ഉപനിഷത്തുകൾ/കുണ്ഡികോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കുണ്ഡികോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

കുണ്ഡികോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]

 
കുണ്ഡികോപനിഷത്ഖ്യാതപരിവ്രാജകസന്തതിഃ |
യത്ര വിശ്രാന്തിമഗമത്തദ്രാമപദമാശ്രയേ ||
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച || സർവാണി സർവം
ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം
മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം
മേസ്തു തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി
സന്തു തേ മയി സന്തു || ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ഹരിഃ ഓം
ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമേ ക്ഷീണേ ഗുരുശുശ്രൂഷണേ രതഃ |
വേദാനധീത്യാനുജ്ഞാത ഉച്യതേ ഗുരുണാശ്രമീ || 1||
ദാരമാഹൃത്യ സദൃശമഗ്നിമാധായ ശക്തിതഃ |
ബ്രാഹ്മീമിഷ്ടിം യജേത്താസാമഹോരാത്രേണ നിർവപേത് || 2||
സംവിഭജ്യ സുതാനർഥേ ഗ്രാമ്യകാമാന്വിസൃജ്യ ച |
സഞ്ചരന്വനമാർഗേണ ശുചൗ ദേശേ പരിഭ്രമൻ || 3||
വായുഭക്ഷോഽംബുഭക്ഷോ വാ വിഹിതൈഃ കന്ദമൂലകൈഃ |
സ്വശരീരേ സമാപ്യാഥ പൃഥിവ്യാം നാശ്രു പാതയേത് || 4||
സഹ തേനൈവ പുരുഷഃ കഥം സംന്യസ്ത ഉച്യതേ |
സനാമധേയോ യസ്മിംസ്തു കഥം സംന്യസ്ത ഉച്യതേ || 5||
തസ്മാത്ഫലവിശുദ്ധാംഗീ സംന്യാസം സംഹിതാത്മനാം |
അഗ്നിവർണം വിനിഷ്ക്രമ്യ വാനപ്രസ്ഥം പ്രപദ്യതേ || 6||
ലോകവദ്ഭാര്യയാസക്തോ വനം ഗച്ഛതി സംയതഃ |
സന്ത്യക്ത്വാ സംസൃതിസുഖമനുതിഷ്ഠതി കിം മുധാ || 7||
കിംവാ ദുഃഖമനുസ്മൃത്യ ഭോഗാംസ്ത്യജതി ചോച്ഛ്രിതാൻ |
ഗർഭവാസഭയാദ്ഭീതഃ ശീതോഷ്ണാഭ്യാം തഥൈവ ച || 8||
ഗുഹ്യം പ്രവേഷ്ടുമിച്ഛാമി പരം പദമനാമയമിതി |
സംന്യസ്യാഗ്നിമപുനരാവർതനം യന്മൃത്യുർജായമാവഹമിതി ||
അഥാധ്യാത്മമന്ത്രാഞ്ജപേത് | ദീക്ഷാമുപേയാത്കാഷായവാസാഃ |
കക്ഷോപസ്ഥലോമാനി വർജയേത് | ഊർധ്വബാഹുർവിമുക്തമാർഗോ ഭവതി |
അനികേതശ്ചരേഭിക്ഷാശീ | നിദിധ്യാസനം ദധ്യാത് | പവിത്രം
ധാരയേജ്ജന്തുസംരക്ഷണാർഥം | തദപി ശ്ലോകാ ഭവന്തി |
കുണ്ഡികാം ചമകം ശിക്യം ത്രിവിഷ്ടപമുപാനഹൗ |
ശീതോപഘാതിനീം കന്യാം കൗപീനാച്ഛാദനം തഥാ || 9||
പവിത്രം സ്നാനശാടീം ച ഉത്തരാസംഗമേവ ച |
അതോഽതിരിക്തം യത്കിഞ്ചിത്സർവം തദ്വർജയേദ്യതിഃ || 10||
നദീപുലിനശായീ സ്യാദ്ദേവാഗാരേഷു ബാഹ്യതഃ |
നാത്യർഥം സുഖദുഃഖാഭ്യാം ശരീരമുപതാപയേത് || 11||
സ്നാനം പാനം തഥാ ശൗചമദ്ഭിഃ പൂതാഭിരാചിരേത് |
സ്തൂയമാനോ ന തുഷ്യേത നിന്ദിതോ ന ശപേത്പരാൻ || 12||
ഭിക്ഷാദിവൈദലം പാത്രം സ്നാനദ്രവ്യമവാരിതം |
ഏവം വൃത്തിമുപാസീനോ യതേന്ദ്രിയോ ജപേത്സദാ || 13||
വിശ്വായ മനുസംയോഗം മനസാ ഭാവയേത്സുധീഃ |
ആകാശാദ്വായുർവായോർജ്യോതിർജ്യോതിഷ ആപോഽദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ |
ഏഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മ പ്രപദ്യേ | അജരമമരമക്ഷരമവ്യയം പ്രപദ്യേ |
മയ്യഖണ്ഡസുഖാംഭോധൗ ബഹുധാ വിശ്വവീചയഃ |
ഉത്പദ്യന്തേ വിലീയന്തേ മായാമാരുതവിഭ്രമാത് || 14||
ന മേ ദേഹേന സംബന്ധോ മേഘേനേവ വിഹായസഃ |
അതഃ കുതോ മേ തദ്ധർമാ ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു || 15||
ആകാശവത്കൽപവിദൂരഗോഹ-
   മാദിത്യവദ്ഭാസ്യവിലക്ഷണോഽഹം |
അഹാര്യവന്നിത്യവിനിശ്ചലോഽഹ-
   മംബോധിവത്പാരവിവർജിതോഽഹം || 16||
നാരായണോഽഹം നരകാന്തകോഽഹം
   പുരാന്തകോഽഹം പുരുഷോഽഹമീശഃ |
അഖണ്ഡബോധോഽഹമശേഷസാക്ഷീ
   നിരീശ്വരോഽഹം നിരഹം ച നിർമമഃ || 17||
തദഭ്യാസേന പ്രാണാപാനൗ സംയമ്യ തത്ര ശ്ലോകാ ഭവന്തി ||
വൃഷണാപാനയോർമധ്യേ പാണീ ആസ്ഥായ സംശ്രയേത് |
സന്ദശ്യ ശനകൈർജിഹ്വാം യവമാത്രേ വിനിർഗതാം || 18||
മാഷമാത്രാം തഥാ ദൃഷ്ടിം ശ്രോത്രേ സ്ഥാപ്യ തഥാ ഭുവി |
ശ്രവണേ നാസികേ ഗന്ധാ യതഃ സ്വം ന ച സംശ്രയേത് || 19||
അഥ ശൈവപദം യത്ര തദ്ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ തത്പരം |
തദഭ്യാസേന ലഭ്യേത പൂർവജന്മാർജിതാത്മനാം || 20||
സംഭൂതൈർവായുസംശ്രാവൈർഹൃദയം തപ ഉച്യതേ |
ഊർധ്വം പ്രപദ്യതേ ദേഹാദ്ഭിത്ത്വാ മൂർധാനമവ്യയം || 21||
സ്വദേഹസ്യ തു മൂർധാനം യേ പ്രാപ്യ പരമാം ഗതിം |
ഭൂയസ്തേ ന നിവർതന്തേ പരാവരവിദോ ജനാഃ || 22||
ന സാക്ഷിണം സാക്ഷ്യധർമാഃ സംസ്പൃശന്തി വിലക്ഷണം |
അവികാരമുദാസീനം ഗൃഹധർമാഃ പ്രദീപവത് || 23||
ജലേ വാപി സ്ഥലേ വാപി ലുഠത്വേഷ ജഡാത്മകഃ |
നാഹം വിലിപ്യേ തദ്ധർമൈർഘടധർമൈർനഭോ യഥാ || 24||
നിഷ്ക്രിയോഽസ്മ്യവികാരോഽസ്മി നിഷ്കലോഽസ്മി നിരാകൃതിഃ |
നിർവികൽപോഽസ്മി നിത്യോഽസ്മി നിരാലംബോഽസ്മി നിർദ്വയഃ || 25||
സർവാത്മകോഽഹം സർവോഽഹം സർവാതീതോഽഹമദ്വയഃ |
കേവലാഖണ്ഡബോധോഽഹം സ്വാനന്ദോഽഹം നിരന്തരഃ || 26||
സ്വമേവ സർവതഃ പശ്യന്മന്യമാനഃ സ്വമദ്വയം |
സ്വാനന്ദമനുഭുഞ്ജാനോ നിർവികൽപോ ഭവാമ്യഹം || 27||
ഗച്ഛംസ്തിഷ്ഠന്നുപവിശഞ്ഛയാനോ വാന്യഥാപി വാ |
യഥേച്ഛയാ വസേദ്വിദ്വാനാത്മാരാമഃ സദാ മുനിഃ || 28|| ഇത്യുപനിഷത് ||
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച || സർവാണി സർവം
ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം
മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം
മേസ്തു തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി
സന്തു തേ മയി സന്തു || ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ഹരിഃ ഓം തത്സത് ||
ഇതി കുണ്ഡികോപനിഷത്സമാപ്താ ||