ഉപനിഷത്തുകൾ/ഏകാക്ഷരോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഏകാക്ഷരോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ഏകാക്ഷരോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ഏകാക്ഷരപദാരൂഢം സർവാത്മകമഖണ്ഡിതം .
സർവവർജിതചിന്മാത്രം ത്രിപാന്നാരായണം ഭജേ ..
ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുനക്തു .
സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം
ഏകാക്ഷരം ത്വക്ഷരേഽത്രാസ്തി സോമേ
   സുഷുമ്നായാം ചേഹ ദൃഢീ സ ഏകഃ .
ത്വം വിശ്വഭൂർഭൂതപതിഃ പുരാണഃ
   പർജന്യ ഏകോ ഭുവനസ്യ ഗോപ്താ .. 1..
വിശ്വേ നിമഗ്നപദവീഃ കവീനാം
   ത്വം ജാതവേദോ ഭുവനസ്യ നാഥഃ .
അജാതമഗ്രേ സ ഹിരണ്യരേതാ
   യജ്ഞൈസ്ത്വമേവൈകവിഭുഃ പുരാണഃ .. 2..
പ്രാണഃ പ്രസൂതിർഭുവനസ്യ യോനി-
   ർവ്യാപ്തം ത്വയാ ഏകപദേന വിശ്വം .
ത്വം വിശ്വഭൂര്യോനിപാരഃ സ്വഗർഭേ
   കുമാര ഏകോ വിശിഖഃ സുധന്വാ .. 3..
വിതത്യ ബാണം തരുണാർകവർണം
   വ്യോമാന്തരേ ഭാസി ഹിരണ്യഗർഭഃ .
ഭാസാ ത്വയാ വ്യോമ്നി കൃതഃ സുതാർക്ഷ്യ-
   സ്തവം വൈ കുമാരസ്ത്വമരിഷ്ടനേമിഃ .. 4..
ത്വം വജ്രഭൃദ്ഭൂതപതിസ്ത്വമേവ .
   കാമഃ പ്രജാനാം നിഹിതോഽസി സോമേ .
സ്വാഹാ സ്വധാ യച്ച വഷട് കരോതി
   രുദ്രഃ പശൂനാം ഗുഹയാ നിമഗ്നഃ .. 5..
ധാതാ വിധാതാ പവനഃ സുപർണോ
   വിഷ്ണുർവരാഹോ രജനീ രഹശ്ച .
ഭൂതം ഭവിഷ്യത്പ്രഭവഃ ക്രിയാശ്ച .
   കാലഃ ക്രമസ്ത്വം പരമാക്ഷരം ച .. 6..
ഋചോ യജൂംശി പ്രസവന്തി വക്ത്രാ-
   ത്സാമാനി സമ്രാഡ്വസുവന്തരിക്ഷം .
ത്വം യജ്ഞനേതാ ഹുതഭുഗ്വിഭുശ്ച
   രുദ്രാസ്തഥ ദൈത്യഗണാ വസുശ്ച .. 7..
സ ഏഷ ദേവോഽംബരഗശ്ച ചക്രേ
   അന്യേഽഭ്യധിഷ്ഠേത തമോ നിരുന്ധ്യഃ .
ഹിരണ്മയം യസ്യ വിഭാതി സർവം
   വ്യോമാന്തരേ രശ്മിമിവാംശുനാഭിഃ .. 8..
സ സർവവേത്താ ഭുവനസ്യ ഗോപ്താ
   താഭിഃ പ്രജാനാം നിഹിതാ ജനാനാം .
പ്രോതാ ത്വമോതാ വിചിതിഃ ക്രമാണാം
   പ്രജാപതിശ്ഛന്ദമയോ വിഗർഭഃ .. 9..
സാമൈശ്ചിദന്തോ വിരജശ്ച ബാഹൂം
   ഹിരണ്മയം വേദവിദാം വരിഷ്ഠം .
യമധ്വരേ ബ്രഹ്മവിദഃ സ്തുവന്തി
   സാമൈര്യജുർഭിഃ ക്രതുഭിസ്ത്വമേവ .. 10..
ത്വം സ്ത്രീ പുമാംസ്ത്വം ച കുമാര ഏക-
   സ്ത്വം വൈ കുമാരീ ഹ്യഥ ഭൂസ്ത്വമേവ .
ത്വമേവ ധാതാ വരുണശ്ച രാജാ
   ത്വം വത്സരോഽഗ്ന്യര്യമ ഏവ സർവം .. 11..
മിത്രഃ സുപർണശ്ചന്ദ്ര ഇന്ദ്രോ രുദ്ര-
  സ്ത്വഷ്ടാ വിഷ്ണുഃ സവിതാ ഗോപതിസ്ത്വം .
ത്വം വിഷ്ണുർഭൂതാനി തു ത്രാസി ദൈത്യാം-
   സ്ത്വയാവൃതം ജഗദുദ്ഭവഗർഭഃ .. 12..
ത്വം ഭൂർഭുവഃ സ്വസ്ത്വം ഹി
   സ്വയംഭൂരഥ വിശ്വതോമുഖഃ .
യ ഏവം നിത്യം വേദയതേ ഗുഹാശയം
   പ്രഭും പുരാണം സർവഭൂതം ഹിരണ്മയം .. 13..
ഹിരണ്മയം ബുദ്ധിമതാം പരാം ഗതിം
   സ ബുദ്ധിമാൻബുദ്ധിമതീത്യ തിഷ്ഠതീത്യുപനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുനക്തു .
സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇത്യേകാക്ഷരോപനിഷത്സമാപ്താ ..