Jump to content

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം (സ്തോത്രം)

ശ്രീകൃഷ്ണഃ കമലാനാഥോ വാസുദേവസ്സനാതനഃ
വസുദേവാത്മജഃ പുണ്യ ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹഃ

ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭധരോ യശോദാവത്സലോ ഹരിഃ
ചതുർഭിജാത്തചക്രാസീ ഗദാശംഖാംബുജായുധഃ

ദേവകീനന്ദനഃ ശ്രീശോ നന്ദഗോപപ്രിയാത്മജഃ
യമുനാവേഗസംഹാരീ ബലഭദ്രപ്രിയാനുജഃ

പൂതനാജീവിതഹരഃ ശകടാസുരഭഞ്ജനഃ
നന്ദവൃജ്ജനാനന്ദീ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ

നവനീതനവാഹാരീ മുചുകുന്ദപ്രസാദകഃ
ഷോഡശസ്ത്രീ സഹസ്രേശസ്ത്രിഭംഗോ മധുരാകൃതിഃ

ശുകവാഗമൃതാബ്ധീന്ദുർഗ്ഗോവിന്ദോ ഗോവിദാം പതിഃ
വത്സപാലനസഞ്ചാരീ ധേനുകാസുരഭഞ്ജനഃ

തൃണീകൃതത്തൃണാവർത്തോ യമലാർജ്ജുന ഭഞ്ജനഃ
ഉത്താലതാലഭേത്താ ച തമാലശ്യമളാകൃതിഃ

ഗോപഗോപീശ്വരോ യോഗീ സൂര്യകോടിസമപ്രഭഃ
ഇളാപതിഃ പരംജ്യോതിഃ യാദവേന്ദ്രാ യദൂദ്വഹഃ

വനമാലീ പീതവാസാഃ പാരിജാതാപഹാരകഃ
ഗോവർദ്ധനാചലോദ്ധർത്താ ഗോപാലഃ സർവ്വപാലകഃ

അജോ നിരഞ്ജനഃ കാമജനകഃ കഞ്ജലോചനഃ
മധുഹാ മഥുരാനാഥോ ദ്വാരകാനായകോ ബലീ

വൃന്ദാവനാന്തസഞ്ചാരീ തുളസീദാമഭൂഷണഃ
സ്യമന്തകമണേഹർത്താ നരനാരായണാത്മകഃ

കുബ്ജാകൃഷ്ടാംബരധരോ മായീ പരമപൂരുഷഃ
മുഷ്ടികാസുരചാണൂര മല്ലയുദ്ധവിശാരദഃ

സംസാരവൈരീ കംസാരിർമ്മുരാരിർന്നരകാന്തകഃ
അനാദിർബ്രഹ്മചാരീ ച കൃഷ്ണാവ്യസനകർഷകഃ

ശിശുപാലശിരശ്ചേത്താ ദുര്യോധനകുലാന്തകൃൽ
വിദുരാക്രൂരവരദോ വിശ്വരൂപപ്രദർശകഃ

സത്യവാക് സത്യസങ്കല്പഃ സത്യഭാമാരതോ ജയീ
സുഭദ്രാപൂർവജോ വിഷ്ണുർഭീഷ്മമുക്തിപ്രദായകഃ

ജഗദ്ഗുരുർജ്ജഗന്നാഥോ വേണുവാദ്യവിശാരദഃ
വൃഷഭാസുരവിധ്വംസീ ബാണാസുരബലാന്തകൃൽ

യുധിഷ്ഠിരപ്രതിഷ്ഠാതാ ബർഹിബർഹാവതംസകഃ
പാർത്ഥസാരഥിരവ്യക്തോ ഗീതാമൃതമഹോദധിഃ

കാളീയഫണമാണിക്യരഞ്ജിത ശ്രീപദാംബുജഃ
ദാമോദരോ യജ്ഞഭോക്താ ദാനവേന്ദ്ര വിനാശനഃ

നാരായണഃ പരബ്രഹ്മ പന്നഗാശനവാഹനഃ
ജലക്രീഡാസമാസക്തഗോപീവസ്ത്രാപഹാരകഃ

പുണ്യശ്ലോകസ്തീർത്ഥകരോ വേദവേദ്യോ ദയാനിധിഃ
സർവ്വതീർത്ഥാത്മകഃ സർവ്വഗ്രഹരൂപീ പരാല്പരഃ

ഇത്യേവം കൃഷ്ണദേവസ്യ നാമ്നാമഷ്ടോത്തരം ശതം
പഠതാം ശൃണതാഞ്ചൈവ കോടികോടി ഗുണം ഭവേൽ