ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കാനന്ദമുണ്ട്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കാനന്ദമുണ്ട് (ക്രിസ്തീയ കീർത്തനം)

രചന:സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി

ആനന്ദമുണ്ടെനി - ക്കാനന്ദമുണ്ടെനി
ക്കേശു മഹാരാജ സന്നിധിയിൽ

ലോകം എനിക്കൊരു ശാശ്വതമല്ലെന്ന്
സ് നേഹം നിറഞ്ഞേശു ചൊല്ലീട്ടുണ്ട്
സ്വർല്ലോക നാട്ടുകാർക്കിക്ഷിതിയിൽ പല-
കഷ്ട സങ്കടങ്ങൾ വന്നിടുന്നു

കർത്താവേ നീ എന്റെ സങ്കേതമാകയാൽ
ഉള്ളിൽ മന:ക്ലേശം ലേശമില്ല
വിശ്വാസ കപ്പലിൽ സ്വർപ്പുരം ചേരുവാൻ
ചുക്കാൻ പിടിക്കണേ പൊന്നു നാഥാ

എന്നത്മാവേ നിന്നിൽ ചാഞ്ചല്യം എന്തിന്?
ബാഖയിൻ താഴ്‌വരയത്രെയിത്
സിയോൻ പുരി തന്നിൽ വേഗം നമുക്കെത്തീ-
ട്ടാനന്ദ കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിടാമേ

കൂടാര വാസികൾ ആകും നമുക്കിങ്ങു
വീടെന്നോ നാടെന്നോ ചൊൽവാൻ എന്ത്?
കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത വീടൊന്നു താതൻ താൻ
മീതെ നമുക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്

ഭാരം പ്രയാസങ്ങൾ ഏറും വന ദേശം
ആകുലമാത്മാവിൽ വന്നിടുകിൽ
പാരം കരുണയുള്ളീശൻ നമുക്കായി-
ട്ടേറ്റം കൃപ നല്കി പാലിച്ചിടും

കർത്താവേ നീ വേഗം വന്നിടണേ ഞങ്ങൾ
ക്കോർത്താൽ ഈ ക്ഷോണിയിൽ മഹാ ദു:ഖം
എന്നാലും നിൻ മുഖ ശോഭയതിൻ മൂലം
സന്തോഷ കാന്തി പൂണ്ടാനണ്ടിക്കും