ശിവമാനസപൂജ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശിവമാനസപൂജ

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

രത്നൈഃ കൽപിതമാസനം ഹിമജലൈഃ സ്നാനം ച ദിവ്യാംബരം
നാനാരത്നവിഭൂഷിതം മൃഗമദാമോദാങ്കിതം ചന്ദനം
ജാതീചമ്പകബില്വപത്രരചിതം പുഷ്പം ച ധൂപം തഥാ
ദീപം ദേവ ദയാനിധേ പശുപതേ ഹൃത്കൽപിതം ഗൃഹ്യതാം 1

സൗവർണേ നവരത്നഖണ്ഡരചിതേ പാത്രേ ഘൃതം പായസം
ഭക്ഷ്യം പഞ്ചവിധം പയോദധിയുതം രംഭാഫലം പാനകം
ശാകാനാമയുതം ജലം രുചികരം കർപൂരഖണ്ഡോജ്ജ്വലം
താംബൂലം മനസാ മയാ വിരചിതം ഭക്ത്യാ പ്രഭോ സ്വീകുരു 2

ഛത്രം ചാമരയോര്യുഗം വ്യജനകം ചാദർശകം നിർമലം
വീണാഭേരിമൃദംഗകാഹലകലാ ഗീതം ച നൃത്യം തഥാ
സാഷ്ടാംഗം പ്രണതിഃ സ്തുതിർബഹുവിധാ ഹ്യേതത്സമസ്തം മയാ
സങ്കൽപേന സമർപിതം തവ വിഭോ പൂജാം ഗൃഹാണ പ്രഭോ 3

ആത്മാ ത്വം ഗിരിജാ മതിഃ സഹചരാഃ പ്രാണാഃ ശരീരം ഗൃഹം
പൂജാ തേ വിഷയോപഭോഗരചനാ നിദ്രാ സമാധിസ്ഥിതിഃ
സഞ്ചാരഃ പദയോഃ പ്രദക്ഷിണവിധിഃ സ്തോത്രാണി സർവാ ഗിരോ
യദ്യത്കർമ കരോമി തത്തദഖിലം ശംഭോ തവാരാധനം 4

കരചരണ കൃതം വാക്കായജം കർമജം വാ
 ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാപരാധം
വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതത്ക്ഷമസ്വ
 ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവശംഭോ 5

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ശിവമാനസപൂജ&oldid=58333" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്