ഉപനിഷത്തുകൾ/ആത്മബോധോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആത്മബോധോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

ആത്മബോധോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ശ്രീമന്നാരായണാകാരമഷ്ടാക്ഷരമഹാശയം .
സ്വമാത്രാനുഭവാത്സിദ്ധമാത്മബോധം ഹരിം ഭജേ ..
ഓം വാങ്മേ മനസീതി ശാന്തിഃ ..
ഓം പ്രത്യഗാനന്ദം ബ്രഹ്മപുരുഷം പ്രണവസ്വരൂപം അകാര ഉകാര
മകാര ഇതി ത്ര്യക്ഷരം പ്രണവം തദേതദോമിതി . യമുക്ത്വാ മുച്യതേ
യോഗീ ജന്മസംസാരബന്ധനാത് . ഓം നമോ നാരായണായ
ശംഖചക്രഗദാധരായ തസ്മാത് ഓം നമോ നാരായണായേതി
മന്ത്രോപാസകോ വൈകുണ്ഠഭവനം ഗമിഷ്യതി . അഥ യദിദം
ബ്രഹ്മപുരം പുണ്ഡരീകം തസ്മാത്തഡിതാഭമാത്രം
ദീപവത്പ്രകാശം ..
ബ്രഹ്മണ്യോ ദേവകീപുത്രോ ബ്രഹ്മണ്യോ മധുസൂദനഃ .
ബ്രഹ്മണ്യഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷോ ബ്രഹ്മണ്യോ വിഷ്ണുരച്യുതഃ ..
സർവഭൂതസ്ഥമേകം നാരായണം കാരണപുരുഷമകാരണം പരം
ബ്രഹ്മോം . ശോകമോഹവിനിർമുക്തോ വിഷ്ണും ധ്യായന്ന സീദതി .
ദ്വൈതാദ്വൈതമഭയം ഭവതി . മൃത്യോഃ സ മൃത്യുമാപ്നോതി യ ഇഹ
നാനേവ പശ്യതി . ഹൃത്പദ്മമധ്യേ സർവം യത്തത്പ്രജ്ഞാനേ
പ്രതിഷ്ഠിതം . പ്രജ്ഞാനേത്രോ ലോകഃ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠാ
പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ . സ ഏതേന
പ്രജ്ഞേനാത്മനാസ്മാല്ലോകാദുത്ക്രമ്യാമുഷ്മിൻസ്വർഗേ ലോകേ
സർവാൻകാമാനാപ്ത്വാഽമൃതഃ സമഭവദമൃതഃ സമഭവത് .
യത്ര ജ്യോതിരജസ്രം യസ്മിംല്ലോകേഽഭ്യർഹിതം . തസ്മിന്മാം ദേഹി
സ്വമാനമൃതേ ലോകേ അക്ഷതേ അച്യുതേ ലോകേ അക്ഷതേ അമൃതത്വം ച
ഗച്ഛത്യോം നമഃ .. 1..
പ്രഗലിതനിജമായോഽഹം നിസ്തുലദൃശിരൂപവസ്തുമാത്രോഽഹം .
അസ്തമിതാഹന്തോഽഹം പ്രഗലിതജഗദീശജീവഭേദോഽഹം .. 1..
പ്രത്യഗഭിന്നപരോഽഹം വിധ്വസ്താശേഷവിധിനിഷേധോഽഹം .
സമുദസ്താശ്രമിതോഽഹം പ്രവിതതസുഖപൂർണസംവിദേവാഹം .. 2..
സാക്ഷ്യഹമനപേക്ഷോഽഹം നിജമഹിമ്നി സംസ്ഥിതോഽഹമചലോഽഹം .
അജരോഽഹമവ്യയോഽഹം പക്ഷവിപക്ഷാദിഭേദവിധുരോഽഹം .. 3..
അവബോധൈകരസോഽഹം മോക്ഷാനന്ദൈകസിന്ധുരേവാഹം .
സൂക്ഷ്മോഽഹമക്ഷരോഽഹം വിഗലിതഗുണജാലകേവലാത്മാഽഹം .. 4..
നിസ്ത്രൈഗുണ്യപദോഽഹം കുക്ഷിസ്ഥാനേകലോകകലനോഽഹം .
കൂടസ്ഥചേതനോഽഹം നിഷ്ക്രിയധാമാഹമപ്രതർക്യോഽഹം .. 5..
ഏകോഽഹമവികലോഽഹം നിർമലനിർവാണമൂർതിരേവാഹം .
നിരവയോഽഹമജോഽഹം കേവലസന്മാത്രസാരഭൂതോഽഹം .. 6..
നിരവധിനിജബോധോഽഹം ശുഭതരഭാവോഽഹമപ്രഭേദ്യോഽഹം .
വിഭുരഹമനവദ്യോഽഹം നിരവധിനിഃസീമതത്ത്വമാത്രോഽഹം .. 7..
വേദ്യോഽഹമഗമാസ്തൈരാരാധ്യോഽഹം സകലഭുവനഹൃദ്യോഽഹം .
പരമാനന്ദഘനോഽഹം പരമാനന്ദൈകഭൂമരൂപോഽഹം .. 8..
ശുദ്ധോഽഹമദ്വയോഽഹം സന്തതഭാവോഽഹമാദിശൂന്യോഽഹം .
ശമിതാന്തത്രിതയോഽഹം ബദ്ധോ മുക്തോഽഹമദ്ഭുതാത്മാഹം .. 9..
ശുദ്ധോഽഹമാന്തരോഽഹം ശാശ്വതവിജ്ഞാനസമരസാത്മാഹം .
ശോധിതപരതത്ത്വോഽഹം ബോധാനന്ദൈകമൂർതിരേവാഹം .. 10..
വിവേകയുക്തിബുദ്ധ്യാഹം ജാനാമ്യാത്മാനമദ്വയം .
തഥാപി ബന്ധമോക്ഷാദിവ്യവഹാരഃ പ്രതീയതേ .. 11..
നിവൃത്തോഽപി പ്രപഞ്ചോ മേ സത്യവദ്ഭാതി സർവദാ .
സർപാദൗ രജ്ജുസത്തേവ ബ്രഹ്മസത്തൈവ കേവലം .
പ്രപഞ്ചാധാരരൂപേണ വർതതേഽതോ ജഗന്ന ഹി .. 12..
യഥേക്ഷുരസസംവ്യാപ്താ ശർകരാ വർതതേ തഥാ .
അദ്വയബ്രഹ്മരൂപേണ വ്യാപ്തോഽഹം വൈ ജഗത്ത്രയം .. 13..
ബ്രഹ്മാദികീടപര്യന്താഃ പ്രാണിനോ മയി കൽപിതാഃ .
ബുദ്ബുദാദിവികാരാന്തസ്തരംഗഃ സാഗരേ യഥാ .. 14..
തരംഗസ്ഥം ദ്രവം സിന്ധുർന വാഞ്ഛതി യഥാ തഥാ .
വിഷയാനന്ദവാഞ്ഛാ മേ മാ ഭൂദാനന്ദരൂപതഃ .. 15..
ദാരിദ്ര്യാശാ യഥാ നാസ്തി സമ്പന്നസ്യ തഥാ മമ .
ബ്രഹ്മാനന്ദേ നിമഗ്നസ്യ വിഷയാശാ ന തദ്ഭവേത് .. 16..
വിഷം ദൃഷ്ട്വാഽമൃതം ദൃഷ്ട്വാ വിഷം ത്യജതി
ബുദ്ധിമാൻ .
ആത്മാനമപി ദൃഷ്ട്വാഹമനാത്മാനം ത്യജാമ്യഹം .. 17..
ഘടാവഭാസകോ ഭാനുർഘടനാശേ ന നശ്യതി .
ദേഹാവഭാസകഃ സാക്ഷീ ദേഹനാശേ ന നശ്യതി .. 18..
ന മേ ബന്ധോ ന മേ മുക്തിർന മേ ശാസ്ത്രം ന മേ ഗുരുഃ .
മായാമാത്രവികാസത്വാന്മായാതീതോഽഹമദ്വയഃ .. 19..
പ്രാണാശ്ചലന്തു തദ്ധർമൈഃ കാമൈർവാ ഹന്യതാം മനഃ .
ആനന്ദബുദ്ധിപൂർണസ്യ മമ ദുഃഖം കഥം ഭവേത് .. 20..
ആത്മാനമഞ്ജസാ വേദ്മി ക്വാപ്യജ്ഞാനം പലായിതം .
കർതൃത്വമദ്യ മേ നഷ്ടം കർതവ്യം വാപി ന ക്വചിത് .. 21..
ബ്രാഹ്മണ്യം കുലഗോത്രേ ച നാമസൗന്ദര്യജാതയഃ .
സ്ഥൂലദേഹഗതാ ഏതേ സ്ഥൂലാദ്ഭിന്നസ്യ മേ നഹി .. 22..
ക്ഷുത്പിപാസാന്ധ്യബാധിര്യകാമക്രോധാദയോഽഖിലാഃ .
ലിംഗദേഹഗതാ ഏതേ ഹ്യലിംഗസ്യ ന സന്തി ഹി .. 23..
ജഡത്വപ്രിയമോദത്വധർമാഃ കാരണദേഹഗാഃ .
ന സന്തി മമ നിത്യസ്യ നിർവികാരസ്വരൂപിണഃ .. 24..
ഉലൂകസ്യ യഥാ ഭാനുരന്ധകാരഃ പ്രതീയതേ .
സ്വപ്രകാശേ പരാനന്ദേ തമോ മൂഢസ്യ ജായതേ .. 25..
ചക്ഷുർദൃഷ്ടിനിരോധേഽഭ്രൈഃ സൂര്യോ നാസ്തീതി മന്യതേ .
തഥാഽജ്ഞാനാവൃതോ ദേഹീ ബ്രഹ്മ നാസ്തീതി മന്യതേ .. 26..
യഥാമൃതം വിഷാദ്ഭിന്നം വിഷദോഷൈർന ലിപ്യതേ .
ന സ്പൃശാമി ജഡാദ്ഭിന്നോ ജഡദോഷാൻപ്രകാശതഃ .. 27..
സ്വൽപാപി ദീപകണികാ ബഹുലം നാശയേത്തമഃ .
സ്വൽപോഽപി ബോധോ നിബിഡേ ബഹുലം നാശയേത്തമഃ .. 28..
കാലത്രയേ യഥാ സർപോ രജ്ജൗ നാസ്തി തഥാ മയി .
അഹങ്കാരാദിദേഹാന്തം ജഗന്നാസ്ത്യഹമദ്വയഃ .. 29..
ചിദ്രൂപത്വാന്ന മേ ജാഡ്യം സത്യത്വാന്നാനൃതം മമ .
ആനന്ദത്വാന്ന മേ ദുഃഖമജ്ഞാനാദ്ഭാതി സത്യവത് .. 30..
ആത്മപ്രബോധോപനിഷദം മുഹൂർതമുപാസിത്വാ ന സ പുനരാവർതതേ ന
സ പുനരാവർതത ഇത്യുപനിഷത് ..
ഓം വാങ്മേ മനസീതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി ആത്മബോധോപനിഷത്സമാപ്താ ..