ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ഹേ ചന്ദ്രചൂഡ മദനാന്തക ശൂലപാണേ
സ്ഥാണോ ഗിരീശ ഗിരിജേശ മഹേശ ശംഭോ
ഭൂതേശ ഭീതഭയസൂദന മാമനാഥം
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 1

ഹേ പാർവതീഹൃദയവല്ലഭ ചന്ദ്രമൗലേ
ഭൂതാധിപ പ്രമഥനാഥ ഗിരീശചാപ
ഹേ വാമദേവ ഭവ രുദ്ര പിനാകപാണേ
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 2

ഹേ നീലകണ്ഠ വൃഷഭധ്വജ പഞ്ചവക്ത്ര
ലോകേശ ശേഷവലയ പ്രമഥേശ ശർവ
ഹേ ധൂർജടേ പശുപതേ ഗിരിജാപതേ മാം
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 3

ഹേ വിശ്വനാഥ ശിവ ശങ്കര ദേവദേവ
ഗംഗാധര പ്രമഥനായക നന്ദികേശ
ബാണേശ്വരാന്ധകരിപോ ഹര ലോകനാഥ
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 4

വാരാണസീപുരപതേ മണികർണികേശ
വീരേശ ദക്ഷമഖകാല വിഭോ ഗണേശ
സർവജ്ഞ സർവഹൃദയൈകനിവാസ നാഥ
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 5

ശ്രീമന്മഹേശ്വര കൃപാമയ ഹേ ദയാലോ
ഹേ വ്യോമകേശ ശിതികണ്ഠ ഗണാധിനാഥ
ഭസ്മാംഗരാഗ നൃകപാലകലാപമാല
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 6

കൈലാസശൈലവിനിവാസ വൃഷാകപേ ഹേ
മൃത്യുഞ്ജയ ത്രീനയന ത്രിജഗന്നിവാസ
നാരായണപ്രിയ മദാപഹ ശക്തിനാഥ
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 7

വിശ്വേശ വിശ്വഭവനാശക വിശ്വരൂപ
വിശ്വാത്മക ത്രിഭുവനൈകഗുണാധികേശ
ഹേ വിശ്വനാഥ കരുണാമയ ദീനബന്ധോ
സംസാരദുഃഖഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ 8

ഗൗരീവിലാസഭവനായ മഹേശ്വരായ
പഞ്ചാനനായ ശരണാഗതകൽപകായ
ശർവായ സർവജഗതാമധിപായ തസ്മൈ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ 9

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ
ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ
ശ്രീമച്ഛങ്കരഭഗവതഃ കൃതൗ ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം സമ്പൂർണം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം&oldid=58441" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്