ഉപനിഷത്തുകൾ/അമൃതബിന്ദു

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമൃതബിന്ദു
ഉപനിഷത്തുകൾ

അമൃതബിന്ദു
[തിരുത്തുക]


ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോഽരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു .
         ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .
         ഹരിഃ ഓം ..
മനോ ഹി ദ്വിവിധം പ്രോക്തം ശുദ്ധം ചാശുദ്ധമേവ ച .
അശുദ്ധം കാമസങ്കൽപം ശുദ്ധം കാമവിവർജിതം .. 1..
മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഃ .
ബന്ധായ പിഷ്യാസക്തം മുക്തംയേ നിർവിഷയം സ്മൃതം .. 2..
യതോ നിർവിഷ്യസ്യാസ്യ മനസോ മുക്തിരിഷ്യതേ .
അതോ നിർവിഷയം നിത്യം മനഃ കാര്യം മുമുക്ഷുണാ .. 3..
നിരസ്തനിഷയാസംഗം സംനിരുദ്ധം മനോ ഹൃദി .
യദാഽഽയാത്യാത്മനോ ഭാവം തദാ തത്പരമം പദം .. 4..
താവദേവ നിരോദ്ധവ്യം യാവദ്ധൃതി ഗതം ക്ഷയം .
ഏതജ്ജ്ഞാനം ച ധ്യാനം ച ശേഷോ ന്യായശ്ച വിസ്തരഃ .. 5..
നൈവ ചിന്ത്യം ന ചാചിന്ത്യം ന ചിന്ത്യം ചിന്ത്യമേവ ച .
പക്ഷപാതവിനിർമുക്തം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തദാ .. 6..
സ്വരേണ സന്ധയേദ്യോഗമസ്വരം ഭാവയേത്പരം .
അസ്വരേണാനുഭാവേന നാഭാവോ ഭാവ ഇഷ്യതേ .. 7..
തദേവ നിഷ്കലം ബ്രഹ്മ നിർവികൽപം നിരഞ്ജനം .
തദബ്രഹ്മാമിതി ജ്ഞാത്വാ ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ ധ്രുവം .. 8..
നിർവികൽപമനന്തം ച ഹേതുദ്യാഷ്ടാന്തവർജിതം .
അപ്രമേയമനാദിം ച യജ്ഞാത്വാ മുച്യതേ ബുധഃ .. 9..
ന നിരോധോ ന ചോത്പത്തിർന ബദ്ധോ ന ച സാധകഃ .
ന മുമുക്ഷുർന വൈ മുക്ത ഇത്യേഷാ പരമാർഥതാ .. 10..
ഏക ഏവാഽഽത്മാ മന്ഥവ്യോ ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു .
സ്ഥാനത്രയവ്യതീതസ്യ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ .. 11..
ഏക ഏവ ഹി ഭൂതാത്മാ ഭൂതേ ഭൂതേ വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഏകധാ ബഹുധാ ചൈവ ദൃഷ്യതേ ജലചന്ദ്രവത് .. 12..
ഘടസംവൃതമാകാശം നീയമാനോ ഘടേ യഥാ .
ഘടോ നീയേത നാഽകാശഃ തദ്ധാജ്ജീവോ നഭോപമഃ .. 13..
ഘടവദ്വിവിധാകാരം ഭിദ്യമാനം പുനഃ പുനഃ .
തദ്ഭേദേ ന ച ജാനാതി സ ജാനാതി ച നിത്യശഃ .. 14..
ശബ്ദമായാവൃതോ നൈവ തമസാ യാതി പുഷ്കരേ .
ഭിന്നോ തമസി ചൈകത്വമേക ഏവാനുപശ്യതി .. 15..
ശബ്ദാക്ഷരം പരം ബ്രഹ്മ തസ്മിൻക്ഷീണേ യദക്ഷരം .
തദ്വിദ്വാനക്ഷരം ധ്യായേച്ദ്യദീച്ഛേഛാന്തിമാത്മനഃ .. 16..
ദ്വേ വിദ്യേ വേദിതവ്യേ തു ശബ്ദബ്രഹ്മ പരം ച യത് .
ശബ്ദബ്രഹ്മാണി നിഷ്ണാതഃ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി .. 17..
ഗ്രന്ഥമഭ്യസ്യ മേധാവീ ജ്ഞാനവീജ്ഞാനതത്പരഃ .
പലാലമിവ ധാന്യാര്യീ ത്യജേദ്ഗ്രന്ഥമശേഷതഃ .. 18..
ഗവാമനേകവർണാനാം ക്ഷീരസ്യാപ്യേകവർണതാ .
ക്ഷീരവത്പഷ്യതേ ജ്ഞാനം ലിംഗിനസ്തു ഗവാം യഥാ .. 19..
ധൃതമിവ പയസി നിഗൂഢം ഭൂതേ ഭൂതേ ച വസതി വിജ്ഞാനം .
സതതം മനസി മന്ഥയിതവ്യം മനു മന്ഥാനഭൂതേന .. 20..
ജ്ഞാനനേത്രം സമാധായ ചോദ്ധരേദ്വഹ്ഗിവത്പരം .
നിഷ്കലം നിശ്ചലം ശാന്തം തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി സ്മൃതം .. 21..
സർവഭൂതാധിവാസം യദ്ഭൂതേഷു ച വസത്യപി .
സർവാനുഗ്രാഹകത്വേന തദ്സ്മ്യഹം വാസുദേവഃ .. 22..
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ .
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോഽരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു .
         ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .
         ഹരിഃ ഓം ..
         .. ഇത്യഥർവവേദേഽമൃത്ബിന്ദൂപനിഷത്സമാപ്താ ..

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപനിഷത്തുകൾ/അമൃതബിന്ദു&oldid=58545" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്