ഉപനിഷത്തുകൾ/ജാബാല്യുപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ജാബാല്യുപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ജാബാല്യുപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ജാബാല്യുപനിഷദ്വേദ്യപദതത്ത്വസ്വരൂപകം .
പാരമൈശ്വര്യവിഭവം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ..
ഓം ആപ്യായന്തു മാമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം
ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ
ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം മേസ്തു
തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി സന്തു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. അഥ ഹൈനം ഭഗവന്തം ജാബാലിം പൈപ്പലാദിഃ
പപ്രച്ഛ ഭഗവന്മേ ബ്രൂഹി പരമതത്ത്വരഹസ്യം . കിം
തത്ത്വം കോ ജീവഃ കഃ പശുഃ ക ഈശഃ കോ മോക്ഷോപായ ഇതി .
സ തം ഹോവാച സാധു പൃഷ്ടം സർവം നിവേദയാമി
യഥാജ്ഞാതമിതി . പുനഃ സ തമുവാച കുതസ്ത്വയാ ജ്ഞാതമിതി .
പുനഃ സ തമുവാച ഷഡാനനാദിതി . പുനഃ സ തമുവാച
തേനാഥ കുതോ ജ്ഞാതമിതി . പുനഃ സ തമുവാച തേനേശാനാദിതി .
പുനഃ സ തമുവാച കഥം തസ്മാത്തേന ജ്ഞാതമിതി . പുനഃ സ
തമുവാച തദു[പാസനാദിതി . പുനഃ സ തമുവാച ഭഗവൻകൃപയാ
മേ സരഹസ്യം സർവം നിവേദയേതി . സ തേന പൃഷ്ടഃ സർവം
നിവേദയാമാസ തത്ത്വം . പശുപതിരഹങ്കാരാവിഷ്ടഃ
സംസാരീ ജീവഃ സ ഏവ പശുഃ . സർവജ്ഞഃ പഞ്ചകൃത്യസമ്പന്നഃ
സർവേശ്വര ഈശഃ പശുപതിഃ . കേ പശവ ഇതി പുനഃ സ തമുവാച ജീവാഃ
പശവ ഉക്താഃ . തത്പതിത്വാത്പശുപതിഃ . സ പുനസ്തം ഹോവാച കഥം
ജീവാഃ പശവ ഇതി . കഥം തത്പതിരിതി . സ തമുവാച യഥാ തൃണാശിനോ
വിവേകഹീനാഃ പരപ്രേഷ്യാഃ കൃഷ്യാദികർമസു നിയുക്താഃ
സകലദുഃഖസഹാഃ സ്വസ്വാമിബധ്യമാനാ ഗവാദയഃ പശവഃ .
യഥാ തത്സ്വാമിന ഇവ സർവജ്ഞ ഈശഃ പശുപതിഃ . തജ്ജ്ഞാനം
കേനോപായേന ജായതേ . പുനഃ സ തമുവാച വിഭൂതിധാരണാദേവ .
തത്പ്രകാരഃ കഥമിതി . കുത്രകുത്ര ധാര്യം . പുനഃ സ തമുവാച
സദ്യോജാതാദിപഞ്ചബ്രഹ്മമന്ത്രൈർഭസ്മ സംഗൃഹ്യാഗ്നിരിതി
ഭസ്മേത്യനേനാഭിമന്ത്ര്യ മാനസ്തോക ഇതി സമുദ്ധൃത്യ ജലേന
സംസൃജ്യ ത്ര്യായുപമിതി ശിരോലലാടവക്ഷഃസ്കന്ധേഷ്വിതി
തിസൃഭിസ്ത്ര്യായുപൈസ്ത്രിയംബകൈസ്തിസ്രോ രേഖാഃ പ്രകുർവീത .
വ്രതമേതച്ഛാംഭവം സർവേഷു വേദേഷു വേദവാദിഭിരുക്തം
ഭവതി . തത്സമാചരേന്മുമുക്ഷുർന പുനർഭവായ . അഥ
സനത്കുമാരഃ പ്രമാണം പൃച്ഛതി . ത്രിപുണ്ഡ്രധാരണസ്യ
ത്രിധഃ രേഖാ ആലലാടാദാചക്ഷുഷോരാഭ്രുവോർമധ്യതശ്ച .
യാസ്യ പ്രഥമാ രേഖാ സാ ഗാർഹപത്യശ്ചാകാരോ രജോ ഭൂർലോകഃ
സ്വാത്മാ ക്രിയാശക്തിഃ ഋഗ്വേദഃ പ്രാതഃസവനം പ്രജാപതിർദേവോ
ദേവതേതി . യാസ്യ ദ്വിതീയാ രേഖാ സാ ദക്ഷിണാഗ്നിരുകാരഃ
സത്വമന്തരിക്ഷമന്തരാത്മാ ചേച്ഛാശക്തിര്യജുർവേദോ
മാധ്യന്ദിനസവനം വിഷ്ണുർദേവോ ദേവതേതി . യാസ്യ തൃതീയാ രേഖാ
സാഹവനീയോ മകാരസ്തമോ ദ്യൗർലോകഃ പരമാത്മാ ജ്ഞാനശക്തിഃ
സാമവേദസ്തൃതീയസവനം മഹാദേവോ ദേവതേതി ത്രിപുണ്ഡ്രം ഭസ്മനാ
കരോതി . യോ വിദ്വാൻബ്രഹ്മചാരീ ഗൃഹീ വാനപ്രസ്ഥോ യതിർവാ സ
മഹാപാതകോപപാതകേഭ്യഃ പൂതോ ഭവതി . സ സർവാന്ദേവാന്ധ്യാതോ
ഭവതി . സ സർവേഷു തീർഥേഷു സ്നാതോ ഭവതി . സ സകലരുദ്രമന്ത്രജാപീ
ഭവതി . ന സ പുനരാവർതതേ ന സ പുനരാവർതതേ .. ഇതി . ഓം സത്യമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം ആപ്യായന്തു മാമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം
ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ
ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം മേസ്തു
തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി സന്തു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
ഇതി ശ്രീജാബാല്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..