ഉപനിഷത്തുകൾ/അവധൂതോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അവധൂതോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

അവധൂതോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ഗൗണമുഖ്യാവധൂതാലിഹൃദയാംബുജവർതി യത് .
തത്ത്രൈപദം ബ്രഹ്മതത്ത്വം സ്വമാത്രമവശിഷ്യതേ ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം അഥ ഹ സാങ്കൃതിർഭഗവന്തമവധൂതം ദത്താത്രേയം
പരിസമേത്യ പപ്രച്ഛ ഭഗവൻകോഽവധൂതസ്യ കാ സ്ഥിതിഃ കിം
ലക്ഷ്മ കിം സംസരണമിതി . തം ഹോവാച ഭഗവോ ദത്താത്രേയഃ
പരമകാരുണികഃ ..
അക്ഷരത്വാദ്വരേണ്യത്വാദ്ധൃതസംസാരബന്ധനാത് .
തത്ത്വമസ്യാദിലക്ഷ്യത്വാദവധൂത ഇതീര്യതേ .. 1..
യോ വിലംഘ്യാശ്രമാന്വർണാനാത്മന്യേവ സ്ഥിതഃ സദാ .
അതിവർണാശ്രമീ യോഗീ അവധൂതഃ സ കഥ്യതേ .. 2..
തസ്യ പ്രിയം ശിരഃ കൃത്വാ മോദോ ദക്ഷിണപക്ഷകഃ .
പ്രമോദ ഉത്തരഃ പക്ഷ ആനന്ദോ ഗോഷ്പദായതേ .. 3..
ഗോപാലസദൃശാം ശീർഷേ നാപി മധ്യേ ന ചാപ്യധഃ .
ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠേതി പുച്ഛാകാരേണ കാരയേത് .. 4..
ഏവം ചതുഷ്പഥം കൃത്വാ തേ യാന്തി പരമാം ഗതിം .
ന കർമണാ ന പ്രജയാ ധനേന ത്യാഗേനൈകേ അമൃതത്വമാനശുഃ .. 5..
സ്വൈരം സ്വൈരവിഹരണം തത്സംസരണം . സാംബരാ വാ ദിഗംബരാ വാ .
ന തേഷാം ധർമാധർമൗ ന മേധ്യാമേധൗ . സദാ
സാംഗ്രഹണ്യേഷ്ട്യാശ്വമേധമന്തയാഗം യജതേ .
സ മഹാമഖോ മഹായോഗഃ . കൃത്സ്നമേതച്ചിത്രം കർമ.
സ്വൈരം ന വിഗായേത്തന്മഹാവ്രതം . ന സ മൂഢവല്ലിപ്യതേ .
യഥാ രവിഃ സർവരസാൻപ്രഭുങ്ക്തേ
  ഹുതാശനശ്ചാപി ഹി സർവഭക്ഷഃ .
തഥൈവ യോഗീ വിഷയാൻപ്രഭുങ്ക്തേ
  ന ലിപ്യതേ പുണ്യപാപൈശ്ച ശുദ്ധഃ .. 6..
ആപൂര്യമാണമചലപ്രതിഷ്ഠം
  സമുദ്രമാപഃ പ്രവിശന്തി യദ്വത് .
തദ്വത്കാമാ യം പ്രവിശന്തി സർവേ
  സ ശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമീ .. 7..
ന നിരോധോ ന ചോത്പത്തിർന ബദ്ധോ ന ച സാധകഃ .
ന മുമുക്ഷുർന വൈ മുക്ത ഇത്യേഷാ പരമാർഥതാ .. 8..
ഐഹികാമുഷ്മികവ്രാതസിദ്ധൈ മുക്തേശ്ച സിദ്ധയേ .
ബഹുകൃത്യം പുരാ സ്യാന്മേ തത്സർവമധുനാ കൃതം .. 9..
തദേവ കൃതകൃത്യത്വം പ്രതിയോഗിപുരഃസരം .
അനുസന്ദധദേവായമേവം തൃപ്യതി നിത്യശഃ .. 10..
ദുഃഖിനോഽജ്ഞാഃ സംസരന്തു കാമം പുത്രാദ്യപേക്ഷയാ .
പരമാനന്ദപൂർണോഽഹം സംസരാമി കിമിച്ഛയാ .. 11..
അനുതിഷ്ഠന്തു കർമാണി പരലോകയിയാസവഃ .
സർവലോകാത്മകഃ കസ്മാദനുതിഷ്ഠാമി കിം കഥം .. 12..
വ്യാചക്ഷതാം തേ ശാസ്ത്രാണി വേദാനധ്യാപയന്തു വാ .
യേഽത്രാധികാരിണോ മേ തു നാധികാരോഽക്രിയത്വതഃ .. 13..
നിദ്രാഭിക്ഷേ സ്നാനശൗചേ നേച്ഛാമി ന കരോമി ച .
ദ്രഷ്ടാരശ്ചേത്കൽപയന്തു കിം മേ സ്യാദന്യകൽപനാത് .. 14..
ഗുഞ്ജാപുഞ്ജാദി ദഹ്യേത നാന്യാരോപിതവഹ്നിനാ .
നാന്യാരോപിതസംസാരധർമാ നൈവമഹം ഭജേ .. 15..
ശൃണ്വന്ത്വജ്ഞാതതത്ത്വാസ്തേ ജാനൻകസ്മാഞ്ഛൃണോമ്യഹം .
മന്യന്താം സംശയാപന്നാ ന മന്യേഽഹമസംശയഃ .. 16..
വിപര്യസ്തോ നിദിധ്യാസേ കിം ധ്യാനമവിപര്യയേ .
ദേഹാത്മത്വവിപര്യാസം ന കദാചിദ്ഭജാമ്യഹം .. 17..
അഹം മനുഷ്യ ഇത്യാദിവ്യവഹാരോ വിനാപ്യമും .
വിപര്യാസം ചിരാഭ്യസ്തവാസനാതോഽവകൽപതേ .. 18..
ആരബ്ധകർമണി ക്ഷീണേ വ്യവഹാരോ നിവർതതേ .
കർമക്ഷയേ ത്വസൗ നൈവ ശാമേദ്ധ്യാനസഹസ്രതഃ .. 19..
വിരലത്വം വ്യവഹൃതേരിഷ്ടം ചേദ്ധ്യാനമസ്തു തേ .
ബാധികർമവ്യവഹൃതിം പശ്യന്ധ്യായാമ്യഹം കുതഃ .. 20..
വിക്ഷേപോ നാസ്തി യസ്മാന്മേ ന സമാധിസ്തതോ മമ .
വിക്ഷേപോ വാ സമാധിർവാ മനസഃ സ്യാദ്വികാരിണഃ .
നിത്യാനുഭവരൂപസ്യ കോ മേഽത്രാനുഭവഃ പൃഥക് .. 21..
കൃതം കൃത്യം പ്രാപണീയം പ്രാപ്തമിത്യേവ നിത്യശഃ .
വ്യവഹാരോ ലൗകികോ വാ ശാസ്ത്രീയോ വാന്യഥാപി വാ .
മമാകർതുരലേപസ്യ യഥാരബ്ധം പ്രവർതതാം .. 22..
അഥവാ കൃതകൃത്യേഽപി ലോകാനുഗ്രഹകാമ്യയാ .
ശാസ്ത്രീയേണൈവ മാർഗേന വർതേഽഹം മമ കാ ക്ഷതിഃ .. 23..
ദേവാർചനസ്നാനശൗചഭിക്ഷാദൗ വർതതാം വപുഃ .
താരം ജപതു വാക്തദ്വത്പഠത്വാമ്നായമസ്തകം .. 24..
വിഷ്ണും ധ്യായതു ധീര്യദ്വാ ബ്രഹ്മാനന്ദേ വിലീയതാം .
സാക്ഷ്യഹം കിഞ്ചിദപ്യത്ര ന കുർവേ നാപി കാരയേ .. 25..
കൃതകൃത്യതയാ തൃപ്തഃ പ്രാപ്തപ്രാപ്യതയാ പുനഃ .
തൃപ്യന്നേവം സ്വമനസാ മന്യതേസൗ നിരന്തരം .. 26..
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം നിത്യം സ്വാത്മാനമഞ്ജസാ വേദ്മി .
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം ബ്രഹ്മാനന്ദോ വിഭാതി മേ സ്പഷ്ടം .. 27..
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം ദുഃഖം സാംസാരികം ന വീക്ഷേഽദ്യ .
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം സ്വസ്യാജ്ഞാനം പലായിതം ക്വാപി .. 28..
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം കർതവ്യം മേ ന വിദ്യതേ കിഞ്ചിത് .
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം പ്രാപ്തവ്യം സർവമത്ര സമ്പന്നം .. 29..
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം തൃപ്തേർമേ കോപമാ ഭവേല്ലോകേ .
ധന്യോഽഹം ധന്യോഽഹം ധന്യോ ധന്യഃ പുനഃ പുനർധന്യഃ .. 30..
അഹോ പുണ്യമഹോ പുണ്യം ഫലിതം ഫലിതം ദൃഢം .
അസ്യ പുണ്യസ്യ സമ്പത്തേരഹോ വയമഹോ വയം .. 31..
അഹോ ജ്ഞാനമഹോ ജ്ഞാനമഹോ സുഖമഹോ സുഖം .
അഹോ ശാസ്ത്രമഹോ ശാസ്ത്രമഹോ ഗുരുരഹോ ഗുരുഃ .. 32..
ഇതി യ ഇദമധീതേ സോഽപി കൃതകൃത്യോ ഭവതി . സുരാപാനാത്പൂതോ ഭവതി .
സ്വർണസ്തേയാത്പൂതോ ഭവതി . ബ്രഹ്മഹത്യാത്പൂതോ ഭവതി .
കൃത്യാകൃത്യാത്പൂതോ ഭവതി . ഏവം വിദിത്വാ സ്വേച്ഛാചാരപരോ
ഭൂയാദോംസത്യമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുനക്തു .. സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ..
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇത്യവധൂതോപനിഷത്സമാപ്താ ..