ശിവപുരാണം/ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • ശ്രീകണ്ഠപ്രഭാവങ്ങളിനിയും ചൊല്ലീടുന്നേൻ
 • ശ്രീ കുലം ബലം ധനമായുസ്സും ഫലംവരും
 • ലോകരഞ്ജനം ജ്ഞാനം പ്രീതികാരണം പരം
 • ശോകഭഞ്ജനം മനോദോഷമോക്ഷണം ശിവം
 • രുദ്രസേവനത്തിനു തുല്യമാം വണ്ണമൊരു
 • ഭദ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്‌വാൻ മുറ്റും മറ്റൊന്നില്ല:
 • ധർമ്മകാമാർത്ഥങ്ങളും മോക്ഷവും സാധിപ്പിക്കും
 • ധാർമ്മികന്മാരേ! മാരാരാതിതന്നാരാധനാൽ
 • ദുസ്സ്വപ്നം ദുരാഗ്രഹം ദുർഗ്രഹക്ലേശങ്ങളും
 • ദുസ്സഹവ്യാമോഹവും വ്യാധിയും ദാരിദ്ര്യവും
 • ദുസ്സ്വഭാവവും ദുരന്താദിയും ദുര്യോഗവും
 • ഭസ്മമായ്‌വരും സ്മരാരാതിയെ സ്മരിച്ചാകിൽ
 • ബുദ്ധിപൂർവമല്ലാതെ ചെയ്കിലും ശിവാർച്ചനം
 • സിദ്ധിസാധനമായിസ്സംഭവിച്ചീടും നൂനം
 • മാഘമാസത്തിൽ വരും കൃഷ്ണയാം ചതുർദ്ദശി
 • ശ്ലാഘനീയയെന്നിഹ ചൊല്ലുന്നു ബുധജനം
 • അന്നുപവാസം ചെയ്തു നിദ്രയുമുപേക്ഷിച്ചാ-
 • ലിന്ദുശേഖരനോടു ചേരുമവനെന്നാലും
 • രാത്രിയിലുറങ്ങാതെ ശൈവപൂജയാ ശിവ-
 • രാത്രിനാളുപവാസം ചെയ്യുന്ന നരന്മാർക്കു
 • ധാത്രിയിൽ ജനിക്കയും ധാതൃകല്പിതങ്ങളാം
 • ഗാത്രസംക്ലേശങ്ങൾക്കും സംഗതിവരാ നൂനം.
 • മാതൃഗർഭത്തിൽ പുക്കു ദുഃഖസന്താപങ്ങളാ-
 • ലാതുരപ്പെട്ടു കിടന്നുഴന്നു ഖേദിക്കേണ്ടാ
 • നോറ്റുകൊള്ളുവിൻ ശിവരാത്രിയെന്നുരചെയ്തു
 • പോറ്റി താനാർത്തന്മാരോടർത്ഥബന്ധുവാം ദേവൻ
 • മാഘമാസവും ശിവരാത്രിയും ശിവ! ശിവ!
 • മോഘമാക്കുവാനാർക്കു തോന്നാതീ മഹാവ്രതം
 • ഏകരാത്രിയിലുറക്കശനമുപേക്ഷിച്ചാ-
 • ലേകരാജ്യമായ് വാഴാമീശന്റെ ലോകങ്ങളിൽ
 • വില്വപത്രത്തെക്കൊണ്ടു ദേവനെപ്പൂജിക്കുന്നോർ-
 • ക്കില്ലിനി ജനിക്ലേശം കില്ലതിനുണ്ടാകേണ്ട.
 • കൂവളത്തിലപറിച്ചാസ്ഥയാ മാലകെട്ടി
 • ശൈവമാം ബിംബം തന്നിൽ ചാർത്തിപ്പിച്ചീടുന്നവൻ
 • പുത്രസന്തതി യശോ ദീർഘായുസ്സമൃദ്ധനായ്
 • ഭവ്യമാം ഗിരീശനെപ്പൂജിച്ചാലതിൻ ഫലം
 • ഈവണ്ണമെന്നു പറഞ്ഞീടുവാനെളുതല്ല
 • കേവലമൊരു കഥകൊണ്ടു ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കാം.
 • സൂര്യവംശത്തിൽ പണ്ടു വീരനാമൊരു നൃപൻ
 • ധൈര്യഗാംഭീര്യാംഭോധിജാതനായ് മഹാരഥൻ
 • നാമവും മിത്രസഹനെന്നിഹ കേട്ടീടുന്നു
 • ധീമതാം വരൻ മഹാസുന്ദരൻ നരോത്തമൻ
 • സൌമ്യത നിരൂപിച്ചാൽ സോമനെക്കാളും രമ്യൻ
 • ധാർമ്മികത്വത്തെപ്പാർത്താൽ ധർമ്മരാജനോടൊക്കും
 • സമ്പത്തുവിചാരിച്ചാലുമ്പർകോനിളപ്പെടും
 • കമ്പമില്ലാത്തതോർത്താൽ കൈലാസം വിറച്ചുപോം.
 • വിക്രമം നിനയ്ക്കുമ്പോൾ ചക്രപാണിയോടൊക്കും
 • കർക്കശപ്രതാപത്തിനർക്കനേയെതിരുള്ളു.
 • രൂപസൌന്ദര്യം കണ്ടാലംഗജൻ വിഷണ്ണനാം
 • ചാപകൌശലംകൊണ്ടു ഭാർഗ്ഗവൻ പ്രശംസിക്കും;
 • നീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു കുണ്ഠനാം ബൃഹസ്പതി,
 • ഗീതാചാതുര്യം കേട്ടാലന്ധരാം ഗന്ധർവന്മാർ;
 • ശബ്ദശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു തുഷ്ടനാം ഹനൂമാനും,
 • വിദ്യയാ സരസ്വതീദേവിയും കൊണ്ടാടുന്നു
 • സർവവേദിത്വം കൊണ്ടു ശർവനും പ്രസാദിക്കും
 • സർവദാ ദാനം കൊണ്ടു പാരിജാതവും തോൽക്കും;
 • മിത്രവംശാലങ്കാരഭൂതനാം മിത്രസഹൻ
 • മിത്രമന്ത്രീന്ദ്രന്മാരോടൊന്നിച്ചു വാണീടിനാൻ.
 • ഇക്ഷ്വാകുകുലേന്ദ്രന്റെ വല്ലഭ ദമയന്തി
 • ലക്ഷണാന്വിത ദമയന്തിയെന്നതുപോലെ
 • കാന്തയോടൊരുമിച്ചു മേവുന്നാളൊരുദിനം
 • കാന്താരേ നായാട്ടിനു ഭൂപതി പുറപ്പെട്ടു
 • ശ്വാക്കളും ഭടന്മാരും കാടരും വലക്കെട്ടും
 • കർക്കടപംക്തി കുന്തം ചാപവും ശരങ്ങളും
 • ഒക്കവേ യോഗം കൂട്ടിക്കാട്ടിലങ്ങകം പുക്കു
 • വക്കാണം മൃഗങ്ങളോടേറ്റിതു മിത്രസഹൻ
 • ആനകൾ സിംഹങ്ങളും പന്നികൾ കരടികൾ
 • മാനുകൾ മഹിഷങ്ങൾ വാൾപ്പുലി വള്ളിപ്പുലി
 • ചെമ്പുലി കരിമ്പുലി കേഴകൾ തരക്ഷുക്കൾ
 • വമ്പരാം ശരഭങ്ങൾ ശല്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങളും
 • ഈവകമൃഗങ്ങളെക്കൊന്നുകൊന്നടവിയിൽ
 • സാവധാനനാം നൃപൻ ക്രീഡിച്ചുനടക്കുമ്പോൾ
 • രൂക്ഷമാം ദാവാനലജ്ജ്വാലപോലുയർന്നൊരു
 • രാക്ഷസൻ വരുന്നതു കണ്ടുടൻ നരേശ്വരൻ
 • തൽക്ഷണം പ്രയോഗിച്ചു കൂർത്തുമൂർത്തൊരുശരം
 • രാക്ഷസനതുകൊണ്ടു മരിച്ചു ഭൂമൌ വീണാൻ,
 • അന്നേരമവനുടെ തമ്പിയാം നിശാചരൻ
 • ഖിന്നതപൂണ്ടു മണ്ടിക്കാനനം തന്നിൽ നിന്നു
 • പർവതഗുഹപുക്കു ഭീതനായരക്ഷണം
 • നിർവികാരനായ് നിന്നു ചേതസാ വിചാരിച്ചാൻ
 • ഉഗ്രവിക്രമം കൊണ്ടു ശക്രനെ ജയിക്കുന്നോ-
 • രഗ്രജക്ഷപാചരശ്രേഷ്ഠനെക്കൊന്നാനിവൻ
 • വിഗ്രഹാങ്കണേ മഹാശൂരനാമിവനുടെ
 • നിഗ്രഹം ചെയ്‌വാനെനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടെന്നാലും
 • അഗ്രഭാഗമേ ചെന്നു പോരിനു വിളിച്ചാൽ ഞാൻ
 • വ്യഗ്രനായ് വരുമെന്നാൽ മായയാ ചതിക്കുന്നേൻ
 • ഇത്തരം വിചാരിച്ചു മായയാ മനുഷ്യനായ്
 • സത്വരം നരേന്ദ്രനെ പ്രാപിച്ചു വണങ്ങിനാൻ
 • മന്നവശിഖാമണേ! പാഹി മാം മഹാമതേ!
 • നിന്നുടെ പാദാംബുജേ വീണു ഞാൻ വണങ്ങുന്നേൻ
 • കുക്ഷിരക്ഷണം ചെയ്‌വാനില്ലിനിക്കൊരു ഗതി
 • രക്ഷ! രക്ഷ! മാം വിഭോ! ദാസനായ് വസിക്കുന്നേൻ.
 • പാചകപ്രവൃത്തിക്കു കൌശലമെനിക്കുണ്ടു
 • നീചജാതിയല്ല ഞാൻ ക്ഷത്രിയകുലോത്ഭവൻ
 • വസ്ത്രവുമശനവുമഭ്യംഗമിവ മൂന്നു
 • വസ്തുവെന്നിയേ മറ്റൊരാഗ്രഹമെനിക്കില്ല;
 • എന്നതു കേട്ടു നൃപൻ കൈതവം ബോധിക്കാതെ
 • നിന്നെ ഞാൻ പരിഗ്രഹിച്ചേനെന്നുമരുൾ ചെയ്താൻ.
 • യാചകപ്രിയങ്കരൻ ദുഷ്ടനാമരക്കനെ
 • പാചകവൃത്തിക്കു കല്പിച്ചു മിത്രസഹൻ.
 • വേട്ടയും മതിയാക്കിത്തന്നുടെ പുരം പുക്കു
 • കൂട്ടവും പിരിച്ചയച്ചാത്മകാന്തയാസമം
 • കേളിസൌധത്തെ പ്രാപിച്ചാത്മനാ ദ്വിതീയനായ്
 • കേളികൾ തുടങ്ങിനാനംഗനാരത്നത്തോടെ.
 • അക്കാലം പിതാവിന്റെ ശ്രാദ്ധവാസരമെത്തുന്നാൾ
 • സൽക്കാരം ചെയ്തു ഗുരുവാകിയ വസിഷ്ഠനെ
 • ശ്രാദ്ധമൂട്ടുവാനായി വരുത്തി വഴിപോലെ
 • ശ്രാദ്ധസംഭാരം കൂട്ടി തൽ‌പാദം കഴുകിച്ചു
 • ആസനേ വസിപ്പിച്ചു പൂജയും ചെയ്തനേരം
 • ദാസനായ് മരുവുന്ന പാചകനിശാചരൻ
 • ക്രവ്യവുമുപദംശദ്രവ്യവും വിളമ്പിനാൻ
 • ഗവ്യവും പക്വങ്ങളുമെന്നിവ ബഹുവിധം
 • മർത്ത്യമാംസത്തെക്കൂട്ടിത്തീർത്തുകൊണ്ടിലക്കറി
 • ഭൃത്യനങ്ങരുന്ധതീകാന്തനു വിളമ്പിനാൻ
 • താപസശ്രേഷ്ഠനതു കാൽക്ഷണം ഗ്രഹിച്ചുടൻ
 • കോപകമ്പിതത്തോടെ ശാപവാക്കരുൾചെയ്തു
 • നന്നെടോ! നരാധമ! നിന്ദ്യമാം നരാമിഷം
 • തന്നുനീയെന്നെച്ചതിപ്പിപ്പതിന്നാരംഭിച്ചു
 • ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടനാം ഭവാനെന്നെ
 • സ്സൽക്കരിച്ചതും ചിത്രം ദുർമ്മതേ! നിരീശ്വര!
 • രാക്ഷസപ്രകൃതിയാം നീയിനി ക്ഷമാപതേ!
 • രാക്ഷസനായിപ്പോക രൂക്ഷമാനസ ശഠ!
 • ഇങ്ങനെ ശപിച്ചുടൻ മാമുനി വിചാരിച്ചു
 • തിങ്ങിന കൃപാനിധി പിന്നെയുമുരചെയ്തു:
 • ആശരനായിപ്പന്തീരാണ്ടു നീ വസിക്കെടോ!
 • ആശയത്തിന്റെ ദോഷാലിങ്ങനെ വേണ്ടിവന്നു;
 • നമ്മുടെ ശിഷ്യൻ ഭവാനെന്നതുകൊണ്ടു തന്റെ
 • ദുർമ്മദം ശമിപ്പിക്ക മാത്രമേ നമുക്കാവൂ
 • ഭൂപതിയതുകേട്ടു കോപിച്ചങ്ങരുൾ ചെയ്തു:
 • താപസശ്രേഷ്ഠ! ഭവാനെന്നുടെ പരമാർത്ഥം
 • ഒന്നുമേ വിചാരിപ്പാനീശനല്ലയോ വിഭോ!
 • നിന്ദിതം ചെയ്തീടുമോ സൂര്യവംശജാതന്മാർ?
 • ബുദ്ധിപൂർവമാം വണ്ണം ചെയ്തതല്ലിതു വിഭോ!
 • ക്രുദ്ധിച്ചു ശപിച്ചതു സാഹസമായിപ്പോയി
 • എങ്കിൽ ഞാനെനിക്കുള്ള ശാപശക്തികൊണ്ടുടൻ
 • നിങ്കലും കലുഷത ചേർപ്പതിന്നൊരുമ്പെട്ടേൻ.
 • എന്നുരചെയ്തു നൃപൻ കൂടവേ ശപിപ്പതി-
 • നുന്നതകോപം ധരിച്ചീടിനാൻ ശാപോദകം
 • സത്വരം ദമയന്തി ചെന്നു തൽ‌പാദേ വീണു
 • ഭർത്താവേ! യരുതരുതെന്നുരചെയ്തനേരം
 • ശാന്തകോപനാം നൃപൻ ദുരവേ വാങ്ങിനിന്നു
 • താൻ തന്നെ ശാപോദകം തൻ പാദങ്ങളിലാക്കി;
 • മന്നവൻ തന്റെ പാദം കൽമഷവർണ്ണമായി-
 • തന്നേരം കൽമഷാംഘ്രിയെന്നൊരു പേരുണ്ടായി.
 • രാക്ഷസനായിത്തീർന്നു ഭൂപതിയതുനേരം
 • രൂക്ഷമാം ശാപത്തിന്റെ ശക്തിയെന്നതേ വേണ്ടൂ;
 • തൽക്ഷണമടുക്കളക്കാരനെപ്പിടിച്ചവൻ
 • ഭക്ഷണം കഴിച്ചുടൻ കാനനം തന്നിൽ പുക്കാൻ.
 • എത്രയും കറുത്തിരുണ്ടഞ്ജനശൈലം പോലെ
 • ഗാത്രവും ദ്രംഷ്ട്രകളും ചുവന്ന കേശങ്ങളും
 • രൂക്ഷമാം നേത്രദ്വയം ഭീമമാം ഭുജങ്ങളും
 • രാക്ഷസപ്രഭുത്വവും പ്രാപിച്ച കൽമഷാംഘ്രി
 • അട്ടഹാസങ്ങൾകൊണ്ടു കാനനം മുഴക്കിക്കൊ-
 • ണ്ടെട്ടു ദിക്കിലും പാഞ്ഞു നടന്നുതുടങ്ങിനാൻ
 • മർത്ത്യരെപ്പിടിപെട്ടു വായിലിട്ടമർക്കയും
 • മൃത്യുഭീഷണാകാരൻ ശോണിതം കുടിക്കയും
 • താപസന്മാരെത്തല്ലിപ്പല്ലുകൾ തകർക്കയും
 • ഭൂപതിമാരെക്കൊന്നു തിന്നുടൻ തിമർക്കയും
 • ചോരയിൽ കുളിക്കയും ശൈവലം ധരിക്കയും
 • ഘോരമായ് ചിരിക്കയും ഘോഷിച്ചു ശയിക്കയും
 • ദന്തിവൃന്ദത്തെച്ചെന്നു പിടിച്ചു ശഠൻ തന്റെ
 • ദന്തമാം കുന്തങ്ങളിൽ കോർത്തിട്ടുനടക്കയും
 • ഇങ്ങനെ വനാന്തരേ സഞ്ചരിക്കുന്നനേരം
 • അങ്ങൊരുദിക്കിൽ കണ്ടു രണ്ടുപേരിരിക്കുന്നു
 • ഭംഗിയോടൊരു മുനിബാലകൻ മനോഹരൻ
 • മംഗലസ്ത്രീയോടൊന്നിച്ചാശ്രമേ വസിക്കുന്നു
 • മാമുനികുമാരനെച്ചെന്നവൻ പിടിപെട്ടു
 • ഭാമിനീ തപസ്വിനീ രോദനം ചെയ്തു ചൊന്നാൾ:
 • സൂര്യവംശജൻ ഭവാനിന്നു നീ നിശാചര!
 • ക്രൌര്യമങ്ങുപേക്ഷിക്ക ദേഹി മേ ഭർത്താവിനെ
 • എന്തെടോ! ദമയന്തീവല്ലഭ! ഭവാനെന്റെ
 • കാന്തനെക്കൊലചെയ്‌വാനഞ്ജസാ ഭാവിക്കുന്നു?
 • എന്നുടെ രമണനെത്തന്നു നീ രക്ഷിക്കേണം
 • മന്നവാ! ഭവാനതുകാരണം ശുഭം വരും.
 • ഹിംസയാലനർത്ഥമുണ്ടെന്നു നീ ബോധിക്കെടോ!
 • പാംസുഅപ്രകൃതികൾക്കീശ്വരൻ വിരോധിയാം
 • മൽ‌പ്രിയപ്രമാരണം ചെയ്കൊലാ മഹാബല
 • വിപ്രിയക്രിയാഫലം പാതകം ശരീരിണാം
 • എന്നുടെ ശരീരവും പ്രാണനും സുഖങ്ങളും
 • എന്നുടെ രമണനെന്നോർത്തുനീ കൃപാന്ധരാൽ
 • കാന്തനെ ത്യജിക്ക നീ കാനനപ്രചാരക!
 • ശാന്തനായ് വസിക്കെടോ! ശാപമോചനത്തോളം
 • താപസീവചസ്സിനെക്കേൾക്കാതെ നിശാചരൻ
 • താപസകുമാരനെക്കൊന്നു മാംസവും തിന്നാൻ
 • ബാലയാം മുനിപത്നി വാവിട്ടുകരഞ്ഞുടൻ
 • ലോലലോചന ചിതാവഹ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ചു:
 • ദുർമ്മതേ! നിശാചര! നിന്നെ ഞാൻ ശപിക്കുന്നേൻ
 • കർമ്മലംഘനം ചെയ്‌വാൻ ജന്മികൾക്കെളുതാമോ?
 • ഘോരമാനസ! കേൾ നീ നിഷ്ഠുര! നിനക്കൊരു
 • നാരിയെത്തൊടുന്ന നാൾ നാശമെന്നുര ചെയ്തു
 • വഹ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചു വാമലോചനാ സതീ
 • തന്നുടെ രമണനോടൊന്നിച്ചു ദിവം പുക്കാൾ.
 • ഭൂപനും പന്തീരാണ്ടു രാക്ഷസാകാരത്തോടെ
 • ശാപമങ്ങനുസരിച്ചാത്മരൂപത്തെപ്പൂണ്ടു
 • തന്നുടെ പുരം പുക്കു ഭാര്യയെപ്പുണരുവാൻ
 • മന്നവനടുക്കുമ്പോൾ ഭാര്യതാനുരചെയ്താൾ:-
 • താപസീശാപംകൊണ്ടു ഭാര്യയെത്തൊടുന്ന നാൾ
 • ആപത്തുവരും ഭവാനെന്നു ഞാൻ കേട്ടൂ നാഥ!
 • സ്പർശനം ചെയ്തീടൊല്ലാ വല്ലഭ! മഹാമതേ!
 • കർശനം പറകയില്ലങ്ങനെ പരമാർത്ഥം
 • എന്നതുകേട്ടു നൃപൻ ഖിന്നതപൂണ്ടു പാരം
 • തന്നുടെ നാടും വെടിഞ്ഞപ്പൊഴേ പുറപ്പെട്ടു
 • ശാന്തനായ് ജിതേന്ദ്രിയഗ്രാമനായ് വിശുദ്ധനായ്
 • കാന്താരം പുക്കു തപോനിഷ്ഠയാ മേവീടിനാൻ
 • സന്തതിവിഘ്നം വരും സൂര്യവംശത്തിനെന്നു
 • ചിന്തിച്ചു വസിഷ്ഠനാം മാമുനിശ്രേഷ്ഠൻ താനും
 • ശ്രൌതധർമ്മത്താൽ ദമയന്തിയിൽ പുത്രോത്പാദം
 • ചെയ്തിതു മഹാമതി സർവധർമജ്ഞൻ തദാ.
 • തൽക്കാലം കൽമഷാംഘ്രിക്ഷോണിപൻ വസിക്കുന്ന
 • ദിക്കിലാമാറുചെന്നു ഘോരയാം പിശാചിക
 • താപസകുമാരന്റെ ഹിംസയാം ബ്രഹ്മഹത്യ
 • ഭൂപനെ ഗ്രസിപ്പാനായ് പാഞ്ഞടുക്കുന്നനേരം
 • തൽ‌പരമാർത്ഥം നൃപൻ താപസൻ ചൊല്ലിക്കേട്ടു
 • തൽ‌പ്രദേശത്തെ ത്യജിച്ചോടിനാൻ ഭയത്തോടെ
 • ഉത്തമക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തീർത്ഥസേവനം ചെയ്തു
 • ധാത്രിയിൽ പലദിക്കും സഞ്ചരിച്ചീടുന്നേരം
 • അഗ്രതോ വിദേഹന്റെ രാജധാനിയിൽ ചെന്നു
 • ഉഗ്രയാം പിശാചിയും പിന്നാലെ കൂടിച്ചെന്നു
 • അന്നേരം കാണായ് വന്നു ഗൌതമമഹാമുനി
 • മന്ദസഞ്ചാരത്തോടേ വരുന്നു സന്തോഷവാൻ
 • ശിഷ്യരും വടുക്കളും ഗോക്കളും മൃഗങ്ങളും
 • ഭാഷ്യവാർത്തികങ്ങളും തർക്കവും വേദാന്തവും
 • വേദഘോഷവും നാമകീർത്തനക്രമങ്ങളും
 • വാദവും സ്തുതികളും കേൾക്കുമാറാ‍ായിതപ്പോൾ
 • കൌതുകപ്രഹർഷംകൊണ്ടെത്രയും പ്രസന്നനാം
 • ഗൌതമമുനീന്ദ്രനെ ക്ഷ്മാപതി വണങ്ങിനാൻ.
 • ഗൌതമനരുൾ ചെയ്തു: നല്ലതുവരികെടോ!
 • ഭൂതലേശ്വരാ! തവ സ്വാഗതം ഭവിക്കണം
 • നിന്നുടെ ഭാഗ്യത്തിങ്കൽ സൌഖ്യമോ മഹാത്മാവേ!
 • മന്നിടങ്ങളിൽ ശുഭം മന്നവ! മേവുന്നല്ലീ?
 • നിന്നുടെ പുരോഹിതൻ മാമുനിവസിഷ്ഠനും
 • തന്നുടെ തപോവ്രതനിഷ്ഠയാ വാഴുന്നല്ലീ?
 • രാജലക്ഷ്മിയെ ത്യജിച്ചങ്ങനെ താനേ തന്നെ
 • രാജരാജനാം ഭവാൻ പോരുവാനെന്തേ ബന്ധം?
 • നിന്നുടെ മുഖം കണ്ടാലന്തരാത്മാവിലൊരു
 • ഖിന്നത വിശേഷിച്ചുണ്ടെന്നതു തോന്നീടുന്നു
 • മന്നവ! ക്ഷമാപതേ! ചൊൽക നീ മടിക്കേണ്ട
 • മാനസേ വിഷാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്തീടുവൻ
 • എന്നതുകേട്ടു നൃപൻ വന്ദിച്ചു ചൊല്ലീടിനാൻ
 • എന്നുടെ പുരം തന്നിൽ മറ്റൊരു ഖേദമില്ല
 • എന്നുടെ ദോഷം കൊണ്ടു വന്നതു ബ്രഹ്മഹത്യാ
 • വന്നു മാം ഗ്രസിപ്പതിനെപ്പൊഴും ഭാവിക്കുന്നു
 • മറ്റൊരുത്തർക്കും കാണ്മാനില്ലതു നോക്കുന്നേരം
 • മുറ്റുമെത്രയും ഘോരമെനിക്കേ കാണ്മാനുള്ളു
 • യജ്ഞങ്ങൾ പലവിധം ചെയ്തു ഞാൻ മഹാമുനേ!
 • സുജ്ഞാനപ്രദങ്ങളാം കർമ്മങ്ങൾ പലചെയ്തു;
 • അർത്ഥദാനങ്ങളെനിക്കാം വണ്ണ മനുഷ്ഠിച്ചേൻ
 • തീർത്ഥമാം തീർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെയും സ്നാനം ചെയ്തേൻ
 • ധാത്രിയിലുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ തോറും ചെന്നു
 • ഗാത്രശോഷമാം തപോനിഷ്ഠയുമനുഷ്ഠിച്ചേൻ;
 • ഒന്നു ചെയ്താലുമതിക്രൂരയാം പിശാചിക
 • എന്നെ വേർപെടുന്നീല ഹന്ത ഞാനെന്തു ചെയ്‌വൂ?
 • നിന്തിരുവടിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടു മമ
 • സന്താപപ്രബന്ധങ്ങൾ തീരുമെങ്കിലേയുള്ളു
 • ഈശ്വരാനുകൂല്യത്താലിന്നു ഞാൻ യാദൃച്ഛയാ
 • വിശ്വബന്ധുവാം നിന്റെ വീക്ഷണം സമ്പാദിച്ചേൻ
 • നിന്തിരുവടിയുടെ വേഷഭാവങ്ങൾ കണ്ടാ-
 • ലന്തരംഗത്തിലതി പ്രീതിയുണ്ടെന്നു തോന്നും
 • മാർഗ്ഗലംഘനം ക്ലേശമുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • ദീർഘനിശ്വാസങ്ങളും വീർപ്പും നീർത്തുള്ളികളും
 • സർവസംശയങ്ങളും തീർത്തരുളേണം ഭവാൻ
 • ദുർവഹമെന്റെ ഭയം നീക്കി രക്ഷിച്ചീടണം
 • ഭൂപതിവചസ്സുകൾ കേട്ടുടൻ പ്രസാദിച്ചു
 • താപസകുലോത്തമൻ തൽക്ഷണമരുൾ ചെയ്തു:
 • സാധു ഹേ മഹീപതേ! സംഭ്രമം ത്യജിച്ചാലും
 • ബാധകളൊഴിക്കുമീശ്വരൻ പുരാന്തകൻ
 • ഭക്തരിൽ കരുണയാ പാർവതീകാന്തൻ ദേവൻ
 • ഭുക്തിമുക്തിദൻ മഹാ ഗോകർണ്ണേ വാണീടുന്നു;
 • ധാത്രീമണ്ഡലം തന്നിലുത്തമം ഗോകർണ്ണാഖ്യ-
 • ക്ഷേത്രമെന്നറിഞ്ഞാലും ക്ഷത്രിയശിഖാമണേ!
 • തത്ര ചെന്നൊരുദിനം വന്ദനം ചെയ്തീടുന്ന
 • മർത്ത്യജാതികളുടെ പാതകം ശമിച്ചീടും
 • പുത്രമിത്രാർത്ഥങ്ങളാം തുംഗകല്ലോലങ്ങളാ-
 • ലെത്രയും ദുരന്തമാം സംസാരാർണ്ണവം തന്നിൽ
 • സന്തതം മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിപ്പാരമങ്ങുഴലുന്ന
 • ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധുവാം പുരാന്തകൻ
 • ഗോകർണ്ണക്ഷേത്രം തന്നിലന്വഹം വസിക്കുന്നു
 • ലോകങ്ങൾക്കധിപതി ശങ്കരൻ മഹാദേവൻ
 • വഹ്നിയും ശശാങ്കനും താരകഗ്രഹങ്ങളും
 • മന്നിലെത്തമസ്സിനെ സ്വല്പമേ ശമിപ്പിപ്പൂ
 • ഒക്കവേ തമോഭാരം നീക്കുവാനുദിതനാ-
 • മർക്കനെന്നിയേ മതിയാകുമോ മറ്റാരാനും?
 • എന്നതുപോലെ മന്നിൽ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ
 • ചെന്നുടൻ സേവിക്കുമ്പോളേതാനും പാപം നീങ്ങും
 • സർവപാതകങ്ങളും തൽക്ഷണം നശിപ്പിച്ചാ-
 • നുർവിയിൽ ഗോകർണ്ണാഖ്യക്ഷേത്രനാഥനേയുള്ളു.
 • ജന്മകോടികൾ തോറും സംഭരിച്ചുണ്ടാകുന്ന
 • കൽമഷം സമസ്തവും സംഹരിച്ചീടും നൂനം
 • ഏകവാസരം തത്ര ചെയ്തൊരു തപസ്സുകൾ-
 • ക്കേകലക്ഷാബ്ദങ്ങളിൽ ചെയ്തതിൻ ഫലം വരും
 • വിഷ്ണുവും വിരിഞ്ചനും വിശ്വദേവാഖ്യന്മാരും
 • ജിഷ്ണുവാദിയാം ദേവവൃന്ദവും വസുക്കളും
 • ചന്ദ്രനും ദിനേശനും അശ്വിനീദേവന്മാരും
 • സാന്ദ്രഭക്തിപൂണ്ടവർ മേവുന്നു പൂർവദ്വാരേ
 • ചിത്രഗുപ്തനും പിന്നെക്കാലും പിതൃക്കളും
 • ചിത്രഭാനുവും തഥാ രുദ്രന്മാരേകാദശം
 • ദക്ഷിണദ്വാരം തന്നിൽ സർവദാ വസിക്കുന്നു
 • ദക്ഷവൈരിയാം മഹാബലനെസ്സേവചെയ്‌വാൻ
 • ഗംഗയും യമുനയും മറ്റുള്ള നദികളും
 • തുംഗനാം വരുണനും പശ്ചിമദ്വാരം തന്നിൽ
 • വായുവും കുബേരനും ദേവർഷി മാതൃക്കളും
 • പ്രായശോഗണങ്ങളുമുത്തരദ്വാരം തന്നിൽ
 • ഉർവശീതിലോത്തമാമേണകാരംഭാദിയാം
 • സ്വർവധൂജനങ്ങളും ദേവനെസ്സേവിക്കുന്നു;
 • കാശ്യപാദിയായുള്ള താപസശ്രേഷ്ഠന്മാരും
 • ഈശ്വരപ്രസാദത്തെ കാംക്ഷിച്ചു സേവിക്കുന്നു
 • സർവദേവതകളും സന്നിധി ചെയ്തീടുന്നു
 • സർവദാ സർവജ്ഞനാം ശർവന്റെ ക്ഷേത്രം തന്നിൽ
 • തത്ര പണ്ടനേകധാ സജ്ജന തപം ചെയ്തു
 • വൃത്രവൈരിയും പിന്നെ താർക്ഷ്യനുമഗസ്ത്യനും
 • വഹ്നിയും കന്ദർപ്പനും ശിംശുമാരനും തഥാ
 • പന്നഗപ്രധാനനും ചണ്ഡികാദേവിതാനും
 • രാവണൻ കുംഭകർണ്ണൻ ശാന്തനാം വിഭീഷണൻ
 • കേവലം ത്രിപുരന്മാർ ശൂരവർമ്മാവും തഥാ
 • താരകൻ മായാവിയും ദുന്ദുഭി ഹിരണ്യനും
 • ഘോരമായ് തപം ചെയ്ത ദേശമെന്നറിഞ്ഞാലും
 • മറ്റുമിങ്ങിനെ ബഹുദിവ്യന്മാർ തപം ചെയ്തു
 • മുറ്റുമാസ്ഥയാ ലിംഗപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തീടിനാർ.
 • ദേവനാം മഹാബലൻ തന്നുടെ ചുഴലവും
 • ദേവമന്ദിരങ്ങളുമുണ്ടെടോ! പലവിധം
 • വൈഷ്ണവക്ഷേത്രം ശുഭം കാർത്തികേയന്റെ സ്ഥാനം
 • വൃഷ്ണിജാതനാം ഗോശാലേശ്വരൻ തന്റെ ബിംബം
 • ദന്തിവക്ത്രന്റെ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രപാലന്റെ ഗൃഹം
 • സിന്ധുജാഭഗവതി വാണരുളീടും സ്ഥാനം
 • പാർവതീനികേതനം പങ്കജോത്ഭവാലയം
 • ഗീർവാണപ്രവരന്റെ മന്ദിരം മനോഹരം
 • മാതൃമ്മന്ദിരം പിതൃമന്ദിരം ധർമ്മാഗാരം
 • ഭൂതനാഥന്റെ ഗൃഹം നന്ദിമന്ദിരം ശുഭം
 • ഭൃംഗിയും സിംഹോദരൻ കുംഭനും കുംഭോദരൻ
 • ഭൃംഗിരീടിയും നികുംഭാദിയാം ഗണങ്ങളും
 • ഊറ്റത്തിലുയർന്നൊരു കൂറ്റനും ശിഖണ്ഡിയും
 • പോറ്റിതന്നരികിലീ വൃന്ദങ്ങൾ നിരക്കവേ
 • സംഖ്യയില്ലല്ലോ ശിവലിംഗങ്ങൾക്കഹോ മഹാ
 • കങ്കട്ടികന്റെ പുരം ഗോകർണ്ണം മഹാത്ഭുതം
 • കല്ലുകൾ ശിവലിംഗം വാരികൾ തീർത്ഥങ്ങളും
 • അല്ലാതെയൊരു വസ്തു തത്രയില്ലറിഞ്ഞാലും
 • പണ്ടുപോൽ കൃതയുഗേ പാണ്ഡുരൻ മഹാബലൻ
 • തൊണ്ടിതൻ പഴം പോലെ ലോഹിതൻ ത്രേത്രായുഗേ
 • മഞ്ഞൾ തൻ നിറം പോലെ ദ്വാപരേ കാണായ് വരും
 • അഞ്ജനം പോലെ കലി തന്നുടെ കാലങ്ങളിൽ:
 • പശ്ചിമാംബുധിയുടെ തീരത്തു വിളങ്ങുന്ന
 • നിശ്ചലബ്രഹ്മം പരം ഗോകർണ്ണം മഹീപതേ!
 • പാപനാശനം മഹാപാവനം മനോഹരം
 • ഭൂപതേ! ഭജിച്ചുകൊൾകാശു നീ ശിവങ്കരം
 • സൂര്യസൌമ്യേന്ദു ചതുർദ്ദശികൂടീടും ദിനേ
 • വാരിധൌ സ്നാനം ചെയ്തു തർപ്പണം ചെയ്തീടേണം
 • മാരവൈരിയെച്ചെന്നു വന്ദനം ചെയ്താലുടൻ
 • ഘോരമാം മഹാപാപം ഭസ്മമാം മഹീപതേ!
 • സംക്രമം വ്യാതീപാതം സാധുവാം പ്രദോഷവും
 • ശങ്കരപ്രസാദത്തിനെത്രയും മഹത്തരം
 • മാഘമാസത്തിൽ വരും കൃഷ്ണയാം ചതുർദ്ദശി
 • ലോകസമ്മതം മഹാദേവനെസ്സേവ ചെയ്‌വാൻ
 • വില്വപത്രവും ശിവരാത്രിയും ഗോകർണ്ണവും
 • കല്യമാം ശിവലിംഗമെന്നിവ നാലും കൂടി
 • ദുർല്ലഭമറിക നീ ദുഷ്കൃതാപഹം ശുഭം
 • നല്ല പുണ്യവാന്മാർക്കേ സാധിപ്പൂ മഹാമതേ!
 • ഹാ കഷ്ടം! ശിവരാത്രി നോറ്റുകൊള്ളുവാനഹോ!
 • ലോകർക്കു മനസ്സില്ലാത്തെന്തെടോ നരേശ്വര!
 • ആകവേ നിരൂപിച്ചാലകമേ തോന്നുന്നുള്ളു
 • ലോകമോഹിനീ മായാദേവിതാൻ ബലീയസീ.
 • കേൾക്ക നീ മഹാമതേ! ഞാനുമെൻ ശിഷ്യന്മാരും
 • നോൽക്കയും ചെയ്തു ശിവരാത്രിയും കഴിഞ്ഞനാൾ
 • രാത്രിയിലുറങ്ങാതെ ശൈവപൂജയും ചെയ്തു
 • ക്ഷേത്രമുഖ്യമാം ഗോകർണ്ണാലയേ വസിച്ചൂ ഞാൻ
 • ഇന്നലെ ശിവരാത്രി ഗോകർണ്ണേ മഹോത്സവം
 • വന്നിതു മഹാജനം സംഖ്യയില്ലതിനേതും
 • സ്ത്രീകളും പുമാന്മാരും ബാലരും വൃദ്ധന്മാരും
 • ലോകവാസികൾ നാലുജാതിയുമോരോവിധം
 • സിദ്ധചാരണന്മാരും യക്ഷഗന്ധർവന്മാരും
 • സാദ്ധ്യകിം‌പുരുഷവിദ്യാധരശ്രേഷ്ഠന്മാരും
 • ഇന്ദ്രനും വിരിഞ്ചനും ദേവതാവർഗ്ഗങ്ങളും
 • ചന്ദ്രസൂര്യന്മാർ നവയോഗികൾ വസുക്കളും
 • ദിവ്യരാം മുനീന്ദ്രന്മാരിന്ദിരാകാന്തൻ താനും
 • ഭവ്യരാം ദ്വിജേന്ദ്രന്മാർ ഭാരതീമഹാലക്ഷ്മീ
 • ദേവനാരികൾ ശചീദേവിയും സഖികളും
 • ദേവവൈരികൾ മഹാനാഗങ്ങൾ ഗരുഡനും
 • ഇങ്ങനെ മിശ്രമായിട്ടുള്ളൊരു യോഗം കൂടി
 • മംഗലം മഹോത്സവേ ഗോകർണ്ണക്ഷേത്രം തന്നിൽ
 • അർച്ചനം ധ്യാനം ജപം തർപ്പണം പ്രദക്ഷിണം
 • തച്ചരിതാകർണ്ണനം വർണ്ണനം നമസ്ക്കാരം
 • നാമകീർത്തനം സന്ധ്യാനർത്തനം ദാനം വ്രതം
 • ഹോമമെന്നിവ തുടങ്ങീടിനാർ മഹാജനം
 • രാത്രി ജാഗരണവും ചെയ്തുടൻ ദിനോദയേ
 • ക്ഷേത്രവന്ദനം ചെയ്തു യാത്രയായിതു ജനം
 • ഞാനുമെൻ വൃന്ദങ്ങളും വാരിധിതീർത്ഥം തന്നിൽ
 • സ്നാനവും ചെയ്തു ശിവപൂജയും കഴിച്ചുടൻ
 • സത്വരം പ്രാതഃകാലേ പോരുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
 • നേത്രകൌതുകമൊരു വിസ്മയം കാണായ് വന്നു.
 • വന്നിതു മദ്ധ്യാഹ്നവും ദാഹവും ക്ഷുത്തുംകൊണ്ടു
 • ഖിന്നരാം ഞങ്ങൾ ശീഘ്രം ചെന്നിതു സരസ്തടേ.
 • ഗാത്രശുദ്ധിയും ജലപാനവും കഴിച്ചുകൊ-
 • ണ്ടാൽത്തറമുകളേറിക്കാറ്റുമേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ
 • വൃദ്ധയാം ചണ്ഡാലിയെക്കണ്ടിതു പുരോഭാഗേ
 • ബദ്ധസങ്കടം പൊടിതന്നിലങ്ങുഴലുന്നു
 • കുഷ്ഠവും കൃമികളും രാജയക്ഷ്മാവും പിടി-
 • ച്ചോഷ്ഠവും കരങ്ങളും മുറിഞ്ഞുവീണീടുന്നു;
 • മൂത്രവും മലം ചലം ചോരയും പുരണ്ടുള്ള
 • ഗാത്രവും കഫം ശ്ലേഷ്മം ഛർദ്ദിയും വിറയലും
 • പൂതിഗന്ധവും കല്ര്ന്നുൽക്കടശ്വാസത്തോടെ
 • ഭൂതലേ പിരണ്ടുരുണ്ടാതപം സഹിയാഞ്ഞു
 • കാലെടുത്തെറികയും കൈകളും തളർന്നുടൻ
 • നാലുദിക്കിലും നോക്കി വാവിട്ടു കരകയും
 • കാലമന്ദിരം പൂവാൻ കാലമായതും പ്രതി
 • പാലനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കാൽ‌ക്ഷണം നിൽക്കുന്നേരം
 • സ്വർണ്ണവർണ്ണമാം വിമാനങ്ങൾ തൻ പ്രകാശവും
 • പൂർണ്ണമായ് നഭസ്ഥലേ സത്വരം കാണായ് വന്നു
 • സുന്ദരന്മാരാം ശിവകിങ്കരന്മാരെക്കണ്ടു
 • സ്യന്ദനം തന്നിൽ വിളങ്ങീടുന്നു നാലുജനം
 • ശൂലവും പരശുവും ഭസ്മവും ജടകളും
 • ബാലചന്ദ്രനും പുലിത്തോലുടയാടകളും
 • സർപ്പകാഞ്ചിയും ശിവമുദ്രയും രുദ്രാക്ഷവും
 • കെല്പോടെ ധരിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ കാണായ് വന്നു
 • നാലു കിങ്കരന്മാരുമെത്രയും പ്രസിദ്ധന്മാർ
 • നീലലോഹിതാകൃതിധാരികൾ മനോജ്ഞന്മാർ
 • വിസ്മയം പൂണ്ടു ഞാനുമെത്രയും വിനീതനായ്
 • ഭസ്മഭൂഷണന്മാരെത്തൊഴുതു ചൊല്ലീടിനേൻ:
 • രുദ്രകിങ്കരന്മാരേ! നിങ്ങൾക്കു നമസ്കാരം!
 • ഭദ്രമെന്നുടെ ജന്മം നിങ്ങളെക്കാൺക മൂലം
 • ചൊല്ലുവിൻ പ്രയോജനമെന്തിഹ വരുവതി-
 • നുല്ലസൻ മഹാപ്രഭാ മഞ്ജുളാകാരന്മാരേ!
 • ലോകരക്ഷണത്തിനു സഞ്ചരിക്കയോ നിങ്ങൾ
 • പാകശാസനാലയം പ്രാപിപ്പാൻ ഗമിക്കയോ?
 • എന്നിയേ മഹീതലവാസിയാം ജനത്തിന്റെ
 • പുണ്യപാപങ്ങൾ ഗണിച്ചീടുവാൻ നടക്കയോ?
 • ശങ്കരഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരാം നിങ്ങൾ
 • ശങ്ക തീരുവാൻ പരമാർത്ഥമേ ചൊല്ലീടുവിൻ!
 • ഇത്തരമെന്റെ ചോദ്യം കേട്ടുടൻ മഹാത്മാക്കൾ
 • ഉത്തരമുരചെയ്തു ദേവദൂതന്മാരേറ്റം:-
 • കാൺക നീ പുരോഭാഗേ വൃദ്ധയാം ചണ്ഡാലിക
 • സങ്കടപ്പെട്ടു മരിച്ചീടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു;
 • ദിവ്യമാം വിമാനത്തിലേറ്റിക്കൊണ്ടിവളെയ-
 • ങ്ങവ്യയപ്രദേശത്തെ പ്രാപണം ചെയ്തീടുവിൻ
 • വിശ്വനായകൻ വിഭു വിശ്രുതൻ വിശുദ്ധിമാൻ
 • വിശ്വവന്ദിതൻ ദേവൻ ശങ്കരനരുൾ ചെയ്തു
 • എന്നതു കേട്ടു ഞാനും കൌതുകാൽ ചോദ്യം ചെയ്തേൻ
 • നന്നിതു ഭഗവാന്റെ ശാസനം ശിവ! ശിവ!
 • സർവപാപങ്ങൾക്കൊരു പാത്രമാം ചണ്ഡാലിയെ
 • ദിവ്യമാം വിമാനത്തിൽ കേറ്റുവാൻ കല്പിച്ചിതോ!
 • പൂർവപാപങ്ങൾ കൊണ്ടു വ്യാധിയും ദാരിദ്ര്യവും
 • സർവദാ ഭവിച്ചീടും ദേഹികൾക്കസംശയം
 • പാപങ്ങളനുമിക്കാം രൂപവൈരൂപ്യം കണ്ടാ-
 • ലാപദാന്നിധിയിവളെന്തൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്തൂ!
 • ദാനവും ചെയ്തീലിവളേകദാ മഹെശ്വര-
 • ദ്ധ്യാനവും ചെയ്തീലിവൾ ധർമ്മവും ചെയ്തീലിവൾ
 • ജ്ഞാനവുമിവൾക്കില്ലാ സത്യവുമിവൾക്കില്ലാ
 • വൃത്തിയുമിവൾക്കില്ലാ വേദവുമിവൾക്കില്ലാ,
 • ഭക്തിയുമിവൾക്കില്ലാ, ഭാവശുദ്ധിയുമില്ലാ
 • സ്നാനവും ശൌചങ്ങളും കർമ്മവുമിവൾക്കില്ലാ
 • തർപ്പണമിവൾക്കില്ലാ, തീർത്ഥസേവയുമില്ലാ,
 • ക്ഷേത്രദേവതാ നമസ്ക്കാരവുമിവൾക്കില്ലാ,
 • ഈശ്വരനെന്നുള്ളതു കേട്ടിട്ടില്ലിവൾ പുരാ
 • ശാശ്വതബ്രഹ്മദ്ധ്യാനമെന്നതുപേക്ഷയല്ലോ!
 • സോമവാരവും ശിവരാത്രിയും നോറ്റീലിവൾ
 • സോമശേഖരൻ പ്രസാദിപ്പതിനെന്തുമൂലം?
 • നിർണ്ണയം ഭഗവാനിന്നീവണ്ണം നിയോഗിച്ചാൽ
 • പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്കില്ലാരുമെന്നിനിവരും
 • പാപകർമ്മണാ പാപം പുണ്യകർമ്മണാ പുണ്യം
 • ലോപമില്ലിതിനെന്നു നിശ്ചയമില്ലാതായി
 • വല്ലതും ചെയ്തീടേണം വല്ലതും ഫലം വരും
 • നല്ലതേ നല്ലൂ നമുക്കെന്നുറപ്പില്ലാതായി
 • തിങ്കൾ മൌലി തൻ വാക്യം ലംഘനീയമല്ലെടോ!
 • കിങ്കരന്മാരേ! വേഗം ദുഷ്ടയെക്കൊണ്ടുപോവിൻ
 • എന്നതുകേട്ടു ശിവകിങ്കരപ്പരിഷകൾ
 • മന്ദഹാസവും പൂണ്ടു പറഞ്ഞാരെന്നോടപ്പോൾ:
 • കേൾക്കെടോ! മഹാമുനേ! കൌതുകമുണ്ടെന്നാകിൽ
 • കേൾക്കുമ്പോൾ ഭവാനുള്ളിൽ സംശയമെല്ലാം തീരും
 • മുമ്പിലേ ജന്മമിവളംഗസൌന്ദര്യത്തിനാ-
 • ലമ്പിളിക്കലപോലെ ജനിച്ചു വളർന്നവൾ
 • സൌമിനിയെന്നു പേരാം വിപ്രകാമിനീമണി
 • കാമിനിശിരോമണി ശൃംഗാരമുക്താമണി
 • താതനും ജനനിയും ലാളനം ചെയ്തു ഗൃഹേ
 • കാതരാക്ഷിയാമിവളാനന്ദത്തോടെ വാണാൾ
 • യൌവനം പ്രവേശിച്ചു കാന്തിയും വളർന്നിതു
 • സർവഗാത്രങ്ങൾക്കൊരു വെണ്മയുമുണ്ടായ്‌വന്നു;
 • വളഞ്ഞു ചില്ലി രണ്ടും തെളിഞ്ഞു മുഖാംബുജം
 • വിളങ്ങീ ഗണ്ഡസ്ഥലം വിരിഞ്ഞൂ വക്ഷോഭാഗം!
 • മുളച്ചൂ മുലകളും കളിച്ചു കടാക്ഷങ്ങ-
 • ളൊളിച്ചു ശിശുത്വവും പുളച്ചു മനോമദം;
 • ഇരുണ്ടൂ തലമുടി; ചുരുങ്ങീയുദരവും
 • പരന്നൂ ജഘനവും നിരന്നു സൌന്ദര്യവും:
 • സുന്ദരിമണിയാളെത്തന്നുടെ പിതാക്കന്മാർ
 • സുന്ദരാംഗനാമൊരു വിപ്രനു ദാനം ചെയ്തു.
 • വിപ്രനോടൊരുമിച്ചു സൌമിനി യഥാസുഖം
 • സുപ്രമോദഹങ്കാരം ക്രീഡിച്ചു മേവീടിനാൾ
 • വിപ്രനു രോഗം പിടിപ്പെട്ടിതു ദിനേ ദിനേ
 • വിപ്രിയം ഭവിച്ചിതു സൌമിനിക്കതുകാലം;
 • വാസരങ്ങളും പത്തുമുപ്പതു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
 • ഭൂസുരൻ മരിച്ചിതു കർമ്മമെന്നതേ വേണ്ടൂ.
 • വിപ്രനെക്കുറിച്ചുടൻ സൌമിനി ബഹുവിധം
 • വിപ്രലാപങ്ങൾ ചെയ്തു ദുഃഖിച്ചുമേവും കാലം
 • യൌവനക്കൊടുങ്കാറ്റു വർദ്ധിക്കനിമിത്തമായ്
 • ദൈവബുദ്ധിയാം ദീപജ്വാലയും പൊലിഞ്ഞുതേ
 • മാരസായകമേറ്റു പാരമങ്ങുഴന്നവൾ
 • ജാരസമ്പർക്കം തുടങ്ങീടിനാൾ പതുക്കവേ.
 • എത്രയും സൂക്ഷിച്ചൊരു ദിക്കിലങ്ങാക്കിടിനാ-
 • രെത്രയും മനോഭവപ്രൌഢത ജൃംഭിക്കയാൽ
 • ഗൂഢപുരുഷന്മാരെ പ്രത്യഹം വരുത്തിനാൾ
 • മൂഢയാം ദ്വിജാംഗന സൌമിനി ദിനേ ദിനേ.
 • യാമിനിയടുക്കുമ്പോൾ കാമിനീമണിയായ
 • സൌമിനി ജാരന്മാരെത്തിരഞ്ഞു പുറപ്പെടും
 • ആരുമേ കാണാതെ കണ്ടാരംഭം സാധിച്ചുടൻ
 • സ്വൈരമാം വണ്ണം ഗൃഹേ ഗൂഢമായ് വാഴുംകാലം
 • ഗർഭവുമുണ്ടായ്‌വന്നു ബന്ധുക്കളറിഞ്ഞഹോ
 • ദുർഭഗേ നടന്നാലുമെന്നവരുപേക്ഷിച്ചാർ
 • നാരിമാർക്കപരാധം കാമനാൽ വരുത്തീടും
 • ആരണന്മാർക്കു പാപം രാജസേവയാൽ വരും
 • ബ്രാഹ്മണദ്വേഷംകൊണ്ടു ഭൂപതിക്കനർത്ഥമാം
 • ധാർമ്മികന്മാർക്കു പരസ്ത്രീരാഗം കൊണ്ടും നാശം
 • ശൂദ്രനു മന്ത്രോപവാസം കൊണ്ടുപോലധോഗതി
 • ഭദ്രമല്ലൊരുത്തർക്കും കൃത്യലംഘനം ചെയ്താൽ.
 • ദേവരബ്മാരും മറ്റു ഭൂസുരന്മാരും കൂടി
 • കേവലം തലമുടി പിടിച്ചങ്ങിഴച്ചുടൻ
 • കാനനം തന്നിലാക്കിത്താഡനം ചെയ്തുപോന്നാർ
 • ദീനയായ് വിഷണ്ഡയായ് സൌമിനി നടകൊണ്ടാൾ
 • കാനനം കടന്നുടൻ കാമിനിതാനേതന്നെ
 • മാനഭംഗവും പൂണ്ടു ദേശരാജ്യങ്ങൾ തോറും
 • സഞ്ചരിക്കുന്നനേരം വീരനാമൊരു ശൂദ്രൻ
 • ചഞ്ചലാക്ഷിയെക്കണ്ടു കൌതുകം പൂണ്ടു ചെന്നാൻ;
 • വിത്തവാൻ മഹാബലൻ ശൂദ്രനാ സ്ത്രീരത്നത്തെ
 • സത്വരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു തന്നുടെ ഗൃഹം പുക്കാൻ
 • തന്നുടെ കളത്രമാക്കീടിനാനവൻ മുദാ
 • സന്നതാംഗിയെ സദാ ലാളനം ചെയ്തു വാണാൻ.
 • കോപ്പുകൾ പലവിധം തീർപ്പിച്ചു നൽകീടിനാ-
 • നെപ്പോഴും പിരിയാതെ മേളിച്ചു വാണീടിനാൻ.
 • കാമലീലകൾകൊണ്ടു ശൂദ്രനെ വശത്താക്കി
 • കാമിനീ സുഗാമിനീ സൌമിനീ സുഭാഷിണീ
 • മദ്യപാനവും സദാ മാംസഭോജനങ്ങളും
 • ശൂദ്രവല്ലഭയ്കേറ്റമിഷ്ടമായ് വന്നൂ മുദാ
 • നാലഞ്ചു സുതന്മാരുണ്ടായീ തദന്തരേ
 • ലീലയാ ശൂദ്രാലയേ സൌമിനി വാഴും കാലം
 • തന്നുടെ കണവനാം ശൂദ്രനങ്ങൊരുദിക്കി-
 • ലന്യകർമ്മത്തിനായിട്ടേകദാ ഗമിച്ചപ്പോൾ
 • മദ്യപാനവും ചെയ്തു മത്തയാം കൃശോദരി
 • നിദ്രയും വെടിഞ്ഞവളർദ്ധരാത്രിയിൽ തദാ
 • ആട്ടിന്റെ മാംസം ഭുജിച്ചീടുവാൻ മോഹത്തോടെ
 • പെട്ടെന്നു പുറപ്പെട്ടു വാളുമായ് താനേത്തന്നെ;
 • ഗോകുലസ്ഥാനം തന്നിൽ ചെന്നുടനജമെന്നോ-
 • ത്താകുലം കൂടാതൊരു ഗോവിനെക്കൊലചെയ്താൾ.
 • തൽക്ഷണം പശുവിനെക്കൊണ്ടിങ്ങു ഗൃഹം പുക്കു
 • സൂക്ഷിച്ചു വിളക്കത്തു സത്വരം നോക്കിക്കണ്ടാൾ
 • അന്നേരം പശുശിശുവെന്നറികയാലവൾ
 • ഖിന്നയായ് ശിവ! ശിവ! കഷ്ടമെന്നോതീടിനാൾ
 • പൂർവജന്മത്തിലൊരു പുണ്യസംഭവം കൊണ്ടു
 • പാർവതീപതിയുടെ നാമമുച്ചരിച്ചിതു
 • കേവലം ശിവനാമം കീർത്തിച്ചാലനന്തരം
 • ഭാവശുദ്ധിയും വരും പാതകങ്ങളും നീങ്ങും
 • അക്ഷരദ്വയം മഹാപാവനം ശിവങ്കരം
 • തൽക്ഷണം ജപിച്ചിതു സൌമിനി യദൃച്ഛയാ;
 • രണ്ടുനാശികനേരം മിണ്ടാതെയിരുന്നവൾ
 • കൊണ്ടുപോയ് പശുമാംസം പചിച്ചു തിന്നീടിനാൾ
 • അർദ്ധമാംസത്തെ ഭുജിച്ചർദ്ധശേഷത്തെയെടു-
 • ത്തർദ്ധരാത്രിയിൽ പുറത്തിട്ടുകൊണ്ടാക്രോശിച്ചാൾ:
 • ദൈവമേ ഹാ! ഹാ! കഷ്ടം ദുഷ്ടനാം വ്യാഘ്രം വന്നു
 • ഗോവിനെപ്പിടിപെട്ടു ഭക്ഷിച്ചുപോയീടിനാൻ
 • രക്ഷണം ചെയ്തീടുവിൻ രക്ഷണം ചെയ്തീടുവിൻ
 • ഭക്ഷണം കഴിച്ചിതാ വൻ പുലി ഗമിക്കുന്നു
 • വ്യാഘ്രത്തെ വധം ചെയ്‌വിൻ വൈകാതെ മാലോകരേ!
 • ശീഘ്രമവങ്ങൾ നിന്നു വാവിട്ടങ്ങലറിനാൾ
 • വീടുകൾ തോറും നിന്നു ശൂദ്രജാതികളെല്ലാ-
 • മോടിവന്നകം പുക്കു നോക്കിനാർ പശുമാംസം
 • മൂക്കത്തുവിരല്വച്ചു തങ്ങളിൽ നോക്കിനിന്നു
 • ദുഃഖിച്ചു പറഞ്ഞുപോയീടിനാരെല്ലാവരും
 • വന്നിതു പുലർ കാലേ ശൂദ്രനായകൻ നിജ
 • മന്ദിരേ വൃത്താന്തങ്ങൾ കേട്ടുടൻ ദുഃഖം പൂണ്ടു
 • പിന്നെയും പശുക്കളെ രക്ഷിച്ചുവഴിപോലെ
 • തന്നുടെ പുരമെല്ലാം പാലിച്ചുമേവീടിനാൻ.
 • പത്തുമുപ്പതുവർഷം കഴിഞ്ഞോരനന്തരം
 • ചത്തിതു ശൂദ്രപ്രിയാ സൌമിനിയൊരുദിനം
 • കാലമന്ദിരം പുക്കു മേവിനകാലം കാലൻ
 • ചാലവേ വിചാരിച്ചു ചേതസാ ധർമ്മാധർമ്മം
 • ഘോർമാം നരകത്തിലിട്ടുടൻ കരയേറ്റി
 • പാരാതെ ചണ്ഡാലസ്ത്രീ ഗർഭത്തിലാക്കീടിനാൻ
 • എത്രയും കറുത്തിരുണ്ടിങ്ങനെ കുരുടിയായ്
 • തത്ര വന്നുടൻ പിറന്നീടിനാളെന്നേവേണ്ടൂ
 • കണ്ണു കാണാതെ വന്നു പിറന്ന ചണ്ഡാലിയെ
 • ചണ്ഡനാം ചണ്ഡാലേശൻ ദ്വേഷിച്ചു വളർത്തിനാൻ
 • ശ്വാക്കളും ശിശുക്കളും തിന്നുതുപ്പിയ ചോറും
 • കൊറ്റിനുകൊടുത്തതിൽ ശേഷിച്ച പഴങ്കഞ്ഞി
 • കാടിയും കറിക്കലം കഴുകീട്ടുള്ള ചോറും
 • കൂടി മേളിച്ചു കൊടുത്തീടിനാനവൾക്കുണ്മാൻ
 • പട്ടിണി കിടക്കയും വാവിട്ടു കരകയും
 • ചുട്ടവെയ്‌ലത്തു കിടന്നൊട്ടുതാനുഴൽകയും
 • കുഷ്ഠവും പിടിപെട്ടു രാജയക്ഷ്മാവും കൂടി
 • പൃഷ്ഠവും കാലും കയ്യും പഴുത്തു ദുർഗന്ധവും
 • മൂത്രവും പുരീഷവും ചോരയും ചലങ്ങളും
 • ഗാത്രമെങ്ങുമേ പിരണ്ടങ്ങനെ വശം കെട്ടു
 • വേളിയും കഴിഞ്ഞീല ദുർഭഗയ്ക്കതുകാലം
 • ധൂളിയിൽ കിടന്നുഴന്നാർത്തിയും വർദ്ധിച്ചിതു
 • ചണ്ഡാലപ്രധാനിയങ്ങവളെക്കൊണ്ടുപോയി
 • ചണ്ഡമാം വനത്തിലങ്ങാക്കിനാൻ മടിയാതെ
 • യഷ്ടിയുമുടനൊരു ചട്ടിയുമെടുത്തവൾ
 • പട്ടണം തോറും നടന്നിരന്നു തുടങ്ങിനാൾ
 • ദൈവതമുള്ള ജനമൊട്ടൊട്ടു കൊടുത്തീടും
 • കേവലം നിരീശന്മാർ കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ചീടും
 • ഇത്തരം നടക്കുന്നോളേകദാ ശിവരാത്രി-
 • ക്കെത്തുവാൻ ഗമിക്കുന്ന മർത്ത്യരോടിടകൂടി;
 • നാലുദിക്കിലും നിന്നു വരുന്നു മഹാജനം
 • നാലുജാതിയും ബാലവൃന്ദവും വൃദ്ധന്മാരും
 • സ്ത്രീകളും പ്രഭുക്കളുമാനതേർ കുതിരക-
 • ളാകവേ ഘോഷത്തോടെ ഗോകർണ്ണം പ്രാപിക്കുന്നു
 • ഭോജനം കിട്ടും നല്ല വസ്ത്രവും കിട്ടുമെന്നു
 • യാചനം ചെയ്‌വാൻ മെല്ലെ ചണ്ഡാലി കൂടെപ്പോയാൾ
 • ഊട്ടിനു പുറപ്പെട്ട കൂട്ടമെന്നുറച്ചവൾ
 • പെട്ടെന്നു പണിപ്പെട്ടു വടിയും കുത്തി കുത്തി
 • അദ്ധ്വഗന്മാരെ ദൂരെ വിളിച്ചു പിമ്പേ കൂടി
 • ബദ്ധഖേദമാം വണ്ണം വണങ്ങിച്ചൊല്ലീടിനാൾ:-
 • അത്രമാത്രമെങ്കിലും ഭോജനം തരികെടോ!
 • വസ്ത്രവും തരുന്നാകിലും ഗുണം വരും
 • എന്തെടോ പാന്ഥന്മാരേ! ദീനരാം ജനങ്ങൾക്കു
 • ബന്ധുത ചെയ്തീടാത്തൂ? ഹന്ത മേ പാപം കാണിൻ
 • എന്തൊരു ദുരിതം ഞാൻ ചെയ്തതെന്നറിഞ്ഞീല
 • ബന്ധമെന്തെനിക്കിതി സങ്കടം സംഭവിപ്പാൻ?
 • ദാഹവും വിശപ്പുമുണ്ടെത്രയും വർദ്ധിക്കുന്നു
 • ദേഹവും തളരുന്നു നടപ്പാൻ ശക്തി പോരാ:
 • രണ്ടുനാലഹസ്സുണ്ടു പട്ടിണി കിടക്കുന്നു
 • കൊണ്ടുപോവതിനയ്യോ കാലനും മനസ്സില്ല
 • ഉറ്റവരുപേക്ഷിച്ചു ദൈവവും വെടിഞ്ഞിതു
 • കുറ്റമെന്തവർക്കെല്ലാം പാപി ഞാനെന്നേ വേണ്ടൂ.
 • കൊറ്റിനു വകയില്ല, കൂറ്റുകാരെനിക്കില്ല
 • പെറ്റതുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പോറ്റുവാനാരുണ്ടാകും?
 • അറ്റവുമറുതിയുമില്ലെന്റെ പാപങ്ങൾക്കു
 • ചെറ്റുമില്ലൊരു ഗതി അയ്യയ്യോ! പാന്ഥന്മാരേ!
 • കാറ്റുമാതപങ്ങളും പറ്റുന്ന ഹിമങ്ങളു-
 • മേറ്റു ഞാൻ കിടക്കുന്നു മാറ്റുവാനെളുതാമോ?
 • കൈകളും പരത്തിക്കൊണ്ടങ്ങനെയിരിക്കുന്നോ-
 • രാകുലസ്വരൂപതാപാത്രമാം ചണ്ഡാലിക്ക്
 • വില്വപത്രത്തെക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പാന്ഥനൊരു
 • വില്വപത്രത്തെക്കൊടുത്തീടിനാൻ കരം തന്നിൽ
 • കൂവളത്തില കരം കൊണ്ടവൾ തൊട്ടുനോക്കി
 • ചൊവ്വല്ല ഭുജിപ്പാനെന്നോർത്തുകൊണ്ടുപേക്ഷിച്ചാൾ
 • ദൈവകല്പിതം കൊണ്ടു വെടിഞ്ഞ വില്വപത്രം
 • ശൈവമാം ലിംഗത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽ പതിച്ചിതു
 • ഭോജനം ലഭിയാഞ്ഞു നിദ്രയുമുണ്ടായീല
 • യോജനവഴിനടന്നാർത്തയാം ചണ്ഡാലിക്ക്
 • രാത്രിയും കഴിഞ്ഞുടൻ സർവ്വലോകരുമങ്ങു
 • യാത്രയും തുടർന്നിതു മിത്രനങ്ങുദിച്ചപ്പോൾ
 • ചണ്ഡികാനികേതനദ്വാരി വാരിധിതീരേ
 • ചണ്ഡാലി വാസം ചെയ്തു രാത്രിയും കഴിഞ്ഞുടൻ
 • മാനുഷഘോഷമെല്ലാം ശമിച്ചോരന്തരം
 • ദീനയാമിവൾ പണിപ്പെട്ടിഹ വന്നീടിനാൾ
 • അന്ത്യകാലവുമുടൻ വന്നടുത്തതു മൂല-
 • മന്തകപുരി പോവാൻ ഭാവിച്ചു കിടക്കുന്നു
 • സന്ധികൾ തളർന്നിതു സാദവും കലർന്നതി
 • സന്താപം സഹിയാഞ്ഞു രോദനം ചെയ്തീടുന്നു.
 • മർമ്മവേദനാ കാസശ്വാസനിർഗ്ഗമം കൊണ്ടും
 • കർമ്മവൈഭാം കൊണ്ടും ദുഃഖിച്ചു മേവീടുന്നു.
 • അന്ത്യമാം ദശാന്തരം പ്രാപ്തയാം ചണ്ഡാലിയെ
 • ചിന്തനം ചെയ്തു ശിവൻ ശങ്കരൻ ദയാനിധി
 • കൊണ്ടുപോരുവിനെന്നു സ്വാമിതാനരുൾ ചെയ്തു
 • രണ്ടുനാഴിക മുമ്പേ ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു
 • ഇങ്ങനെ പരമാർത്ഥം മാമുനേ! ധരിച്ചാലും
 • മംഗലസ്ഥാനപ്രവേശത്തിനു പാത്രമിവൾ
 • മുമ്പിലേ ജനം തന്നിൽ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യായ്കയാൽ
 • സമ്പ്രതി ദരിദ്രയായ് തീർന്നിതു ചണ്ഡാലിയും
 • അന്നദാനങ്ങൾ മുന്നം ചെയ്യായ്ക നിമിത്തമായ്
 • ഖിന്നയായ് വിശപ്പുദാനങ്ങളെ പ്രാപിച്ചിതു
 • ഗോവിനെ ഹനിക്കയാൽ ചണ്ഡാലിയായിത്തീർന്നു
 • ദൈവകല്പിതമാർക്കു ലംഘനം ചെയ്തീടാവൂ.
 • സന്തതം പുരാ സുരാപാനമത്തയാകയാ-
 • ലന്ധയായ് ജനിച്ചിതു സമ്പ്രതി ധരിക്ക നീ
 • ജാരസംഗമം നടേ ചെയ്കയാലിവൾക്കിപ്പോൾ
 • ആരുമേ ഭർത്താവായി സമ്മ്ഭവിച്ചതുമില്ല
 • അത്രയല്ലെടോ! ജാരാലിംഗനം ചെയ്കമൂലം
 • ഗാത്രമെങ്ങുമേ കുഷ്ഠവ്യാധിയും പിടിപെട്ടു
 • ശൂദ്രനെ പരിഗ്രഹിച്ചീടുക നിമിത്തമായ്
 • രൌദ്രവേദനാ കൃമി പൂതിദുർഗന്ധങ്ങളും
 • പൂജനീയയാമവൾ മദ്യപാനം ചെയ്കയാൽ
 • രാജയക്ഷ്മാവും ശൂലരോഗവുമിപ്പോൾ കൂടി
 • പൂർവ്വജന്മോപാർജ്ജിതമാകിയ ശുഭാശുഭം
 • സർവദേഹികൾക്കുമിജ്ജന്മത്തിലനുഭവം
 • ശർവനെ സ്മരിച്ചെന്നാൽ സർവപാതകങ്ങളും
 • സർവരോഗാദികളും തൽക്ഷണം നശിച്ചീടും
 • പൂർവ്വജന്മാന്തേയിവളന്തകപുരം പുക്കു
 • സാർവ്വഭൌമനാം ധർമരാജന്റെ തിരുമുമ്പിൽ
 • വന്നതുകണ്ടു വിചാരിച്ചിതു സഭാജനം
 • പുണ്യപാപങ്ങളിവൾക്കെത്രയുണ്ടെന്നീവണ്ണം
 • ബ്രാഹ്മണകുലം തന്നിൽ ജാതയെങ്കിലുമിവൾ
 • ബ്രാഹ്മണാചാരം വെടിഞ്ഞന്യസംഗമം ചെയ്താൾ.
 • എന്നതുകൊണ്ടു നരകത്തിലങ്ങാക്കീടണം
 • എന്തിഹ വിചാരിപ്പാനെന്നൊരു പക്ഷം കേട്ടു
 • സാഹസം കണക്കല്ല പൂർവ്വപുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ടേ
 • സാമ്പ്രതം മനുഷ്യനായ് സംഭവിച്ചീടൂ നൂനം.
 • അത്രയുമല്ലാ മഹാ ബ്രാഹ്മണവംശം കിട്ടാ-
 • നെത്രയും മഹാപുണ്യം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ വേണം
 • ജന്മകോടികളെല്ലാമാകവേ വിചാരിച്ചേ
 • സമ്മതിക്കാവൂ ദണ്ഡമെന്നൊരു പക്ഷം കേട്ടൂ
 • എന്തിനു പൂർവ്വപുണ്യം ചിന്തനം ചെയ്തീടൂന്നൂ?
 • എന്തിവളൊരുപുണ്യം ചെയ്തതു ചിന്തിച്ചാലും
 • ബുദ്ധിപൂർവ്വമായൊരു ഗോവിനെ വധിച്ചീലേ
 • ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ശൂദ്രജാതിയെ ഭജിച്ചീലേ?
 • തീക്കനൽപ്പുഴ തന്നിൽ നീന്തണമിവളാശു
 • നീക്കമില്ലിതിനേതുമെന്നൊരു പക്ഷം കേട്ടു
 • ഗോവിനെ വധിച്ചതു പാതകമെന്നാകിലും
 • ശൈവമാം നാമമൊന്നു ചൊന്നതു ചിന്തിക്കണം
 • വല്ലികൾ മരങ്ങളും പുല്ലുകളിവയെല്ലാം
 • തെല്ലു തീക്കനൽ കൊണ്ടു ഭസ്മമായീടുന്നീലേ
 • മംഗലശിവനാമമോതിയാലശേഷമേ
 • തുംഗമാം ദുരിതൌഘം ശാന്തമായീടൂം ദൃഢം.
 • ശൈവമാം പദം തന്നിൽ സൌമിനി വസിക്കണം
 • നൈവസഞ്ചയം കിഞ്ചിലെന്നൊരു പക്ഷം കേട്ടു
 • വല്ലതെന്നാലുമൊരു ജന്മത്തെക്കല്പിക്കേണം
 • നല്ലതു ചെയ്ത ഫലം നൽകുവാൻ ക്ഷമിക്കേണം
 • അംഗസംസ്കാരം ചെയ്യാതാഭരണങ്ങൾ ചേർത്താൽ
 • ഭംഗിയില്ലറീഞ്ഞാലും ശോധന വേണം മുമ്പേ.
 • ദുഷ്ടാംശം കളയാതെ ദുർവ്രണമുണക്കിയാ-
 • ലൊട്ടുനാൾ ചെല്ലുന്നേരം പൊട്ടുമെന്നറിഞ്ഞാലും
 • ജന്മമൊന്നിവൾക്കിനി സർവ്വദാ വേണ്ടിവന്നു
 • കർമ്മദോഷങ്ങളെല്ലാം താനനുഭവിക്കേണം
 • രോഗവും ദാരിദ്ര്യവുമെത്രയുമനുകൂലം
 • ഭോഗങ്ങളകപ്പെടായ്കാത്മശുദ്ധിയുണ്ടാകാൻ
 • സൌമിനിക്കതുകൊണ്ടു ജന്മമൊന്നാർജ്ജിക്കണം
 • താമസം വേണ്ടാതാനുമെന്നൊരു പക്ഷം കേട്ടു.
 • എങ്കിൽ പോയ് ജനിക്ക നീ സൌമിനീ വിരവോടേ
 • സങ്കടമനുഭവിച്ചീടുക ബഹുവിധം
 • ദുഷ്ടാദാരിദ്ര്യം നീചജാതിയിൽ ജനനവും
 • കുഷ്ഠവും കഫവ്യാധിക്ലേശവും ദുർഗ്ഗന്ധവും
 • അന്ധത ദുഃഖം പിന്നെ ക്ഷുത്പിപാസാദികളും
 • ബന്ധുക്കൾ വെടീകയാലുണ്ടാകും ദുഃഖങ്ങളും
 • ഒക്കവേയനുഭവിച്ചായുരാന്ത്യമാം കാലേ
 • സൽക്കർമ്മമൊന്നു ചെയ്തു ജീവനെ ത്യജിക്ക നീ.
 • എന്നതിൽ പരം ശിവൻ തന്നുടെ ലോകം തന്നിൽ
 • നിന്നെയും വസിപ്പിക്കും കുന്നിൻമാനിനീകാന്തൻ
 • തല്പദം സേവിക്കുന്ന മർത്ത്യനെക്കുറിച്ചൊരു
 • കൽപ്പന നമുക്കില്ല സർവമീശ്വരാധീനം
 • ചിത്രഗുപ്തനുമിതു സമ്മതമല്ലീ സഖേ!
 • പത്രമൊന്നെഴുതുക തത്ര സന്ദേഹം വേണ്ടാ:
 • ദുഷ്കൃതം വിചാരിച്ചു പൂർവ്വപത്രങ്ങൾ നോക്കി
 • ഒക്കവേ വരച്ചാലു, മെന്തിഹ മടിക്കുന്നു?
 • തങ്ങളാലനുഷ്ഠിതകർമ്മങ്ങൾക്കനുകൂലം
 • തങ്ങൾക്കു ശുഭാശുഭമെന്നതു നീക്കീടാമോ?
 • ഇങ്ങിനെ വിചാരിച്ചു ധർമ്മരാജനുമപ്പോൾ
 • ഇങ്ങിനെ ചണ്ഡാലിയായിവളെജ്ജനിപ്പിച്ചു
 • ഇത്രനാൾ മഹാദുഃഖം സഹിച്ചാളിവൾ ശിവ-
 • രാത്രികളുറക്കവുമഷ്ടീയും ലഭിക്കാതെ
 • ഗോകർണ്ണക്ഷേത്രേ വന്നു കൂവളത്തിലകൊണ്ടു
 • ലോകനാഥനെപ്പൂജിച്ചീടീനാൾ യദൃച്ഛയാ
 • എന്നതുമൂലം ശിവലോകത്തെ പ്രാപിപ്പിപ്പാൻ
 • വന്നിതു ഞങ്ങളിനിപ്പോകുന്നു മഹാമുനേ!
 • ഭവ്യരാം ശിവരൂപന്മാരിതി പറഞ്ഞുടൻ
 • ദിവ്യമാം വിമാനത്തിലേറ്റിയാർ ചണ്ഡാലിയെ
 • അന്നേരം മഹോജ്ജ്വലപ്രൌഢശോഭയായ്ത്തീർന്നു
 • സുന്ദരിപുരന്ദരസ്ത്രീകളെക്കാളും രമ്യം
 • കിങ്കരന്മാരും തദാ നാരിയും വിമാനവും
 • ശങ്കരാസ്പദം നോക്കിഗ്ഗമിച്ചു മറഞ്ഞിതു
 • ഞങ്ങളുമതുകണ്ടു വിസ്മയം പൂണ്ടു ഭൃശം
 • ഇങ്ങിനെ വരുംനേരം നിന്നെയും കാണായ് വന്നു
 • ശൈവനാമോച്ചാരണം വില്വപത്രാരാധനം
 • ശൈവമാം പദം പ്രവേശ്പ്പിക്കും ധരിക്ക നീ
 • തത്ഭവാൻ ഗോകർണ്ണാഖ്യക്ഷേത്രത്തെ പ്രാപിച്ചാലും
 • ദുർഭഗക്ലേശം തീരും ശങ്കരപ്രസാദത്താൽ
 • ശങ്കരൻ തന്റെ ലോകേ ചെന്നു നീ പതിച്ചീടൂം
 • ശങ്കയില്ലതുകൊണ്ടു ജന്മസാഫല്യം വരും.
 • ഗൌതമവചസ്സതു കേട്ടുടൻ പ്രസാദിച്ചു
 • ജാതകൌതുകം നൃപൻ ചോദിച്ചു വിനീതനായ്:
 • ശൈവമാം പദത്തിന്റെ ലക്ഷണം മഹാമുനേ!
 • കേവലം ഗ്രഹിപ്പതിനാഗ്രഹം മമാശയേ.
 • എങ്ങനെയിരിപ്പോന്നു തല്പദപ്രകാരങ്ങൾ
 • ഭംഗിയോടരുൾ ചെയ്തീടേണമെന്നോടു ഭവാൻ
 • എന്നതു കേട്ടു മഹാഗൌതമനരുൾ ചെയ്തു:
 • നന്നിതു മഹീപതേ! നിന്നുടെ മനോരഥം
 • ബ്രഹ്മലോകാദികളിൽ പോലുമേ ലഭിയാതെ
 • ശർമ്മസാന്ദ്രമാം ലോകനാഥന്റെ ലോകം തന്നിൽ
 • സർവദാ മഹോജ്ജ്വലം സർവദാ മനോഹരം
 • സർവദാ ശിവങ്കരം സർവദാ നിരാമയം
 • നിർമ്മലഗുണത്രയാതീതമവ്യയപദം
 • കർമ്മവാസനാബന്ധച്ഛേദകം മോദസ്ഥാനം
 • കാമവും ക്രോധം മഹാ മോഹവും തൃഷ്ണാലോഭം
 • താമസം മിത്ഥ്യാദൃഷ്ടി മദമാത്സര്യങ്ങളും
 • രാഗഡംഭാഹങ്കാരദ്വേഷപൈശൂന്യങ്ങളും
 • ഭോഗലോലുപത്വവും ഹിംസയുമസൂയയും
 • ഇത്തരം ദുരന്തമാം ശത്രുവർഗ്ഗത്തെജ്ജയി-
 • ച്ചുത്തമം ശമം ദമം സന്തോഷം വിവേകവും
 • ശാന്തിയും മഹേശ്വരഭക്തിയും വിശ്വാസവും
 • ക്ഷാന്തിയും ദയാ ശൌചം സത്യവും ഋജുത്വവും
 • സജ്ജനമിത്രത്വവും ദീനരിൽ കരുണയും
 • ദുർജ്ജനേയുപേക്ഷയും സൽക്രിയാ മുദിതയും
 • ഇത്തരം വരേണ്ടതും വന്നുടൻ വിശുദ്ധരാം
 • സത്തുക്കൾ ഗമിക്കുന്നൂ ഇന്ദ്രചൂഡന്റെ ലോകം.
 • ഇന്ദ്രിയങ്ങളെജ്ജയിച്ചാത്മനാ രമിച്ചുകൊ-
 • ണ്ടിദ്രലോകാദികളിൽ പോലുമങ്ങനാസ്ഥയാ
 • ദേഹചിത്താദികളിലാത്മവിഭ്രമം ശമി-
 • ച്ചൈഹികം മൂല്യങ്ങളിൽ വൈരാഗ്യം ഭവിച്ചുടൻ
 • ബുദ്ധിയിൽ തോന്നീടുന്ന രൂപരൂപ്യത്തെപ്പോലെ
 • മിഥ്യയിപ്രപഞ്ചങ്ങൾ സത്യമല്ലെന്നും പിന്നെ
 • നിത്യമായതു പരമാത്മാവെന്നതും ഹൃദി
 • നിത്യവുമുറപിച്ചു നിശ്ചലം തപം ചെയ്യും
 • ധന്യരാം മഹത്തുക്കൾ സന്തതം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ
 • തന്നുള്ളിൽ കാണുന്നതും നീലകണ്ഠന്റെ ലോകം
 • അഷ്ടയോഗാംഗം കൊണ്ടു യോഗികൾക്കനുഭവം
 • ഇഷ്ടമായ് വരുന്നതുമഷ്ടമൂർത്തികൾ സ്ഥാനം
 • അന്ധകാരത്തിന്നേതും സംബന്ധമില്ലാത്തൊരു
 • ബന്ധുരപദമന്തകാരി തന്നുടെ ലോകം
 • എത്രയും പണിപ്പെട്ടു യാതൊരിടത്തു ചെന്നാൽ
 • തത്രനിന്നധോഗതി സംഭവിച്ചീടുന്നീല
 • ഏകമായനന്തമായുള്ള കല്യാണസ്ഥാനം
 • ശോകവർജ്ജിതമതു വാമദേവന്റെ സ്ഥാനം
 • ഏകദന്തനും മഹാവീരനും കുമാരനും
 • ലോകപാലകന്മാരും നന്ദികേശ്വരൻ താനും
 • ശൃംഗീഭൃംഗീരിടീയും വാസുകി തക്ഷകനും
 • തുംഗനാമൃഷഭനും ഭൂതനായകന്മാരും
 • ശൈലനന്ദിനിതാനും ഗംഗയും ശശാങ്കനും
 • ബാലനാം കുരംഗവും ശൂലവും കഠാരവും
 • തുമ്പമാലയും കലാപങ്ങളും പുലിത്തോലും
 • ചാമ്പലുമെല്ലും വില്വമാലയും രുദ്രാക്ഷവും
 • ടങ്കവും കടുന്തുടി ഡങ്കവും കോടീരവും
 • അങ്കുശം പാശം ഫണിമാലകൾ ബഹുവിധം
 • ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ യാതൊരുദിക്കിൽ സദാ
 • ചിത്തമോഹനമതു കൃത്തിവാസസ്സിൻ പദം
 • സൂര്യവംശജ ക്ഷമാവല്ലഭ! ഭവാനിന്നു
 • സ്വൈരമാം വണ്ണം ഗോകർണ്ണാലയം പ്രാപിച്ചാലും
 • കൂവളത്തിലകൊണ്ടു ദേവനെപ്പൂജിച്ചാലും
 • ശൈവനാമങ്ങൾ ജപിച്ചാസ്ഥയാ വസിച്ചാലും
 • ബ്രഹ്മഹത്യയും തീരും ജന്മഭീതിയും തീരും
 • ബ്രഹ്മലീനനാമെന്നാലാനന്ദം ലഭിച്ചീടും
 • എന്നരുൾ ചെയ്തു മുനി ഗൌതമനെഴുന്നള്ളി
 • മന്നവൻ മിത്രസഹൻ ഗോകർണ്ണം പ്രാപിച്ചിതു
 • കൃത്തിയും ഭയപ്പെട്ടു ദൂരവേ വാങ്ങിപ്പോയി
 • നിത്യശുദ്ധനാം നൃപൻ ഭക്തിമാൻ വിനീതിമാൻ
 • ശൈവപൂജയും ചെയ്തു തൽ പ്രസാദവും വാങ്ങി
 • കേവലം ബ്രഹ്മത്തോടെ ലയിച്ചങ്ങാനന്ദിച്ചു
 • ഇക്കഥ കീർത്തിച്ചാലും കേട്ടാലും സ്തുതിച്ചാലും
 • ദുഃഖങ്ങൾ ശമിച്ചീടും മുക്തിയും ലഭിച്ചീടൂം
 • ശങ്കരൻ പ്രസാദിക്കും സമ്പത്തുമതുമൂലം
 • സങ്കടം വിനാ ജനിച്ചീടുമെന്നറിഞ്ഞാലും
 • എന്നതുകൊണ്ടു ചൊന്നേൻ മാമുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരേ!
 • നന്നിതു ശിവരാത്രി തന്നിലെ മഹാവ്രതം
 • നിദ്രയുമശനവും ത്യജിച്ചു വഴിപോലെ
 • രുദ്രനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്കയും സ്തുതിക്കയും
 • അർച്ചനം ജപം ഹോമം തർപ്പണമിവയെല്ലാം
 • ഇച്ഛയാ ജാതിദ്രവ്യങ്ങൾക്കുടൻ ചേരും വണ്ണം
 • നിത്യവും ചെയ്യാം വിശേഷിച്ചിഹ ശിവരാത്രൌ
 • നിത്യനിഷ്കളബ്രഹ്മപ്രാപ്തി മംഗലം ഫലം.

ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം സമാപ്തം