ഉപനിഷത്തുകൾ/കലിസന്തരണോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കലിസന്തരനോപനിഷദ്
ഉപനിഷത്തുകൾ

കലിസന്തരനോപനിഷദ്
[തിരുത്തുക]


ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു .
സഹ വീര്യങ്കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .

ഹരിഃ ഓം . ദ്വാപരാന്തേ നാരദോ ബ്രഹ്മാണം ജഗാമ കഥം ഭഗവൻ ഗാം
പര്യടൻ കലിം സന്തരേയമിതി .
സ ഹോവാച ബ്രഹ്മാ സാധു പൃഷ്ടോഽസ്മി സർവശ്രുതിരഹസ്യം ഗോപ്യം
തച്ഛൃണു യേന കലിസംസാരം തരിഷ്യസി .
ഭഗവത ആദിപുരുഷസ്യ നാരായനസ്യ നാമോച്ചാരണമാത്രേണ
നിർധൃതകലിർഭവതീതി .. 1..

നാരദഃ പുനഃ പപ്രച്ഛ തന്നാമ കിമിതി . സ ഹോവാച ഹിരണ്യഗർഭഃ .

ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ .

ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ..

ഇതി ഷോഡശകം നാമ്നാം കലികൽമഷനാശനം .

നാതഃ പരതരോപായഃ സർവവേദേഷു ദൃശ്യതേ ..

ഷോഡശകലാവൃതസ്യ ജീവസ്യാവരണവിനാശനം .
തതഃ പ്രകാശതേ പരം ബ്രഹ്മ മേഘാപായേ രവിരശ്മിമണ്ഡലീവേതി .. 2..

പുനർനാരദഃ പപ്രച്ഛ ഭഗവൻ കോഽസ്യ വിധിരിതി .
തം ഹോവാച നാസ്യ വിധിരിതി .
സർവദാ ശുചിരശുചിർവാ പഠൻ ബ്രാഹ്മണഃ സലോകതാം സമീപതാം
സരൂപതാം സായുജ്യമേതി .
യദാസ്യ ഷോഡശകസ്യ സാർധത്രികോടീർജപതി തദാ ബ്രഹ്മഹത്യാം തരതി .
തരതി വീരഹത്യാം .
സ്വർണസ്തേയാത് പൂതോ ഭവതി .
വൃഷലീഗമനാത് പൂതോ ഭവതി .
പിതൃദേവമനുഷ്യാണാമപകാരാത് പൂതോ ഭവതി .
സർവധർമപരിത്യാഗപാപാത് സദ്യഃ ശുചിതാമാപ്നുയാത് .
സദ്യോ മുച്യതേ സദ്യോ മുച്യതേ ഇത്യുപനിഷത് .. 3..

ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു .
സഹ വീര്യങ്കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .