ഉപനിഷത്തുകൾ/താരസാരോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
താരസാരോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

താരസാരോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


യന്നാരായണതാരാർഥസത്യജ്ഞാനസുഖാകൃതി .
ത്രിപാന്നാരായണാകരം തദ്ബ്രഹ്മൈവാസ്മി കേവലം ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം ..
ബൃഹസ്പതിരുവാച യാജ്ഞവൽക്യം യദനു കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം
ദേവയജനം സർവേഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം തസ്മാദ്യത്ര
ക്വചന ഗച്ഘ്ഛേത്തദേവ മന്യേതേതി . ഇദം വൈ കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം
ദേവയജനം സർവേഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം . അത്ര ഹി ജന്തോഃ
പ്രാണേഷൂത്ക്രമമാണേഷു രുദ്രസ്താരകം ബ്രഹ്മ വ്യാചഷ്ടേ
യേനാസാവമൃതീഭൂത്വാ മോക്ഷീ ഭവതി . തസ്മാദവിമുക്തമേവ നിഷേവേത .
അവിമുക്തം ന വിമുഞ്ചേത് . ഏവമേവൈഷ ഭഗവന്നിതി വൈ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 1..
അഥ ഹൈനം ഭാരദ്വാജഃ പപ്രച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം കിം താരകം .
കിം താരയതീതി . സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ . ഓം നമോ നാരായണായേതി
താരകം ചിദാത്മകമിത്യുപാസിതവ്യം . ഓമിത്യേകാക്ഷരമാത്മസ്വരൂപം .
നമ ഇതി ദ്വ്യക്ഷരം പ്രകൃതിസ്വരൂപം . നാരായണായേതി പഞ്ചാക്ഷരം
പരംബ്രഹ്മസ്വരൂപം . ഇതി യ ഏവം വേദ . സോഽമൃതോ ഭവതി . ഓമിതി ബ്രഹ്മാ
ഭവതി . നകാരോ വിഷ്ണുർഭവതി . മകാരോ രുദ്രോ ഭവതി . നകാര ഈശ്വരോ ഭവതി .
രകാരോഽണ്ഡം വിരാഡ് ഭവതി . യകാരഃ പുരുഷോ ഭവതി . ണകാരോ ഭഗവാൻഭവതി .
യകാരഃ പരമാത്മാ ഭവതി . ഏതദ്വൈ നാരായണസ്യാഷ്ടാക്ഷരം വേദ
പരമപുരുഷോ ഭവതി .
അയമൃഗ്വേദഃ പ്രഥമഃ പാദഃ .. 1..
ഓംിത്യേതദക്ഷരം പരം ബ്രഹ്മ . തദേവോപാസിതവ്യം . ഏതദേവ
സൂക്ഷ്മാഷ്ടാക്ഷരം ഭവതി . തദേതദഷ്ടാത്മകോഽഷ്ടധാ
ഭവതി . അകാരഃ പ്രഥമാക്ഷരോ ഭവതി . ഉകാരോ ദ്വിതീയാക്ഷരോ ഭവതി .
മകാരസ്തൃതീയാക്ഷരോ ഭവതി . ബിന്ദുസ്തുരീയാക്ഷരോ ഭവതി . നാദഃ
പഞ്ചമാക്ഷരോ ഭവതി . കലാ ഷഷ്ഠാക്ഷരോ ഭവതി . കലാതീതാ
സപ്തമാക്ഷരോ ഭവതി . തത്പരശ്ചാഷ്ടമാക്ഷരോ ഭവതി .
താരകത്ത്വാത്താരകോ ഭവതി . തദേവ താരകം ബ്രഹ്മ ത്വം വിദ്ധി .
തദേവോപാസിതവ്യം .. അത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി ..
അകാരാദഭവദ്ബ്രഹ്മാ ജാംബവാനിതിസഞ്ജ്ഞകഃ .
ഉകാരാക്ഷരസംഭൂത ഉപേന്ദ്രോ ഹരിനായകഃ .. 1..
മകാരാക്ഷരസംഭൂതഃ ശിവസ്തു ഹനുമാൻസ്മൃതഃ .
ബിന്ദുരീശ്വരസഞ്ജ്ഞസ്തു ശത്രുഘ്നശ്ചക്രരാട് സ്വയം .. 2..
നാദോ മഹാപ്രഭുർജ്ഞേയോ ഭരതഃ ശംഖനാമകഃ .
കലായാഃ പുരുഷഃ സാക്ഷാല്ലക്ഷ്മണോ ധരണീധരഃ .. 3..
കലാതീതാ ഭഗവതീ സ്വയം സീതേതി സഞ്ജ്ഞിതാ .
തത്പരഃ പരമാത്മാ ച ശ്രീരാമഃ പുരുഷോത്തമഃ .. 4..
ഓമിത്യേതദക്ഷരമിദം സർവം . തസ്യോപവ്യാഖ്യാനം ഭൂതം
ഭവ്യം ഭവിഷ്യദ്യച്ചാന്യത്തത്ത്വമന്ത്രവർണദേവതാഛന്ദോ
ഋക്കലാശക്തിസൃഷ്ട്യാത്മകമിതി . യ ഏവം വേദ .
യജുർവേദോ ദ്വിതീയഃ പാദഃ .. 2..
അഥ ഹൈനം ഭാരദ്വാജോ യാജ്ഞവൽക്യമുവാചാഥ കൈർമന്ത്രൈഃ
പരമാത്മാ പ്രീതോ ഭവതി സ്വാത്മാനം ദർശയതി തന്നോ ബ്രൂഹി
ഭഗവ ഇതി . സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാനകാരവാച്യോ
ജാംബവാൻഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 1..
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാനുകാരവാച്യ
ഉപേന്ദ്രസ്വരൂപോ ഹരിനായകോ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 2..
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാന്മകാരവാച്യഃ
ശിവസ്വരൂപോ ഹനൂമാൻഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ നമോനമഃ .. 3..
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാൻബിന്ദുസ്വരൂപഃ
ശത്രുഘ്നോ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 4..
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാന്നാദസ്വരൂപോ
ഭരതോ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 5..
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാൻകലാസ്വരൂപോ
ലക്ഷ്മണോ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 6..
ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാൻകലാതീതാ
ഭഗവതീ സീതാ ചിത്സ്വരൂപാ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ .. 7..
യഥാ പ്രഥമമന്ത്രോക്താവാദ്യന്തൗ തഥാ സർവമന്ത്രേഷു ദ്രഷ്ടവ്യം .
ഉകാരവാച്യ ഉപേന്ദ്രസ്വരൂപോ ഹരിനായകഃ 2 മകാരവാച്യഃ
ശിവസ്വരൂപോ ഹനുമാൻ 3 ബിന്ദുസ്വരൂപഃ ശത്രുഘ്നഃ 4 നാദസ്വരൂപോ
ഭരതഃ 5 കലാസ്വരൂപോ ലക്ഷ്മണഃ 6 കലാതീതാ ഭഗവതീ സീതാ
ചിത്സ്വരൂപാ 7 ഓം യോ ഹ വൈ ശ്രീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാംസ്തത്പരഃ
പരമപുരുഷഃ പുരാണപുരുഷോത്തമോ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസത്യ-
പരമാനന്താദ്വയപരിപൂർണഃ പരമാത്മാ ബ്രഹ്മൈവാഹം രാമോഽസ്മി
ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തസ്മൈ നമോനമഃ .. 8..
ഏതദഷ്ടവിധമന്ത്രം യോഽധീതേ സോഽഗ്നിപൂതോ ഭവതി . സ വായുപൂതോ
ഭവതി . സ ആദിത്യപൂതോ ഭവതി . സ സ്ഥാണുപൂതോ ഭവതി . സ സർവൈർദേവൈർജ്ഞാതോ
ഭവതി . തേനേതിഹാസപുരാണാനം രുദ്രാണാം ശതസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഫലാനി
ഭവന്തി . ശ്രീമന്നാരായണാഷ്ടാക്ഷരാനുസ്മരണേന ഗായത്ര്യാഃ
ശതസഹസ്രം ജപ്തം ഭവതി . പ്രണവാനാമയുതം ജപ്തം ഭവതി .
ദശപൂർവാന്ദശോത്തരാൻപുനാതി . നാരായണപദമവാപ്നോതി യ ഏവം വേദ .
തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം .
തദ്വിപ്രാസോ വിപന്യവോ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധതേ . വിഷ്ണോര്യത്പരമം പദം ..
ഇത്യുപനിഷത് ..
സാമവേദസ്തൃതീയഃ പാദഃ .. 3..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി താരസാരോപനിഷത്സമാപ്താ ..