ഉപനിഷത്തുകൾ/ജാബാലോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ജാബാലോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ജാബാലോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ജാബാലോപനിഷത്ഖ്യാതം സംന്യാസജ്ഞാനഗോചരം .
വസ്തുതസ്ത്രൈപദം ബ്രഹ്മ സ്വമാത്രമവശിഷ്യതേ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ബൃഹസ്പതിരുവാച യാജ്ഞവൽക്യം യദനു കുരുക്ഷേത്രം
ദേവാനാം ദേവയജനം സർവേഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം .
അവിമുക്തം വൈ കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനം സർവേഷാം
ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം .
തസ്മാദ്യത്ര ക്വചന ഗച്ഛതി തദേവ മന്യേത തദവിമുക്തമേവ .
ഇദം വൈ കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനം സർവേഷാം
ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം ..
അത്ര ഹി ജന്തോഃ പ്രാണേഷൂത്ക്രമമാണേഷു രുദ്രസ്താരകം ബ്രഹ്മ
വ്യാചഷ്ടേ യേനാസാവമൃതീ ഭൂത്വാ മോക്ഷീ ഭവതി
തസ്മാദവിമുക്തമേവ നിഷേവേത അവിമുക്തം ന
വിമുഞ്ചേദേവമേവൈതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 1..

അഥ ഹൈനമത്രിഃ പപ്രച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം യ ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്ത
ആത്മാ തം കഥമഹം വിജാനീയാമിതി ..
സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ സോഽവിമുക്ത ഉപാസ്യോ യ
ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്ത ആത്മാ സോഽവിമുക്തേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി ..
സോഽവിമുക്തഃ കസ്മിൻപ്രതിഷ്ഠിത ഇതി . വരണായാം നാശ്യാം ച
മധ്യേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി ..
കാ വൈ വരണാ കാ ച നാശീതി .
സർവാനിന്ദ്രിയകൃതാന്ദോഷാന്വാരയതീതി തേന വരണാ ഭവതി ..
സർവാനിന്ദ്രിയകൃതാൻപാപാന്നാശയതീതി തേന നാശീ ഭവതീതി ..
കതമം ചാസ്യ സ്ഥാനം ഭവതീതി . ഭ്രുവോർഘ്രാണസ്യ ച യഃ
സന്ധിഃ സ ഏഷ ദ്യൗർലോകസ്യ പരസ്യ ച സന്ധിർഭവതീതി . ഏതദ്വൈ
സന്ധിം സന്ധ്യാം ബ്രഹ്മവിദ ഉപാസത ഇതി . സോഽവിമുക്ത ഉപാസ്യ ഇതി
. സോഽവിമുക്തം ജ്ഞാനമാചഷ്ടേ . യോ വൈതദേവം വേദേതി .. 2..

അഥ ഹൈനം ബ്രഹ്മചാരിണ ഊചുഃ കിം ജപ്യേനാമൃതത്വം ബ്രൂഹീതി ..
സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ . ശതരുദ്രിയേണേത്യേതാന്യേവ ഹ വാ
അമൃതസ്യ നാമാനി ..
ഏതൈർഹ വാ അമൃതോ ഭവതീതി ഏവമേവൈതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 3..

അഥ ഹൈനം ജനകോ വൈദേഹോ യാജ്ഞവൽക്യമുപസമേത്യോവാച
ഭഗവൻസംന്യാസം ബ്രൂഹീതി . സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .
ബ്രഹ്മചര്യം പരിസമാപ്യ ഗൃഹീ ഭവേത് . ഗൃഹീ ഭൂത്വാ വനീ
ഭവേത് . വനീ ഭൂത്വാ പ്രവ്രജേത് . യദി വേതരഥാ
ബ്രഹ്മചര്യാദേവ പ്രവ്രജേദ്ഗൃഹാദ്വാ വനാദ്വാ ..
അഥ പുനരവ്രതീ വാ വ്രതീ വാ സ്നാതകോ വാഽസ്നാതകോ
വോത്സന്നഗ്നികോ വാ യദഹരേവ വിരജേത്തദഹരേവ പ്രവ്രജേത് .
തദ്ധൈകേ പ്രാജാപത്യാമേവേഷ്ടി, ൻ കുർവന്തി . തദു തഥാ ന
കുര്യാദാഗ്നേയീമേവ കുര്യാത് ..
അഗ്നിർഹ വൈ പ്രാണഃ പ്രാണമേവ തഥാ കരോതി ..
ത്രൈധാതവീയാമേവ കുര്യാത് . ഏതയൈവ ത്രയോ ധാതവോ യദുത
സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി ..
അയം തേ യോനിരൃത്വിജോ യതോ ജാതഃ പ്രാണാദരോചഥാഃ . തം
പ്രാണം ജാനന്നഗ്ന ആരോഹാഥാ നോ വർധയ രയിം . ഇത്യനേന
മന്ത്രേണാഗ്നിമാജിഘ്രേത് ..
ഏഷ ഹ വാ അഗ്നേര്യോനിര്യഃ പ്രാണഃ പ്രാണം ഗച്ഛ
സ്വാഹേത്യേവമേവൈതദാഹ ..
ഗ്രാമാദഗ്നിമാഹൃത്യ പൂർവദഗ്നിമാഘ്രാപയേത് ..
യദ്യഗ്നിം ന വിന്ദേദപ്സു ജുഹുയാത് . ആപോ വൈ സർവാ ദേവതാഃ
സർവാഭ്യോ ദേവതാഭ്യോ ജുഹോമി സ്വാഹേതി ഹുത്വോധൃത്യ
പ്രാശ്നീയാത്സാജ്യം ഹവിരനാമയം മോക്ഷമന്ത്രഃ ത്രയ്യൈവം
വദേത് . ഏതദ്ബ്രഹ്മൈതദുപാസിതവ്യം . ഏവമേവൈതദ്ഭഗവന്നിതി വൈ
യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 4..

അഥ ഹൈനമത്രിഃ പപ്രച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം പൃച്ഛാമി ത്വാ
യാജ്ഞവൽക്യ അയജ്ഞോപവീതി കഥം ബ്രാഹ്മണ ഇതി . സ ഹോവാച
യാജ്ഞവൽക്യഃ . ഇദമേവാസ്യ തദ്യജ്ഞോപവീതം യ ആത്മാപഃ
പ്രാശ്യാചമ്യായം വിധിഃ പരിവ്രാജകാനാം . വീരാധ്വാനേ വാ
അനാശകേ വാ അപാം പ്രവേശേ വാ അഗ്നിപ്രവേശേ വാ മഹാപ്രസ്ഥാനേ വാ
. അഥ പരിവ്രാഡ്വിവർണവാസാ മുണ്ഡോഽപരിഗ്രഹഃ ശുചിരദ്രോഹീ
ഭൈക്ഷണോ ബ്രഹ്മഭൂയായ ഭവതീതി . യദ്യാതുരഃ സ്യാന്മനസാ
വാചാ സംന്യസേത് . ഏഷ പന്ഥാ ബ്രഹ്മണാ ഹാനുവിത്തസ്തേനൈതി
സംന്യാസീ ബ്രഹ്മവിദിത്യേവമേവൈഷ ഭഗവന്യാജ്ഞവൽക്യ .. 5..

തത്ര
പരമഹംസാനാമസംവർതകാരുണിശ്വേതകേതുദുർവാസഋഭുനിദാഘജഡ
ഭരതദത്താത്രേയരൈവതക-
പ്രഭൃതയോഽവ്യക്തലിംഗാ അവ്യക്താചാരാ അനുന്മത്താ
ഉന്മത്തവദാചരന്തസ്ത്രിദണ്ഡം കമണ്ഡലും ശിക്യം പാത്രം
ജലപവിത്രം ശിഖാം യജ്ഞോപവീതം ച ഇത്യേതത്സർവം
ഭൂഃസ്വാഹേത്യപ്സു പരിത്യജ്യാത്മാനമന്വിച്ഛേത് ..
യഥാ ജാതരൂപധരോ നിർഗ്രന്ഥോ നിഷ്പരിഗ്രഹസ്തത്തദ്ബ്രഹ്മമാർഗേ
സമ്യക്സമ്പന്നഃ ശുദ്ധമാനസഃ പ്രാണസന്ധാരണാർഥം
യഥോക്തകാലേ വിമുക്തോ ഭൈക്ഷമാചരന്നുദരപാത്രേണ
ലാഭാലാഭയോഃ സമോ ഭൂത്വാ
ശൂന്യാഗാരദേവഗൃഹതൃണകൂടവൽമീകവൃക്ഷമൂലകുലാലശാലാഗ്
നിഹോത്രഗൃഹനദീപുലിനഗിരികുഹരകന്ദരകോടരനിർഝരസ്ഥണ്ഡിലേഷു
തേഷ്വനികേതവാസ്യ പ്രയത്നോ നിർമമഃ
ശുക്ലധ്യാനപരായണോഽധ്യാത്മനിഷ്ഠോഽശുഭകർമ-
നിർമൂലനപരഃ സംന്യാസേന ദേഹത്യാഗം കരോതി സ പരമഹംസോ
നാമ പരമഹംസോ നാമേതി .. 6..

ഓം പൂർണമദ ഇതി ശാതിഃ ..

ഇത്യഥർവവേദീയാ ജാബാലോപനിഷത്സമാപ്താ ..