ശ്യാമളാദണ്ഡകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കാളിദാസൻ്റെ ആദ്യ കൃതി

മാണിക്യവീണാമുപലാളയന്തീം
മദാലസാം മഞ്ജുളവാഗ്വിലാസാം ।
മാഹേന്ദ്രനീലദ്യുതികോമളാങ്ഗീം
മാതങ്ഗകന്യാം മനസാ സ്മരാമി ॥ 1 ॥

ചതുർഭുജേ ചന്ദ്രകലാവതംസേ
കുചോന്നതേ കുങ്കുമരാഗശോണേ ।
പുണ്ഡ്രേക്ഷുപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണ-
ഹസ്തേ നമസ്തേ ജഗദേകമാതഃ ॥ 2 ॥

മാതാ മരകതശ്യാമാ മാതങ്ഗീ മദശാലിനീ ।
കടാക്ഷയതു കല്യാണീ കദംബവനവാസിനീ ॥ 3 ॥

ജയ മാതങ്ഗതനയേ ജയ നീലോത്പലദ്യുതേ ।
ജയ സങ്ഗീതരസികേ ജയ ലീലാശുകപ്രിയേ ॥ 4 ॥

ജയ ജനനി! സുധാസമുദ്രാന്തഹൃദ്യന്മണിദ്വീപസംരൂഢ-
ബില്വാടവീ-മധ്യകൽപ്പദ്രുമാകല്പകാദംബ-കാന്താരവാസപ്രിയേ
കൃത്തിവാസപ്രിയേ സർവലോകപ്രിയേ

സാദരാരബ്ധസംഗീതസംഭാവനാസംഭ്രമാലോല-
നീപസ്രഗാബദ്ധചൂളീസനാഥത്രികേ സാനുമത്പുത്രികേ
ശേഖരീഭൂതശീതാംശുരേഖാ-മയൂഖാവലീബദ്ധ-
സുസ്നിഗ്ധ-നീലാളകശ്രേണിശൃങ്ഗാരിതേ ലോകസംഭാവിതേ

കാമലീലാധനുസ്സന്നിഭ-ഭ്രൂലതാപുഷ്പസന്ദോഹസന്ദേഹകൃല്ലോചനേ വാൿസുധാസേചനേ
ചാരുഗോരോചനാപങ്കകേളീ-ലലാമാഭിരാമേ സുരാമേ രമേ
പ്രോല്ലസദ്‌ബാലികാമൗക്തികശ്രേണികാചന്ദ്രികാമണ്ഡലോദ്ഭാസി -
ലാവണ്യഗണ്ഡസ്ഥലന്യസ്തകസ്തൂരികാപത്രരേഖാസമുദ്ഭൂതസൗരഭ്യ-
സംഭ്രാന്തഭൃങ്ഗാങ്ഗനാ-ഗീതസാന്ദ്രീ-ഭവന്മന്ദ്രതന്ത്രീസ്വരേ സുസ്വരേ ഭാസ്വരേ

വല്ലകീവാദനപ്രക്രിയാലോലതാലീദളാബദ്ധ-
താടങ്കഭൂഷാവിശേഷാന്വിതേ സിദ്ധസമ്മാനിതേ

ദിവ്യഹാലാമദോദ്വേലഹേലാ-ലസച്ചക്ഷുരാന്ദോളനശ്രീസമാക്ഷിപ്തകർണൈക-
നീലോത്പലേ ശ്യാമളേ
 പൂരിതാശേഷലോകാഭിവാഞ്ഛാഫലേ നിർമ്മലേ ശ്രീഫലേ

സ്വേദബിന്ദൂല്ലസദ്ഫാല-ലാവണ്യനിഷ്യന്ദസന്ദോഹസന്ദേഹകൃന്നാസികാമൗക്തികേ
സർവവിശ്വാത്മികേ സർവസിദ്ധ്യാത്മികേ കാലികേ

മുഗ്ധമന്ദസ്മിതോദാരവക്ത്രസ്ഫുരത്പൂഗതാംബൂലകർപ്പൂരഖണ്ഡോത്കരേ
ജ്ഞാനമുദ്രാകരേ സർവസമ്പത്കരേ പദ്മഭാസ്വത്കരേ ശ്രീകരേ

കുന്ദപുഷ്പദ്യുതിസ്നിഗ്ധ-ദന്താവലീനിർമലാലോലകല്ലോലസമ്മേളന-
സ്മേരശോണാധരേ ചാരുവീണാധരേ പക്വബിംബാധരേ

സുലളിതനവയൗവനാരംഭചന്ദ്രോദയോദ്വേല-ലാവണ്യദുഗ്ധാർണവാവിർഭവത്-
കംബുബിംബോകഭൃത്കന്ധരേ സത്കലാമന്ദിരേ മന്ഥരേ

ദിവ്യരത്നപ്രഭാബന്ധുരച്ഛന്നഹാരാദിഭൂഷാസമുദ്യോതമാനാനവദ്യാംഗശോഭേ ശുഭേ

രത്നകേയൂരരശ്മിച്ഛടാപല്ലവപ്രോല്ലസദ്ദോർല്ലതാരാജിതേ യോഗിഭിഃപൂജിതേ

വിശ്വദിങ്മണ്ഡലവ്യാപി-മാണിക്യതേജസ്ഫുരത്കങ്കണാലങ്കൃതേ
വിഭ്രമാലങ്കൃതേ സാധുഭിസ്സത്കൃതേ

വാസരാരംഭവേലാസമുജ്ജൃംഭ-മാണാരവിന്ദപ്രതിദ്വന്ദി-പാണിദ്വയേ
സന്തതോദ്യദ്ദയേ അദ്വയേ

ദിവ്യരത്നോർമികാദീധിതിസ്തോമ-സന്ധ്യായമാനാങ്ഗുലീപല്ലവോദ്യ-
ന്നഖേന്ദുപ്രഭാമണ്ഡലേ സന്നതാഖണ്ഡലേ ചിത്പ്രഭാമണ്ഡലേ പ്രോല്ലസത്കുണ്ഡലേ

താരകാരാജി-നീകാശഹാരാവലിസ്മേരചാരുസ്തനാഭോഗഭാരാനമന്മധ്യവല്ലീവലിച്ഛേദ-
വിചീസമുല്ലാസ സന്ദർശിതാകാരസൗന്ദര്യരത്നാകരേ വല്ലകീഭൃത്കരേ കിങ്കരശ്രീകരേ

ഹേമകുംഭോപമോത്തുങ്ഗ-വക്ഷോജഭാരാവനമ്രേ ത്രിലോകാവനമ്രേ ലസദ്‌വൃത്തഗംഭീര-
നാഭീസരസ്തീരശൈവാലശങ്കാകരശ്യാമരോമാവലീഭൂഷണേ മഞ്ജുസംഭാഷണേ
ചാരുശിഞ്ചദ്‌കടീസൂത്രനിർഭത്സിതാനങ്ഗലീലാ-ധനുശ്ശിഞ്ചിനീഡംബരേ ദിവ്യരത്നാംബരേ

പദ്മരാഗോല്ലസന്മേഖലാമൗക്തികശ്രോണിശോഭാജിതസ്വർണഭൂഭൃത്തലേ ചന്ദ്രികാശീതളേ

വികസിതനവകിംശുകാതാമ്രദിവ്യാംശുകച്ഛന്നചാരൂരുശോഭാപരാഭൂത-
സിന്ദൂരശോണായമാനേന്ദ്രമാതങ്ഗഹസ്താർഗളേ വൈഭവാനർഗളേ ശ്യാമളേ
കോമളസ്നിഗ്ധനീലോത്പലോത്പാദിതാനങ്ഗതൂണീരശങ്കാകരോദാരജംഘാലതേ ചാരുലീലാഗതേ

നമ്രദിൿപാലസീമന്തിനീ കുന്തളസ്നിഗ്ധനീലപ്രഭാപുഞ്ചസഞ്ജാതദുർവാങ്കുരാശങ്ക
സാരംഗസംയോഗരിംഖന്നഖേന്ദൂജ്ജ്വലേ പ്രോജ്ജ്വലേ നിർമലേ

പ്രഹ്യ ദേവേശ-ലക്ഷ്മീശ-ഭൂതേശ-തോയേശ-വാണീശ-കീനാശ-
ദൈത്യേശ-യക്ഷേശ-വായ്വഗ്നികോടീരമാണിക്യസംഹൃഷ്ടബാലാതപോദ്ദാമ-
ലാക്ഷാരസാരുണ്യതാരുണ്യലക്ഷ്മീഗൃഹീതാങ്ഘ്രിപദ്മേ സുപദ്മേ ഉമേ

സുരുചിര-നവരത്നപീഠസ്ഥിതേ സുസ്ഥിതേ രത്നസിംഹാസനേ രത്നപദ്മാസനേ
ശങ്ഖപദ്മദ്വയോപാശ്രിതേ വിശ്രുതേ
തത്ര വിഘ്നേശദുർഗാവടുക്ഷേത്രപാലൈർയുതേ മത്തമാതങ്ഗ-
കന്യാസമൂഹാന്വിതേ ഭൈരവൈരഷ്ടഭിർവേഷ്ടിതേ ഭൈരവീ സംവൃതേ

പഞ്ചബാണാത്മികേ പഞ്ചബാണേന രത്യാ ച സംഭാവിതേ
പ്രീതിഭാജാ വസന്തേന ചാനന്ദിതേ ഭക്തിഭാജം പരം ശ്രേയസേ കൽപ്പസേ യോഗിനാം മാനസേ ദ്യോതസേ
ഛന്ദസാമോജസേ ഭ്രാജസേ ഗീതവിദ്യാവിനോദാതി തൃഷ്ണേന കൃഷ്ണേന സംപൂജ്യസേ

ഭക്തിമച്ചേതസാ വേധസാസ്തൂയസേ വിശ്വഹൃദ്യേന വാദ്യേന വിദ്യാധരൈർഗീയസേ

ശ്രവണഹരദക്ഷിണക്വാണയാ വീണയാ കിന്നരൈർഗീയസേ
യക്ഷഗന്ധർവസിദ്ധാങ്ഗനാമണ്ഡലൈരർച്യസേ
സർവസൗഭാഗ്യവാഞ്ഛാവതീഭിർ വധൂഭിസ്സുരാണാം സമാരാധ്യസേ

സർവവിദ്യാവിശേഷാത്മകം
ചാടുഗാഥാസമുച്ചാരണാകണ്ഠമൂലോല്ലസദ് വർണരാജിത്രയം
കോമളശ്യാമളോദാരപക്ഷദ്വയം തുണ്ഡശോഭാതിധൂരിഭവത്-
കിംശുകം തം ശുകം ലാളയന്തീപരിക്രീഡസേ
പാണിപദ്മദ്വയേനാക്ഷമാലാമപി
സ്ഫാടകം ജ്ഞാനസാരാത്മകം പുസ്തകം ചാങ്കുശം
പാശമാഭിഭ്രതിഃ തേന സഞ്ചിന്ത്യസേ തസ്യ വക്ത്രാന്തരാത്
ഗദ്യപദ്യാത്മികാ ഭാരതീ നിസ്സരേത്
യേന വാധ്വംസനാദാകൃതിർഭാവ്യസേ
തസ്യ വശ്യാ ഭവന്തിസ്തിയഃ പുരുഷാഃ യേന വാ ശാതകംബദ്യുതിർഭാവ്യസേ
സോƒപി ലക്ഷ്മീസഹസ്രൈഃ പരിക്രീഡതേ

കിന്ന സിദ്ധ്യേദ്വപുഃ ശ്യാമളം കോമളം ചന്ദ്രചൂഡാന്വിതം താവകം ധ്യായതഃ
തസ്യ ലീലാസരോ വാരിധീഃ തസ്യ കേളീവനം നന്ദനം തസ്യ ഭദ്രാസനം ഭൂതലം
തസ്യ ഗീർദേവതാ കിങ്കരീ തസ്യ ചാജ്ഞാകരീ ശ്രീ സ്വയം

സർവതീർഥാത്മികേ സർവമന്ത്രാത്മികേ സർവയന്ത്രാത്മികേ സർവതന്ത്രാത്മികേ
സർവവിദ്യാത്മികേ സർവയോഗാത്മികേ സർവവർണാത്മികേ സർവഗീതാത്മികേ
സർവനാദാത്മികേ സർവശബ്ദാത്മികേ സർവവിശ്വാത്മികേ സർവവർഗാത്മികേ
സർവസർവാത്മികേ സർവഗേ സർവരൂപേ ജഗൻമാതൃകേ പാഹി മാം പാഹി മാം പാഹി മാം

ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമഃ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ശ്യാമളാദണ്ഡകം&oldid=216976" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്