അനാത്മശ്രീവിഗർഹണപ്രകരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അനാത്മശ്രീവിഗർഹണം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

അനാത്മശ്രീവിഗർഹണം
[തിരുത്തുക]

ലബ്ധാവിദ്യാ രാജമാന്യാ തതഃ കിം
പ്രാപ്താസമ്പത്പ്രാഭവാഢ്യാ തതഃ കിം
ഭുക്താനാരീ സുന്ദരാംഗീ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 1
കേയൂരാദ്യൈർഭൂഷിതോവാ തതഃ കിം
കൗശേയാദ്യൈരാവൃതോവാ തതഃ കിം
തൃപ്തോമൃഷ്ടാന്നാദിനാ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 2
ദൃഷ്ടാനാനാ ചാരുദേശാസ്തതഃ കിം
പുഷ്ടാശ്ചേഷ്ടാബന്ധുവർഗാസ്തതഃ കിം
നഷ്ടന്ദാരിദ്ര്യാദിദുഃഖം തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 3
സ്നാതസ്തീർഥേജഹ്നുജാദൗ തതഃ കിം
ദാനന്ദത്തം ദ്വ്യഷ്ടസംഖ്യം തതഃ കിം
ജപ്താമന്ത്രാഃ കോടിശോ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 4
ഗോത്രംസമ്യഗ്ഭൂഷിതം വാ തതഃ കിം
ഗാത്രംഭസ്മാച്ഛാദിതം വാ തതഃ കിം
രുദ്രാക്ഷാദിഃസദ്ധൃതോ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 5
അന്നൈർവിപ്രാസ്തർപിതാവാ തതഃ കിം
യജ്ഞൈർദേവാസ്തോഷിതാവാ തതഃ കിം
കീർത്യാവ്യാപ്താഃ സർവലോകാസ്തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 6
കായഃക്ലിഷ്ടശ്ചോപവാസൈസ്തതഃ കിം
ലബ്ധാഃപുത്രാഃ സ്വീയപത്ന്യാസ്തതഃ കിം
പ്രാണായാമഃസാധിതോ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 7
യുദ്ധേശത്രുർനിർജിതോ വാ തതഃ കിം
ഭൂയോമിത്രൈഃ പൂരിതോ വാ തതഃ കിം
യോഗൈഃപ്രാപ്താഃ സിദ്ധയോ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 8
അബ്ധിഃപദ്ഭ്യാം ലംഘിതോ വാ തതഃ കിം
വായുഃകുംഭേ സ്ഥാപിതോ വാ തതഃ കിം
മേരുഃപാണാവുദ്ധൃതോ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 9
ക്ഷ്വേലഃപീതോ ദുഗ്ധവദ്വാ തതഃ കിം
വഹ്നിർജഗ്ധോലാജവദ്വാ തതഃ കിം
പ്രാപ്തശ്ചാരഃപക്ഷിവത്ഖേ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 10
ബദ്ധാഃസമ്യക്പാവകാദ്യാസ്തതഃ കിം
സാക്ഷാദ്വിദ്ധാലോഹവര്യാസ്തതഃ കിം
ലബ്ധോനിക്ഷേപോƒ ഞ്ജനാദ്യൈസ്തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 11
ഭൂപേന്ദ്രത്വമ്പ്രാപ്തമുർവ്യാം തതഃ കിം
ദേവേന്ദ്രത്വംസംഭൃതം വാ തതഃ കിം
മുണ്ഡീന്ദ്രത്വഞ്ചോപലബ്ധം തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 12
മന്ത്രൈഃസർവഃ സ്തംഭിതോ വാ തതഃ കിം
ബാണൈർലക്ഷ്യോഭേദിതോ വാ തതഃ കിം
കാലജ്ഞാനഞ്ചാപി ലബ്ധം തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 13
കാമാതങ്കഃഖണ്ഡിതോ വാ തതഃ കിം
കോപാവേശഃകുണ്ഠിതോ വാ തതഃ കിം
ലോഭാശ്ലേഷോവർജിതോ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 14
മോഹധ്വാന്തഃപേഷിതോ വാ തതഃ കിം
ജാതോഭൂമൗ നിർമദോ വാ തതഃ കിം
മാത്സര്യാർതിർമീലിതാവാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 15
ധാതുർലോകഃസാധിതോ വാ തതഃ കിം
വിഷ്ണോർലോകോവീക്ഷിതോ വാ തതഃ കിം
ശംഭോർലോകഃശാസിതോ വാ തതഃ കിം
യേനസ്വാത്മാ നൈവ സാക്ഷാത്കൃതോƒ ഭൂത് 16
യസ്യേദംഹൃദയേ സമ്യഗനാത്മശ്രീവിഗർഹണം
സദോദേതിസ ഏവാത്മസാക്ഷാത്കാരസ്യ ഭാജനം 17
അന്യേതു മായികജഗദ്ഭ്രാന്തിവ്യാമോഹമോഹിതാഃ
നതേഷാം ജായതേ ക്വാപി സ്വാത്മസാക്ഷാത്കൃതിർഭുവി 18