സ്വരൂപാനുസന്ധാനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്വരൂപാനുസന്ധാനം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ


തപോയജ്ഞദാനാദിഭിഃ ശുദ്ധബുദ്ധി\-
  ർവിരക്തോ നൃപാദേഃ പദേ തുച്ഛബുദ്ധ്യാ
പരിത്യജ്യ സർവം യദാപ്നോതി തത്ത്വം
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 1
ദയാലും ഗുരും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം പ്രശാന്തം
  സമാരാധ്യ മത്യാ വിചാര്യ സ്വരൂപം
യദാപ്നോതി തത്ത്വം നിദിധ്യാസ വിദ്വാൻ\-
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 2
യദാനന്ദരൂപം പ്രകാശസ്വരൂപം
  നിരസ്തപ്രപഞ്ചം പരിച്ഛേദഹീനം
അഹംബ്രഹ്മവൃത്ത്യൈകഗമ്യം തുരീയം
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 3
യദജ്ഞാനതോ ഭാതി വിശ്വം സമസ്തം
  വിനഷ്ടം ച സദ്യോ യദാത്മപ്രബോധേ
മനോവാഗതീതം വിശുദ്ധം വിമുക്തം
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 4
നിഷേധേ കൃതേ നേതി നേതീതി വാക്യൈഃ
  സമാധിസ്ഥിതാനാം യദാഭാതി പൂർണം
അവസ്ഥാത്രയാതീതമദ്വൈതമേകം
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 5
യദാനന്ദലേശൈഃ സമാനന്ദി വിശ്വം
  യദാഭാതി സത്ത്വേ തദാഭാതി സർവം
യദാലോകനേ രൂപമന്യത്സമസ്തം
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 6
അനന്തം വിഭും നിർവികൽപം നിരീഹം
  ശിവം സംഗഹീനം യദോങ്കാരഗമ്യം
നിരാകാരമത്യുജ്ജ്വലം മൃത്യുഹീനം
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 7
യദാനന്ദ സിന്ധൗ നിമഗ്നഃ പുമാൻസ്യാ\-
  ദവിദ്യാവിലാസഃ സമസ്തപ്രപഞ്ചഃ
തദാ നഃ സ്ഫുരത്യദ്ഭുതം യന്നിമിത്തം
  പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദേവാഹമസ്മി 8
സ്വരൂപാനുസന്ധാനരൂപാം സ്തുതിം യഃ
  പഠേദാദരാദ്ഭക്തിഭാവോ മനുഷ്യഃ
ശ്രുണോതീഹ വാ നിത്യമുദ്യുക്തചിത്തോ
  ഭവേദ്വിഷ്ണുരത്രൈവ വേദപ്രമാണാത് 9

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സ്വരൂപാനുസന്ധാനം&oldid=58472" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്