സ്നേഹമാം യേശുവേ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 
1.സ്നേഹമാം യേശുവേ- സ്നേഹമേ നിറവായ്
   സ്നേഹം നിൻ മൊഴി ക്രിയയുമെല്ലാം
   സ്നേഹം സർവ്വവുമേ
   സ്നേഹിച്ചേശു എന്നെ ചോരയിൽ കഴുകി
   സ്നേഹമാം താതനു എന്നെയാചാര്യ-രാജനാക്കിയല്ലോ

2. ഇയ്യുലകാധിപൻ കൺകുരുടാക്കി
   ആയതാൽ ഭംഗി രൂപവുമില്ല-
   തായി നീ എനിക്കു
   ദൈവാത്മാവെന്നുടെ- കാഴചയെ നൽകി
   ദേവസുതനപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിനു
   കൗതുകമായ് വന്നു

3. ദാസവേഷം പൂണ്ട-ദേവകുമാരൻ
    യേശുദേവാ വിശ്വാസികൾക്കു നീ
    വിലയേറിയവൻ
    ആയിരങ്ങളുടെ- ആയിരങ്ങളിൽ
    അതിസൗന്ദര്യവാനാകുമേശു
    ദേവൻ നീയല്ലയോ?

4. നീയല്ലാതാരുള്ളൂ?- സ്വർഗ്ഗമാം ലോകെ
    നീയല്ലാതില്ല ഭൂവിലാരും ഞാൻ
    ഇച്ഛിക്കത്തക്കവൻ
    ഹാ മനോഹരൻ നീ- മാധുര്യവാൻ നീ
    ഹാ മഹാ ശുദ്ധനെന്നുടെ പാപം
    ആകെ നീക്കിയവൻ

5. നിറവായ ക്രുപ- പൂർണ്ണമാം സ്നേഹം
   നീതിയുൽക്രുഷ്ടശ്രേഷ്ടതകളോ-
   ടുള്ളതേശുവേ നിൻ
   എൻ സ്രഷ്ടാവിവൻ താൻ- എൻ
   കർത്താവിവൻ താൻ
   എന്നെ സ്രുഷ്ടിച്ചു രക്ഷിച്ചു നിത്യ
   ജീവൻ തന്നതിവൻ

6. സർവ്വനാമങ്ങൾക്കും- സർവ്വവസ്തുവിന്നും
    സർവ്വസ്രുഷ്ടിക്കും മേലായ് നിന്നെ ഞാൻ
    സ്നേഹിച്ചീടും നാഥാ
    സ്തോത്രമേശുവിന്നു- താതനും സ്തോത്രം
    സ്തോത്രമെന്നാശ്വാസപ്രദനുമേ
    ആമേൻ ഹല്ലേലുയ്യാ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സ്നേഹമാം_യേശുവേ&oldid=28943" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്