സ്വന്തം നിനക്കിനി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

                  പല്ലവി
സ്വന്തം നിനക്കിനി ഞാൻ യേശു ദേവാ!
പാപ ബന്ധം നീക്കെന്നിൽ നിന്നെൻ പ്രിയനാഥാ!
               ചരണങ്ങൾ
1.സന്തോഷമെന്നു പേയിൻ വഴി നടന്നേൻ-അതു
   ചതിവെന്നുണർന്നു നിന്നോടടുത്തു വന്നേൻ

2.ഇമ്പം പാപം തരുമെന്നഴിഞ്ഞു ചെയ്തേൻ-അതു
   ഏറെ തുമ്പം തന്നതാൽ ഭയന്നു വന്നേൻ

3.ലോകം തുണയ്ക്കുമെന്നു ചേർന്നിരുന്നേൻ-അതിൽ
  ഒട്ടും സ്ഥിരതയില്ലാഞ്ഞോടി വന്നേൻ

4.കായം ബലം സുഖവും കരുത്തിൽ വെച്ചേൻ- ഇതിൻ
  കാഴ്ചയനിത്യമെന്നിതാ വരുന്നേൻ

5.ദേഹം ജീവനും നിന്മുൻ കാഴ്ചവെച്ചേൻ-ഇനി
  ചെയ് വേൻ നിൻ തിരു മനം പോലെ എന്നും

6.ശക്തി പ്രാപ്തി ധനവും കാഴ്ചവെച്ചേൻ-തിരു
  സന്തോഷം നേടുവാൻ ഞാൻ അടുത്തുവന്നേൻ

7.താങ്ങി നടത്തേണമേ എൻ കർത്താവെ!- പാരം
  തളർന്നിതാ വന്നീടുന്നേൻ ദയവാനേ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സ്വന്തം_നിനക്കിനി&oldid=28988" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്