ഉപനിഷത്തുകൾ/അഥർവശിരോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അഥർവശിരോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

അഥർവശിരോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


അഥർവവേദീയ ശൈവ ഉപനിഷത്
അഥർവശിരസാമർഥമനർഥപ്രോചവാചകം
സർവാധാരമനാധാരം സ്വമാത്രത്രൈപദാക്ഷരം
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ
             ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ
       സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭി\-
             ർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ
       സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൄദ്ധശ്രവാഃ
             സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ
       സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ
              സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ
ഓം ദേവാ ഹ വൈ സ്വർഗം ലോകമായംസ്തേ രുദ്രമപൃച്ഛൻകോ
ഭവാനിതി സോƒബ്രവീദഹമേകഃ പ്രഥമമാസം വർതാമി ച
ഭവിശ്യാമി ച നാന്യഃ കശ്ചിന്മത്തോ വ്യതിരിക്ത ഇതി
സോƒന്തരാദന്തരം പ്രാവിശത് ദിശശ്ചാന്തരം പ്രാവിശത്
സോƒഹം നിത്യാനിത്യോƒഹം വ്യക്താവ്യക്തോ ബ്രഹ്മാബ്രഹ്മാഹം പ്രാഞ്ചഃ
പ്രത്യഞ്ചോƒഹം ദക്ഷിണാഞ്ച ഉദഞ്ചോഹം
അധശ്ചോർധ്വം ചാഹം ദിശശ്ച പ്രതിദിശശ്ചാഹം
പുമാനപുമാൻ സ്ത്രിയശ്ചാഹം ഗായത്ര്യഹം സാവിത്ര്യഹം
ത്രിഷ്ടുബ്ജഗത്യനുഷ്ടുപ് ചാഹം ഛന്ദോƒഹം ഗാർഹപത്യോ
ദക്ഷിണാഗ്നിരാഹവനീയോƒഹം സത്യോƒഹം ഗൗരഹം
ഗൗര്യഹമൃഗഹം യജുരഹം സാമാഹമഥർവാംഗിരസോƒഹം
ജ്യേഷ്ഠോƒഹം ശ്രേഷ്ഠോƒഹം വരിഷ്ഠോƒഹമാപോƒഹം തേജോƒഹം
ഗുഹ്യോഹംരണ്യോƒഹമക്ഷരമഹം ക്ഷരമഹം പുഷ്കരമഹം
പവിത്രമഹമുഗ്രം ച മധ്യം ച ബഹിശ്ച
പുരസ്താജ്ജ്യോതിരിത്യഹമേവ സർവേഭ്യോ മാമേവ സ സർവഃ സമാം യോ
മാം വേദ സ സർവാന്ദേവാന്വേദ സർവാംശ്ച വേദാൻസാംഗാനപി
ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണൈശ്ച ഗാം ഗോഭിർബ്രാഹ്മാണാൻബ്രാഹ്മണേന
ഹവിർഹവിഷാ ആയുരായുഷാ സത്യേന സത്യം ധർമേണ ധർമം
തർപയാമി സ്വേന തേജസാ തതോ ഹ വൈ തേ ദേവാ രുദ്രമപൃച്ഛൻ
തേ ദേവാ രുദ്രമപശ്യൻ
തേ ദേവാ രുദ്രമധ്യായൻ തതോ ദേവാ ഊർധ്വബാഹവോ രുദ്രം
സ്തുവന്തി 1
ഓം യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച ബ്രഹ്മാ തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
   1
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാൻ യശ്ച വിഷ്ണുസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
2
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച സ്കന്ദസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 3
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ചേന്ദ്രസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 4
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ചാഗ്നിസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 5
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച വായുസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 6
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച സൂര്യസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 7
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച സോമസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 8
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യേ ചാഷ്ടൗ ഗ്രഹാസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
   9
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യേ ചാഷ്ടൗ പ്രതിഗ്രഹാസ്തസ്മൈ വൈ
നമോനമഃ 10
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച ഭൂസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 11
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച ഭുവസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 12
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സ്വസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 13
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച മഹസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 14
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യാ ച പൃഥിവീ തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
15
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ചാന്തരിക്ഷം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
   16
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യാ ച ദ്യൗസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 17
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യാശ്ചാപസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 18
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച തേജസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 19
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച കാലസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 20
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച യമസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 21
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച മൃത്യുസ്തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 22
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ചാമൃതം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
23
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ചാകാശം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
24
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച വിശ്വം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
25
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യാച്ച സ്ഥൂലം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
26
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സൂക്ഷ്മം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
27
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച ശുക്ലം തസ്മൈ നമോനമഃ 28
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച കൃഷ്ണം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
   29
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച കൃത്സ്നം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
30
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സത്യം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ 31
യോ വൈ രുദ്രഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സർവം തസ്മൈ വൈ നമോനമഃ
32 2
ഭൂസ്തേ ആദിർമധ്യം ഭുവഃ സ്വസ്തേ ശീർഷം വിശ്വരൂപോƒസി
ബ്രഹ്മൈകസ്ത്വം ദ്വിധാ ത്രിധാ
വൃദ്ധിസ്തം ശാന്തിസ്ത്വം പുഷ്ടിസ്ത്വം ഹുതമഹുതം ദത്തമദത്തം
സർവമസർവം വിശ്വമവിശ്വം
കൃതമകൃതം പരമപരം പരായണം ച ത്വം അപാമ
സോമമമൃതാ അഭൂമാഗന്മ ജ്യോതിരവിദാമ ദേവാൻ
കിം നൂനമസ്മാൻകൃണവദരാതിഃ കിമു ധൂർതിരമൃതം മാർത്യസ്യ
സോമസൂര്യപുരസ്താത് സൂക്ഷ്മഃ പുരുഷഃ
സർവം ജഗദ്ധിതം വാ ഏതദക്ഷരം പ്രാജാപത്യം സൂക്ഷ്മം
സൗമ്യം പുരുഷം ഗ്രാഹ്യമഗ്രാഹ്യേണ ഭാവം ഭാവേന സൗമ്യം
സൗമ്യേന സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മേണ വായവ്യം വായവ്യേന ഗ്രസതി സ്വേന
തേജസാ തസ്മാദുപസംഹർത്രേ മഹാഗ്രാസായ വൈ നമോ നമഃ
ഹൃദിസ്ഥാ ദേവതാഃ സർവാ ഹൃദി പ്രാണാഃ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ ഹൃദി
ത്വമസി യോ നിത്യം തിസ്രോ മാത്രാഃ പരസ്തു സഃ തസ്യോത്തരതഃ ശിരോ
ദക്ഷിണതഃ പാദൗ യ ഉത്തരതഃ സ ഓങ്കാരഃ യ ഓങ്കാരഃ സ പ്രണവഃ
യഃ പ്രണവഃ സ സർവവ്യാപീ യഃ സർവവ്യാപീ സോƒനന്തഃ
യോƒനന്തസ്തത്താരം യത്താരം തത്സൂക്ഷ്മം തച്ഛുക്ലം
യച്ഛുക്ലം തദ്വൈദ്യുതം യദ്വൈദ്യുതം തത്പരം ബ്രഹ്മ യത്പരം
ബ്രഹ്മ സ ഏകഃ യ ഏകഃ സ രുദ്രഃ യ രുദ്രഃ യോ രുദ്രഃ സ ഈശാനഃ യ
ഈശാനഃ സ ഭഗവാൻ മഹേശ്വരഃ 3
അഥ കസ്മാദുച്യത ഓങ്കാരോ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ
പ്രാണാനൂർധ്വമുത്ക്രാമയതി തസ്മാദുച്യതേ ഓങ്കാരഃ
അഥ കസ്മാദുച്യതേ പ്രണവഃ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ
ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവാംഗിരസം ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ പ്രണാമയതി
നാമയതി ച തസ്മാദുച്യതേ പ്രണവഃ
അഥ കസ്മാദുച്യതേ സർവവ്യാപീ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ
സർവാംലോകാന്വ്യാപ്നോതി സ്നേഹോ യഥാ പലലപിണ്ഡമിവ
ശാന്തരൂപമോതപ്രോതമനുപ്രാപ്തോ വ്യതിഷക്തശ്ച തസ്മാദുച്യതേ
സർവവ്യാപീ
അഥ കസ്മാദുച്യതേƒനന്തോ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ
തിര്യഗൂർധ്വമധസ്താച്ചാസ്യാന്തോ നോപലഭ്യതേ
തസ്മാദുച്യതേƒനന്തഃ
അഥ കസ്മാദുച്യതേ താരം യസ്മാദുച്ചാരമാണ ഏവ
ഗർഭജന്മവ്യാധിജരാമരണസംസാരമഹാഭയാത്താരയതി ത്രായതേ
ച തസ്മാദുച്യതേ താരം
അഥ കസ്മാദുച്യതേ ശുക്ലം യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ ക്ലന്ദതേ
ക്ലാമയതി ച തസ്മാദുച്യതേ ശുക്ലം
അഥ കസ്മാദുച്യതേ സൂക്ഷ്മം യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ സൂക്ഷ്മോ
ഭൂത്വാ ശരീരാണ്യധിതിഷ്ഠതി സർവാണി ചാംഗാന്യമിമൃശതി
തസ്മാദുച്യതേ സൂക്ഷ്മം
അഥ കസ്മാദുച്യതേ വൈദ്യുതം യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ വ്യക്തേ
മഹതി തമസി ദ്യോതയതി തസ്മാദുച്യതേ വൈദ്യുതം അഥ
കസ്മാദുച്യതേ പരം ബ്രഹ്മ യസ്മാത്പരമപരം പരായണം ച
ബൃഹദ്ബൃഹത്യാ ബൃംഹയതി തസ്മാദുച്യതേ പരം ബ്രഹ്മ
അഥ കസ്മാദുച്യതേ ഏകഃ യഃ സർവാൻപ്രാണാൻസംഭക്ഷ്യ
സംഭക്ഷണേനാജഃ സംസൃജതി വിസൃജതി തീർഥമേകേ വ്രജന്തി
തീർഥമേകേ ദക്ഷിണാഃ പ്രത്യഞ്ച ഉദഞ്ചഃ
പ്രാഞ്ചോƒഭിവ്രജന്ത്യേകേ തേഷാം സർവേഷാമിഹ സദ്ഗതിഃ സാകം
സ ഏകോ ഭൂതശ്ചരതി പ്രജാനാം തസ്മാദുച്യത ഏകഃ
അഥ കസ്മാദുച്യതേ രുദ്രഃ
യസ്മാദൃഷിഭിർനാന്യൈർഭക്തൈർദ്രുതമസ്യ രൂപമുപലഭ്യതേ
തസ്മാദുച്യതേ രുദ്രഃ
അഥ കസ്മാദുച്യതേ ഈശാനഃ യഃ സർവാന്ദേവാനീശതേ
ഈശാനീഭിർജനനീഭിശ്ച പരമശക്തിഭിഃ അമിത്വാ ശൂര ണോ
നുമോ ദുഗ്ധാ ഇവ ധേനവഃ ഈശാനമസ്യ ജഗതഃ
സ്വർദൃശമീശാനമിന്ദ്ര തസ്ഥിഷ ഇതി തസ്മാദുച്യതേ ഈശാനഃ
അഥ കസ്മാദുച്യതേ ഭഗവാന്മഹേശ്വരഃ യസ്മാദ്ഭക്താ ജ്ഞാനേന
ഭജന്ത്യനുഗൃഹ്ണാതി ച വാചം സംസൃജതി വിസൃജതി ച
സർവാൻഭാവാൻപരിത്യജ്യാത്മജ്ഞാനേന യോഗേശ്വൈര്യേണ മഹതി മഹീയതേ
തസ്മാദുച്യതേ ഭഗവാന്മഹേശ്വരഃ തദേതദ്രുദ്രചരിതം 4
ഏകോ ഹ ദേവഃ പ്രദിശോ നു സർവാഃ പൂർവോ ഹ ജാതഃ സ ഉ ഗർഭേ അന്തഃ
സ ഏവ ജാതഃ ജനിഷ്യമാണഃ പ്രത്യങ്ജനാസ്തിഷ്ഠതി സർവതോമുഖഃ
ഏകോ രുദ്രോ ന ദ്വിതീയായ തസ്മൈ യ ഇമാംല്ലോകാനീശത ഈശനീഭിഃ
പ്രത്യങ്ജനാസ്തിഷ്ഠതി സഞ്ചുകോചാന്തകാലേ സംസൃജ്യ വിശ്വാ
ഭുവനാനി ഗോപ്താ
യോ യോനിം യോനിമധിതിഷ്ഠതിത്യേകോ യേനേദം സർവം വിചരതി
സർവം
തമീശാനം പുരുഷം ദേവമീഡ്യം നിചായ്യേമാം
ശാന്തിമത്യന്തമേതി
ക്ഷമാം ഹിത്വാ ഹേതുജാലാസ്യ മൂലം ബുദ്ധ്യാ സഞ്ചിതം
സ്ഥാപയിത്വാ തു രുദ്രേ
രുദ്രമേകത്വമാഹുഃ ശാശ്വതം വൈ പുരാണമിഷമൂർജേണ
പശവോƒനുനാമയന്തം മൃത്യുപാശാൻ
തദേതേനാത്മന്നേതേനാർധചതുർഥേന മാത്രേണ ശാന്തിം സംസൃജന്തി
പശുപാശവിമോക്ഷണം
യാ സാ പ്രഥമാ മാത്രാ ബ്രഹ്മദേവത്യാ രക്താ വർണേന യസ്താം
ധ്യായതേ നിത്യം സ ഗച്ഛേത്ബ്രഹ്മപദം
യാ സാ ദ്വിതീയാ മാത്രാ വിഷ്ണുദേവത്യാ കൃഷ്ണാ വർണേന
യസ്താം ധ്യായതേ നിത്യം സ ഗച്ഛേദ്വൈഷ്ണവം പദം യാ സാ
തൃതീയാ മാത്രാ ഈശാനദേവത്യാ കപിലാ വർണേന യസ്താം
ധ്യായതേ നിത്യം സ ഗച്ഛേദൈശാനം പദം
യാ സാർധചതുർഥീ മാത്രാ സർവദേവത്യാƒവ്യക്തീഭൂതാ ഖം
വിചരതി ശുദ്ധാ സ്ഫടികസന്നിഭാ വർണേന യസ്താം ധ്യായതേ
നിത്യം സ ഗച്ഛേത്പദമനാമയം
തദേതദുപാസീത മുനയോ വാഗ്വദന്തി ന തസ്യ ഗ്രഹണമയം പന്ഥാ
വിഹിത ഉത്തരേണ യേന ദേവാ യാന്തി യേന പിതരോ യേന ഋഷയഃ
പരമപരം പരായണം ചേതി
വാലാഗ്രമാത്രം ഹൃദയസ്യ മധ്യേ വിശ്വം ദേവം ജാതരൂപം
വരേണ്യം
തമാത്മസ്ഥം യേനു പശ്യന്തി ധീരാസ്തേഷാം ശാന്തിർഭവതി
നേതരേഷാം
യസ്മിൻക്രോധം യാം ച തൃഷ്ണാം ക്ഷമാം ചാക്ഷമാം ഹിത്വാ
ഹേതുജാലസ്യ മൂലം
ബുദ്ധ്യാ സഞ്ചിതം സ്ഥാപയിത്വാ തു രുദ്രേ രുദ്രമേകത്വമാഹുഃ
രുദ്രോ ഹി ശാശ്വതേന വൈ പുരാണേനേഷമൂർജേണ തപസാ നിയന്താ
അഗ്നിരിതി ഭസ്മ വായുരിതി ഭസ്മ ജലമിതി ഭസ്മ സ്ഥലമിതി ഭസ്മ
വ്യോമേതി ഭസ്മ സർവംഹ വാ ഇദം ഭസ്മ മന ഏതാനി
ചക്ഷൂംഷി യസ്മാദ്വ്രതമിദം പാശുപതം യദ്ഭസ്മ നാംഗാനി
സംസ്പൃശേത്തസ്മാദ്ബ്രഹ്മ തദേതത്പാശുപതം പശുപാശ
വിമോക്ഷണായ 5
യോƒഗ്നൗ രുദ്രോ യോƒപ്സ്വന്തര്യ ഓഷധീർവീരുധ ആവിവേശ യ ഇമാ
വിശ്വാ ഭുവനാനി ചക്ലൃപേ തസ്മൈ രുദ്രായ നമോƒസ്ത്വഗ്നയേ
യോ രുദ്രോƒഗ്നൗ യോ രുദ്രോƒപ്സ്വന്തര്യോ ഓഷധീർവീരുധ ആവിവേശ
യോ രുദ്ര ഇമാ വിശ്വാ ഭുവനാനി ചക്ലൃപേ തസ്മൈ രുദ്രായ
നമോനമഃ
യോ രുദ്രോƒപ്സു യോ രുദ്ര ഓഷധീഷു യോ രുദ്രോ വനസ്പതിഷു യേന
രുദ്രേണ ജഗദൂർധ്വന്ധാരിതം പൃഥിവീ ദ്വിധാ ത്രിധാ ധർതാ
ധാരിതാ നാഗാ യേƒന്തരിക്ഷേ തസ്മൈ രുദ്രായ വൈ നമോനമഃ
മൂർധാനമസ്യ സംസേവ്യാപ്യഥർവാ ഹൃദയം ച യത്
മസ്തിഷ്കാദൂർധ്വം പ്രേരയത്യവമാനോƒധിശീർഷതഃ തദ്വാ
അഥർവണഃ ശിരോ ദേവകോശഃ സമുജ്ഝിതഃ തത്പ്രാണോƒഭിരക്ഷതി
ശിരോƒന്തമഥോ മനഃ ന ച ദിവോ ദേവജനേന ഗുപ്താ ന
ചാന്തരിക്ഷാണി ന ച ഭൂമ ഇമാഃ
യസ്മിന്നിദം സർവമോതപ്രോതം തസ്മാദന്യന്ന പരം കിഞ്ചനാസ്തി
ന തസ്മാത്പൂർവം ന പരം തദസ്തി ന ഭൂതം നോത ഭവ്യം
യദാസീത് സഹസ്രപാദേകമൂർധ്നാ വ്യാപ്തം സ ഏവേദമാവരീവർതി
ഭൂതം
അക്ഷരാത്സഞ്ജായതേ കാലഃ കാലാദ്വ്യാപക ഉച്യതേ വ്യാപകോ ഹി
ഭഗവാന്രുദ്രോ ഭോഗായമനോ യദാ ശേതേ രുദ്രസ്തദാ സംഹാര്യതേ
പ്രജാഃ
ഉച്ഛ്വാസിതേ തമോ ഭവതി തമസ ആപോƒപ്സ്വംഗുല്യാ മഥിതേ
മഥിതം ശിശിരേ ശിശിരം മഥ്യമാനം ഫേനം ഭവതി ഫേനാദണ്ഡം
ഭവത്യണ്ഡാദ്ബ്രഹ്മാ ഭവതി ബ്രഹ്മണോ വായുഃ വായോരോങ്കാരഃ
ഓങ്കാരാത്സാവിത്രീ സാവിത്യാ ഗായത്രീ ഗായത്ര്യാ ലോകാ ഭവന്തി
അർചയന്തി തപഃ സത്യം മധു ക്ഷരന്തി യദ്ഭുവം ഏതദ്ധി
പരമം തപഃ ആപോƒജ്യോതീ രസോƒമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സ്വരോ
നമ ഇതി 6
യ ഇദമഥർവശിരോ ബ്രാഹ്മണോƒധീതേ അശ്രോത്രിയഃ ശ്രോത്രിയോ ഭവതി
അനുപനീത ഉപനീതോ ഭവതി സോƒഗ്നിപൂതോ ഭവതി സ വായുപൂതോ
ഭവതി സ സൂര്യപൂതോ ഭവതി സ സർവേർദേവൈർജ്ഞാതോ ഭവതി സ
സർവൈർവേദൈരനുധ്യാതോ ഭവതി സ സർവേഷു തീർഥേഷു സ്നാതോ
ഭവതി തേന സർവൈഃ ക്രതുഭിരിഷ്ടം ഭവതി ഗായത്ര്യാഃ
ഷഷ്ടിസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഭവന്തി ഇതിഹാസപുരാണാനാം
രുദ്രാണാം ശതസഹസ്രാണി ജപ്താനി ഭവന്തി പ്രണവാനാമയുതം
ജപ്തം ഭവതി സ ചക്ഷുഷഃ പങ്ക്തിം പുനാതി ആ
സപ്തമാത്പുരുഷയുഗാൻപുനാതീത്യാഹ ഭഗവാനഥർവശിരഃ
സകൃജ്ജപ്ത്വൈവ ശുചിഃ സ പൂതഃ കർമണ്യോ ഭവതി ദ്വിതീയം
ജപ്ത്വാ ഗണാധിപത്യമവാപ്നോതി തൃതീയം
ജപ്ത്വൈവമേവാനുപ്രവിശത്യോം സത്യമോം സത്യമോം സത്യം 7
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിരിതി ശാന്തിഃ
   ഇത്യഥർവശിരഉപനിഷത്സമാപ്താ