ഉപനിഷത്തുകൾ/അമൃതനാദോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമൃതനാദോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

അമൃതനാദോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


അമൃതനാദോപനിഷത്പ്രതിപാദ്യം പരാക്ഷരം .
ത്രൈപദാനന്ദസാമ്രാജ്യം ഹൃദി മേ ഭാതു സന്തതം ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ശാസ്ത്രാണ്യധീത്യ മേധാവീ അഭ്യസ്യ ച പുനഃ പുനഃ .
പരമം ബ്രഹ്മ വിജ്ഞായ ഉൽകാവത്താന്യഥോത്സൃജേത് .. 1..
ഓങ്കാരം രഥമാരുഹ്യ വിഷ്ണും കൃത്വാഥ സാരഥിം .
ബ്രഹ്മലോകപദാന്വേഷീ രുദ്രാരാധനതത്പരഃ .. 2..
താവദ്രഥേന ഗന്തവ്യം യാവദ്രഥപഥി സ്ഥിതഃ .
സ്ഥിത്വാ രഥപഥസ്ഥാനം രഥമുത്സൃജ്യ ഗച്ഛതി .. 3..
മാത്രാലിംഗപദം ത്യക്ത്വാ ശബ്ദവ്യഞ്ജനവർജിതം .
അസ്വരേണ മകാരേണ പദം സൂക്ഷ്മം ച ഗച്ഛതി .. 4..
ശബ്ദാദിവിഷയാഃ പഞ്ച മനശ്ചൈവാതിചഞ്ചലം .
ചിന്തയേദാത്മനോ രശ്മീൻപ്രത്യാഹാരഃ സ ഉച്യതേ .. 5..
പ്രത്യാഹാരസ്തഥാ ധ്യാനം പ്രാണായാമോഽഥ ധാരണാ .
തർകശ്ചൈവ സമാധിശ്ച ഷഡംഗോ യോഗ ഉച്യതേ .. 6..
യഥാ പർവതധാതൂനാം ദഹ്യന്തേ ധമനാന്മലാഃ .
തഥേന്ദ്രിയകൃതാ ദോഷാ ദഹ്യന്തേ പ്രാണനിഗ്രഹാത് .. 7..
പ്രാണായാമൈർദഹേദ്ദോഷാന്ധാരണാഭിശ്ച കിൽബിഷം .
പ്രത്യാഹാരേണ സംസർഗാദ്ധ്യാനേനാനീശ്വരാൻഗുണാൻ .. 8..
കിൽബിഷം ഹി ക്ഷയം നീത്വാ രുചിരം ചൈവ ചിന്തയേത് .. 9..
രുചിരം രേചകം ചൈവ വായോരാകർഷണം തഥാ .
പ്രാണായാമസ്ത്രയഃ പ്രോക്താ രേചപൂരകകുംഭകാഃ .. 10..
സവ്യാഹൃതിം സപ്രണവാം ഗായത്രീം ശിരസാ സഹ .
ത്രിഃ പഠേദായതപ്രാണഃ പ്രാണായാമഃ സ ഉച്യതേ .. 11..
ഉത്ക്ഷിപ്യ വായുമാകാശം ശൂന്യം കൃത്വാ നിരാത്മകം .
ശൂന്യഭാവേന യുഞ്ജീയാദ്രേചകസ്യേതി ലക്ഷണം .. 12..
വക്ത്രേണോത്പലനാലേന തോയമാകർഷയേന്നരഃ .
ഏവം വായുർഗ്രഹീതവ്യഃ പൂരകസ്യേതി ലക്ഷണം .. 13..
നോച്ഛ്വസേന്ന ച നിശ്വാസേത് ഗാത്രാണി നൈവ ചാലയേത് .
ഏവം ഭാവം നിയുഞ്ജീയാത് കുംഭകസ്യേതി ലക്ഷണം .. 14..
അന്ധവത്പശ്യ രൂപാണി ശബ്ദം ബധിരവത് ശൃണു .
കാഷ്ഠവത്പശ്യ തേ ദേഹം പ്രശാന്തസ്യേതി ലക്ഷണം .. 15..
മനഃ സങ്കൽപകം ധ്യാത്വാ സങ്ക്ഷിപ്യാത്മനി ബുദ്ധിമാൻ .
ധാരയിത്വാ തഥാഽഽത്മാനം ധാരണാ പരികീർതിതാ .. 16..
ആഗമസ്യാവിരോധേന ഊഹനം തർക ഉച്യതേ .
സമം മന്യേത യം ലബ്ധ്വാ സ സമാധിഃ പ്രകീർതിതഃ .. 17..
ഭൂമിഭാഗേ സമേ രമ്യേ സർവദോഷവിവർജിതേ .
കൃത്വാ മനോമയീം രക്ഷാം ജപ്ത്വാ ചൈവാഥ മണ്ഡലേ .. 18..
പദ്മകം സ്വസ്തികം വാപി ഭദ്രാസനമഥാപി വാ .
ബദ്ധ്വാ യോഗാസനം സമ്യഗുത്തരാഭിമുഖഃ സ്ഥിതഃ .. 19..
നാസികാപുടമംഗുല്യാ പിധായൈകേന മാരുതം .
ആകൃഷ്യ ധാരയേദഗ്നിം ശബ്ദമേവാഭിചിന്തയേത് .. 20..
ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ ഓമിത്യേകേന രേചയേത് .
ദിവ്യമന്ത്രേണ ബഹുശഃ കുര്യാദാത്മമലച്യുതിം .. 21..
പശ്ചാദ്ധ്യായീത പൂർവോക്തക്രമശോ മന്ത്രവിദ്ബുധഃ .
സ്ഥൂലാതിസ്ഥൂലമാത്രായം നാഭേരൂർധ്വരുപക്രമഃ .. 22..
തിര്യഗൂർധ്വമധോ ദൃഷ്ടിം വിഹായ ച മഹാമതിഃ .
സ്ഥിരസ്ഥായീ വിനിഷ്കമ്പഃ സദാ യോഗം സമഭ്യസേത് .. 23..
താലമാത്രാവിനിഷ്കമ്പോ ധാരണായോജനം തഥാ .
ദ്വാദശമാത്രോ യോഗസ്തു കാലതോ നിയമഃ സ്മൃതഃ .. 24..
അഘോഷമവ്യഞ്ജനമസ്വരം ച അകണ്ഠതാല്വോഷ്ഠമനാസികം ച .
അരേഫജാതമുഭയോഷ്മവർജിതം യദക്ഷരം ന ക്ഷരതേ കദാചിത്
.. 25..
യേനാസൗ പശ്യതേ മാർഗം പ്രാണസ്തേന ഹി ഗച്ഛതി .
അതസ്തമഭ്യസേന്നിത്യം സന്മാർഗഗമനായ വൈ .. 26..
ഹൃദ്ദ്വാരം വായുദ്വാരം ച മൂർധദ്വാരമതഃ പരം .
മോക്ഷദ്വാരം ബിലം ചൈവ സുഷിരം മണ്ഡലം വിദുഃ .. 27..
ഭയം ക്രോധമഥാലസ്യമതിസ്വപ്നാതിജാഗരം .
അത്യാഹരമനാഹരം നിത്യം യോഗീ വിവർജയേത് .. 28..
അനേന വിധിനാ സമ്യങ്നിത്യമഭ്യസതഃ ക്രമാത് .
സ്വയമുത്പദ്യതേ ജ്ഞാനം ത്രിഭിർമാസൈർന സംശയഃ .. 29..
ചതുർഭിഃ പശ്യതേ ദേവാൻപഞ്ചഭിസ്തുല്യവിക്രമഃ .
ഇച്ഛയാപ്നോതി കൈവല്യം ഷഷ്ഠേ മാസി ന സംശയഃ .. 30..
പാർഥിവഃ പഞ്ചമാത്രസ്തു ചതുർമാത്രാണി വാരുണഃ .
ആഗ്നേയസ്തു ത്രിമാത്രോഽസൗ വായവ്യസ്തു ദ്വിമാത്രകഃ .. 31..
ഏകമാത്രസ്തഥാകാശോ ഹ്യർധമാത്രം തു ചിന്തയേത് .
സിദ്ധിം കൃത്വാ തു മനസാ ചിന്തയേദാത്മനാത്മനി .. 32..
ത്രിംശത്പർവാംഗുലഃ പ്രാണോ യത്ര പ്രാണഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ .
ഏഷ പ്രാണ ഇതി ഖ്യാതോ ബാഹ്യപ്രാണസ്യ ഗോചരഃ .. 33..
അശീതിശ്ച ശതം ചൈവ സഹസ്രാണി ത്രയോദശ .
ലക്ഷശ്ചൈകോനനിഃശ്വാസ അഹോരാത്രപ്രമാണതഃ .. 34..
പ്രാണ ആദ്യോ ഹൃദിസ്ഥാനേ അപാനസ്തു പുനർഗുദേ .
സമാനോ നാഭിദേശേ തു ഉദാനഃ കണ്ഠമാശ്രിതഃ .. 35..
വ്യാനഃ സർവേഷു ചാംഗേഷു സദാ വ്യാവൃത്യ തിഷ്ഠതി .
അഥ വർണാസ്തു പഞ്ചാനാം പ്രാണാദീനാമനുക്രമാത് .. 36..
രക്തവർനോ മണിപ്രഖ്യഃ പ്രാണോ വായുഃ പ്രകീർതിതഃ .
അപാനസ്തസ്യ മധ്യേ തു ഇന്ദ്രഗോപസമപ്രഭഃ .. 37..
സമാനസ്തു ദ്വയോർമധ്യേ ഗോക്ഷീരധവലപ്രഭഃ .
ആപാണ്ഡര ഉദാനശ്ച വ്യാനോ ഹ്യർചിസ്സമപ്രഭഃ .. 38..
യസ്യേദം മണ്ഡലം ഭിത്വാ മാരുതോ യാതി മൂർധനി .
യത്ര തത്ര മ്രിയേദ്വാപി ന സ ഭൂയോഽബിജായതേ .
ന സ ഭൂയോഽഭിജായത ഇത്യുപനിഷത് .. 39..
ഓം സഹ നാവവത്വിതി ശാന്തിഃ ..
.. ഇതി കൃഷ്ണയജുർവേദീയ അമൃതനാദോപനിഷത്സമാപ്താ ..