ഉപനിഷത്തുകൾ/കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]

 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനോപായതയാ യദ്വിഭൂതിഃ പ്രകീർതിതാ |
തമഹം കാലാഗ്നിരുദ്രം ഭജതാം സ്വാത്മദം ഭജേ ||

ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുനക്തു
സഹവീര്യം കരവാവഹൈ
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു
മാ വിദ്വിഷാവഹൈ
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ഓം അഥ കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷദഃ
സംവതർകോഽഗ്നിരൃഷിരനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ
ശ്രീകാലാഗ്നിരുദ്രോ ദേവതാ
ശ്രീകാലാഗ്നിരുദ്രപ്രീത്യർഥേ
ഭസ്മത്രിപുണ്ഡ്രധാരണേ വിനിയോഗഃ ||
അഥ കാലാഗ്നിരുദ്രം ഭഗവന്തം സനത്കുമാരഃ പപ്രച്ഛ
അധീഹി ഭഗവംസ്ത്രിപുണ്ഡ്രവിധിം സതത്ത്വം
കിം ദ്രവ്യം കിയത്സ്ഥാനം കതിപ്രമാണം കാ രേഖാ
കേ മന്ത്രാഃ കാ ശക്തിഃ കിം ദൈവതം
കഃ കർതാ കിം ഫലമിതി ച |
തം ഹോവാച ഭഗവാൻകാലാഗ്നിരുദ്രഃ
യദ്ദ്രവ്യം തദാഗ്നേയം ഭസ്മ
സദ്യോജാതാദിപഞ്ചബ്രഹ്മമന്ത്രൈഃ
പരിഗൃഹ്യാഗ്നിരിതി ഭസ്മ വായുരിതി ഭസ്മ ജലമിതി ഭസ്മ
സ്ഥലമിതി ഭസ്മ വ്യോമേതി ഭസ്മേത്യനേനാഭിമന്ത്ര്യ
മാനസ്തോക ഇതി സമുദ്ധൃത്യ
മാ നോ മഹാന്തമിതി ജലേന സംസൃജ്യ
ത്രിയായുഷമിതി ശിരോലലാടവക്ഷഃസ്കന്ധേഷു
ത്രിയായുഷൈസ്ത്ര്യംബകൈസ്ത്രിശക്തിഭിസ്തിര്യക്തിസ്രോ
രേഖാഃ പ്രകുർവീത വ്രതമേതച്ഛാംഭവം
സർവേഷു ദേവേഷു വേദവാദിഭിരുക്തം
ഭവതി തസ്മാത്തത്സമാചരേന്മുമുക്ഷുർന പുനർഭവായ ||
അഥ സനത്കുമാരഃ പപ്രച്ഛ പ്രമാണമസ്യ
ത്രിപുണ്ഡ്രധാരണസ്യ ത്രിധാ രേഖാ
ഭവത്യാലലാടാദാചക്ഷുഷോരാമൂർധ്നോരാഭ്രുവോർമധ്യതശ്ച
യാസ്യ പ്രഥമാ രേഖാ സാ ഗാർഹപത്യശ്ചാകാരോ
രജോഭൂർലോകഃ സ്വാത്മാ ക്രിയാശക്തിരൃഗ്വേദഃ
പ്രാതഃസവനം മഹേശ്വരോ ദേവതേതി യാസ്യ ദ്വിതീയാ രേഖാ
സാ ദക്ഷിണാഗ്നിരുകാരഃ സത്വമന്തരിക്ഷമന്തരാത്മാ-
ചേച്ഛാശക്തിര്യജുർവേദോ മാധ്യന്ദിനം സവനം
സദാശിവോ ദേവതേതി യാസ്യ തൃതീയാ രേഖാ സാഹവനീയോ മകാരസ്തമോ
ദ്യൗർലോകഃ പരമാത്മാ ജ്ഞാനശക്തിഃ സാമവേദസ്തൃതീയസവനം
മഹാദേവോ ദേവതേതി ഏവം ത്രിപുണ്ഡ്രവിധിം ഭസ്മനാ കരോതി
യോ വിദ്വാൻബ്രഹ്മചാരീ ഗൃഹീ വാനപ്രസ്ഥോ യതിർവാ
സ മഹാപാതകോപപാതകേഭ്യഃ പൂതോ ഭവതി
സ സർവേഷു തീർഥേഷു സ്നാതോ ഭവതി
സ സർവാന്വേദാനധീതോ ഭവതി
സ സർവാന്ദേവാഞ്ജ്ഞാതോ ഭവതി
സ സതതം സകലരുദ്രമന്ത്രജാപീ ഭവതി
സ സകലഭോഗാൻഭുങ്ക്തേ ദേഹം ത്യക്ത്വാ ശിവസായുജ്യമേതി ന
സ പുനരാവർതതേ ന സ പുനരാവർതത
ഇത്യാഹ ഭഗവാൻകാലാഗ്നിരുദ്രഃ ||
യസ്ത്വേതദ്വാധീതേ സോഽപ്യേവമേവ ഭവതീത്യോം സത്യമിത്യുപനിഷത് || 30 ||

ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുനക്തു
സഹവീര്യം കരവാവഹൈ
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു
മാ വിദ്വിഷാവഹൈ
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ഇതി കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷത്സമാപ്താ ||