭാവിതം തീവ്രവേഗേന യദ്വസ്തു നിശ്ചയാത്മകം .
ദൃശ്യം ഹ്യദൃശ്യതാം നീത്വാ ബ്രഹ്മാകാരേണ ചിന്തയേത് .. 50..
വിദ്വാന്നിത്യം സുഖേ തിഷ്ഠേദ്ധിയാ ചിദ്രസപൂർണയാ ..
ഇതി പ്രഥമോഽധ്യായഃ .. 1..
അഥ ഹ കുമാരഃ ശിവം പപ്രച്ഛാഽഖണ്ഡൈകരസ-
ചിന്മാത്രസ്വരൂപമനുബ്രൂഹീതി . സ ഹോവാച പരമഃ ശിവഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം ദൃശ്യമഖണ്ഡൈകരസം ജഗത് .
അഖണ്ഡൈകരസം ഭാവമഖണ്ഡൈകരസം സ്വയം .. 1..
അഖണ്ഡൈകരസോ മന്ത്ര അഖണ്ഡൈകരസാ ക്രിയാ .
അഖണ്ഡൈകരസം ജ്ഞാനമഖണ്ഡൈകരസം ജലം .. 2..
അഖണ്ഡൈകരസാ ഭൂമിരഖണ്ഡൈകരസം വിയത് .
അഖണ്ഡൈകരസം ശാസ്ത്രമഖണ്ഡൈകരസാ ത്രയീ .. 3..
അഖണ്ഡൈകരസം ബ്രഹ്മ ചാഖണ്ഡൈകരസം വ്രതം .
അഖണ്ഡൈകരസോ ജീവ അഖണ്ഡൈകരസോ ഹ്യജഃ .. 4..
അഖണ്ഡൈകരസോ ബ്രഹ്മാ അഖണ്ഡൈകരസോ ഹരിഃ .
അഖണ്ഡൈകരസോ രുദ്ര അഖണ്ഡൈകരസോഽസ്മ്യഹം .. 5..
അഖണ്ഡൈകരസോ ഹ്യാത്മാ ഹ്യഖണ്ഡൈകരസോ ഗുരുഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം ലക്ഷ്യമഖണ്ഡൈകരസം മഹഃ .. 6..
അഖണ്ഡൈകരസോ ദേഹ അഖണ്ഡൈകരസം മനഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം ചിത്തമഖണ്ഡൈകരസം സുഖം .. 7..
അഖണ്ഡൈകരസാ വിദ്യാ അഖണ്ഡൈകരസോഽവ്യയഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം നിത്യമഖണ്ഡൈകരസം പരം .. 8..
അഖണ്ഡൈകരസം കിഞ്ചിദഖണ്ഡൈകരസം പരം .
അഖണ്ഡൈകരസാദന്യന്നാസ്തി നാസ്തി ഷഡാനന .. 9..
അഖണ്ഡൈകരസാന്നാസ്തി അഖണ്ഡൈകരസാന്ന ഹി .
അഖണ്ഡൈകരസാത്കിഞ്ചിദഖണ്ഡൈകരസാദഹം .. 10..
അഖണ്ഡൈകരസം സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം ചാഖണ്ഡരൂപകം .
അഖണ്ഡൈകരസം വേദ്യമഖണ്ഡൈകരസോ ഭവാൻ .. 11..
അഖണ്ഡൈകരസം ഗുഹ്യമഖണ്ഡൈകരസാദികം .
അഖണ്ഡൈകരസോ ജ്ഞാതാ ഹ്യഖണ്ഡൈകരസാ സ്ഥിതിഃ .. 12..
അഖണ്ഡൈകരസാ മാതാ അഖണ്ഡൈകരരസഃ പിതാ .
അഖണ്ഡൈകരസോ ഭ്രാതാ അഖണ്ഡൈകരസഃ പതിഃ .. 13..
അഖണ്ഡൈകരസം സൂത്രമഖണ്ഡൈകരസോ വിരാട് .
അഖണ്ഡൈകരസം ഗാത്രമഖണ്ഡൈകരസം ശിരഃ .. 14..
അഖണ്ഡൈകരസം ചാന്തരഖണ്ഡൈകരസം ബഹിഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം പൂർണമഖണ്ഡൈകരസാമൃതം .. 15..
അഖൈണ്ഡൈകരസം ഗോത്രമഖണ്ഡൈകരസം ഗൃഹം .
അഖണ്ഡൈകരസം ഗോപ്യമഖണ്ഡൈകരസശശശീ .. 16..
അഖണ്ഡൈകരസാസ്താരാ അഖണ്ഡൈകരസോ രവിഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം ക്ഷേത്രമഖണ്ഡൈകരസാ ക്ഷമാ .. 17..
അഖണ്ഡൈകരസ ശാന്ത അഖണ്ഡൈകരസോഽഗുണഃ .
അഖണ്ഡൈകരസഃ സാക്ഷീ അഖണ്ഡൈകരസഃ സുഹൃത് .. 18..
അഖണ്ഡൈകരസോ ബന്ധുരഖണ്ഡൈകരസഃ സഖാ .
അഖണ്ഡൈകരസോ രാജാ അഖണ്ഡൈകരസം പുരം .. 19..
അഖണ്ഡൈകരസം രാജ്യമഖണ്ഡൈകരസാഃ പ്രജാഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം താരമഖണ്ഡൈകരസോ ജപഃ .. 20..
അഖണ്ഡൈകരസം ധ്യാനമഖണ്ഡൈകരസം പദം .
അഖണ്ഡൈകരസം ഗ്രാഹ്യമഖണ്ഡൈകരസം മഹത് .. 21..
അഖണ്ഡൈകരസം ജ്യോതിരഖണ്ഡൈകരസം ധനം .
അഖണ്ഡൈകരസം ഭോജ്യമഖണ്ഡൈകരസം ഹവിഃ .. 22..
അഖണ്ഡൈകരസോ ഹോമ അഖണ്ഡൈകരസോ ജപഃ .
അഖണ്ഡൈകരസം സ്വർഗമഖണ്ഡൈകരസഃ സ്വയം .. 23..
അഖണ്ഡൈകരസം സർവം ചിന്മാത്രമിതി ഭാവയേത് .
ചിന്മാത്രമേവ ചിന്മാത്രമഖണ്ഡൈകരസം പരം .. 24..
ഭവവർജിതചിന്മാത്രം സർവം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
ഇദം ച സർവം ചിന്മാത്രമയം ചിന്മയമേവ ഹി .. 25..
ആത്മഭാവം ച ചിന്മാത്രമഖണ്ഡൈകരസം വിദുഃ .
സർവലോകം ച ചിന്മാത്രം വത്താ മത്താ ച ചിന്മയം .. 26..
ആകാശോ ഭൂർജലം വായുരഗ്നിർബ്രഹ്മാ ഹരിഃ ശിവഃ .
യത്കിഞ്ചിദ്യന്ന കിഞ്ചിച്ച സർവം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .. 27..
അഖണ്ഡൈകരസം സർവം യദ്യച്ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച്ച സർവം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .. 28..
ദ്രവ്യം കാലം ച ചിന്മാത്രം ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചിദേവ ഹി .
ജ്ഞാതാ ചിന്മാത്രരൂപശ്ച സർവം ചിന്മയമേവ ഹി .. 29..
സംഭാഷണം ച ചിന്മാത്രം യദ്യച്ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
അസച്ച സച്ച ചിന്മാത്രമാദ്യന്തം ചിന്മയം സദാ .. 30..
ആദിരന്തശ്ച ചിന്മാത്രം ഗുരുശിഷ്യാദി ചിന്മയം .
ദൃഗ്ദൃശ്യം യദി ചിന്മാത്രമസ്തി ചേച്ചിന്മയം സദാ .. 31..
സർവാശ്ചര്യം ഹി ചിന്മാത്രം ദേഹം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
ലിംഗം ച കാരണം ചൈവ ചിന്മാത്രാന്ന ഹി വിദ്യതേ .. 32..
അഹം ത്വം ചൈവ ചിന്മാത്രം മൂർതാമൂർതാദിചിന്മയം .
പുണ്യം പാപം ച ചിന്മാത്രം ജീവശ്ചിന്മാത്രവിഗ്രഹഃ .. 33..
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി സങ്കൽപശ്ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി വേദനം .
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി മന്ത്രാദി ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി ദേവതാ .. 34..
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി ദിക്പാലാശ്ചിന്മാത്രാദ്വ്യാവഹാരികം .
ചിന്മാത്രാത്പരമം ബ്രഹ്മ ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി കോഽപി ഹി .. 35..
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി മായാ ച ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി പൂജനം .
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി മന്തവ്യം ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി സത്യകം .. 36..
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി കോശാദി ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി വൈ വസു .
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി മൗനം ച ചിന്മാത്രാന്നസ്ത്യമൗനകം .. 37..
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി വൈരാഗ്യം സർവം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
യച്ച യാവച്ച ചിന്മാത്രം യച്ച യാവച്ച ദൃശ്യതേ .. 38..
യച്ച യാവച്ച ദൂരസ്ഥം സർവം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
യച്ച യാവച്ച ഭൂതാദി യച്ച യാവച്ച ലക്ഷ്യതേ .. 39..
യച്ച യാവച്ച വേദാന്താഃ സർവം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി ഗമനം ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി മോക്ഷകം .. 40..
ചിന്മാത്രാന്നാസ്തി ലക്ഷ്യം ച സർവം ചിന്മാത്രമേവ ഹി .
അഖണ്ഡൈകരസം ബ്രഹ്മ ചിന്മാത്രാന്ന ഹി വിദ്യതേ .. 41..
ശാസ്ത്രേ മയി ത്വയീശേ ച ഹ്യഖണ്ഡൈകരസോ ഭവാൻ .
ഇത്യേകരൂപതയാ യോ വാ ജാനാത്യഹം ത്വിതി .. 42..
സകൃജ്ജ്ഞാനേന മുക്തിഃ സ്യാത്സമ്യഗ്ജ്ഞാനേ സ്വയം ഗുരുഃ .. 43..
ഇതി ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ .. 2..
കുമാരഃ പിതരമാത്മാനുഭവമനുബ്രൂഹീതി പപ്രച്ഛ .
സ ഹോവാച പരഃ ശിവഃ .
പരബ്രഹ്മസ്വരൂപോഽഹം പരമാനന്ദമസ്മ്യഹം .
കേവലം ജ്ഞാനരൂപോഽഹം കേവലം പരമോഽസ്മ്യഹം .. 1..
കേവലം ശാന്തരൂപോഽഹം കേവലം ചിന്മയോഽസ്മ്യഹം .
കേവലം നിത്യരൂപോഽഹം കേവലം ശാശ്വതോഽസ്മ്യഹം .. 2..
കേവലം സത്ത്വരൂപോഽഹമഹം ത്യക്ത്വാഹമസ്മ്യഹം .
സർവഹീനസ്വരൂപോഽഹം ചിദാകാശമയോഽസ്മ്യഹം .. 3..
കേവലം തുര്യരൂപോഽസ്മി തുര്യാതീതോഽസ്മി കേവലഃ .
സദാ ചൈതന്യരൂപോഽസ്മി ചിദാനന്ദമയോഽസ്മ്യഹം .. 4..
കേവലാകാരരൂപോഽസ്മി ശുദ്ധരൂപോഽസ്മ്യഹം സദാ .
കേവലം ജ്ഞാനരൂപോഽസ്മി കേവലം പ്രിയമസ്മ്യഹം .. 5..
നിർവികൽപസ്വരൂപോഽസ്മി നിരീഹോഽസ്മി നിരാമയഃ .
സദാഽസംഗസ്വരൂപോഽസ്മി നിർവികാരോഽഹമവ്യയഃ .. 6..
സദൈകരസരൂപോഽസ്മി സദാ ചിന്മാത്രവിഗ്രഹഃ .
അപരിച്ഛിന്നരൂപോഽസ്മി ഹ്യഖണ്ഡാനന്ദരൂപവാൻ .. 7..
സത്പരാനന്ദരൂപോഽസ്മി ചിത്പരാനന്ദമസ്മ്യഹം .
അന്തരാന്തരരൂപോഽഹമവാങ്മനസഗോചരഃ .. 8..
ആത്മാനന്ദസ്വരൂപോഽഹം സത്യാനന്ദോഽസ്മ്യഹം സദാ .
ആത്മാരാമസ്വരൂപോഽസ്മി ഹ്യയമാത്മാ സദാശിവഃ .. 9..
ആത്മപ്രകാശരൂപോഽസ്മി ഹ്യാത്മജ്യോതിരസോഽസ്മ്യഹം .
ആദിമധ്യാന്തഹീനോഽസ്മി ഹ്യാകാശസദൃശോഽസ്മ്യഹം .. 10..
നിത്യശുദ്ധചിദാനന്ദസത്താമാത്രോഽഹമവ്യയഃ .
നിത്യബുദ്ധവിശുദ്ധൈകസച്ചിദാനന്ദമസ്മ്യഹം .. 1..
നിത്യശേഷസ്വരൂപോഽസ്മി സർവാതീതോഽസ്മ്യഹം സദാ .
രൂപാതീതസ്വരൂപോഽസ്മി പരമാകാശവിഗ്രഹഃ .. 12..
ഭൂമാനന്ദസ്വരൂപോഽസ്മി ഭാഷാഹീനോഽസ്മ്യഹം സദാ .
സർവാധിഷ്ഠാനരൂപോഽസ്മി സർവദാ ചിദ്ഘനോഽസ്മ്യഹം .. 13..
ദേഹഭാവവിഹീനോഽസ്മി ചിന്താഹീനോഽസ്മി സർവദാ .
ചിത്തവൃത്തിവിഹീനോഽഹം ചിദാത്മൈകരസോഽസ്മ്യഹം .. 14..
സർവദൃശ്യവിഹീനോഽഹം ദൃഗ്രൂപോഽസ്മ്യഹമേവ ഹി .
സർവദാ പൂർണരൂപോഽസ്മി നിത്യതൃപ്തോഽസ്മ്യഹം സദാ .. 15..
അഹം ബ്രഹ്മൈവ സർവം സ്യാദഹം ചൈതന്യമേവ ഹി .
അഹമേവാഹമേവാസ്മി ഭൂമാകാശസ്വരൂപവാൻ .. 16..
അഹമേവ മഹാനാത്മാ ഹ്യഹമേവ പരാത്പരഃ .
അഹമന്യവദാഭാമി ഹ്യഹമേവ ശരീരവത് .. 17..
അഹം ശിഷ്യവദാഭാമി ഹ്യയം ലോകത്രയാശ്രയഃ .
അഹം കാലത്രയാതീത അഹം വേദൈരുപാസിതഃ .. 18..
അഹം ശാസ്ത്രേണ നിർണീത അഹം ചിത്തേ വ്യവസ്ഥിതഃ .
മത്ത്യക്തം നാസ്തി കിഞ്ചിദ്വാ മത്ത്യക്തം പൃഥിവീ ച വാ .. 19..
മയാതിരിക്തം യദ്യദ്വാ തത്തന്നാസ്തീതി നിശ്ചിനു .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി സിദ്ധോഽസ്മി നിത്യശുദ്ധോഽസ്മ്യഹം സദാ .. 20..
നിർഗുണഃ കേവലാത്മാസ്മി നിരാകാരോഽസ്മ്യഹം സദാ .
കേവലം ബ്രഹ്മമാത്രോഽസ്മി ഹ്യജരോഽസ്മ്യമരോഽസ്മ്യഹം .. 21..
സ്വയമേവ സ്വയം ഭാമി സ്വയമേവ സദാത്മകഃ .
സ്വയമേവാത്മനി സ്വസ്ഥഃ സ്വയമേവ പരാ ഗതിഃ .. 22..
സ്വയമേവ സ്വയം ഭഞ്ജേ സ്വയമേവ സ്വയം രമേ .
സ്വയമേവ സ്വയം ജ്യോതിഃ സ്വയമേവ സ്വയം മഹഃ .. 23..
സ്വസ്യാത്മനി സ്വയം രംസ്യേ സ്വാത്മന്യേവ വിലോകയേ .
സ്വാത്മന്യേവ സുഖാസീനഃ സ്വാത്മമാത്രാവശേഷകഃ .. 24..
സ്വചൈതന്യേ സ്വയം സ്ഥാസ്യേ സ്വാത്മരാജ്യേ സുഖേ രമേ .
സ്വാത്മസിംഹാസനേ സ്ഥിത്വാ സ്വാത്മനോഽന്യന്ന ചിന്തയേ .. 25..
ചിദ്രൂപമാത്രം ബ്രഹ്മൈവ സച്ചിദാനന്ദമദ്വയം .
ആനന്ദഘന ഏവാഹമഹം ബ്രഹ്മാസ്മി കേവലം .. 26..
സർവദാ സർവശൂന്യോഽഹം സർവാത്മാനന്ദവാനഹം .
നിത്യാനന്ദസ്വരൂപോഽഹമാത്മാകാശോഽസ്മി നിത്യദാ .. 27..
അഹമേവ ഹൃദാകാശശ്ചിദാദിത്യസ്വരൂപവാൻ .
ആത്മനാത്മനി തൃപ്തോഽസ്മി ഹ്യരൂപോഽസ്മ്യഹമവ്യയഃ .. 28..
ഏകസംഖ്യാവിഹീനോഽസ്മി നിത്യമുക്തസ്വരൂപവാൻ .
ആകാശാദപി സൂക്ഷ്മോഽഹമാദ്യന്താഭാവവാനഹം .. 29..
സർവപ്രകാശരൂപോഽഹം പരാവരസുഖോഽസ്മ്യഹം .
സത്താമാത്രസ്വരൂപോഽഹം ശുദ്ധമോക്ഷസ്വരൂപവാൻ .. 30..
സത്യാനന്ദസ്വരൂപോഽഹം ജ്ഞാനാനന്ദഘനോഽസ്മ്യഹം .
വിജ്ഞാനമാത്രരൂപോഽഹം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണഃ .. 31..
ബ്രഹ്മമാത്രമിദം സർവം ബ്രഹ്മണോഽന്യന്ന കിഞ്ചന .
തദേവാഹം സദാനന്ദം ബ്രഹ്മൈവാഹം സനാതനം .. 32..
ത്വമിത്യേതത്തദിത്യേതന്മത്തോഽന്യന്നാസ്തി കിഞ്ചന .
ചിച്ചൈതന്യസ്വരൂപോഽഹമഹമേവ ശിവഃ പരഃ .. 33..
അതിഭാവസ്വരൂപോഽഹമഹമേവ സുഖാത്മകഃ .
സാക്ഷിവസ്തുവിഹീനത്വാത്സാക്ഷിത്വം നാസ്തി മേ സദാ .. 34..
കേവലം ബ്രഹ്മമാത്രത്വാദഹമാത്മാ സനാതനഃ .
അഹമേവാദിശേഷോഽഹമഹം ശേഷോഽഹമേവ ഹി .. 35..
നാമരൂപവിമുക്തോഽഹമഹമാനന്ദവിഗ്രഹഃ .
ഇന്ദ്രിയാഭാവരൂപോഽഹം സർവഭാവസ്വരൂപകഃ .. 36..
ബന്ധമുക്തിവിഹീനോഽഹം ശാശ്വതാനന്ദവിഗ്രഹഃ .
ആദിചൈതന്യമാത്രോഽഹമഖണ്ഡൈകരസോഽസ്മ്യഹം .. 37..
വാങ്മനോഽഗോചരശ്ചാഹം സർവത്ര സുഖവാനഹം .
സർവത്ര പൂർണരൂപോഽഹം ഭൂമാനന്ദമയോഽസ്മ്യഹം .. 38..
സർവത്ര തൃപ്തിരൂപോഽഹം പരാമൃതരസോഽസ്മ്യഹം .
ഏകമേവാദ്വിതീയം സദ്ബ്രഹ്മൈവാഹം ന സംശയഃ .. 39..
സർവശൂന്യസ്വരൂപോഽഹം സകലാഗമഗോചരഃ .
മുക്തോഽഹം മോക്ഷരൂപോഽഹം നിർവാണസുഖരൂപവാൻ ..40..
സത്യവിജ്ഞാനമാത്രോഽഹം സന്മാത്രാനന്ദവാനഹം .
തുരീയാതീതരൂപോഽഹം നിർവികൽപസ്വരൂപവാൻ .. 41..
സർവദാ ഹ്യജരൂപോഽഹം നീരാഗോഽസ്മി നിരഞ്ജനഃ .
അഹം ശുദ്ധോഽസ്മി ബുദ്ധോഽസ്മി നിത്യോഽസ്മി പ്രഭുരസ്മ്യഹം .. 42..
ഓങ്കാരാർഥസ്വരൂപോഽസ്മി നിഷ്കലങ്കമയോഽസ്മ്യഹം .
ചിദാകാരസ്വരൂപോഽസ്മി നാഹമസ്മി ന സോഽസ്മ്യഹം .. 43..
ന ഹി കിഞ്ചിത്സ്വരൂപോഽസ്മി നിർവ്യാപാരസ്വരൂപവാൻ .
നിരംശോഽസ്മി നിരാഭാസോ ന മനോ നേന്ദ്രിയോഽസ്മ്യഹം .. 44..
ന ബുദ്ധിർന വികൽപോഽഹം ന ദേഹാദിത്രയോഽസ്മ്യഹം .
ന ജാഗ്രത്സ്വപ്നരൂപോഽഹം ന സുഷുപ്തിസ്വരൂപവാൻ .. 45..
ന താപത്രയരൂപോഽഹം നേഷണാത്രയവാനഹം .
ശ്രവണം നാസ്തി മേ സിദ്ധേർമനനം ച ചിദാത്മനി .. 46..
സജാതീയം ന മേ കിഞ്ചിദ്വിജാതീയം ന മേ ക്വചിത് .
സ്വഗതം ച ന മേ കിഞ്ചിന്ന മേ ഭേദത്രയം ക്വചിത് .. 47..
അസത്യം ഹി മനോരൂപമസത്യം ബുദ്ധിരൂപകം .
അഹങ്കാരമസിദ്ധീതി നിത്യോഽഹം ശാശ്വതോ ഹ്യജഃ .. 48..
ദേഹത്രയമസദ്വിദ്ധി കാലത്രയമസത്സദാ .
ഗുണത്രയമസത്വിദ്ധി ഹ്യയം സത്യാത്മകഃ ശുചിഃ .. 49..
ശ്രുതം സർവമസത്ദ്വിദ്ധി വേദം സർവമസത്സദാ .
ശാസ്ത്രം സർവമസത്ദ്വിദ്ധി ഹ്യഹം സത്യചിദാത്മകഃ .. 50..
മൂർതിത്രയമസദ്വിദ്ധി സർവഭൂതമസത്സദാ .
സർവതത്ത്വമസദ്വിദ്ധി ഹ്യയം ഭൂമാ സദാശിവഃ .. 51..
ഗുരുശിഷ്യമസദ്വിദ്ധി ഗുരോർമന്ത്രമസത്തതഃ .
യദ്ദൃശ്യം തദസദ്വിദ്ധി ന മാം വിദ്ധി തഥാവിധം .. 52..
യച്ചിന്ത്യം തദസദ്വിദ്ധി യന്ന്യായം തദസത്സദാ .
യദ്ധിതം തദസദ്വിദ്ധി ന മാം വിദ്ധി തഥാവിധം .. 53..
സർവാൻപ്രാണാനസദ്വിദ്ധി സർവാൻഭോഗാനസത്ത്വിതി .
ദൃഷ്ടം ശ്രുതമസദ്വിദ്ധി ഓതം പ്രോതമസന്മയം .. 54..
കാര്യാകാര്യമസദ്വിദ്ധി നഷ്ടം പ്രാപ്തമസന്മയം .
ദുഃഖാദുഃഖമസദ്വിദ്ധി സർവാസർവമന്മയം .. 55..
പൂർണാപൂർണമസദ്വിദ്ധി ധർമാധർമമസന്മയം .
ലാഭാലാഭാവസദ്വിദ്ധി ജയാജയമസന്മയം .. 56..
ശബ്ദം സർവമസദ്വിദ്ധി സ്പർശം സർവമസത്സദാ .
രൂപം സർവമസദ്വിദ്ധി രസം സർവമസന്മയം .. 57..
ഗന്ധം സർവമസദ്വിദ്ധി സർവാജ്ഞാനമസന്മയം .
അസദേവ സദാ സർവമസദേവ ഭവോദ്ഭവം .. 58..
അസദേവ ഗുണം സർവം സന്മാത്രമഹമേവ ഹി .
സ്വാത്മമന്ത്രം സദാ പശ്യേത്സ്വാത്മമന്ത്രം സദാഭ്യസേത് .. 59..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ദൃശ്യപാപം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയമന്യമന്ത്രം വിനാശയേത് .. 60..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ദേഹദോഷം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ജന്മപാപം വിനാശയേത് .. 61..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം മൃത്യുപാശം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ദ്വൈതദുഃഖം വിനാശയേത് .. 62..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ഭേദബുദ്ധിം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ചിന്താദുഃഖം വിനാശയേത് .. 63..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ബുദ്ധിവ്യാധിം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ചിത്തബന്ധം വിനാശയേത് .. 64..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം സർവവ്യാധീന്വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം സർവശോകം വിനാശയേത് .. 65..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം കാമാദീന്നാശയേത്ക്ഷണാത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ക്രോധശക്തിം വിനാശയേത് .. 66..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ചിത്തവൃത്തിം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം സങ്കൽപാദീന്വിനാശയേത് .. 67..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം കോടിദോഷം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം സർവതന്ത്രം വിനാശയേത് .. 68..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയമാത്മാജ്ഞാനം വിനാശയേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയമാത്മലോകജയപ്രദഃ .. 69..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയമപ്രതർക്യസുഖപ്രദഃ .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയമജഡത്വം പ്രയച്ഛതി .. 70..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയമനാത്മാസുരമർദനഃ .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി വജ്രോഽയമനാത്മാഖ്യഗിരീൻഹരേത് .. 71..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയമനാത്മാഖ്യാസുരാൻഹരേത് .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം സർവാംസ്താന്മോക്ഷയിഷ്യതി .. 72..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മന്ത്രോഽയം ജ്ഞാനാനന്ദം പ്രയച്ഛതി .
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രം ജന്മകോടിശതപ്രദം .. 73..
സർവമന്ത്രാൻസമുത്സൃജ്യ ഏതം മന്ത്രം സമഭ്യസേത് .
സദ്യോ മോക്ഷമവാപ്നോതി നാത്ര സന്ദേഹമണ്വപി .. 74..
ഇതി തൃതീയോധ്യായഃ .. 3..
കുമാരഃ പരമേശ്വരം പപ്രച്ഛ ജീവന്മുക്തവിദേഹമുക്തയോഃ
സ്ഥിതിമനുബ്രൂഹീതി . സ ഹോവാച പരഃ ശിവഃ .
ചിദാത്മാഹം പരാത്മാഹം നിർഗുണോഽഹം പരാത്പരഃ .
ആത്മമാത്രേണ യസ്തിഷ്ഠേത്സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ .. 1..
ദേഹത്രയാതിരിക്തോഽഹം ശുദ്ധചൈതന്യമസ്മ്യഹം .
ബ്രഹ്മാഹമിതി യസ്യാന്തഃ സ ജീവനമുക്ത ഉച്യതേ .. 2..
ആനന്ദഘനരൂപോഽസ്മി പരാനന്ദഘനോഽസ്മ്യഹം .
യസ്യ ദേഹാദികം നാസ്തി യസ്യ ബ്രഹ്മേതി നിശ്ചയഃ .
പരമാനന്ദപൂർണോ യഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ .. 3..
യസ്യ കിഞ്ചിദഹം നാസ്തി ചിന്മാത്രേണാവതിഷ്ഠതേ .
ചൈതന്യമാത്രോ യസ്യാന്തശ്ചിന്മാത്രൈകസ്വരൂപവാൻ .. 4..
സർവത്ര പൂർണരൂപാത്മാ സർവത്രാത്മാവശേഷകഃ .
ആനന്ദരതിരവ്യക്തഃ പരിപൂർണശ്ചിദാത്മകഃ .. 5..
ശുദ്ധചൈതന്യരൂപാത്മാ സർവസംഗവിവർജിതഃ .
നിത്യാനന്ദഃ പ്രസന്നാത്മാ ഹ്യന്യചിന്താവിവർജിതഃ .. 6
കിഞ്ചിദസ്തിത്വഹീനോ യഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ .
ന മേ ചിത്തം ന മേ ബുദ്ധിർനാഹങ്കാരോ ന ചേന്ദ്രിയം .. 7..
ന മേ ദേഹഃ കദാചിദ്വാ ന മേ പ്രാണാദയഃ ക്വചിത് .
ന മേ മായാ ന മേ കാമോ ന മേ ക്രോധഃ പരോഽസ്മ്യഹം .. 8..
ന മേ കിഞ്ചിദിദം വാപി ന മേ കിഞ്ചിത്ക്വചിജ്ജഗത് .
ന മേ ദോഷോ ന മേ ലിംഗം ന മേ ചക്ഷുർന മേ മനഃ .. 9..
ന മേ ശ്രോത്രം ന മേ നാസാ ന മേ ജിഹ്വാ ന മേ കരഃ .
ന മേ ജാഗ്രന്ന മേ സ്വപ്നം ന മേ കാരണമണ്വപി .. 10..
ന മേ തുരീയമിതി യഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ .
ഇദം സർവം ന മേ കിഞ്ചിദയം സർവം ന മേ ക്വചിത് .. 11..
ന മേ കാലോ ന മേ ദേശോ ന മേ വസ്തു ന മേ മതിഃ .
ന മേ സ്നാനം ന മേ സന്ധ്യാ ന മേ ദൈവം ന മേ സ്ഥലം .. 12..
ന മേ തീർഥം ന മേ സേവാ ന മേ ജ്ഞാനം ന മേ പദം .
ന മേ ബന്ധോ ന മേ ജന്മ ന മേ വാക്യം ന മേ രവിഃ .. 13..
ന മേ പുണ്യം ന മേ പാപം ന മേ കാര്യം ന മേ ശുഭം .
നേ മേ ജീവ ഇതി സ്വാത്മാ ന മേ കിഞ്ചിജ്ജഗത്രയം .. 14..
ന മേ മോക്ഷോ ന മേ ദ്വൈതം ന മേ വേദോ ന മേ വിധിഃ .
ന മേഽന്തികം ന മേ ദൂരം ന മേ ബോധോ ന മേ രഹഃ .. 15..
ന മേ ഗുരുർന മേ ശിഷ്യോ ന മേ ഹീനോ ന ചാധികഃ .
ന മേ ബ്രഹ്മ ന മേ വിഷ്ണുർന മേ രുദ്രോ ന ചന്ദ്രമാഃ .. 16..
ന മേ പൃഥ്വീ ന മേ തോയം ന മേ വായുർന മേ വിയത് .
ന മേ വഹ്നിർന മേ ഗോത്രം ന മേ ലക്ഷ്യം ന മേ ഭവഃ .. 17..
ന മേ ധ്യാതാ ന മേ ധ്യേയം ന മേ ധ്യാനം ന മേ മനുഃ .
ന മേ ശീതം ന മേ ചോഷ്ണം ന മേ തൃഷ്ണാ ന മേ ക്ഷുധാ .. 18..
ന മേ മിത്രം ന മേ ശത്രുർന മേ മോഹോ ന മേ ജയഃ .
ന മേ പൂർവം ന മേ പശ്ചാന്ന മേ ചോർധ്വം ന മേ ദിശഃ .. 19..
ന മേ വക്തവ്യമൽപം വാ ന മേ ശ്രോതവ്യമണ്വപി .
ന മേ ഗന്തവ്യമീഷദ്വാ ന മേ ധ്യാതവ്യമണ്വപി .. 20..
ന മേ ഭോക്തവ്യമീഷദ്വാ ന മേ സ്മർതവ്യമണ്വപി .
ന മേ ഭോഗോ ന മേ രാഗോ ന മേ യാഗോ ന മേ ലയഃ .. 21..
ന മേ മൗർഖ്യം ന മേ ശാന്തം ന മേ ബന്ധോ ന മേ പ്രിയം .
ന മേ മോദഃ പ്രമോദോ വാ ന മേ സ്ഥൂലം ന മേ കൃശം .. 22..
ന മേ ദീർഘം ന മേ ഹ്രസ്വം ന മേ വൃദ്ധിർന മേ ക്ഷയഃ .
അധ്യാരോപോഽപവാദോ വാ ന മേ ചൈകം ന മേ ബഹു .. 23..
ന മേ ആന്ധ്യം ന മേ മാന്ദ്യം ന മേ പട്വിദമണ്വപി .
ന മേ മാംസം ന മേ രക്തം ന മേ മേദോ ന മേ ഹ്യസൃക് .. 24..
ന മേ മജ്ജാ ന മേഽസ്ഥിർവാ ന മേ ത്വഗ്ധാതു സപ്തകം .
ന മേ ശുക്ലം ന മേ രക്തം ന മേ നീലം നമേ പൃഥക് .. 25..
ന മേ താപോ ന മേ ലാഭോ മുഖ്യം ഗൗണം ന മേ ക്വചിത് .
ന മേ ഭ്രാന്തിർന മേ സ്ഥൈര്യം ന മേ ഗുഹ്യം ന മേ കുലം .. 26..
ന മേ ത്യാജ്യം ന മേ ഗ്രാഹ്യം ന മേ ഹാസ്യം ന മേ നയഃ .
ന മേ വൃത്തം ന മേ ഗ്ലാനിർന മേ ശോഷ്യം ന മേ സുഖം .. 27..
ന മേ ജ്ഞാതാ ന മേ ജ്ഞാനം ന മേ ജ്ഞേയം ന മേ സ്വയം .
ന മേ തുഭ്യം നമേ മഹ്യം ന മേ ത്വം ച ന മേ ത്വഹം .. 28..
ന മേ ജരാ ന മേ ബാല്യം ന മേ യൗവനമണ്വപി .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മ്യഹം ബ്രഹ്മാസ്മ്യഹം ബ്രഹ്മേതി നിശ്ചയഃ .. 29..
ചിദഹം ചിദഹം ചേതി സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ .
ബ്രഹ്മൈവാഹം ചിദേവാഹം പരോ വാഹം ന സംശയഃ .. 30..
സ്വയമേവ സ്വയം ഹംസഃ സ്വയമേവ സ്വയം സ്ഥിതഃ .
സ്വയമേവ സ്വയം പശ്യേത്സ്വാത്മരാജ്യേ സുഖം വസേത് .. 31..
സ്വാത്മാനന്ദം സ്വയം ഭോക്ഷ്യേത്സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ .
സ്വയമേവൈകവീരോഽഗ്രേ സ്വയമേവ പ്രഭുഃ സ്മൃതഃ .. 32..
ബ്രഹ്മഭൂതഃ പ്രശാന്താത്മാ ബ്രഹ്മാനന്ദമയഃ സുഖീ .
സ്വച്ഛരൂപോ മഹാമൗനീ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .. 33..
സർവാത്മാ സമരൂപാത്മാ ശുദ്ധാത്മാ ത്വഹമുത്ഥിതഃ .
ഏകവർജിത ഏകാത്മാ സർവാത്മാ സ്വാത്മമാത്രകഃ .. 34..
അജാത്മാ ചാമൃതാത്മാഹം സ്വയമാത്മാഹമവ്യയഃ .
ലക്ഷ്യാത്മാ ലലിതാത്മാഹം തൂഷ്ണീമാത്മസ്വഭാവവാൻ .. 35..
ആനന്ദാത്മാ പ്രിയോ ഹ്യാത്മാ മോക്ഷാത്മാ ബന്ധവർജിതഃ .
ബ്രഹ്മൈവാഹം ചിദേവാഹമേവം വാപി ന ചിന്ത്യതേ .. 36..
ചിന്മാത്രേണൈവ യസ്തിഷ്ഠേദ്വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ ..37..
നിശ്ചയം ച പരിത്യജ്യ അഹം ബ്രഹ്മേതി നിശ്ചയം .
ആനന്ദഭരിതസ്വാന്തോ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .. 38..
സർവമസ്തീതി നാസ്തീതി നിശ്ചയം ത്യജ്യ തിഷ്ഠതി .
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി നാസ്മീതി സച്ചിദാനന്ദമാത്രകഃ .. 39..
കിഞ്ചിത്ക്വചിത്കദാചിച്ച ആത്മാനം ന സ്പൃശത്യസൗ .
തൂഷ്ണീമേവ സ്ഥിതസ്തൂഷ്ണീം തൂഷ്ണീം സത്യം ന കിഞ്ചന .. 40..
പരമാത്മാ ഗുണാതീതഃ സർവാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ .
കാലഭേദം വസ്തുഭേദം ദേശഭേദം സ്വഭേദകം .. 41..
കിഞ്ചിദ്ഭേദം ന തസ്യാസ്തി കിഞ്ചിദ്വാപി ന വിദ്യതേ .
അഹം ത്വം തദിദം സോഽയം കാലാത്മാ കാലഹീനകഃ .. 42..
ശൂന്യാത്മാ സൂക്ഷ്മരൂപാത്മാ വിശ്വാത്മാ വിശ്വഹീനകഃ .
ദേവാത്മാദേവഹീനാത്മാ മേയാത്മാ മേയവർജിതഃ .. 43..
സർവത്ര ജഡഹീനാത്മാ സർവേഷാമന്തരാത്മകഃ .
സർവസങ്കൽപഹീനാത്മാ ചിന്മാത്രോഽസ്മീതി സർവദാ .. 44..
കേവലഃ പരമാത്മാഹം കേവലോ ജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ .
സത്താമാത്രസ്വരൂപാത്മാ നാന്യത്കിഞ്ചിജ്ജഗദ്ഭയം .. 45..
ജീവേശ്വരേതി വാക്ക്വേതി വേദശാസ്ത്രാദ്യഹം ത്വിതി .
ഇദം ചൈതന്യമേവേതി അഹം ചൈതന്യമിത്യപി .. 46..
ഇതി നിശ്ചയശൂന്യോ യോ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .
ചൈതന്യമാത്രസംസിദ്ധഃ സ്വാത്മാരാമഃ സുഖാസനഃ .. 47..
അപരിച്ഛിന്നരൂപാത്മാ അണുസ്ഥൂലാദിവർജിതഃ .
തുര്യതുര്യാ പരാനന്ദോ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .. 48..
നാമരൂപവിഹീനാത്മാ പരസംവിത്സുഖാത്മകഃ .
തുരീയാതീതരൂപാത്മാ ശുഭാശുഭവിവർജിതഃ .. 49..
യോഗാത്മാ യോഗയുക്താത്മാ ബന്ധമോക്ഷവിവർജിതഃ .
ഗുണാഗുണവിഹീനാത്മാ ദേശകാലാദിവർജിതഃ .. 50..
സാക്ഷ്യസാക്ഷിത്വഹീനാത്മാ കിഞ്ചിത്കിഞ്ചിന്ന കിഞ്ചന .
യസ്യ പ്രപഞ്ചമാനം ന ബ്രഹ്മാകാരമപീഹ ന .. 51..
സ്വസ്വരൂപേ സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സ്വസ്വരൂപേ സ്വയംരതിഃ .
വാചാമഗോചരാനന്ദോ വാങ്മനോഗോചരഃ സ്വയം .. 52..
അതീതാതീതഭാവോ യോ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .
ചിത്തവൃത്തേരതീതോ യശ്ചിത്തവൃത്ത്യവഭാസകഃ .. 53..
സർവവൃത്തിവിഹീനാത്മാ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .
തസ്മിൻകാലേ വിദേഹീതി ദേഹസ്മരണവർജിതഃ .. 54..
ഈഷന്മാത്രം സ്മൃതം ചേദ്യസ്തദാ സർവസമന്വിതഃ .
പരൈരദൃഷ്ടബാഹ്യാത്മാ പരമാനന്ദചിദ്ധനഃ .. 55..
പരൈരദൃഷ്ടബാഹ്യാത്മാ സർവവേദാന്തഗോചരഃ .
ബ്രഹ്മാമൃതരസാസ്വാദോ ബ്രഹ്മാമൃതരസായനഃ .. 56..
ബ്രഹ്മാമൃതരസാസക്തോ ബ്രഹ്മാമൃതരസഃ സ്വയം .
ബ്രഹ്മാമൃതരസേ മഗ്നോ ബ്രഹ്മാനന്ദശിവാർചനഃ .. 57..
ബ്രഹ്മാമൃതരസേ തൃപ്തോ ബ്രഹ്മാനന്ദാനുഭാവകഃ .
ബ്രഹ്മാനന്ദശിവാനന്ദോ ബ്രഹ്മാനന്ദരസപ്രഭഃ .. 58..
ബ്രഹ്മാനന്ദപരം ജ്യോതിർബ്രഹ്മാനന്ദനിരന്തരഃ .
ബ്രഹ്മാനന്ദരസാന്നാദോ ബ്രഹ്മാനന്ദകുടുംബകഃ .. 59..
ബ്രഹ്മാനന്ദരസാരൂഢോ ബ്രഹ്മാനന്ദൈകചിദ്ധനഃ .
ബ്രഹ്മാനന്ദരസോദ്ബാഹോ ബ്രഹ്മാനന്ദരസംഭരഃ .. 60..
ബ്രഹ്മാനന്ദജനൈര്യുക്തോ ബ്രഹ്മാനന്ദാത്മനി സ്ഥിതഃ .
ആത്മരൂപമിദ.ം സർവമാത്മനോഽന്യന്ന കഞ്ചന .. 61..
സർവമാത്മാഹമാത്മാസ്മി പരമാത്മാ പരാത്മകഃ .
നിത്യാനന്ദ സ്വരൂപാത്മാ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .. 62..
പൂർണരൂപോ മഹാനാത്മാ പ്രീതാത്മാ ശാശ്വതാത്മകഃ .
സർവാന്തര്യാമിരൂപാത്മാ നിർമലാത്മാ നിരാത്മകഃ .. 63..
നിർവികാരസ്വരൂപാത്മാ ശുദ്ധാത്മാ ശാന്തരൂപകഃ .
ശാന്താശാന്തസ്വരൂപാത്മാ നൈകാത്മത്വവിവർജിതഃ .. 64..
ജീവാത്മപരമാത്മേതി ചിന്താസർവസ്വവർജിതഃ .
മുക്താമുക്തസ്വരൂപാത്മാ മുക്താമുക്തവിവർജിതഃ .. 65..
ബന്ധമോക്ഷസ്വരൂപാത്മാ ബന്ധമോക്ഷവിവർജിതഃ .
ദ്വൈതാദ്വൈതസ്വരൂപാത്മാ ദ്വൈതാദ്വൈതവിവർജിതഃ .. 66..
സർവാസർവസ്വരൂപാത്മാ സർവാസർവവിവർജിതഃ .
മോദപ്രമോദരൂപാത്മാ മോദാദിവിനിവർജിതഃ .. 67..
സർവസങ്കൽപഹീനാത്മാ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .
നിഷ്കലാത്മാ നിർമലാത്മാ ബുദ്ധാത്മാപുരുഷാത്മകഃ .. 68..
ആനന്ദാദിവിഹീനാത്മാ അമൃതാത്മാമൃതാത്മകഃ .
കാലത്രയസ്വരൂപാത്മാ കാലത്രയവിവർജിതഃ .. 69..
അഖിലാത്മാ ഹ്യമേയാത്മാ മാനാത്മാ മാനവർജിതഃ .
നിത്യപ്രത്യക്ഷരൂപാത്മാ നിത്യപ്രത്യക്ഷനിർണയഃ .. 70..
അന്യഹീനസ്വഭാവാത്മാ അന്യഹീനസ്വയമ്പ്രഭഃ .
വിദ്യാവിദ്യാദിമേയാത്മാ വിദ്യാവിദ്യാദിവർജിതഃ .. 71..
നിത്യാനിത്യവിഹീനാത്മാ ഇഹാമുത്രവിവർജിതഃ .
ശമാദിഷട്കശൂന്യാത്മാ മുമുക്ഷുത്വാദിവർജിതഃ .. 72..
സ്ഥൂലദേഹവിഹീനാത്മാ സൂക്ഷ്മദേഹവിവർജിതഃ .
കാരണാദിവിഹീനാത്മാ തുരീയാദിവിവർജിതഃ .. 73..
അന്നകോശവിഹീനാത്മാ പ്രാണകോശവിവർജിതഃ .
മനഃകോശവിഹീനാത്മാ വിജ്ഞാനാദിവിവർജിതഃ .. 74..
ആനന്ദകോശഹീനാത്മാ പഞ്ചകോശവിവർജിതഃ .
നിർവികൽപസ്വരൂപാത്മാ സവികൽപവിവർജിതഃ .. 75..
ദൃശ്യാനുവിദ്ധഹീനാത്മാ ശബ്ദവിദ്ധവിവർജിതഃ .
സദാ സമാധിശൂന്യാത്മാ ആദിമധ്യാന്തവർജിതഃ .. 76..
പ്രജ്ഞാനവാക്യഹീനാത്മാ അഹംബ്രഹ്മാസ്മിവർജിതഃ .
തത്ത്വമസ്യാദിഹീനാത്മാ അയമാത്മേത്യഭാവകഃ .. 77..
ഓങ്കാരവാച്യഹീനാത്മാ സർവവാച്യവിവർജിതഃ .
അവസ്ഥാത്രയഹീനാത്മാ അക്ഷരാത്മാ ചിദാത്മകഃ .. 78..
ആത്മജ്ഞേയാദിഹീനാത്മാ യത്കിഞ്ചിദിദമാത്മകഃ .
ഭാനാഭാനവിഹീനാത്മാ വൈദേഹീ മുക്ത ഏവ സഃ .. 79..
ആത്മാനമേവ വീക്ഷസ്വ ആത്മാനം ബോധയ സ്വകം .
സ്വമാത്മാനം സ്വയം ഭുങ്ക്ഷ്വ സ്വസ്ഥോ ഭവ ഷഡാനന .. 80..
സ്വമാത്മനി സ്വയം തൃപ്തഃ സ്വമാത്മാനം സ്വയം ചര .
ആത്മാനമേവ മോദസ്വ വൈദേഹീ മുക്തികോ ഭവേത്യുപനിഷത് ..
ഇതി ചതുർഥോഽധ്യായഃ .. 4..
നിദാഘോ നാമ വൈ മുനിഃ പപ്രച്ഛ ഋഭും
ഭഗവന്തമാത്മാനാത്മവിവേകമനുബ്രൂഹീതി .
സ ഹോവാച ഋഭുഃ .
സർവവാചോഽവധിർബ്രഹ്മ സർവചിന്താവധിർഗുരുഃ .
സർവകാരണകാര്യാത്മാ കാര്യകാരണവർജിതഃ .. 1..
സർവസങ്കൽപരഹിതഃ സർവനാദമയഃ ശിവഃ .
സർവവർജിതചിന്മാത്രഃ സർവാനന്ദമയഃ പരഃ .. 2..
സർവതേജഃപ്രകാശാത്മാ നാദാനന്ദമയാത്മകഃ .
സർവാനുഭവനിർമുക്തഃ സർവധ്യാനവിവർജിതഃ .. 3..
സർവനാദകലാതീത ഏഷ ആത്മാഹമവ്യയഃ .
ആത്മാനാത്മവിവേകാദിഭേദാഭേദവിവർജിതഃ .. 4..
ശാന്താശാന്താദിഹീനാത്മാ നാദാന്തർജ്യോതിരൂപകഃ .
മഹാവാക്യാർഥതോ ദൂരോ ബ്രഹ്മാസ്മീത്യതിദൂരതഃ .. 5..
തച്ഛബ്ദവർജ്യസ്ത്വംശബ്ദഹീനോ വാക്യാർഥവർജിതഃ .
ക്ഷരാക്ഷരവിഹീനോ യോ നാദാന്തർജ്യോതിരേവ സഃ .. 6..
അഖണ്ഡൈകരസോ വാഹമാനന്ദോഽസ്മീതി വർജിതഃ .
സർവാതീതസ്വഭാവാത്മാ നാദാന്തർജ്യോതിരേവ സഃ .. 7..
ആത്മേതി ശബ്ദഹീനോ യ ആത്മശബ്ദാർഥവർജിതഃ .
സച്ചിദാനന്ദഹീനോ യ ഏഷൈവാത്മാ സനാതനഃ .. 8..
സ നിർദേഷ്ടുമശക്യോ യോ വേദവാക്യൈരഗമ്യതഃ .
യസ്യ കിഞ്ചിദ്ബഹിർനാസ്തി കിഞ്ചിദന്തഃ കിയന്ന ച .. 9..
യസ്യ ലിംഗം പ്രപഞ്ചം വാ ബ്രഹ്മൈവാത്മാ ന സംശയഃ .
നാസ്തി യസ്യ ശരീരം വാ ജീവോ വാ ഭൂതഭൗതികഃ .. 10..
നാമരൂപാദികം നാസ്തി ഭോജ്യം വാ ഭോഗഭുക്ച വാ .
സദ്വാഽസദ്വാ സ്ഥിതിർവാപി യസ്യ നാസ്തി ക്ഷരാക്ഷരം .. 11..
ഗുണം വാ വിഗുണം വാപി സമ ആത്മാ ന സംശയഃ .
യസ്യ വാച്യം വാചകം വാ ശ്രവണം മനനം ച വാ .. 12..
ഗുരുശിഷ്യാദിഭേദം വാ ദേവലോകാഃ സുരാസുരാഃ .
യത്ര ധർമമധർമം വാ ശുദ്ധം വാശുദ്ധമണ്വപി .. 13..
യത്ര കാലമകാലം വാ നിശ്ചയഃ സംശയോ ന ഹി .
യത്ര മന്ത്രമമന്ത്രം വാ വിദ്യാവിദ്യേ ന വിദ്യതേ .. 14..
ദ്രഷ്ടൃദർശനദൃശ്യം വാ ഈഷന്മാത്രം കലാത്മകം .
അനാത്മേതി പ്രസംഗോ വാ ഹ്യനാത്മേതി മനോഽപി വാ .. 15..
അനാത്മേതി ജഗദ്വാപി നാസ്തി നാസ്തി നിശ്ചിനു .
സർവസങ്കൽപശൂന്യത്വാത്സർവകാര്യവിവർജനാത് .. 16..
കേവലം ബ്രഹ്മമാത്രത്വാന്നാസ്ത്യനാത്മേതി നിശ്ചിനു .
ദേഹത്രയവിഹീനത്വാത്കാലത്രയവിവർജനാത് .. 17..
ജീവത്രയഗുണാഭാവാത്താപത്രയവിവർജനാത് .
ലോകത്രയവിഹീനത്വാത്സർവമാത്മേതി ശാസനാത് .. 18..
ചിത്താഭാച്ചിന്തനീയം ദേഹാഭാവാജ്ജരാ ന ച .
പാദാഭാവാദ്ഗതിർനാസ്തി ഹസ്താഭാവാത്ക്രിയാ ന ച .. 19..
മൃത്യുർനാസ്തി ജനാഭാവാദ്ബുദ്ധ്യഭാവാത്സുഖാദികം .
ധർമോ നാസ്തി ശുചിർനാസ്തി സത്യം നാസ്തി ഭയം ന ച .. 20..
അക്ഷരോച്ചാരണം നാസ്തി ഗുരുശിഷ്യാദി നാസ്ത്യപി .
ഏകാഭാവേ ദ്വിതീയം ന ന ദ്വിതീയേ ന ചൈകതാ .. 21..
സത്യത്വമസ്തി ചേത്കിഞ്ചിദസത്യം ന ച സംഭവേത് .
അസത്യത്വം യദി ഭവേത്സത്യത്വം ന ഘടിഷ്യതി .. 22..
ശുഭം യദ്യശുഭം വിദ്ധി അശുഭാച്ഛുഭമിഷ്യതേ .
ഭയം യദ്യഭവം വിദ്ധി അഭയാദ്ഭയമാപതേത് .. 23..
ബന്ധത്വമപി ചേന്മോക്ഷോ ബന്ധാഭാവേ ക്വ മോക്ഷതാ .
മരണം യദി ചേജ്ജന്മ ജന്മാഭാവേ മൃതിർന ച .. 24..
ത്വമിത്യപി ഭവേച്ചാഹം ത്വം നോ ചേദഹമേവ ന .
ഇദം യദി തദേവാസ്തി തദഭാദിദം ന ച .. 25..
അസ്തീതി ചേന്നാസ്തി തദാ നാസ്തി ചേദസ്തി കിഞ്ചന .
കാര്യം ചേത്കാരണം കിഞ്ചിത്കാര്യാഭാവേ ന കാരണം .. 26..
ദ്വൈതം യദി തദാഽദ്വൈതം ദ്വൈതാഭാവേ ദ്വയം ന ച .
ദൃശ്യം യദി ദൃഗപ്യസ്തി ദൃശ്യാഭാവേ ദൃഗേന ന .. 27..
അന്തര്യദി ബഹിഃ സത്യമന്താ ഭാവേ ബഹിർന ച .
പൂർണത്വമസ്തി ചേത്കിഞ്ചിദപൂർണത്വം പ്രസജ്യതേ .. 28..
തസ്മാദേതത്ക്വചിന്നാസ്തി ത്വം ചാഹം വാ ഇമേ ഇദം .
നാസ്തി ദൃഷ്ടാന്തികം സത്യേ നാസ്തി ദാർഷ്ടാന്തികം ഹ്യജേ .. 29..
പരംബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി സ്മരണസ്യ മനോ ന ഹി .
ബ്രഹ്മമാത്രം ജഗദിദം ബ്രഹ്മമാത്രം ത്വമപ്യഹം .. 30..
ചിന്മാത്രം കേവല.ം ചാഹം നാസ്ത്യനാത്മ്യേതി നിശ്ചിനു .
ഇദം പ്രപഞ്ചം നാസ്ത്യേവ നോത്പന്നം നോ സ്ഥിതം ക്വചിത് .. 31..
ചിത്തം പ്രപഞ്ചമിത്യാഹുർനാസ്തി നാസ്ത്യേവ സർവദാ .
ന പ്രപഞ്ചം ന ചിത്താദി നാഹങ്കാരോ ന ജീവകഃ .. 32..
മായാകാര്യാദികം നാസ്തി മായാ നാസ്തി ഭയം നഹി .
കർതാ നാസ്തി ക്രിയാ നാസ്തി ശ്രവണം മനനം നഹി .. 33..
സമാധിദ്വിതയം നാസ്തി മാതൃമാനാദി നാസ്തി ഹി .
അജ്ഞാനം ചാപി നാസ്ത്യേവ ഹ്യവിവേകം കദാചന .. 34..
അനുബന്ധചതുഷ്കം ന സംബന്ധത്രയമേവ ന .
ന ഗംഗാ ന ഗയാ സേതുർന ഭൂതം നാന്യദസ്തി ഹി .. 35..
ന ഭൂമിർന ജലം നാഗ്നിർന ന വായുർന ച ഖം ക്വചിത് .
ന ദേവാ ന ച ദിക്പാലാ ന വേദാ ന ഗുരുഃ ക്വചിത് .. 36..
ന ദൂരം നാസ്തികം നാലം ന മധ്യം ന ക്വചിത്സ്ഥിതം .
നാദ്വൈതം ദ്വൈതസത്യം വാ ഹ്യസത്യം വാ ഇദം ന ച .. 37..
ബന്ധമോക്ഷാദികം നാസ്തി സദ്വാഽസദ്വാ സുഖാദി വാ .
ജാതിർനാസ്തി ഗതിർനാസ്തി വർണോ നാസ്തി ന ലൗകികം .. 38..
സർവം ബ്രഹ്മേതി നാസ്ത്യേവ ബ്രഹ്മ ഇത്യപി നാസ്തി ഹി .
ചിദിത്യേവേതി നാസ്ത്യേവ ചിദഹംഭാഷണം ന ഹി .. 39..
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി നാസ്ത്യേവ നിത്യശുദ്ധോഽസ്മി ന ക്വചിത് .
വാചാ യദുച്യതേ കിഞ്ചിന്മനസാ മനുതേ ക്വചിത് .. 40..
ബുദ്ധ്യാ നിശ്ചിനുതേ നാസ്തി ചിത്തേന ജ്ഞായതേ നഹി .
യോഗീ യോഗാദികം നാസ്തി സദാ സർവം സദാ ന ച .. 41..
അഹോരാത്രാദികം നാസ്തി സ്നാനധ്യാനാദികം നഹി .
ഭ്രാന്തിരഭ്രാന്തിർനാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യനാത്മേതി നിശ്ചിനു .. 42..
വേദശാസ്ത്രം പുരാണം ച കാര്യം കാരണമീശ്വരഃ .
ലോകോ ഭൂതം ജനസ്ത്വൈക്യം സർവം മിഥ്യാ ന സംശയഃ .. 43..
ബന്ധോ മോക്ഷഃ സുഖം ദുഃഖം ധ്യാനം ചിത്തം സുരാസുരാഃ .
ഗൗണം മുഖ്യം പരം ചാന്യത്സർവം മിഥ്യാ ന സംശയഃ .. 44..
വാചാ വദതി യത്കിഞ്ചിത്സങ്കൽപൈഃ കൽപ്യതേ ച യത് .
മനസാ ചിന്ത്യതേ യദ്യത്സർവം മിഥ്യാ ന സംശയഃ .. 45..
ബുദ്ധ്യാ നിശ്ചീയതേ കിഞ്ചിച്ചിത്തേ നിശ്ചീയതേ ക്വചിത് .
ശാസ്ത്രൈഃ പ്രപഞ്ച്യതേ യദ്യന്നേത്രേണൈവ നിരീക്ഷ്യതേ .. 46..
ശ്രോത്രാഭ്യാം ശ്രൂയതേ യദ്യദന്യത്സദ്ഭാവമേവ ച .
നേത്രം ശ്രോത്രം ഗാത്രമേവ മിഥ്യേതി ച സുനിശ്ചിതം .. 47..
ഇദമിത്യേവ നിർദിഷ്ടമയമിത്യേവ കൽപ്യതേ .
ത്വമഹം തദിദം സോഽഹമന്യത്സദ്ഭാവമേവ ച .. 48..
യദ്യത്സംഭാവ്യതേ ലോകേ സർവസങ്കൽപസംഭ്രമഃ .
സർവാധ്യാസം സർവഗോപ്യം സർവഭോഗപ്രഭേദകം .. 49..
സർവദോഷപ്രഭേദാച്ച നാസ്ത്യനാത്മേതി നിശ്ചിനു .
മദീയം ച ത്വദീയം ച മമേതി ച തവേതി ച .. 50..
മഹ്യം തുഭ്യം മയേത്യാദി തത്സർവം വിതഥം ഭവേത് .
രക്ഷകോ വിഷ്ണുരിത്യാദി ബ്രഹ്മാ സൃഷ്ടേസ്തു കാരണം .. 51..
സംഹാരേ രുദ്ര ഇത്യേവം സർവം മിഥ്യേതി നിശ്ചിനു .
സ്നാനം ജപസ്തപോ ഹോമഃ സ്വാധ്യായോ ദേവപൂജനം .. 52..
മന്ത്രം തന്ത്രം ച സത്സംഗോ ഗുണദോഷവിജൃംഭണം .
അന്തഃകരണസദ്ഭാവ അവിദ്യാശ്ച സംഭവഃ .. 53..
അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡം സർവം മിഥ്യേതി നിശ്ചിനു .
സർവദേശികവാക്യോക്തിര്യേന കേനാപി നിശ്ചിതം .. 54..
ദൃശ്യതേ ജഗതി യദ്യദ്യദ്യജ്ജഗതി വീക്ഷ്യതേ .
വർതതേ ജഗതി യദ്യത്സർവം മിഥ്യേതി നിശ്ചിനു .. 55..
യേന കേനാക്ഷരേണോക്തം യേന കേന വിനിശ്ചിതം .
യേന കേനാപി ഗദിതം യേന കേനാപി മോദിതം .. 56..
യേന കേനാപി യദ്ദത്തം യേന കേനാപി യത്കൃതം .
യത്ര യത്ര ശുഭം കർമ യത്ര യത്ര ച ദുഷ്കൃതം .. 57..
യദ്യത്കരോഷി സത്യേന സർവം മിഥ്യേതി നിശ്ചിനു .
ത്വമേവ പരമാത്മാസി ത്വമേവ പരമോ ഗുരുഃ .. 58..
ത്വമേവാകാശരൂപോഽസി സാക്ഷിഹീനോഽസി സർവദാ .
ത്വമേവ സർവഭാവോഽസി ത്വം ബ്രഹ്മാസി ന സംശയഃ .. 59..
കാലഹീനോഽസി കാലോഽസി സദാ ബ്രഹ്മാസി ചിദ്ഘനഃ .
സർവതഃ സ്വസ്വരൂപോഽസി ചൈതന്യഘനവാനസി .. 60..
സത്യോഽസി സിദ്ധോഽസി സനാതനോഽസി
       മുക്തോഽസി മോക്ഷോഽസി മുദാമൃതോഽസി .
ദേവോഽസി ശാന്തോഽസി നിരാമയോഽസി
       ബ്രഹ്മാസി പൂർണോഽസി പരാത്പരോഽസി .. 61..
സമോഽസി സച്ചാപി സനാതനോഽസി
       സത്യാദിവാക്യൈഃ പ്രതിബോധിതോഽസി .
സർവാംഗഹീനോഽസി സദാ സ്ഥിതോഽസി
       ബ്രഹ്മേന്ദ്രരുദ്രാദിവിഭാവിതോഽസി .. 62..
സർവപ്രപഞ്ചഭ്രമവർജിതോഽസി
       സർവേഷു ഭൂതേഷു ച ഭാസിതോഽസി .
സർവത്ര സങ്കൽപവിവർജിതോഽസി
       സർവാഗമാന്താർഥവിഭാവിതോഽസി .. 63..
സർവത്ര സന്തോഷസുഖാസനോഽസി
       സർവത്ര ഗത്യാദിവിവർജിതോഽസി .
സർവത്ര ലക്ഷ്യാദിവിവർജിതോഽസി
       ധ്യാതോഽസി വിഷ്ണ്വാദിസുരൈരജസ്രം .. 64..
ചിദാകാരസ്വരൂപോഽസി ചിന്മാത്രോഽസി നിരങ്കുശഃ .
ആത്മന്യേവ സ്ഥിതോഽസി ത്വം സർവശൂന്യോഽസി നിർഗുണഃ .. 65..
ആനന്ദോഽസി പരോഽസി ത്വമേക ഏവാദ്വിതീയകഃ .
ചിദ്ഘനാനന്ദരൂപോഽസി പരിപൂർണസ്വരൂപകഃ .. 66..
സദസി ത്വമസി ജ്ഞോഽസി സോഽസി ജാനാസി വീക്ഷസി .
സച്ചിദാനന്ദരൂപോഽസി വാസുദേവോഽസി വൈ പ്രഭുഃ .. 67..
അമൃതോഽസി വിഭുശ്ചാസി ചഞ്ചലോ ഹ്യചലോ ഹ്യസി .
സർവോഽസി സർവഹീനോഽസി ശാന്താശാന്തവിവർജിതഃ .. 68..
സത്താമാത്രപ്രകാശോഽസി സത്താസാമാന്യകോ ഹ്യസി .
നിത്യസിദ്ധിസ്വരൂപോഽസി സർവസിദ്ധിവിവർജിതഃ .. 69..
ഈഷന്മാത്രവിശൂന്യോഽസി അണുമാത്രവിവർജിതഃ .
അസ്തിത്വവർജിതോഽസി ത്വം നാസ്തിത്വാദിവിവർജിതഃ .. 70..
ലക്ഷ്യലക്ഷണഹീനോഽസി നിർവികാരോ നിരാമയഃ .
സർവനാദാന്തരോഽസി ത്വം കലാകാഷ്ഠാവിവർജിതഃ .. 71..
ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വീശഹീനോഽസി സ്വസ്വരൂപം പ്രപശ്യസി .
സ്വസ്വരൂപാവശേഷോഽസി സ്വാനന്ദാബ്ധൗ നിമജ്ജസി .. 72..
സ്വാത്മരാജ്യേ സ്വമേവാസി സ്വയംഭാവവിവർജിതഃ .
ശിഷ്ടപൂർണസ്വരൂപോഽസി സ്വസ്മാത്കിഞ്ചിന്ന പശ്യസി .. 73..
സ്വസ്വരൂപാന്ന ചലസി സ്വസ്വരൂപേണ ജൃംഭസി .
സ്വസ്വരൂപാദനന്യോഽസി ഹ്യഹമേവാസി നിശ്ചിനു .. 74..
ഇദം പ്രപഞ്ചം യത്കിഞ്ചിദ്യദ്യജ്ജഗതി വിദ്യതേ .
ദൃശ്യരൂപം ച ദൃഗ്രൂപം സർവം ശശവിഷാണവത് .. 75..
ഭൂമിരാപോഽനലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച .
അഹങ്കാരശ്ച തേജശ്ച ലോകം ഭുവനമണ്ഡലം .. 76..
നാശോ ജന്മ ച സത്യം ച പുണ്യപാപജയാദികം .
രാഗഃ കാമഃ ക്രോധലോഭൗ ധ്യാനം ധ്യേയം ഗുണം പരം .. 77..
ഗുരുശിഷ്യോപദേശാദിരാദിരന്തം ശമം ശുഭം .
ഭൂതം ഭവ്യം വർതമാനം ലക്ഷ്യം ലക്ഷണമദ്വയം .. 78..
ശമോ വിചാരഃ സന്തോഷോ ഭോക്തൃഭോജ്യാദിരൂപകം .
യമാദ്യഷ്ടാംഗയോഗം ച ഗമനാഗമനാത്മകം .. 79..
ആദിമധ്യാന്തരംഗം ച ഗ്രാഹ്യം ത്യാജ്യം ഹരിഃ ശിവഃ .
ഇന്ദ്രിയാണി മനശ്ചൈവ അവസ്ഥാത്രിതയം തഥാ .. 80..
ചതുർവിംശതിതത്ത്വം ച സാധനാനാം ചതുഷ്ടയം .
സജാതീയം വിജാതീയം ലോകാ ഭൂരാദയഃ ക്രമാത് .. 81..
സർവവർണാശ്രമാചാരം മന്ത്രതന്ത്രാദിസംഗ്രഹം .
വിദ്യാവിദ്യാദിരൂപം ച സർവവേദം ജഡാജഡം .. 82..
ബന്ധമോക്ഷവിഭാഗം ച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനരൂപകം .
ബോധാബോധസ്വരൂപം വാ ദ്വൈതാദ്വൈതാദിഭാഷണം .. 83..
സർവവേദാന്തസിദ്ധാന്തം സർവശാസ്ത്രാർഥനിർണയം .
അനേകജീവസദ്ഭാവമേകജീവാദിനിർണയം .. 84..
യദ്യദ്ധ്യായതി ചിത്തേന യദ്യത്സങ്കൽപതേ ക്വചിത് .
ബുദ്ധ്യാ നിശ്ചീയതേ യദ്യദ്ഗുരുണാ സംശൃണോതി യത് .. 85..
യദ്യദ്വാചാ വ്യാകരോതി യദ്യദാചാര്യഭാഷണം .
യദ്യത്സ്വരേന്ദ്രിയൈർഭാവ്യം യദ്യന്മീമാംസതേ പൃഥക് .. 86..
യദ്യന്ന്യായേന നിർണീതം മഹദ്ഭിർവേദപാരഗൈഃ .
ശിവഃ ക്ഷരതി ലോകാന്വൈ വിഷ്ണുഃ പാതി ജഗത്ത്രയം .. 87..
ബ്രഹ്മാ സൃജതി ലോകാന്വൈ ഏവമാദിക്രിയാദികം .
യദ്യദസ്തി പുരാണേഷു യദ്യദ്വേദേഷു നിർണയം .. 88..
സർവോപനിഷദാം ഭാവം സർവം ശശവിഷാണവത് .
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപം തദന്തഃകരണം സ്മൃതം .. 89..
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപോ മഹത്സംസാര ഉച്യതേ .
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപസ്തദ്ബന്ധമിതി ചോച്യതേ .. 90..
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപസ്തദ്ദുഃഖമിതി ചോച്യതേ .
ദേഹോഽഹമിതി യദ്ഭാനം തദേവ നരകം സ്മൃതം .. 91..
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപോ ജഗത്സർവമിതീര്യതേ .
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപോ ഹൃദയഗ്രന്ഥിരീരിതിഃ .. 92..
ദേഹോഽഹമിതി യജ്ജ്ഞാനം തദേവാജ്ഞാനമുച്യതേ .
ദേഹോഽഹമിതി യജ്ജ്ഞാനം തദസദ്ഭാവമേവ ച .. 93..
ദേഹോഽഹമിതി യാ ബുദ്ധിഃ സാ ചാവിദ്യേതി ഭണ്യതേ .
ദേഹോഽഹമിതി യജ്ജ്ഞാനം തദേവ ദ്വൈതമുച്യതേ .. 94..
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപഃ സത്യജീവഃ സ ഏവ ഹി .
ദേഹോഽഹമിതി യജ്ജ്ഞാനം പരിച്ഛിന്നമിതീരിതം .. 95..
ദേഹോഽഹമിതി സങ്കൽപോ മഹാപാപമിതി സ്ഫുടം .
ദേഹോഽഹമിതി യാ ബുദ്ധിസ്തൃഷ്ണാ ദോഷാമയഃ കില .. 96..
യത്കിഞ്ചിദപി സങ്കൽപസ്താപത്രയമിതീരിതം .
കാമം ക്രോധം ബന്ധനം സർവദുഃഖം
     വിശ്വം ദോഷം കാലനാനാസ്വരൂപം .
യത്കിഞ്ചേദം സർവസങ്കൽപജാലം
     തത്കിഞ്ചേദം മാനസം സോമ വിദ്ധി .. 97..
മന ഏവ ജഗത്സർവം മന ഏവ മഹാരിപുഃ .
മന ഏവ ഹി സംസാരോ മന ഏവ ജഗത്ത്രയം .. 98..
മന ഏവ മഹദ്ദുഃഖം മന ഏവ ജരാദികം .
മന ഏവ ഹി കാലശ്ച മന ഏവ മലം തഥാ .. 99..
മന ഏവ ഹി സങ്കൽപോ മന ഏവ ഹി ജീവകഃ .
മന ഏവ ഹി ചിത്തം ച മനോഽഹങ്കാര ഏവ ച .. 100..
മന ഏവ മഹദ്ബന്ധം മനോഽന്തഃകരണം ച തത് .
മന ഏവ ഹി ഭൂമിശ്ച മന ഏവ ഹി തോയകം .. 101..
മന ഏവ ഹി തേജശ്ച മന ഏവ മരുന്മഹാൻ .
മന ഏവ ഹി ചാകാശം മന ഏവ ഹി ശബ്ദകം .. 102..
സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം കോശാഃ പഞ്ച മനോഭവാഃ .
ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യാദി മനോമയരിതീരിതം .. 103..
ദിക്പാലാ വസവോ രുദ്രാ ആദിത്യാശ്ച മനോമയാഃ .
ദൃശ്യം ജഡം ദ്വന്ദ്വജാതമജ്ഞാനം മാനസം സ്മൃതം .. 104..
സങ്കൽപമേവ യത്കിഞ്ചിത്തത്തന്നാസ്തീതി നിശ്ചിനു .
നാസ്തി നാസ്തി ജഗത്സർവം ഗുരുശിഷ്യാദികം നഹീത്യുപനിഷത് .. 105..
ഇതി പഞ്ചമോഽധ്യായഃ .. 5..
ഋഭുഃ .. സർവം സച്ചിന്മയം വിദ്ധി സർവം സച്ചിന്മയം തതം .
സച്ചിദാനന്ദമദ്വൈതം സച്ചിദാനന്ദമദ്വയം .. 1..
സച്ചിദാനന്ദമാത്രം ഹി സച്ചിദാനന്ദമന്യകം .
സച്ചിദാനന്ദരൂപോഽഹം സച്ചിദാനന്ദമേവ ഖം .. 2..
സച്ചിദാനന്ദമേവ ത്വം സച്ചിദാനന്ദകോഽസ്മ്യഹം .
മനോബുദ്ധിരഹങ്കാരചിത്തസംഘാതകാ അമീ .. 3..
ന ത്വം നാഹം ന ചാന്യദ്വാ സർവം ബ്രഹ്മൈവ കേവലം .
ന വാക്യം ന പദം വേദം നാക്ഷരം ന ജഡം ക്വചിത് .. 4..
ന മധ്യം നാദി നാന്തം വാ ന സത്യം ന നിബന്ധജം .
ന ദുഃഖം ന സുഖം ഭാവം ന മായാ പ്രകൃതിസ്തഥാ .. 5..
ന ദേഹം ന മുഖം ഘ്രാണം ന ജിഹ്വാ ന ച താലുനീ .
ന ദന്തോഷ്ഠൗ ലലാടം ച നിശ്വാസോച്ഛ്വാസ ഏവ ച .. 6..
ന സ്വേദമസ്ഥി മാംസം ച ന രക്തം ന ച മൂത്രകം .
ന ദൂരം നാന്തികം നാംഗം നോദരം ന കിരീടകം .. 7..
ന ഹസ്തപാദചലനം ന ശാസ്ത്രം ന ച ശാസനം .
ന വേത്താ വേദനം വേദ്യം ന ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുപ്തയഃ .. 8..
തുര്യാതീതം ന മേ കിഞ്ചിത്സർവം സച്ചിന്മയം തതം .
നാധ്യാത്മികം നാധിഭൂതം നാധിദൈവം ന മായികം .. 9..
ന വിശ്വതൈജസഃ പ്രാജ്ഞോ വിരാട്സൂത്രാത്മകേശ്വരഃ .
ന ഗമാഗമചേഷ്ടാ ച ന നഷ്ടം ന പ്രയോജനം .. 10..
ത്യാജ്യം ഗ്രാഹ്യം ന ദൂഷ്യം വാ ഹ്യമേധ്യാമേധ്യകം തഥാ .
ന പീനം ന കൃശം ക്ലേദം ന കാലം ദേശഭാഷണം .. 11..
ന സർവം ന ഭയം ദ്വൈതം ന വൃക്ഷതൃണപർവതാഃ .
ന ധ്യാനം യോഗസംസിദ്ധിർന ബ്രഹ്മവൈശ്യക്ഷത്രകം .. 12..
ന പക്ഷീ ന മൃഗോ നാംഗീ ന ലോഭോ മോഹ ഏവ ച .
ന മദോ ന ച മാത്സര്യം കാമക്രോധാദയസ്തഥാ .. 13..
ന സ്ത്രീശൂദ്രബിഡാലാദി ഭക്ഷ്യഭോജ്യാദികം ച യത് .
ന പ്രൗഢഹീനോ നാസ്തിക്യം ന വാർതാവസരോഽതി ഹി .. 14..
ന ലൗകികോ ന ലോകോ വാ ന വ്യാപാരോ ന മൂഢതാ .
ന ഭോക്താ ഭോജനം ഭോജ്യം ന പാത്രം പാനപേയകം .. 15..
ന ശത്രുമിത്രപുത്രാദിർന മാതാ ന പിതാ സ്വസാ .
ന ജന്മ ന മൃതിർവൃദ്ധിർന ദേഹോഽഹമിതി ഭ്രമഃ .. 16..
ന ശൂന്യം നാപി ചാശൂന്യം നാന്തഃകരണസംസൃതിഃ .
ന രാത്രിർന ദിവാ നക്തം ന ബ്രഹ്മാ ന ഹരിഃ ശിവഃ .. 17..
ന വാരപക്ഷമാസാദി വത്സരം ന ച ചഞ്ചലം .
ന ബ്രഹ്മലോകോ വൈകുണ്ഠോ ന കൈലാസോ ന ചാന്യകഃ .. 18..
ന സ്വർഗോ ന ച ദേവേന്ദ്രോ നാഗ്നിലോകോ ന ചാഗ്നികഃ .
ന യമോ യമലോകോ വാ ന ലോകാ ലോകപാലകാഃ .. 19..
ന ഭൂർഭുവഃസ്വസ്ത്രൈലോക്യം ന പാതാലം ന ഭൂതലം .
നാവിദ്യാ ന ച വിദ്യാ ച ന മായാ പ്രകൃതിർജഡാ .. 20..
ന സ്ഥിരം ക്ഷണികം നാശം ന ഗതിർന ച ധാവനം .
ന ധ്യാതവ്യം ന മേ ധ്യാനം ന മന്ത്രോ ന ജപഃ ക്വചിത് .. 21..
ന പദാർഥാ ന പൂജാർഹം നാഭിഷേകോ ന ചാർചനം .
ന പുഷ്പം ന ഫലം പത്രം ഗന്ധപുഷ്പാദിധൂപകം .. 22..
ന സ്തോത്രം ന നമസ്കാരോ ന പ്രദക്ഷിണമണ്വപി .
ന പ്രാർഥനാ പൃഥഗ്ഭാവോ ന ഹവിർനാഗ്നിവന്ദനം .. 23..
ന ഹോമോ ന ച കർമാണി ന ദുർവാക്യം സുഭാഷണം .
ന ഗായത്രീ ന വാ സന്ധിർന മനസ്യം ന ദുഃസ്ഥിതിഃ .. 24..
ന ദുരാശാ ന ദുഷ്ടാത്മാ ന ചാണ്ഡാലോ ന പൗൽകസഃ .
ന ദുഃസഹം ദുരാലാപം ന കിരാതോ ന കൈതവം .. 25..
ന പക്ഷപാതം ന പക്ഷം വാ ന വിഭൂഷണതസ്കരൗ .
ന ച ദംഭോ ദാംഭികോ വാ ന ഹീനോ നാധികോ നരഃ .. 26..
നൈകം ദ്വയം ത്രയം തുര്യം ന മഹത്വം ന ചാൽപതാ .
ന പൂർണം ന പരിച്ഛിന്നം ന കാശീ ന വ്രതം തപഃ .. 27..
ന ഗോത്രം ന കുലം സൂത്രം ന വിഭുത്വം ന ശൂന്യതാ .
ന സ്ത്രീ ന യോഷിന്നോ വൃദ്ധാ ന കന്യാ ന വിതന്തുതാ .. 28..
ന സൂതകം ന ജാതം വാ നാന്തർമുഖസുവിഭ്രമഃ .
ന മഹാവാക്യമൈക്യം വാ നാണിമാദിവിഭൂതയഃ .. 29..
സർവചൈതന്യമാത്രത്വാത്സർവദോഷഃ സദാ ന ഹി .
സർവം സന്മാത്രരൂപത്വാത്സച്ചിദാനന്ദമാത്രകം .. 30..
ബ്രഹ്മൈവ സർവം നാന്യോഽസ്തി തദഹം തദഹം തഥാ .
തദേവാഹം തദേവാഹം ബ്രഹ്മൈവാഹം സനാതനം .. 31..
ബ്രഹ്മൈവാഹം ന സംസാരീ ബ്രഹ്മൈവാഹം ന മേ മനഃ .
ബ്രഹ്മൈവാഹം ന മേ ബുദ്ധിർബ്രഹ്മൈവാഹം ന ചേന്ദ്രിയഃ .. 32..
ബ്രഹ്മൈവാഹം ന ദേഹോഽഹം ബ്രഹ്മൈവാഹം ന ഗോചരഃ .
ബ്രഹ്മൈവാഹം ന ജീവോഽഹം ബ്രഹ്മൈവാഹം ന ഭേദഭൂഃ .. 33..
ബ്രഹ്മൈവാഹം ജഡോ നാഹമഹം ബ്രഹ്മ ന മേ മൃതിഃ .
ബ്രഹ്മൈവാഹം ന ച പ്രാണോ ബ്രഹ്മൈവാഹം പരാത്പരഃ .. 34..
ഇദം ബ്രഹ്മ പരം ബ്രഹ്മ സത്യം ബ്രഹ്മ പ്രഭുർഹി സഃ .
കാലോ ബ്രഹ്മ കലാ ബ്രഹ്മ സുഖം ബ്രഹ്മ സ്വയമ്പ്രഭം .. 35..
ഏകം ബ്രഹ്മ ദ്വയം ബ്രഹ്മ മോഹോ ബ്രഹ്മ ശമാദികം .
ദോഷോ ബ്രഹ്മ ഗുണോ ബ്രഹ്മ ദമഃ ശാന്തം വിഭുഃ പ്രഭുഃ .. 36..
ലോകോ ബ്രഹ്മ ഗുരുർബ്രഹ്മ ശിഷ്യോ ബ്രഹ്മ സദാശിവഃ .
പൂർവം ബ്രഹ്മ പരം ബ്രഹ്മ ശുദ്ധം ബ്രഹ്മ ശുഭാശുഭം .. 37..
ജീവ ഏവ സദാ ബ്രഹ്മ സച്ചിദാനന്ദമസ്മ്യഹം .
സർവം ബ്രഹ്മമയം പ്രോക്തം സർവം ബ്രഹ്മമയം ജഗത് .. 38..
സ്വയം ബ്രഹ്മ ന സന്ദേഹഃ സ്വസ്മാദന്യന്ന കിഞ്ചന .
സർവമാത്മൈവ ശുദ്ധാത്മാ സർവം ചിന്മാത്രമദ്വയം .. 39..
നിത്യനിർമലരൂപാത്മാ ഹ്യാത്മനോഽന്യന്ന കിഞ്ചന .
അണുമാത്രലസദ്രൂപമണുമാത്രമിദം ജഗത് .. 40..
അണുമാഅത്രം ശരീരം വാ ഹ്യണുമാത്രമസത്യകം .
അണുമാത്രമചിന്ത്യം വാ ചിന്ത്യം വാ ഹ്യണുമാത്രകം .. 41..
ബ്രഹ്മൈവ സർവം ചിന്മാത്രം ബ്രഹ്മമാത്രം ജഗത്ത്രയം .
ആനന്ദം പരമാനന്ദമന്യത്കിഞ്ചിന്ന കിഞ്ചന .. 42..
ചൈതന്യമാത്രമോങ്കാരം ബ്രഹ്മൈവ സകലം സ്വയം .
അഹമേവ ജഗത്സർവമഹമേവ പരം പദം .. 43..
അഹമേവ ഗുണാതീത അഹമേവ പരാത്പരഃ .
അഹമേവ പരം ബ്രഹ്മ അഹമേവ ഗുരോർഗുരുഃ .. 44..
അഹമേവാഖിലാധാര അഹമേവ സുഖാത്സുഖം .
ആത്മനോഽന്യജ്ജഗന്നാസ്തി ആത്മനോഽന്യത്സുഖം ന ച .. 45..
ആത്മനോഽന്യാ ഗതിർനാസ്തി സർവമാത്മമയം ജഗത് .
ആത്മനോഽന്യന്നഹി ക്വാപി ആത്മനോഽന്യത്തൃണം നഹി .. 46..
ആത്മനോഽന്യത്തുഷം നാസ്തി സർവമാത്മമയം ജഗത് .
ബ്രഹ്മമാത്രമിദം സർവം ബ്രഹ്മമാത്രമസന്ന ഹി .. 47..
ബ്രഹ്മമാത്രം ശ്രുതം സർവം സ്വയം ബ്രഹ്മൈവ കേവലം .
ബ്രഹ്മമാത്രം വൃതം സർവം ബ്രഹ്മമാത്രം രസം സുഖം .. 48..
ബ്രഹ്മമാത്രം ചിദാകാശം സച്ചിദാനന്ദമവ്യയം .
ബ്രഹ്മണോഽന്യതരന്നാസ്തി ബ്രഹ്മണോഽന്യജ്ജഗന്ന ച .. 49..
ബ്രഹ്മണോഽന്യദഹ നാസ്തി ബ്രഹ്മണോഽന്യത്ഫലം നഹി .
ബ്രഹ്മണോഽന്യത്തൃണം നാസ്തി ബ്രഹ്മണോഽന്യത്പദം നഹി .. 50..
ബ്രഹ്മണോഽന്യദ്ഗുരുർനാസ്തി ബ്രഹ്മണോഽന്യമസദ്വപുഃ .
ബ്രഹ്മണോഽന്യന്ന ചാഹന്താ ത്വത്തേദന്തേ നഹി ക്വചിത് .. 51..
സ്വയം ബ്രഹ്മാത്മകം വിദ്ധി സ്വസ്മാദന്യന്ന കിഞ്ചന .
യത്കിഞ്ചിദ്ദൃശ്യതേ ലോകേ യത്കിഞ്ചിദ്ഭാഷ്യതേ ജനൈഃ .. 52..
യത്കിഞ്ചിദ്ഭുജ്യതേ ക്വാപി തത്സർവമസദേവ ഹി .
കർതൃഭേദം ക്രിയാഭേദം ഗുണഭേദം രസാദികം ..53..
ലിംഗഭേദമിദം സർവമസദേവ സദാ സുഖം .
കാലഭേദം ദേശഭേദം വസ്തുഭേദം ജയാജയം .. 54..
യദ്യദ്ഭേദം ച തത്സർവമസദേവ ഹി കേവലം .
അസദന്തഃകരണകമസദേവേന്ദ്രിയാദികം .. 55..
അസത്പ്രാണാദികം സർവം സംഘാതമസദാത്മകം .
അസത്യം പഞ്ചകോശാഖ്യമസത്യം പഞ്ച ദേവതാഃ .. 56..
അസത്യം ഷഡ്വികാരാദി അസത്യമരിവർഗകം .
അസത്യം ഷഡൃതുശ്ചൈവ അസത്യം ഷഡ്രസസ്തഥാ .. 57..
സച്ചിദാനന്ദമാത്രോഽഹമനുത്പന്നമിദം ജഗത് .
ആത്മൈവാഹം പരം സത്യം നാന്യാഃ സംസാരദൃഷ്ടയഃ .. 58..
സത്യമാനന്ദരൂപോഽഹം ചിദ്ഘനാനന്ദവിഗ്രഹഃ .
അഹമേവ പരാനന്ദ അഹമേവ പരാത്പരഃ .. 59..
ജ്ഞാനാകാരമിദം സർവം ജ്ഞാനാനന്ദോഽഹമദ്വയഃ .
സർവപ്രകാശരൂപോഽഹം സർവാഭാവസ്വരൂപകം .. 60..
അഹമേവ സദാ ഭാമീത്യേവം രൂപം കുതോഽപ്യസത് .
ത്വമിത്യേവം പരം ബ്രഹ്മ ചിന്മയാനന്ദരൂപവാൻ .. 61..
ചിദാകാരം ചിദാകാശം ചിദേവ പരമം സുഖം .
ആത്മൈവാഹമസന്നാഹം കൂടസ്ഥോഽഹം ഗുരുഃ പരഃ .. 62..
സച്ചിദാനന്ദമാത്രോഽഹമനുത്പന്നമിദം ജഗത് .
കാലോ നാസ്തി ജഗന്നാസ്തി മായാപ്രകൃതിരേവ ന .. 63..
അഹമേവ ഹരിഃ സാക്ഷാദഹമേവ സദാശിവഃ .
ശുദ്ധചൈതന്യഭാവോഽഹം ശുദ്ധസത്ത്വാനുഭാവനഃ .. 64..
അദ്വയാനന്ദമാത്രോഽഹം ചിദ്ഘനൈകരസോഽസ്മ്യഹം .
സർവം ബ്രഹ്മൈവ സതതം സർവം ബ്രഹ്മൈവ കേവലം .. 65..
സർവം ബ്രഹ്മൈവ സതതം സർവം ബ്രഹ്മൈവ ചേതനം .
സർവാന്തര്യാമിരൂപോഽഹം സർവസാക്ഷിത്വലക്ഷണഃ .. 66..
പരമാത്മാ പരം ജ്യോതിഃ പരം ധാമ പരാ ഗതിഃ .
സർവവേദാന്തസാരോഽഹം സർവശാസ്ത്രസുനിശ്ചിതഃ .. 67..
യോഗാനന്ദസ്വരൂപോഽഹം മുഖ്യാനന്ദമഹോദയഃ .
സർവജ്ഞാനപ്രകാശോഽസ്മി മുഖ്യവിജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ .. 68..
തുര്യാതുര്യപ്രകാശോഽസ്മി തുര്യാതുര്യാദിവർജിതഃ .
ചിദക്ഷ്രോഽൻ സത്യോഽഹം വാസുദവോഽജരരോഽമരഃ .. 69..
അഹം ബ്രഹ്മ ചിദാകാശം നിത്യം ബ്രഹ്മ നിരഞ്ജനം .
ശുദ്ധം ബുദ്ധം സദാമുക്തമനാമകമരൂപകം .. 70..
സച്ചിദാനന്ദരൂപോഽഹമനുന്ത്പന്നമിദം ജഗത് .
സത്യാസത്യം ജഗന്നാസ്തി സങ്കൽപകലനാദികം .. 71..
നിത്യാനന്ദമയം ബ്രഹ്മ കേവലം സർവദാ സ്വയം .
അനന്തമവ്യയം ശാന്തമേകരൂപമനാമയം .. 72..
മത്തോഽന്യദസ്തി ചേന്മിഥ്യാ യഥാ മരുമരീചികാ .
വന്ധ്യാകുമാരവചനേ ഭീതിശ്ചേദസ്തി കിഞ്ചന .. 73..
ശശശൃംഗേണ നാഗേന്ദ്രോ മൃതശ്ചേജ്ജഗദസ്തി തത് .
മൃഗതൃഷ്ണാജലം പീത്വാ തൃപ്തശ്ചേദസ്ത്വിദം ജഗത് .. 74..
നരശൃംഗേണ നഷ്ടശ്ചേത്കശ്ചിദസ്ത്വിദമേവ ഹി .
ഗന്ധർവനഗരേ സത്യേ ജഗദ്ഭവതി സർവദാ .. 75..
ഗഗനേ നീലിമാസത്യേ ജഗത്സത്യം ഭവിഷ്യതി .
ശുക്തികാരജതം സത്യം ഭൂഷണം ചേജ്ജഗദ്ഭവേത് .. 76..
രജ്ജുസർപേണ ദഷ്ടശ്ചേന്നരോ ഭവതു സംസൃതിഃ .
ജാതരൂപേണ ബാണേന ജ്വാലാഗ്നൗ നാശിതേ ജഗത് .. 77..
വിന്ധ്യാടവ്യാം പായസാന്നമസ്തി ചേജ്ജഗദുദ്ഭവഃ .
രംഭാസ്തംഭേന കാഷ്ഠേന പാകസിദ്ധൗ ജഗദ്ഭവേത് .. 78..
സദ്യഃ കുമാരികരൂപൈഃ പാകേ സിദ്ധേ ജഗദ്ഭവേത് .
ചിത്രസ്ഥദീപൈസ്തമസോ നാശശ്ചേദസ്ത്വിദം ജഗത് .. 79..
മാസാത്പൂർവം മൃതോ മർത്യോ ഹ്യാഗതശ്ചേജ്ജഗദ്ഭവേത് .
തക്രം ക്ഷീരസ്വരൂപം ചേത്ക്വചിന്നിത്യം ജഗദ്ഭവേത് .. 80..
ഗോസ്തനാദുദ്ഭവം ക്ഷീരം പുനരാരോപണേ ജഗത് .
ഭൂരജോഽബ്ധൗ സമുത്പന്നേ ജഗദ്ഭവതു സർവദാ .. 81..
കൂർമരോമ്ണാ ഗജേ ബദ്ധേ ജഗദസ്തു മദോത്കടേ .
നാലസ്ഥതന്തുനാ മേരുശ്ചാലിതശ്ചേജ്ജഗദ്ഭവേത് .. 82..
തരംഗമാലയാ സിന്ധുർബദ്ധശ്ചേദസ്ത്വിദം ജഗത് .
അഗ്നേരധശ്ചേജ്ജ്വലനം ജഗദ്ഭവതു സർവദാ .. 83..
ജ്വാലാവഹ്നിഃ ശീതലശ്ചേദസ്തിരൂപമിദം ജഗത് .
ജ്വാലാഗ്നിമണ്ഡലേ പദ്മവൃദ്ധിശ്ചേജ്ജഗദസ്ത്വിദം .. 84..
മഹച്ഛൈലേന്ദ്രനീലം വാ സംഭവച്ചേദിദം ജഗത് .
മേരുരാഗത്യ പദ്മാക്ഷേ സ്ഥിതശ്ചേദസ്ത്വിദം ജഗത് .. 85..
നിഗിരേച്ചേദ്ഭൃംഗസൂനുർമേരും ചലവദസ്ത്വിദം .
മശകേന ഹതേ സിംഹേ ജഗത്സത്യം തദാസ്തു തേ .. 86..
അണുകോടരവിസ്തീർണേ ത്രൈലോക്യം ചേജ്ജഗദ്ഭവേത് .
തൃണാനലശ്ച നിത്യശ്ചേത്ക്ഷണികം തജ്ജഗദ്ഭവേത് .. 87..
സ്വപ്നദൃഷ്ടം ച യദ്വസ്തു ജാഗരേ ചേജ്ജഗദ്ഭവഃ .
നദീവേഗോ നിശ്ചലശ്ചേത്കേനാപീദം ഭവേജ്ജഗത് .. 88..
ക്ഷുധിതസ്യാഗ്നിർഭോജ്യശ്ചേന്നിമിഷം കൽപിതം ഭവേത് .
ജാത്യന്ധൈ രത്നവിഷയഃ സുജ്ഞാതശ്ചേജ്ജഗത്സദാ .. 89..
നപുംസകകുമാരസ്യ സ്ത്രീസുഖം ചേദ്ഭവജ്ജഗത് .
നിർമിതഃ ശശശൃംഗേണ രഥശ്ചേജ്ജഗദസ്തി തത് .. 90..
സദ്യോജാതാ തു യാ കന്യാ ഭോഗയോഗ്യാ ഭവേജ്ജഗത് .
വന്ധ്യാ ഗർഭാപ്തതത്സൗഖ്യം ജ്ഞാതാ ചേദസ്ത്വിദം ജഗത് .. 91..
കാകോ വാ ഹംസവദ്ഗച്ഛേജ്ജഗദ്ഭവതു നിശ്ചലം .
മഹാഖരോ വാ സിംഹേന യുധ്യതേ ചേജ്ജഗത്സ്ഥിതിഃ .. 92..
മഹാഖരോ ഗജഗതിം ഗതശ്ചേജ്ജഗദസ്തു തത് .
സമ്പൂർണചന്ദ്രസൂര്യശ്ചേജ്ജഗദ്ഭാതു സ്വയം ജഡം .. 93..
ചന്ദ്രസൂര്യാദികൗ ത്യക്ത്വാ രാഹുശ്ചേദ്ദൃശ്യതേ ജഗത് .
ഭൃഷ്ടബീജസമുത്പന്നവൃദ്ധിശ്ചേജ്ജഗദസ്തു സത് .. 94..
ദരിദ്രോ ധനികാനാം ച സുഖം ഭുങ്ക്തേ തദാ ജഗത് .
ശുനാ വീര്യേണ സിംഹസ്തു ജിതോ യദി ജഗത്തദാ .. 95..
ജ്ഞാനിനോ ഹൃദയം മൂഢൈർജ്ഞാതം ചേത്കൽപനം തദാ .
ശ്വാനേന സാഗരേ പീതേ നിഃശേഷേണ മനോ ഭവേത് .. 96..
ശുദ്ധാകാശോ മനുഷ്യേഷു പതിതശ്ചേത്തദാ ജഗത് .
ഭൂമൗ വാ പതിതം വ്യോമ വ്യോമപുഷ്പം സുഗന്ധകം .. 97..
ശുദ്ധാകാശേ വനേ ജാതേ ചലിതേ തു തദാ ജഗത് .
കേവലേ ദർപണേ നാസ്തി പ്രതിബിംബം തദാ ജഗത് .. 98..
അജകുക്ഷൗ ജഗന്നാസ്തി ഹ്യാത്മകുക്ഷൗ ജഗന്നഹി .
സർവഥാ ഭേദകലനം ദ്വൈതാദ്വൈതം ന വിദ്യതേ .. 99..
മായാകാര്യമിദം ഭേദമസ്തി ചേദ്ബ്രഹ്മഭാവനം .
ദേഹോഽഹമിതി ദുഃഖം ചേദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി നിശ്ചയഃ .. 100..
ഹൃദയഗ്രന്ഥിരസ്തിത്വേ ഛിദ്യതേ ബ്രഹ്മചക്രകം .
സംശയേ സമനുപ്രാപ്തേ ബ്രഹ്മനിശ്ചയമാശ്രയേത് .. 101..
അനാത്മരൂപചോരശ്ചേദാത്മരത്നസ്യ രക്ഷണം .
നിത്യാനന്ദമയം ബ്രഹ്മ കേവലം സർവദാ സ്വയം .. 102..
ഏവമാദിസുദൃഷ്ടാന്തൈഃ സാധിതം ബ്രഹ്മമാത്രകം .
ബ്രഹ്മൈവ സർവഭവനം ഭുവനം നാമ സന്ത്യജ .. 103..
അഹം ബ്രഹ്മേതി നിശ്ചിത്യ അഹംഭാവം പരിത്യജ .
സർവമേവ ലയം യാതി സുപ്തഹസ്തസ്ഥപുഷ്പവത് .. 104..
ന ദേഹോ ന ച കർമാണി സർവം ബ്രഹ്മൈവ കേവലം .
ന ഭൂതം ന ച കാര്യം ച ന ചാവസ്ഥാചതുഷ്ടയം .. 105..
ലക്ഷണാത്രയവിജ്ഞാനം സർവം ബ്രഹ്മൈവ കേവലം .
സർവവ്യാപാരമുത്സൃജ്യ ഹ്യഹം ബ്രഹ്മേതി ഭാവയ .. 106..
അഹം ബ്രഹ്മ ന സന്ദേഹോ ഹ്യഹം ബ്രഹ്മ ചിദാത്മകം .
സച്ചിദാനന്ദമാത്രോഽഹമിതി നിശ്ചിത്യ തത്ത്യജ .. 107..
ശാങ്കരീയം മഹാശാസ്ത്രം ന ദേയം യസ്യ കസ്യചിത് .
നാസ്തികായ കൃതഘ്നായ ദുർവൃത്തായ ദുരാത്മനേ .. 108..
ഗുരുഭക്തിവിശുദ്ധാന്തഃകരണായ മഹാത്മനേ .
സമ്യക്പരീക്ഷ്യ ദാതവ്യം മാസം ഷാണ്മാസവത്സരം .. 109..
സർവോപനിഷദഭ്യാസം ദൂരതസ്ത്യജ്യ സാദരം .
തേജോബിന്ദൂപനിഷദമഭ്യസേത്സർവദാ മുദാ .. 110..
സകൃദഭ്യാസമാത്രേണ ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി സ്വയം .
ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി സ്വയമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു ..
സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഇതി തേജോബിന്ദൂപനിഷത്സമാപ്താ ..