ഉപനിഷത്തുകൾ/തുരീയാതീതോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തുരീയാതീതോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

തുരീയാതീതോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ഓം തുരീയാതീതോപനിഷദ്വേദ്യം യത്പരമാക്ഷരം .
തത്തുര്യാതീതചിന്മാത്രം സ്വമാത്രം ചിന്തയേഽന്വഹം ..
തുരീയാതീതസംന്യാസപരിവ്രാജാക്ഷമാലികാ .
അവ്യക്തൈകാക്ഷരം പൂർണാ സൂര്യാക്ഷ്യധ്യാത്മകുണ്ഡികാ ..
ഹരിഃ ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
അഥ തുരീയാതീതാവധൂതാനാം കോഽയം മാർഗസ്തേഷാം കാ
സ്ഥിതിരിതി പിതാമഹോ ഭഗവന്തം പിതരമാദിനാരായണം
പരിസമേത്യോവാച.
തമാഹ ഭഗവന്നാരായണോ യോഽയമവധൂതമാർഗസ്ഥോ ലോകേ
ദുർലഭതരോ നതു ബാഹുല്യോ യദ്യേകോ ഭവതി സ ഏവ നിത്യപൂതഃ സ ഏവ
വൈരാഗ്യമൂർതിഃ സ ഏവ ജ്ഞാനാകാരഃ സ ഏവ വേദപുരുഷ ഇതി
ജ്ഞാനിനോ മന്യന്തേ .
മഹാപുരുഷോ യസ്തച്ചിത്തം മയ്യേവാവതിഷ്ഠതേ .
അഹം ച തസ്മിന്നേവാവസ്ഥിതഃ സോഽയമാദൗ താവത്ക്രമേണ
കുടീചകോ ബഹൂദകത്വം പ്രാപ്യ ബഹൂദകോ ഹംസത്വമവലംബ്യ
ഹംസഃ പരമഹംസോ ഭൂത്വാ സ്വരൂപാനുസന്ധാനേന
സർവപ്രപഞ്ചം വിദിത്വാ ദണ്ഡകമണ്ഡലുകടിസൂത്ര-
കൗപീനാച്ഛാദനം സ്വവിധ്യുക്തക്രിയാദികം സർവമപ്സു
സംന്യസ്യ ദിഗംബരോ ഭൂത്വാ വിവർണജീർണവൽകലാജിന-
പരിഗ്രഹമപി സന്ത്യജ്യ തദൂർധ്വമമന്ത്രവദാചരൻക്ഷൗരാ-
ഭ്യംഗസ്നാനോർധ്വപുണ്ഡ്രാദികം വിഹായ ലൗകികവൈദികമ-
പ്യുപസംഹൃത്യ സർവത്ര പുണ്യാപുണ്യവർജിതോ ജ്ഞാനാജ്ഞാനമപി
വിഹായ ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖമാനാവമാനം നിർജിത്യ വാസനാത്രയ-
പൂർവകം നിന്ദാനിന്ദാഗർവമത്സരദംഭദർപദ്വേഷകാമക്രോധലോഭ
മോഹഹർഷാമർഷാസൂയാത്മസംരക്ഷണാദികം ദഗ്ധ്വാ സ്വവപുഃ
കുണപാകാരമിവ പശ്യന്നയത്നേനാനിയമേന ലാഭാലാഭൗ സമൗ
കൃത്വാ ഗോവൃത്ത്യാ പ്രാണസന്ധാരണം കുർവന്യത്പ്രാപ്തം തേനൈവ
നിർലോലുപഃ സർവവിദ്യാപാണ്ഡിത്യപ്രപഞ്ചം ഭസ്മീകൃത്യ സ്വരൂപം
ഗോപയിത്വാ ജ്യേഷ്ഠാജ്യേഷ്ഠത്വാനപലാപകഃ സർവോത്കൃഷ്ടത്വ-
സർവാത്മകത്വാദ്വൈതം കൽപയിത്വാ മത്തോ വ്യതിരിക്തഃ കശ്ചിന്നാ-
ന്യോഽസ്തീതി ദേവഗുഹ്യാദിധനമാത്മന്യുപസംഹൃത്യ ദുഃഖേന നോദ്വിഗ്നഃ
സുഖേന നാനുമോദകോ രാഗേ നിഃസ്പൃഹഃ സർവത്ര ശുഭാശുഭയോ-
രനഭിസ്നേഹഃ സർവേന്ദ്രിയോപരമഃ സ്വപൂർവാപന്നാശ്രമാചാരവിദ്യാ-
ധർമപ്രാഭവമനനുസ്മരന്ത്യക്തവർണാശ്രമാചാരഃ സർവദാ
ദിവാനക്തസമത്വേനാസ്വപ്നഃ സർവദാസഞ്ചാരശീലോ
ദേഹമാത്രവശിഷ്ടോ ജലസ്ഥലകമണ്ഡലുഃ സർവദാനുന്മത്തോ
ബാലോന്മത്തപിശാചവദേകാകീ സഞ്ചരന്നസംഭാഷണപരഃ
സ്വരൂപധ്യാനേന നിരാലംബമവലംബ്യ സ്വാത്മനിഷ്ഠാനുകൂലേന
സർവം വിസ്മൃത്യ തുരീയാതീതാവധൂതവേഷേണാദ്വൈതനിഷ്ഠാപരഃ
പ്രണവാത്മകത്വേന ദേഹത്യാഗം കരോതി യഃ സോഽവധൂതഃ സ
കൃതകൃത്യോ ഭവതീത്യുപനിഷത് ..
ഓം തത്സത് ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണാമേവാശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി തുരീയാതീതോപനിഷത്സമാപ്താ ..