സകലവുമുണ്ടെനിക്കേശുവിങ്കൽ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

1.സകലവുമുണ്ടെനിക്കേശുവിങ്കൽ
  അവൻ തന്നെയെനിക്കു ബലം മുഴുവൻ
  ധനത്തിലുമവനോടു തുല്ല്യനായി-
  ട്ടൊരുത്തനെയിഹത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല

2.എത്തിപ്പോകാതുള്ള നിക്ഷേപം ഞാൻ
  കർത്തന്റെ കൈകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്
  ധനത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ ലവലേശവും
  ഭയത്തിനൊരവകാശം കാണുന്നില്ല

3.ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നതിനായ്
  നിത്യവും ബലമവൻ നൽകിടുന്നു
  എതിരിയിൻ ശക്തിയെയമർച്ച ചെയ് വാൻ
  കരുത്തനാം ദാവീദായ് കാക്കുന്നെന്നേ

4.ശോഭിക്കും സൂര്യനാം ശിംശോൻ തന്റെ
  ദേഹബലം കുറഞ്ഞീടുമെങ്കിൽ
  ദയയുള്ള നഥനാം യേശുവെന്നെ
  ദലിലയെ തകർക്കുവാൻ ബലപ്പെടുത്തും

5.ഒറ്റദിനം കൊണ്ടു ഫെലിസ്ത്യരെല്ലാം
  നശിക്കുന്ന ഭയങ്കര കാഴ്ച കാണാം
  അതിനുടെ മദ്ധ്യേ നാം വീണുപോകാ-
  തിരിപ്പതിനനുദിനം പ്രാർത്ഥിക്ക നാം