ഉപനിഷത്തുകൾ/അഥർവശിഖോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അഥർവശിഖോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

അഥർവശിഖോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ഓങ്കാരാർഥതയാ ഭാതം തുര്യോങ്കാരാഗ്രഭാസുരം
തുര്യതുര്യന്ത്രിപാദ്രാമം സ്വമാത്രം കലയേƒന്വഹം
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാ{\ം+}സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ
ഓം അഥ ഹൈനം പൈപ്പലാദോƒംഗിരാഃ സനത്കുമാരശ്ചാഥർവണമുവാച ഭഗവൻകിമാദൗ പ്രയുക്തം ധ്യാനം ധ്യായിതവ്യം കിം തദ്ധ്യാനം കോ വാ ധ്യാതാ കശ്ച ധ്യേയഃ
സ ഏഭ്യോഥർവാ പ്രത്യുവാച
ഓമിത്യേതദക്ഷരമാദൗ പ്രയുക്തം ധ്യാനം ധ്യായിതവ്യമിത്യേതദക്ഷരം പരം ബ്രഹ്മാസ്യ പാദാശ്ചത്വാരോ വേദാശ്ചതുഷ്പാദിദമക്ഷരം പരം ബ്രഹ്മ
പൂർവാസ്യ മാത്രാ പൃഥിവ്യകാരഃ ഋഗ്ഭിരൃഗ്വേദോ ബ്രഹ്മാ വസവോ ഗായത്രീ ഗാർഹപത്യഃ
ദ്വിതീയാന്തരിക്ഷം സ ഉകാരഃ സ യജുഭിര്യജുർവേദോ വിഷ്ണുരുദ്രാസ്ത്രിഷ്ടുബ്ദക്ഷിണാഗ്നിഃ
തൃതീയഃ ദ്യൗഃ സ മകാരഃ സ സാമഭിഃ സാമവേദോ രുദ്രാ ആദിത്യാ ജഗത്യാഹവനീയഃ
യാവസാനേƒസ്യ ചതുർഥ്യർധമാത്രാ സാ സോമലോക ഓങ്കാരഃ സാഥർവണമന്ത്രൈരഥർവവേദഃ സംവർതകോƒഗ്നിർമരുതോ വിരാഡേകർഷിർഭാസ്വതീ സ്മൃതാ
പ്രഥമാ രക്തപീതാ മഹദ്ബ്രഹ്മ ദൈവത്യാ
ദ്വിതീയാ വിദ്യുമതീ കൃഷ്ണാ വിഷ്ണുദൈവത്യാ
തൃതീയാ ശുഭാശുഭാ ശുക്ലാ രുദ്രദൈവത്യാ
യാവാസാനേƒസ്യ ചതുർഥ്യർധമാത്രാ സാ വിദ്യുമതീ സർവവർണാ പുരുഷദൈവത്യാ
സ ഏഷ ഹ്യോങ്കാരശ്ചതുരക്ഷരശ്ചതുഷ്പാദശ്ചതുഃശിരശ്ചതുർഥമാത്രഃ സ്ഥൂലമേതദ്ഹ്രസ്വദീർഘപ്ലുത ഇതി
ഓം ഓം ഓം ഇതി ത്രിരുക്ത്വാ ചതുർഥഃ ശാന്ത ആത്മാപ്ലുതപ്രണവപ്രയോഗേണ സമസ്തമോമിതി പ്രയുക്ത ആത്മജ്യോതിഃ സകൃദാവർതതേ സകൃദുച്ചാരിതമാത്രഃ സ ഏഷ ഊർധ്വമന്നമയതീത്യോങ്കാരഃ
പ്രാണാൻസർവാൻപ്രലീയത ഇതി പ്രലയഃ
പ്രാണാൻസർവാൻപരമാത്മനി പ്രണാനയതീത്യേതസ്മാത്പ്രണവഃ
ചതുർഥാവസ്ഥിത ഇതി സർവദേവവേദയോനിഃ സർവവാച്യവസ്തു പ്രണവാത്മകം 1
ദേവാശ്ചേതി സന്ധത്താം സർവേഭ്യോ ദുഃഖഭയേഭ്യഃ സന്താരയതീതി താരണാത്താരഃ സർവേ ദേവാഃ സംവിശന്തീതി വിഷ്ണുഃ സർവാണി ബൃഹയതീതി ബ്രഹ്മാ സർവേഭ്യോƒന്തസ്ഥാനേഭ്യോ ധ്യേയേഭ്യഃ പ്രദീപവത്പ്രകാശയതീതി പ്രകാശഃ പ്രകാശേഭ്യഃ സദോമിത്യന്തഃ ശരീരേ വിദ്യുദ്വദ്ദ്യോതയതി മുഹുർമുഹുരിതി വിദ്യുദ്വത്പ്രതീയാദ്ദിശം ദിശം ഭിത്ത്വാ സർവാംല്ലോകാന്വ്യാപ്നോതി വ്യാപയതീതി വ്യാപനാദ്വ്യാപീ മഹാദേവഃ 2
പൂർവാസ്യ മാത്രാ ജാഗർതി ജാഗരിതം ദ്വിതീയാ സ്വപ്നം തൃതീയാ സുഷുപ്തിശ്ചതുർഥീ തുരീയം മാത്രാ മാത്രാഃ പ്രതിമാത്രാഗതാഃ സമ്യക്സമസ്താനപി പാദാഞ്ജയതീതി സ്വയമ്പ്രകാശഃ സ്വയം ബ്രഹ്മ ഭവതീത്യേഷ സിദ്ധികര ഏതസ്മാദ്ധ്യാനാദൗ പ്രയുജ്യതേ സർവ കരണോപസംഹാരത്വാദ്ധാര്യധാരണാദ്ബ്രഹ്മ തുരീയം സർവകരണാനി മനസി സമ്പ്രതിഷ്ഠാപ്യ ധ്യാനം വിഷ്ണുഃ പ്രാണം മനസി സഹ കരണൈഃ സമ്പ്രതിഷ്ഠാപ്യ ധ്യാതാ രുദ്രഃ പ്രാണം മനസി സഹകരണൈർനാദാന്തേ പരമാത്മനി സമ്പ്രതിഷ്ഠാപ്യ ധ്യായീതേശാനം പ്രധ്യായിതവ്യം സർവമിദം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രേന്ദ്രാസ്തേ സമ്പ്രസൂയന്തേ സർവാണി ചേന്ദ്രിയാണി സഹ ഭൂതൈർന കാരണം കാരണാനാം ധ്യാതാ കാരണം തു ധ്യേയഃ സർവൈശ്വര്യസമ്പന്നഃ ശംഭുരാകാശമധ്യേ ധ്രുവം സ്തബ്ധ്വാധികം ക്ഷണമേകം ക്രതുശതസ്യാപി ചതുഃസപ്തത്യാ യത്ഫലം തദവാപ്നോതി കൃത്സ്നമോങ്കാരഗതിം ച സർവധ്യാനയോഗജ്ഞാനാനാം യത്ഫലമോങ്കാരോ വേദ പര ഈശോ വാ ശിവ ഏകോ ധ്യേയഃ ശിവങ്കരഃ സർവമന്യത്പരിത്യജ്യ സമസ്താഥർവശിഖൈതാമധീത്യ ദ്വിജോ ഗർഭവാസാദ്വിമുക്തോ വിമുച്യത ഏതാമധീത്യ ദ്വിജോ ഗർഭവാസാദ്വിമുക്തോ വിമുച്യത ഇത്യോംസത്യമിത്യുപനിഷത് 3
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിരിതി ശാന്തിഃ
   ഇതി അഥർവവേദീയ അഥർവശിഖോപനിഷത്സമാപ്താ