സംവാദം:കേരളപാണിനീയം/സന്ധിപ്രകരണം/സന്ധിവിഭാഗം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

എണ്ണൂറു് = എ + നുറ് ശരിയാണോ ? നൂറ് അല്ലേ?

ക+ഇല്ല=കണ്ണില്ല ശരിയാണോ?

കണ്ണില്ല =കണ്ണ്+ഇല്ല എന്നതല്ലേ ശരി?—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sonujacobjose (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)