ശ്രീമഹാഭാഗവതം/ശ്രീഹര്യഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് (കിളിപ്പാട്ട്)
രചന:എഴുത്തച്ഛൻ
ശ്രീഹര്യഷ്ടകം

ജഗജ്ജാലപാലം കനത്കണ്ഠമാലം
ശരച്ചന്ദ്രഫാലം മഹാദൈത്യകാലം
തമോനീലകായം ദുരാവാരമായം
സുപദ്‌മാസഹായം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.

സദാംഭോധിവാസം ഗളേ പുഷ്പഹാസം
ജഗത്‌സന്നിവാസം ശതാദിത്യഭാസം
ഗദാചക്രഹസ്തം ലസത്പീതവസ്ത്രം
ഹസച്ചാരുവക്ത്രം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം

രമാകണ്ഠഹാരം ശ്രുതിവ്രാതസാരം
ജലാന്തർവ്വിഹാരം ധരാഭാരഹാരം
ചിദാനന്ദരൂപം മനോജ്ഞസ്വരൂപം
ധൃതാനേകരൂപം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.

ജരാജന്മഹീനം പരാനന്ദപീനം
സമാധാനലീനം സദൈവാനവീനം
ജഗജ്ജന്മഹേതും സുരാനീകകേതും
ത്രിലോകൈകസേതും ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.

കൃതാമ്‌നായഗാനം ഖഗാധീശ യാനം
വിമുക്തേർന്നിദാനം ഹതാരാതിമാനം
സ്വഭക്താനുകൂലം ജഗദ്‌വൃക്ഷമൂലം
നിരസ്താർത്തശൂലം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.

സമസ്താമരേശം ദ്വിരേഫാഭകേശം
ജഗദ്ബിംബലേശം ഹൃദാകാശദേശം
സദാ ദിവ്യദേഹം വിമുക്താഖിലേഹം
സുവൈകുണ്ഠഗേഹം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.

സുരാളീബലിഷ്ഠം ത്രിലോകീവരിഷ്ഠം
ഗുരൂണാം ഗരിഷ്ഠം സ്വരൂപൈകനിഷ്ഠം
സദാ യുദ്ധധീരം മഹാവീരധീരം
ഭവാംഭോധിതീരം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.

രമാവാമഭാഗം തലാഭഗ്നനാഗം
കൃതാധീനയാഗം ഗതാരാഗരാഗം
മുനീന്ദ്രൈസ്സുഗീതം സുരൈസ്സം‌പരീതം
ഗുണൗഘൈരതീതം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.

ഫലശ്രുതി

ഇദം യസ്തു നിത്യം സമാധായ ചിത്തം
പഠേദഷ്ടകം കഷ്ടഹാരം മുരാരേഃ
സ വിഷ്ണോർവ്വിശോകം ധ്രുവം യാതി ലോകം
ജരാജന്മശോകം പുനർവ്വിന്ദതേ നോ.