സ്വസ്തി ശ്രീ ഭോജരാജൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സ്വസ്തി ശ്രീ ഭോജരാജൻ ത്വമഖിലഭുവനേ ധാർമികഃ സത്യവക്താ
പിത്രാ തേ സംഗൃഹീതാ നവനവതിമിതാ രത്നകോട്യോ മദീയഃ
താംസ്ത്വം ദേഹീതി രാജൻ സകലബുധജനൈർജ്ഞായതേ സത്യം ഏതദ്
നോ വാ ജാനൻതി യത്തൻമമകൃതിമപി നോ ദേഹി ലക്ഷം തതോ മേ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സ്വസ്തി_ശ്രീ_ഭോജരാജൻ&oldid=77669" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്